10 Mayıs 2017 Çarşamba

Muhammes (Beşlik)

 • Divan şiirinde beşer dizelik bentlerden oluşan manzume. 
 • Muhammes beş sayısını ifade eden hamse sözcüğünden türemiştir. 
 • Konu bakımından bir sınırlama yoktur. Ancak felsefi düşünceler, tasavvuf, övgü ve aşk en çok işlenen konulardır. 
 • Bent sayısı genelde 4 - 8 bent arasında değişir. 
 • Kafiye düzeni farklılık gösterse de genelde ilk bent birbiriyle kafiyeli (aaaaa), sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyelidir. (bbbba, cccca, dddda...)
 • Eğer son bir veya iki dize aynen tekrar ederse bu tür muhammeslere de mütekerrir muhammes denir.

 • Muhammes Örneği

  Gül hazin, sümbül perişan, bağzarın şevki yok
  Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok
  Ah eder, inler nesim-i bîkararın şevki yok
  Başka bir haletle çağlar, cûybârın şevki yok
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin
  Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin
  Meh bile zücretle âğûşunda ağlar hâlenin
  Gönlüme tesîri olmaz âteş-i seyyâlenin
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Ruha verdikçe peyâm-ı hasretin her sehâb
  Cana geldikçe temâşâ-yı ufuktan pîç ü tâb
  İhtizaz eyler çemen izhâr eder bin ıztırâb
  Hem tabiat münfail hecrinle hem gönlüm harâb
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Recaizade Mahmut Ekrem
Yararlanılan Kaynaklar
 • İskender Pala, Divan Şiiri Sözlüğü
 • Muhsin Macit, Nedim Divanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.