Cumhuriyet Dönemi Roman Konu Testi 4

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra yazı hayatına atılan yazar; roman, hikâye, tiyatro ve hatıra türlerinde çok sayıda eser vermiştir. Daha çok romanları ile edebiyatımızda önemli bir yer edinen yazarın romanlarında olduğu gibi hikâyelerinde de önce ferdiyetçi bir çizgide hareket ettiği görülür. Ancak özellikle Balkan Savaşları ile toplumsal meselelere yönelecektir.
1. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Seviyye Talip
B) Heyula
C) Kadınlar Tekkesi
D) Kalp Ağrısı
E) Tatarcık

1975’te "Kadının Sosyal Hayatının İnceleme ve Araştırma Derneği" tarafından yazara "Kadın Yazarların Annesi" ünvanı verilmiştir. Öğretmenliği sırasında öğrencilerine dair aldığı notları "Benim Küçük Dostlarım" adıyla yayımlayan sanatçı, daha çok şairliği ile tanınmıştır. Roman türünde de eser veren yazarın eserlerinde öne çıkan temalar ise aşk, aile, evlilik, namus, fazilet ve millî birliktir.
2. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Halide Edip Adıvar
C) Şükufe Nihal Başar
D) Emine Işınsu
E) Sevinç Çokum

—, nesil çatışmalarını anlattığı — romanında kendi kültürel değerlerine yabancılaşan bireylerdeki ahlaki çürümeyi, mekânın taşıdığı simgesel değer üzerinden kurguya taşır. Bu simgesel değerlerin temel mekânı yine İstanbul’dur. Eserde geleneksel yaşamdan apartman hayatına geçiş, yaşamdaki tüm değişimlerle birlikte takip edilir. Bu açıdan mekân modernleşme ilişkisinin Türk romanı içerisinde başarılı bir biçimde yansıtıldığı bir romandır.
3. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
B) Reşat Nuri Güntekin - Son Sığınak
C) Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev
D) Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı
E) Refik Halit Karay - Bugünün Saraylısı

1937 tarihli bu roman, yazarların artık Anadolu coğrafyası içerisinde doğal bir biçimde yol almaya başladıklarını gösteren ilk eserlerden biridir. Roman, 1900’lü yılların başında Osmanlı kasabalarındaki değişimin izlerini derinlikli bir biçimde ele alması bakımından dikkate değerdir. Taşranın kapalı ekonomik yapısındaki dönüşümün yarattığı ahlaki yozlaşma, yazarın hikâyelerinde de sıklıkla işlediği bir husustur.
4. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gönül Hanım
B) Yaprak Dökümü
C) Kuyucaklı Yusuf
D) İnce Memed
E) Karartma Geceleri

Eser, Meşrutiyet yıllarında İttihat ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası arasındaki iktidar çatışmasını anlatmaktadır. Romanda İttihat ve Terakkinin iktidarı bütünüyle ele geçirme süreci gerçek kişi ve olaylarla verilir. İttihatçılar gücü ellerinde tutabilmek için muhalifler üzerinde baskı kurarlar. Birçoğu yurt dışına kaçan muhalifler ise sadece basın hayatında etkilidirler. Romanın başkahramanı Ahmet Kerim, muhalif olmasına rağmen her iki taraf hakkında yaptığı objektif değerlendirmelerle bu iki siyasi hareketin gerçek yönlerini ortaya koyar.
5. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek
B) Yaban
C) Yeşil Gece
D) Hüküm Gecesi
E) Üç İstanbul

6. Aşağıdaki romanlardan hangisi Millî Mücadele yıllarındaki İstanbul'u konu alan romanlardan biri değildir?
A) Esir Şehrin İnsanları
B) Vurun Kahpeye
C) Sodom ve Gomore
D) Sözde Kızlar
E) Sahnenin Dışındakiler

