Tahmis Örneği

Tahmîs-i gazel-i Sultân Selîm Hân

I
Ey cemâlün pertev-i envâr-ı subh-ı lem-yezel
Berter olsa menzilün hûrşîd-i enverden mahal
Sende göstermiş kemâl-i sun’ın Üstâd-ı ezel

Kudretin izhâr idüp Hak Hazreti ‘azze ve cel
Cümle hûbân içre sen cânânı kılmış bî-bedel

II
İşigüñ üftâdesi kemter gedâ mihr-i münîr
Pençe-i hûrşîd-i ‘âlem-tâba hüsnün dest-gîr
Her gedâ-yı âsitânun bir şeh-i sâhib-serîr

Mısr-ı dilde şâh olur yüzün görüp olan esîr
Hüsni ey Yûsufdan ahsen ey güzellerden güzel

III
Âşıka yâd-ı lebün câm-ı şarâb-ı dil-güşâ
Câna ol la’l-i musaffâdur mey-i bezm-i safâ
Rûh-bahş olmış Mesîhâveş o la’l-i cân-fezâ

La’l-i mey-gûnûn görüp cân virmeyen kimdür şehâ
Pes meger âdem degül ‘aklında vardur yâ halel

IV
Halka-i zülf-i siyâhuñ ey saçı müşg-i Huten
Na’l-i şeb-dîz-i hatundur dirler erbâb-ı suhan
Kimdür ol ruhsâre-i gül-gûn ile senden geçen

Hüsnüñi bir dem gören ey husrev-i şîrîn-dehen
Aşkuna Ferhâd olup yolunda cân virse mahal

V
Kaddüne hıl’at biçelden hüsni hayyât-ı kazâ
Gün gibi yakdun cihânı ey meh-i zerrîn-kabâ
Çâk idüpdür gerçi kim sabrum girîbânın cefâ

Dâmenüñ cevr ile elden koya sanma dil-berâ
Ol olacak iş degül yakam tutınca tâ ecel

VI
Gözdeki hûn-âbe-i âlüm görüp rahm itmedün
Yollar üzre cism-i pâ-mâlüm görüp rahm itmedün
Bu perîşan olmış ahvâlüm görüp rahm itmedün

Derdmend-i ‘aşkunam hâlüm görüp rahm itmedün
Yol olur dilden dile dirlerdi hod vardur mesel

VII
Bâkiyâ kûy-ı harâbâtı nişîmen kıldugum
Bezm-i ‘aşkı şem’-i âhumla müzeyyen kıldugum
Ser-nüviştüm hâlidür âfâka rûşen kıldugum

Ey Selîm ebrû diyüp çeşm üzre mesken kıldugum
Alnuma ‘aşk ile yazılan yazulardur eze

Baki (Sultan Selim’in gazeline yaptığı tahmis)


Kaynak: Baki Divanı, Prof. Dr. Sabahattin Küçük

İlgili Sayfalar

Divan Şiiri Örnekleri
Gazel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.