Tanzimat Edebiyatı Test 3

1.Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Direktör Ali Bey – Seyahat Jurnali
B)Ahmet Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
C)Ziya Paşa – Lehçetü’l Hakayık
D)Namık Kemal – Magosa Mektupları
E)Şinasi – Tercüme-i Manzume

2.Tanzimat edebiyatında roman türünde eser vermeyen iki sanatçı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?
A)Şinasi – Ziya Paşa
B)Namık Kemal – Muallim Naci
C)Ahmet Mithat – Samipaşazade Sezai
D)Recaizade Mahmut Ekrem – Nabizade Nazım
E)Şemsettin Sami – Abdülhak Hamit Tarhan

3.Aşağıda verilen eserler, türleri bakımından ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A)Ayyar Hamza
B)Küçük Şeyler
C)Afife Anjelik
D)Zehra
E)Hasan Mellah

4.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1.dönem romanları için söylenemez?
A)Teknik bakımdan kusurlu romanlardır, yazar romanın akışını sık sık keserek bilgi verir.
B)Romantizm akımı etkilidir.
C)Günlük hayatta görülemeyecek olay ve tesadüflere yer verilir.
D)Romanlardaki çevre betimlemeleri süsten öteye geçemez.
E)Yazar romandaki olaylar ya da kahramanlar karşısında tarafsızdır.

5.Aşağıda verilen eserlerden hangisi edebiyatımız için ilk olma özelliği göstermez?
A)Araba Sevdası
B)Paris’te Bir Türk
C)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
D)Cezmi
E)Karabibik

(I) Sanat için sanat” anlayışını benimseyen sanatçı yaşadığı dönemde Şair-i Azam olarak tanınmıştır. (II)Eserlerinde realizm akımının etkileri görülen sanatçı “tezatlar şairi” olarak bilinmektedir. (III)Tanzimat edebiyatındaki Batılı şiir anlayışının “asıl ihtilalcisi” odur. Şiirlerinde Batıdan aldığı nazım şekillerinin yanında hiçbir kurala bağlanmadan kurduğu nazım şekillerini de kullanır. (IV) İlk eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı ve arka arkaya yayımladığı Makber, Ölü ve Hacle adlı eserlerinde ölüm temasını işlemiştir. (V) Çok sayıda tiyatro eseri de yazan sanatçının eserleri tiyatro tekniği açısından zayıftır. Tiyatrolarının bazılarında konular yabancı ülkelerde geçer.
6.Yukarıda numaralanmış bölümlerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A)I   B)II   C)III   D)IV   E)V

I.Şair Evlenmesi - Müştak Bey
II.Araba Sevdası - Bihruz Bey
III.Karabibik - Dilber
IV.İntibah - Ali Bey
V.İslam Bey – Vatan Yahut Silistre
7.Yukarıda verilen eser – kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)I   B)II   C)III   D)IV   E)V

“Hayır, bizim tabii olan şiir ve nesrimiz taşra halkıyla İstanbul ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır. Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında deyiş, üçleme ve kayabaşı denen nazımlardır. Ve bizim tabii nesrimiz, kamus çevirmeninin (Mütercim Asım Efendi’nin) ve sonradan Muhbir gazetesinin kullandığı yazı şivesidir.”
8. Ziya Paşa’ya ait olan yukarıdaki paragraf sanatçının aşağıda verilen eserlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A)Harabat’tan
B)Zafername’den
C)Şiir ve İnşa’dan
D)Rüya’dan
E)Defter-i Amal’den


Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için 
Çeklir mi belâ âlem-i pür-mihnet için?
Din için devlet için can çekişen millet için,
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi!
9.Yukarıda bir bendi verilen şiir aşağıdaki Tanzimat sanatçılarının hangisine ait olabilir?
A)Namık Kemal
B)Recaizade Mahmut Ekrem
C)Abdülhak Hamit Tarhan
D)Muallim Naci
E)Nabizade Nazım

“On dört yaşındaki Şefika ile amcasının oğlu Ata birbirlerini sevmektedir. Fakat Şefika’nın babası Halil Bey, maddi açıdan sıkıntılı bir durumdadır. Bu nedenle kızını kendisine de yardım edebilecek zengin bir paşaya vermek istemektedir. Babasının düşüncesi öğrenen Şefika bu evliliği istemeye istemeye kabul eder ancak düğün olmadan verem olur. Ata, Şefika’nın kurtulamayacağını anlayınca eczaneden aldığı bir ilacı içerek Şefika’nın yanına uzanır ve birlikte ölürler.”
10.Yukarıda özeti verilen tiyatro eserinin adı ve yazarı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)Vuslat – Recaizade Mahmut Ekrem
B)Zor Nikahı – Ahmet Vefik Paşa
C)Eyvah – Ahmet Vefik Paşa
D)Zavallı Çocuk – Namık Kemal
E)Şair Evlenmesi – Şinasi

11.Aşağıda verilen eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Yeniçeriler – roman
B)Harabat – antoloji
C)Renan Müdafaanamesi – eleştiri
D)Seydi Yahya – tiyatro
E)Ayyar Hamza – hikaye