Türk öykücülüğünde yaşanan kırılmanın başat figürlerinden biridir. Olay merkezli öykü geleneğinin dışına çıkarak dikkatini daha ziyade gündelik hayatın anlık kesitlerine yoğunlaştırır. Üç yüzü aşkın öyküsüyle hikâye yazarı olarak anılmayı fazlasıyla hak eden yazarın üç de romanı vardır.
7. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Haldun Taner
C) Memduh Şevket Esendal
D) Sabahattin Ali
E) Orhan Kemal

Bu romanda üzerinde ısrarla durulan mesele din ve taassuptur. Romanda Anadolu’daki Yunan işgali ve bu işgali sonlandıran Millî Mücadele anlatılır. İstanbul’da Kız Öğretmen Okulundan mezun olan kahramanın öğretmenlik yönü ise Anadolu'da geçen bu serüvende pek öne çıkmaz. Okuyucu, onu daha ziyade Yunan işgaline karşı Batı Anadolu’da verilen mücadele ile tanır.
8. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalıkuşu
B) Vurun Kahpeye
C) Dikmen Yıldızı
D) Aşk ve Zafer
E) Hilal Görününce

Bu yazarların eserlerinde toplumcu gerçekçiliğe has olarak görülen temel bazı çatışmalar vardır: ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz gibi. Yazarlar, toplumdaki düzensizliklerin, çatışmaların ve köy, kasaba gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Anadolu coğrafyası ve Anadolu halkı en sık işlenen konular içinde yer almıştır. Bu romancıların çoğu Anadolu gerçeklerini bizzat yaşayan insanlar olduklarından tecrübe edilen her şey eserlere çok daha gerçekçi bir şekilde yansımıştır.
9. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazarlardan biri değildir?
A) Samim Kocagöz
B) Dursun Akçam
C) Talip Apaydın
D) Samiha Ayverdi
E) Fakir Baykurt

Rıfat Ilgaz, 1969 yılında kaleme aldığı — romanında öğretmenlik yaptığı Düzce‘nin Akçakoca kasabasını anlatır. Yaptığı gözlemler ve edindiği tecrübelerden hareketle geçimlerini fındık yetiştiriciliğiyle sağlayan kasaba insanını çok yönlü bir biçimde konu edinir. 1981 yılında yayımlanan — romanında ise çocukluğunun geçtiği Kastamonu‘nun Cide kasabasındaki insanların denizle ve ormanla olan yaşam mücadelesini ele alır. Her iki eser de Batı Karadeniz insanının doğayla ilişkisini ve onun yaşamından izleri bize sunar.
10. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Karadeniz'in Kıyıcığında, Karartma Geceleri
B) Denizin Çağırışı, Yıldız Karayel
C) Karadeniz'in Kıyıcığında, Yıldız Karayel
D) Halime Kaptan, Denizin Çağırışı
E) Karartma Geceleri, Halime Kaptan

1950’ye kadar Türk edebiyatında gerçekçilik Sabahattin Ali ve Sadri Ertem’in yazdıklarında yansıma bulsa da 1950’lerde yetişen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Samim Kocagöz gibi yazarlar toplumcu gerçekçi akımın önemli isimleri olarak Türk edebiyatına damga vururlar. Bu yazarlarla işçi ya da köylünün koşulları, bu koşullar karşısındaki bilinçli-bilinçsiz tutumları artık edebî metinlerin konusu olmaya başlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazarlardan herhangi birine ait değildir?
A) Kuyucaklı Yusuf
B) Yılanı Öldürseler
C) Bir Varmış Bir Yokmuş
D) Onuncu Köy
E) Murtaza

Roman, hikâye, gezi yazısı ve oyun türünde pek çok eser kaleme almıştır. Eserlerindeki konu çeşitliliği ve üslubunun her yaşa hitap etmesi onun her zaman güncel bir yazar olmasını sağlamıştır. Eser verdiği türlerden biri olan ancak her zaman romanlarının gerisinde kalan hikâyelerinin sayısı iki yüzü aşkındır. Hikâyelerinde bireyleri merkeze koyarak toplumsal sorunları ele alan yazar, hikâyelerinde hemen her türde insana yer vermiştir.
12. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Tanrı Misafiri
B) Sönmüş Yıldızlar
C) Leyla ile Mecnun
D) Olağan İşler
E) Milli Savaş Hikâyeleri

