Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 4

1. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Ağırlıklı olarak bireysel temalar işlenmiştir.
B) Eserlerde sıkça hayal-gerçek çatışmasına rastlanır.
C) Tanzimat kuşağına göre daha soyut ve ağır bir dil kullanılmıştır.
D) Özellikle tiyatroda teknik bakımdan başarılı oyunlar yazılmıştır.
E) Romanlar çevre tasvirleri bakımından daha sağlam ve gerçekçidir.

Tanzimat’ın ikinci kuşağa mensup edebiyatçılar gerek dönemin siyasal koşulları gerek içe kapalı, duygusal mizaçları nedeniyle ölüm, aşk ve doğa gibi bireysel temalara eğilmişlerdir. Edebiyat-ı Cedide sanat anlayışının oluşumunda da bu ikinci kuşağa mensup — ve — eserleriyle vücuda gelen edebiyat anlayışının payı büyüktür.
2. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit'in
B) Namık Kemal, Abdülhak Hamit'in
C) Muallim Naci, Ziya Paşa'nın
D) Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci'nin
E) Namık Kemal, Ziya Paşa'nın

Halit Ziya; sanat hayatı boyunca dördü İzmir’de, dördü de İstanbul’da olmak üzere sekiz roman yazmıştır. Bunlardan "Sefile", "Nemide", "Bir Ölünün Defteri", "Ferdi ve Şürekâsı" İzmir döneminde —, —, —, — ise İstanbul döneminde yazılmıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) Mai ve Siyah
B) Aşk-ı Memnu
C) Kırık Hayatlar
D) Nesl-i Ahir
E) Genç Kız Kalbi

4. Aşağıda verilen "eser-kahraman" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Eylül — Suat
B) Halas — Nihat
C) Kırık Hayatlar — Ömer Behiç
D) Mai ve Siyah — Ahmet Cemil
E) Nesl-i Ahir — Osman Vecdi

Cenap Şahabettin'in 1896’da sıhhiye müfettişi olarak İstanbul’dan Cidde’ye kadar gidişini anlattığı bu eserde sanatkârane bir üslupla yazılmış on yedi mektup bulunmaktadır. Onun hemen bütün nesir yazılarında görülen zengin kültürü bu mektuplarından itibaren dikkati çekmiştir. Eser, Servetifünun dergisinde tefrika edildikten sonra basılmıştır.
5. Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac Yolunda
B) Rübab-ı Şikeste
C) Edebî Hatıralar
D) Firâk-ı Irâk
E) Menfa

Sâf ü râkid... Hani akşamki tegayyür heyecân?
Bir çocuk rûhu kadar pür-nisyân,
Bir çocuk rûhu kadar şimdi münevver, lekesiz,
Uyuyor mâi deniz.
Ben bütün bir gecelik cûş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı pêrişânımla
Müteşekki, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim...
6. Tevfik Fikret'in "Mai Deniz" şiirinden alınan yukarıdaki dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnek olabilir?
A) Sone
B) Terzarima
C) Serbest müstezat
D) Gazel
E) Murabba

On üç roman yazmasına rağmen bunların içinde sadece — romanında büyük bir başarı elde edebilmiştir. Romanlarında daha çok evlilik, kadın, aşk temalarına yer veren sanatçı, Halas ve Harabeler romanlarında sosyal temalara da yer vermiştir.
7. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Eylül
C) Genç Kız Kalbi
D) Hayal İçinde
E) Salon Köşelerinde

Anjanbuman, bir dizedeki cümlenin bir sonraki dize ya da dizelerde tamamlanmasıdır. Fransız şiirinden edebiyatımıza geçmiş bir tekniktir. Edebiyatımızda özellikle Servetifünun şairleri tarafından yaygınlaştırılmıştır. Bu teknikle şiir, düzyazıya yaklaşmıştır.
8. Aşağıdaki dizelerden hangisi parçada bahsedilen tekniğe örnek olabilir?
A) Şafak sökerken o, yalnız, bir eski tekneciğin
Düğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak
İlerliyordu; deniz aynı şiddetiyle şırak
Şırak döğüp eziyor köhne teknenin şişkin
Siyah kaburgasını... Ah açlık, ah ümid
B) Nine koynundan uyurken çıktım,
Geldim amma bu cihana, bıktım.
Bir kızım var sana kurban olsun,
Oğlumun merkodi al kan olsun,
Bu da Osmanlılara şan olsun!
C) Gösterir kibriyayı cümle nebat!
Cuylar kudrete tutar mir’at
Hep ilahi gelir bana nagamat
O zaman anlarım nedir bu hayat
Seyr-i bağ-ı baharı pek severim.
D) Şu viraneye sen de hayretle bak
Meliken gibi çeşm-i ibretle bak
O vaktiyle pür-feyz ü ümran imiş
Mehâsinle meşhûr-ı devrân imiş
Ne hâle getirmiş anı bak zaman
E) Eyvah! Ne yer, ne yar kaldı,
Gönlüm dolu âh u zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden
Gitti ebede gelip ezelden.