Tanzimat 2.dönem sanatçılarındandır. “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimseyen sanatçı Servetifünun döneminin oluşmasında genç sanatçılara öncelik etmiş bu nedenle de “üstat” olarak anılmıştır. Güzel olan her şeyin şiire girebileceğini savunmuş bu sayede şiirin konusunu genişletmiştir.
12.Aşağıda verilen eserlerden hangisi yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısına ait değildir?
A)Talim-i Edebiyat
B)Muhsin Bey
C)Afife Anjelik
D)Demdeme
E)Takdir-i Elhan

I.İkilemlerin şairi
II.Vatan şairi
III.Yazı makinesi
IV.Tezatlar şairi
13.Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi yukarıda verilenlerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A)Ahmet Mithat
B)Recaizâde Mahmut Ekrem
C)Namık Kemal
D)Abdüklhak Hamit Tarhan
E)Ziya Paşa

(I)Tanzimat edebiyatının öncüsü kabul edilen Şinasi, Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar adıyla iki gazete yayımlamıştır. (II)Batılı tiyatronun ilk örneği kabul edilen Şair Evlenmesi adlı oyunu iki perdelik bir durum komedisidir. (III)Özellikle gazete yazılarında dili sadeleştirmeye çalışan Şinasi, uzun ve sanatlı cümlelerden uzaklaşarak bir nesir dili meydana getirmeye çalışmıştır. (IV)Şiirlerinde divan şiiri nazım şekillerini kullanmaya devam eden Şinasi, asıl yeniliği şiirin içeriğinde yaparak adalet, eşitlik gibi kavramları işler. (V)Divan tertip etme geleneğini yıkan sanatçı şiirlerini Müntehabat-ı Eşar adıyla yayımlamıştır.
14. Şinasi ile ilgili olarak yukarıda verilen cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)I    B)II    C)III    D)IV    E)V

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm

Bulundum ben dahi dar-üş-şifâ-yı Bab-ı Âli’de
Felatun’u beğenmez anda çok divaneler gördüm

15. Yukarıda Tanzimat 1.dönem şairlerinden birine ait olan ve ilk iki beyiti verilen şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kaside B)Gazel C)Murabba D)Sone E) Terzarima

16.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatıyla Batı’dan gelen türlerden biri değildir?
A)Makale
B)Roman
C)Hikaye
D)Gezi Yazısı
E)Tiyatro

17.Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat 1.dönem sanatçıları bir arada verilmiştir?
A)Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci
B)Namık Kemal, Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Nabizâde Nazım
C)Ziya Paşa, Samipaşazâde Sezai, Ahmet Mithat, Namık Kemal
D)Recaizâde Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Samipaşazade Sezai, Muallim Naci
E)Ahmet Mithat, Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa


Ahmet Mithat Efendi, 1878’de yayımlamaya başladığı gazetesinin en az yarısını yaptığı çevirilerle, kendi yazı ve romanlarıyla doldurur. Bu yazılarla halkın kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan Mithat Efendi, gazetesinin bir “okul” niteliği taşımasını öngörmüştür.
18. Yukarıda bahsedilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A)Takvim-i Vakai
B)Tercüman-ı Ahval
C)Tercüman-ı Hakikat
D)Ceride-i Havadis
E)Tasvir-i Efkar

Ahmet Vefik Paşa'nın en önemli eseri ... adını verdiği sözlüğüdür. İlk baskısından sonra sözlüğü yeniden düzenleyen Ahmet Vefik, sözlüğün ilk cildine Türkçe kelimeler ile Türkçeleşmiş kabul ettiği Arapça ve Farsça kelimeleri, ayrıca Batı dillerinden gelip günlük dile yerleşen kelimeleri almıştır. Sözlüğün II. cildinde ise sadece yazı dilinde kullanılan Arapça ve Farsça kelimelere yer verir.
19. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Kamus-ı Türkî
B)Kâmûsü’l-alâm
C)Lehçe-i Osmani
D)Durub-ı Emsal-i Osmaniye
E)Şecere-i Türkî

I. “Köylü Kızların Şarkısı” adlı eseri köy yaşamından bahseden ilk önemli şiirdir.
II. Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı Batı tekniğinde yazılmış ilk küçük hikayeler olarak kabul edilir. 
III. Türkçe kelimelere ters ve mizahî anlamlar vererek hazırladığı Lehçetü’l Hakâyık, Türk edebiyatında mizah sözlüğü türünün ilk örneğidir.
IV. Ölümünden sonra yayımlanan Zehra adlı romanı kimi araştırmacılar tarafından ilk psikolojik roman denemesi olarak da kabul görmektedir.
20. Yukarıda verilen cümleler aşağıdaki Tanzimat sanatçılarının hangisiyle ilişkilendirilemez?
A)Direktör Ali Bey
B)Samipaşazade Sezai
C)Nabizade Nazım
D)Muallim Naci
E)Şemsettin Sami


Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular


Cevaplar

1.C   2.A   3.B   4.E   5.B   6.B   7.C   8.C   9.A   10.D   11.E   12.D  
13.B   14.B   15.B   16.D   17.E   18.C   19.C   20.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.