Muhammes (Beşlik)

 • Divan şiirinde beşer dizelik bentlerden oluşan manzume. 
 • Muhammes, beş sayısını ifade eden "hamse" sözcüğünden türemiştir. 
 • Konu bakımından bir sınırlama yoktur. Ancak felsefi düşünceler, tasavvuf, övgü ve aşk en çok işlenen konulardır. 
 • Bent sayısı genelde 4 - 8 bent arasında değişir. 
 • Kafiye düzeni farklılık gösterse de genelde ilk bent birbiriyle kafiyeli (aaaaa), sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyelidir: (bbbba, cccca, dddda...)
 • Eğer son bir veya iki dize aynen tekrar ederse bu tür muhammeslere de mütekerrir muhammes denir.
  Tardiye Nedir?
 • Muhammesin özel bir biçimidir.
 • 18. yüzyıl şairi Şeyh Galip dışında divan şairleri tarafından pek tercih edilmemiştir.
 • Muhammesten en önemli farkı -özellikle birinci bentte- birbiriyle kafiyeli olan son dizelerin bentteki diğer dizelerle kafiyeli olmamasıdır. 
 • Kafiye şeması: aaaab / ccccb / ddddb... 
 • Muhammes aruzun her kalıbıyla yazıldığı hâlde tardiye aruzun "Mef’ûlü, Mefâilün, Feûlün" kalıbıyla yazılır.
  Muhammes Örneği

  Gül hazin, sümbül perişan, bağzarın şevki yok
  Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok
  Ah eder, inler nesim-i bîkararın şevki yok
  Başka bir haletle çağlar, cûybârın şevki yok
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin
  Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin
  Meh bile zücretle âğûşunda ağlar hâlenin
  Gönlüme tesîri olmaz âteş-i seyyâlenin
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Ruha verdikçe peyâm-ı hasretin her sehâb
  Cana geldikçe temâşâ-yı ufuktan pîç ü tâb
  İhtizaz eyler çemen izhâr eder bin ıztırâb
  Hem tabiat münfail hecrinle hem gönlüm harâb
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Recaizade Mahmut Ekrem

  İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • İskender Pala, Divan Şiiri Sözlüğü
 • Muhsin Macit, Nedim Divanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.