Daha çok öyküleriyle tanınan yazar "imgesel öykü" türünün ilk örneklerini vermiştir. İçine girebilmek için emek gerektiren yapıtlarıyla Türk edebiyatında kendine farklı bir yer edinmiştir. Aynı zamanda felsefeyle uğraşan ve üniversitede felsefe dersleri veren yazar, yapıtlarında edebiyatla felsefeyi bütünleştirmeyi başarmıştır. Eserlerinde insanın yaşama yönelik değerleri, toplumun izleri açıkça görülür.
13. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hilmi Yavuz
B) Haldun Taner
C) Bilge Karasu
D) Oğuz Atay
E) Nazlı Eray

En verimli dönemini 1933-1956 yılları arasında geçiren sanatçı, Türk edebiyatında gelenek ile modernlik arası bir çizgide duran önemli bir yazardır. Onun eserleri devasa bir hatıra kitabının bölümleri gibidir ve daima geçmişten beslenir. Boğaziçi’nde, Rumeli Hisarı’nda, Çamlıca’da geçirdiği çocukluğu ve gençliği, yazarın yazarlık sürecini etkilemiş ve onu bir geçmiş zaman anlatıcısına dönüştürmüştür.
14. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Cevat Şakir Kabaağaçlı
D) Sait Faik Abasıyanık
E) Abdülhak Şinasi Hisar

Neredeyse bütün romanlarında idealize edilmiş münevver bir kadın tipi mevcuttur. Ancak bu tip günümüz ölçeğinde yükseköğrenim görmüş, belli alanlarda ihtisas yapmış kişilerden farklıdır. O, genellikle bir mürşidin manevi terbiyesinde yetişmiş olgun insandır. Yazarda münevverliğin / aydınlığın / entelektüelliğin ölçüsü tasavvuf terbiyesidir. Yazara göre toplumu yönlendirebilecek güce sahip ideal kadın tasavvuf terbiyesi almış kadındır, o bu terbiyeyle hem muhafazakâr hem mütedeyyin hem de münevverdir.
15. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nezihe Meriç
B) Samiha Ayverdi
C) Leyla Erbil
D) Sevgi Soysal
E) Nazlı Eray

Orhan Pamuk'un ilk romanıdır. Roman "Karanlık ve Işık" adıyla Milliyet Yayınları Roman Ödülü’nü almıştır. Eser, 1982'de farklı bir isimle yayımlanmıştır. Yazar, romanı yine bir aile romanı olan Thomas Mann’ın Buddenbrook Ailesi’nden etkilenerek yazmıştır.
16. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sessiz Ev
B) Eskici ve Oğulları
C) Cevdet Bey ve Oğulları
D) Yeni Hayat
E) Ev Sahipleri

Bozbulanık adlı ilk öykü kitabını 1953'te yayımlayan —, 1950 Kuşağı olarak adlandırılan ve Türk öyküsünde büyük bir kırılma yaşatan öykücülerden biridir. Eserlerinde toplumsal konulara ağırlık veren yazarın en çok değindiği sosyal mesele kadının toplumdaki yeri, rolü ve varoluş mücadelesidir. Sanatçı, değindiği tüm sosyal meselelere insanın birey olması, olduğu gibi kabul görmesi, değer verilmesi açısından bakmıştır.
17. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Latife Tekin
B) Nezihe Meriç
C) İnci Aral
D) Nazlı Eray
E) FüruzanCevaplar

1.C 2.A 3.A 4.C 5.D 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C 11.D 12.E 13.C 14.E 15.B 16.C 17.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.