I. Romantik şiire tepki olarak doğmuştur. II. Sanat için sanat ilkesi önemlidir ve bu akımın şairleri şiiri yalnızca “güzellik” olarak görmüşlerdir. III. Biçim kusursuzluğu için kelimelerini titizlikle seçmişlerdir. IV. Yaşamı ve doğayı nesnel olarak gözlemlemek istemişlerdir. V. Akımın ortaya çıkışında Alman filozof Schopenhaur'un idealist felsefesi etkili olmuştur.
9. Numaralanmış yerlerinde hangisinde parnasizm için bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Servetifünun hareketi içerisinde hikâye ve roman yazarı olarak yer alan sanatçının edebî hayatı üzerine hazırlanan çalışmalar diğer Servetifünun yazarlarına kıyasla daha kısıtlıdır. Bunda sanatçının yazarlığının — gölgesinde kalması kadar onun II. Meşrutiyet’ten sonra gazetecilik ve siyasete yönelmesi sebebiyle bu tarihten sonra edebiyatla bağlarının zayıflaması da etkilidir. O, II. Meşrutiyet’ten itibaren daha ziyade polemikçi bir gazeteci ve siyasî bir figür olarak Türk tarihinde yer almıştır.
10. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret ve Mehmet Rauf'un
B) Ahmet Şuayb ve Halit Ziya'nın
C) Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un
D) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in
E) Ahmet Şuayb ve Cenap Şahabettin'in

Tanpınar’a göre Servetifünuncuların Batıya yönelişi, genel ve platonik bir hayranlık duymanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Onların, şiirde — ve —; roman ve hikâyede — ve —; fikir boyutunda da pozitivizm gibi akımları benimsemeleri sonucunda eskiye dair bir kapı kapanır. Onların yöneldikleri örnekler, şekilde, görüş ve duyuş tarzında, dilde derin ve kökten değişmeyi zorunlu hale getirir.
11. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Natüralizm

Tanzimat’ta ilk örnekleri verilmeye çalışılan romanın, Batılı tekniğe uygun Avrupaî örnekleri bu dönemde başarıyla sergilenir. Türk edebiyatında romancılığın babası olarak kabul edilen Halit Ziya’nın bu başarıda büyük bir payı vardır. Servetifünun nesrinin üzerinde geliştiği esasları o belirler ve bunların nasıl uygulanacağını eserleriyle o gösterir. Halit Ziya’yı başta — olmak üzere —, —, — gibi isimlerin eserleri destekler.
12. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Mehmet Rauf
B) Hüseyin Cahit
C) Ahmet Hikmet
D) Saffet Nezihi
E) Ahmet Reşit Rey

— 1901’den sonra başlayan Servetifünun anlayışının özelliği olan ferdi esas alan sanat anlayışından ayrılarak millî edebiyatın özünü oluşturan sosyal konuları ele alan sanat anlayışına yönelmiştir. 1908 sonrası gelişen fikir hareketleri içerisinde de aktif olarak rol alan sanatçı, aynı zamanda sosyal ve siyasi konular ile de uğraşarak Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Derneği gibi dergilerde de çalışmalar yürütür.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Şuayb
B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
D) Ali Ekrem Bolayır
E) Hüseyin Siret Özsever

14. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro türünde de eser vermiştir?
A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Süleyman Nazif
E) Safveti Ziya

İlk şiirlerinde klasik şiirin izlerini taşısa da daha sonra Fransız edebiyatının etkisiyle
Servetifünun edebiyatına dâhil olmuştur. Servetifünun ve Fecriati döneminde daha çok kadın, aşk, melankoli konularında şiirler yazan sanatçı, Servetifünun estetiğine sadık kalmıştır. Şair 1898 ve 1909 yılları arasında yazdığı şiirleri Beyaz Gölgeler adlı kitapta toplamıştır.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Celal Sahir Erozan
C) Süleyman Nazif
D) Tevfik Fikret
E) Hüseyin Siret Özsever

— Servetifünun sanatçıları ile aynı dönemde eser vermiş olsa da bu edebiyatın dışında kalmış hatta kökten bir Batılılaşma hareketi olarak gördüğü Servetifünun hareketine karşı çıkmıştır. Hemen her türde eser verse de daha çok anı, fıkra, makale ve sohbet türündeki yazılarıyla tanınmıştır. İyi bir gözlemci olan yazar bu türdeki yazılarında samimi, renkli, canlı ve mizahî bir dil kullanır.
16. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Rasim
E) Refik Halit Karay

— adlı şiirini 1912'de İttihat ve Terakki'nin Meclis'i kapatması üzerine yazar. Umutların boşa çıktığını, hiçbir şeyin değişmediğini, yasaların ayaklar altına alındığını söyleyerek İttihat ve Terakkiyi yerden yere vurur.
— şiiri derin bir ümitsizlik ve yalnızlık duyguları içerisinde kaleme almıştır. Şiirde şairin kötümserliği, İstanbul'un maddi, manevi bütün varlığına karşı duyulmuş kuvvetli bir nefret halinde kendini gösterir.
17. Tevfik Fikret'in parçada sözü edilen şiirleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ferda, Nefrin
B) Doksan Beşe Doğru, Ferda
C) Doksan Beşe Doğru, Sis
D) Tarih-i Kadim, Sis
E) Tarih-i Kadim, Nefrin


👉 Bir sonraki teste geç

İlgili SayfalarCevaplar

1.D  2.A  3.E  4.E  5.A  6.C  7.B  8.A  9.E  10.C  11.D  12.E  13.C  14.A  15.B  16.D  17.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.