Dil Bilgisinin Püf Noktaları

1. Sözcükler Düzlük-Yuvarlaklık Uyumuna göre incelenirken hecelere sırayla bakılmalı. Örneğin “ormancı” sözcüğünde, “o” dan sonra “ı” gelmez, denemez. 
Not: Düz ünlüleri (a, e, ı, i) akılda tutmak için "kırtasiye" sözcüğü kullanılabilir.

2. Ünlü daralması için ilk şart eylem kök veya gövdesinin "a-e" bitmesidir: ara-, özle-, iste-, gözle-, kanıtla-, sula-, elle-, yolla- gibi. İkinci şart ise bu eylemlere şimdiki zaman kip ekinin  gelmesidir: arıyor, anlıyor, bekliyor gibi. Bu iki şart dışında bir daralma yapıldıysa "yazım yanlışı" var demektir: kanıtlıyan, anlıyacaksın gibi.
Uyarı: ye-(mek) ve  de-(mek) eylemlerinin sonundaki ünlüler şimdiki zaman kip ekinden bağımsız olarak da darlaşır: yiyecek, yiyen, diyecek, diyen...

3. Tamlayanı ve tamlananı ünlü ile biten isim tamlamalarında tamlayan "n", tamlanan ise kaynaştırma harfi olarak "s" alır. Ancak "su" ve "ne" sözcükleri bu kurala uymaz. Bu sözcükler tamlayan da olsa tamlanan da olsa kaynaştırma harfi olarak "y" ünsüzünü alır:
suyun / hızı, neyin / hesabı, evin / suyu...

4. Sayı, tarih, saat vb. sözcüklerin rakamla yazılışlarında ünsüz benzeşmesine dikkat edilmelidir :
Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. (…yirmi üç-te)
Saat 15.40’ta gelecekti.

5. Geometriye ait bazı terimler ünsüz benzeşmesine uymaz: üç-gen, dört-gen, beş-gen...

6. Alıntı sözcüklerin birçoğunda ünsüz yumuşaması meydana gelmez: hukuk > hukuku,  millet > milleti, hürriyet > hürriyeti, adalet > adaleti...

7. Aynı durum tek heceli birçok sözcükte de görülür: top > topu, göç > göçü, üst > üstü, ip > ipi, süt > sütü... 

8. "Koku", "sızı", "yumurta", "ileri" gibi bazı isimlere -le (isimden fiil yapan y.e) eki getirildiğinde son hecelerindeki ünlüler düşer (ünlü düşmesi). 
koku - la - mak > koklamak
sızı - la - mak > sızlamak
yumurta - la - mak > yumurtlamak (ikinci hece dışında)
ileri - le - mek > ilerlemek (ikinci hece dışında) 

9. Ünlü düşmesi görülen kimi sözcüklerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez: ağız ağıza, burun buruna, koyun koyuna (yatmak), omuz omuza gibi. (TDK- güncel)

10. İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi yer-yön bildiren sözcükler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil  dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda vb. (TDK - güncel)

11. İkinci sözcüğü anlamını korumasına rağmen bitişik yazılan birleşik sözcükler de vardır: sivrisinek, zeytinyağı, yeşilzeytin, semizotu, dereotu, çöreotu, yerküre.

12. Yalın durum... Yalın durum, adın durum eklerinden birini almamış halidir. Yani bir sözcük belirtme, yönelme, bulunma ya da ayrılma durum eklerinden birini almadıysa yalındır. Bir adın çokluk iyelik ya da yapım eki almış olması yalınlığını bozmaz. Ev, evler, evimiz ya da evleriniz sözcükleri yalındır. 

13. Yapı (biçim) incelemesi yaparken kökteki ses olayını görebilmek kökün tespiti için önemlidir: ayrı > ayır (fiil kökü), yalnız > yalın (isim kökü), oyna > oyun (isim kökü)...

14. İsim kökü ile eylem kökünü birbirinden ayırmak için ilgili köke mastar eki (-mek) getirmek her zaman doğru sonuç vermez. Özellikle sesteş ve kökteş köklere dikkat etmek gerekir. Hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilen köklere kökteş (ortak kök) denir. Kullanıldığı yere göre isim ya da fiil kökü olabilen bu kökler arasında anlam ilgisi açıktır: eski, ekşi, güven, boya, güreş, tat, kuru vb.

15. Soruda sözcüğün türü soruluyorsa isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylemsi ya da eylem olup olmadığına bakılır. 
Bir sözcük ya da sözcük türü cümlede farklı görevlerde bulunabilir. Örneğin bir zamir ya da sıfat tamlaması; cümlede özne, nesne, dolaylı tümleç ya da yüklem görevinde kullanılabilir. 

16. Bir sözcüğün türünü belirlemek için sözcüğün cümle içindeki kullanımını görmek gerekir. Çünkü Türkçede bazı sözcükler, cümledeki kullanımına göre değişkenlik gösterir:
Biz bu dünyada hep yalnızız. (ad)
Bir ömür boyu yalnız yaşadı. (belirteç)
Yalnız taş duvar olmaz. (önad)
Ben de isterim yalnız hiç param yok. (bağlaç)
Bunu yalnız sen yapabilirsin, dedi. (sadece anlamı veriyorsa ilgeç)


17."Birçok, birkaç, çok, bazı, hiçbir" gibi belgisiz sözcükler iyelik eki alınca belgisiz zamir olur: "Birçok öğrenci  okula gitmedi > Birçoğu okula gitmemiş ..."

18."Bir" sözcüğü isim dışında duruma göre niteleme sıfatı, belgisiz sıfat, sayı sıfatı ya da edat olabilir.
"Tek" anlamında kullanılırsa sayı sıfatı: Sadece bir gün kaldı.
"Herhangi bir" anlamında kullanılırsa belgisiz sıfat: Bir gece ansızın geliriz, dedi.
"Aynı" anlamında kullanılırsa da niteleme sıfatı olur: Baba katiliyle baban bir safta.
"Sadece, tek" anlamıyla kullanılırsa edat olur: Bir ben kaldım ortasında kavganın.

19. "Birleşik eylem" ile "birleşik zamanlı eylem" kavramları karıştırılmamalı. 
Birleşik eylem sözcüğün yapısını ifade eder: affetmek, park etmek, bakabilmek, yazadurmak, gözden düşmek vb. 
Birleşik zamanlı eylem ise eylemin iki kip ile çekimlenmesidir: gel-iyor-du, bakabil-ir-di-m vb.

20. Yeterlik fiilinin (-ebilmek) olumsuz çekimine dikkat edilmeli. 
Yeterlik fiilinin olumsuzunda çoğu zaman bil- eylemi kullanılmaz. İlgili sözcüğün yeterlik fiili olduğu -a, -e ünlülerinden anlaşılır ve bu sözcük birleşik eylem kabul edilir: yazabilmek > yaz-a-madım, görebilmek > gör-e-memiş...

21.Türkçede bazı eklerin sesleri aynı olsa da işlevleri farklıdır. Bu tür durumlarda ilgili ekin sözcükte ya da cümlede nasıl kullanıldığını doğru saptamak gerekir. (bk.karıştırılan ekler) Örnek olarak “ –ı, -i, -u -ü ” cümlede karşımıza yapım, iyelik ya da durum eki olarak çıkabilir:

Ruhum-u eritip de kalıpta dondurmuşlar. (adın durum eki, belirtme)
Akrebin kıskac-ı-nda yoğurmuş bizi kader (iyelik eki)
Güneş doğudan doğar ama doğ-u hala karanlıktır (fiilden isim y.e)
Ağaca adımı kaz-ı-mış. (fiilden fiil y.e) 


22. - (i)l, -(i)n ekleri bir eylemi dönüşlü de yapabilir, edilgen de. Edilgen eylemle dönüşlü eylemi ayırt edebilmek için şu özelliklere dikkat etmek gerekir:
a) Edilgen eylemler sözde özne, dönüşlü eylemler ise gerçek özne alır.
b) Dönüşlü eylemlerde işi yapan ve işten etkilenen aynı varlıktır. Edilgen eylemlerde işi yapan yoktur, işten etkilenen vardır.

23. İsim cümlelerinde çatı incelemesi yapılamaz.

24. Cümlenin ögeleri bulunurken ilk önce yüklem bulunur ve tüm sorular sırasıyla yükleme sorulur. Yüklemden hemen sonra özne daha sonra -varsa- nesne bulunmalıdır.

25. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.

26. "Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri" gibi yer-yön bildiren sözcük­lerin zarf tümleci olabilmesi için yalın halde olması gerekir.

27. Soruda cümlenin "yüklemine" ya da "yüklemin türüne" göre incelenmesi isteniyorsa kastedilen yüklemin sözcük türüdür. 
Bir cümlenin yüklemi çekimli bir fiil ya da ek-fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük ya da sözcük grubudur (isim cümlesi, fiil cümlesi).

28. Eylemsi yapan eklerin tümü yapım ekidir (fiilden isim yaparlar). Bu nedenle eylemsiler türemiş sözcüktür.


29. Eylemsiler (fiilimsiler) ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir ve bu cümleler yüklemin türüne göre isim cümlesidir: Benim görevim sizi bilgilendirmektir.


30Bir cümlede kaç eylemsi varsa o kadar yan cümlecik vardır.


31. Türkçede ek eylemin (-imek) iki görevi vardır: 
I. İsim ya da isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak  
II. Basit zamanlı eylemlere gelerek eylemleri birleşik zamanlı eyleme dönüştürmek (bk. ek eylemler)
Soruda "Hangi cümlede ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?" diye sorulursa yukarıdaki ayrıma göre bakılmalıdır.

32. İsim soylu sözcük ya da sözcük gruplarına gelen ek eylemler eklediği sözcüğün türünü değiştirmez:
Babadan kalma bir evi varmış buralarda. (isim)
O gün burada duyduğunuz şey hakkın sesiydi. (isim tamlaması)
Benim sadık yarim kara topraktır. (sıfat tamlaması)
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. (zamir)
Başarının anahtarı çalışmaktır. (eylemsi)

33. Kimi zaman basit zamanlı eylemlere "-dir" eki getirilir ancak bu ek, eylemi birleşik zamanlı yapmaz. Cümleye olasılık ya da kesinlik anlamı katar: Bu konuda birçok önlem alınmıştır.

34. Belirtisiz isim tamlaması yapısındaki Kocaeli, Rumeli ve Tunceli sözcükleri günümüzde "tek bir sözcük" olarak algılandıkları için belirtme ve yönelme eki aldıklarında "n" yerine “y” ünsüzü alır: Kocaeli’yi, Kocaeli'ye, Rumeli'yi, Rumeli'ye, Tunceli'yi, Tunceli'ye.

35. Yapısı bakımından cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır. Geçmiş yılların sınav sorularına bakıldığında en çok sorulan basit cümle ile girişik birleşik cümle ayrımıdır. İkisini birbirinden ayıran tek şey girişik birleşik cümlede eylemsi(ler) olmasıdır.

36. Bir cümlede bağlaç olması o cümlenin bağlı cümle olduğunu göstermez. Bir cümlenin bağlı cümle olabilmesi için bağlacın sözcükleri değil cümleleri bağlaması gerekir.


İlgili Sayfa

Dil Bilgisi Tüm Konular

Çok Okunan Sayfalar!!!

Karıştırılan Ekler

3 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.