Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
A) Cenap Şahabettin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Süleyman Nazif
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Recaizade Mahmut Ekrem

2.Aşağıdakilerin hangisi Servetifünun edebiyatı için söylenemez?
A) 1896 yılında Tevfik Fikret'in Servet-i Fünûn dergisinin başına geçmesiyle başlayan dönem 1901 yılında derginin kapatılmasıyla son bulur.
B) Şiirde parnasizm ve sembolizm, roman ve hikâyede ise realizm etkisi görülür.
C) Batıdan alınan sone, terzarima gibi nazım şekillerinin yanında müstezat nazım şekli de divan şiirindeki kuralları dışına çıkılarak kullanılmıştır.
D) Bu kısa dönemde tiyatro ve gazete en parlak dönemini yaşamıştır.
E) Teknik bakımdan sağlam ve Batı standartlarına uygun ilk roman örnekleri bu dönemde verilmiştir.

3.Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun roman ve hikâyesi için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Tanzimat edebiyatında olduğu gibi olayın akışı kesilip okura bilgi verilmez.
B) Roman ve hikayelerde mekân genellikle İstanbul olurken kahramanlar da aydın kesimden seçilmiştir.
C) Eserlerde Türk dilinin kurallarına, söz dizimine uyularak Tanzimat edebiyatına göre daha farklı bir dil kullanılmıştır.
D) Eser kahramanları derinlemesine ve çok yönlü ele alınmıştır.
E) Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf dönemin öne çıkan roman yazarlarıdır.

4.Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Ferdi ve Şürekası - Halit Ziya Uşaklıgil
B) Saray ve Ötesi - Cenap Şahabettin
C) Kavgalarım - Hüseyin Cahit Yalçın
D) Eylül - Mehmet Rauf
E) Rübab-ı Şikeste - Tevfik Fikret

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Servetifünun edebiyatı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Recaizâde Mahmut Ekrem'in "kafiye göz içindir" anlayışına bağlı kalınmıştır.
B) Şiirde bireysel ve içine kapanık bir anlayış benimsenmiş, dönemin siyasi yapısının da etkisiyle toplumsal konulardan uzak durulmuştur.
C) Şiirde doğa görüntüleri işlenerek betimlemelere sıkça başvurulmuştur.
D) Aruzdan vazgeçilmemiş ancak aynı şiirde farklı aruz kalıpları kullanma yoluna gidilmiştir.
E) Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin dönemin en önemli şairleridir.

Ömer Behiç ailesine bağlı bir doktordur. O dönemin yozlaşmış ailelerinden birinin kızı olan Neyyir, doktoru baştan çıkarır. Ailesiyle gizli ilişkisi arasında bocalayan Ömer Behiç, küçük kızı Leyla'nın menenjitten ölmesi üzerine bunu ilahi bir uyarı kabul eder ve ailesine döner.
6. Parçada kısa özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Hüseyin Cahit Yalçın - Hayat-ı Muhayyel
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırık Hayatlar
C) Mehmet Rauf - Genç Kız Kalbi
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası

En büyük özlemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun çağdaş medeniyet düzeyine yükselmesidir. Bunu da Batı’daki fen ve teknolojinin ülkeye kazandırılmasıyla gerçekleşeceğine inanır. Dinlerin savaşlara kaynaklık ettiğini düşünerek tüm dinlere karşı cephe alır. Ülkenin geleceğini gençlikte görür ve tüm ümidini onlara bağlar.
7.Yukarıda tanıtılan Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Süleyman Nazif
E) Hüseyin Cahit Yalçın

8. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir şaire aittir?
A) Haluk'un Bayramı
B) Tarih-i Kadim
C) Sis
D) Han-ı Yağma
E) Elhan-ı Şita

9.Halit Ziya Uşaklıgil'in hatıra türündeki eserleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Bir Ölünün Defteri, Nemide, Sefile
B) Kırık Hayatlar, Bir Acı Hikaye, Nemide
C) Kırk Yıl, Bir Acı Hikâye, Saray ve Ötesi
D) Saray ve Ötesi, Bir Ölünün Defteri, Sefile
E) Nemide, Kırık Hayatlar, Kırk Yıl

Süreyya Bey ve Suat Hanım beş yıldan beri evlidir. Süreyya’nın arkadaşı Necip aile dostlarıdır. Necip, Suat’a çok değer vermektedir. Bu değer veriş zamanla sevgiye dönüşür. Bu sevgi karşılıksız değildir. Ancak her ikisi de Süreyya’ya ihanet edebilecek yaradılışta değillerdir. Zamanla bu aşk şiddetlenir. Bir gün köşkte çıkan bir yangında Suat içeride kalır. Necip onu kurtarmak için evin içine girer ve her ikisi de yangında ölür.
10. Yukarıda kısa özeti verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Faik Ali
E) Hüseyin Cahit Yalçın

11. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Aruzu Türkçeye başarılıyla uygulayan sanatçının hece ölçüsü ile çocuklar için yazdığı şiirleri de vardır.
B) Şiir dilini düz yazıya yaklaştıran şair, Batı'dan alınan nazım şekilleri ile beraber divan şiirindeki müstezatı da değiştirerek kullanmıştır.
C) 1895'te Ahmet Mithat Efendi, Tevfik Fikret'i Servet-i Fünun'un sahibi Ahmet İhsan ile tanıştırmış ve onları bir bilim dergisi olan Servet-i Fünun dergisini bir edebiyat dergisi haline getirmeye ikna etmiştir.
D) Anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğine son vermiş; dizenin herhangi bir yerinde başlayan şiir cümlesini, belirsiz sayıda dizeye dağıtmıştır. 
E) Devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkilemiştir.

Özellikle sosyal sorunları, bâtıl inançları, aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan Batılılaşmaları, ruh hastalarını konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket eden yazar eski İstanbul’un gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıtmıştır. Çoğunlukla halk çevrelerinden seçtiği kahramanlarını büyük bir ustalıkla konuşturan sanatçı yazın hayatına Servetifünun döneminde başlamış ancak bağımsız kalmıştır.
12. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Peyami Safa
C) Mehmet Rauf
D) Ahmet Rasim
E) Halide Edip Adıvar

1.Dünya Savaşı devam ederken 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın davetlisi olarak Suriye’ye gider. Gezide yaşadıklarını Suriye Mektupları adıyla kaleme alır. Eser, 8 Ocak 1918 tarihinde Sabah gazetesinde bölümler halinde yayımlanır. Yazarın Cemal Paşa’yı ön plana çıkarma kaygısı ve övme çabası açıktır. Bu çaba eserin her sayfasında kendini hissettirir ve yazıların edebî değerine gölge düşürür. 
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf
D) Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Cahit Yalçın

1897’den itibaren yayımladığı hikâye, roman ve edebî eleştirileri ile tanınmıştır. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan Hayal İçinde adlı romanı onun edebî eserleri arasında en değerlisi kabul edilir. Asıl şöhretini eleştiri ve polemikleriyle kazanan yazar, Servetifünun edebiyatına yöneltilen eleştirilere de etkili cevaplar vermiştir.
14. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Mehmet Rauf
C) Faik Ali
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Süleyman Nazif

I. İstanbul’un maddi, manevi bütün varlığına karşı duyduğu nefreti dile getirdiği şiir (Sis)
II. Din ve tarih kavramlarına cephe aldığı uzun manzume. (Han- Yağma)
III. II. Meşrutiyet'in ilanından önce İttihat ve Terakki yönetiminin isteği üzerine yazdığı marş (Millet Şarkısı)
IV. Haluk'un Defteri adlı şiir kitabında yer verdiği ve vatanın kurtuluşu için umut bağladığı gençliğe seslendiği şiir (Ferda)
V. İttihat ve Terakki'yi de sert biçimde eleştirerek devrin yolsuzluklarını dile getirdiği şiir (Tarih-i Kadim)
15. Tevfik Fikret'in yukarıda parantez içinde verilen şiirlerinden hangi ikisi yer değiştirilirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I - IV
B) II - III
C) IV - V
D) II - V
E) I - III

Darda kalmış biri yakındığı vakit,
Yardım et! Ümitten mahrum kalmasın;
Çünkü, güler yüzle söylenen bir kelime
Bazen şifa olur çaresizlere.

Yukarıda verilen dizelerde cümleler dize sonlarında tamamlanmayıp düzyazıya benzer şekilde dizelerin birbirine bağlanması yoluyla ifade edilmiştir Fransız şiirinden edebiyatımıza geçen bu teknik özellikle Servetifünun edebiyatında yaygınlık kazanmıştır.
16. Parçada sözü edilen tekniğin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sone
B) Anjanbuman
C) Terzarima
D) Triyole
E) Serbest müstezat

Bu türü, şiirden ayıran birçok özellik vardır. Bir olay örgüsünün bulunması, zaman, mekân ve kişilerin çok belirgin vasıflara sahip olması, kurmaca anlatıcının olaylar üzerindeki hâkimiyeti gibi özellikler bu türü hikâyeye yaklaştırırken şiirden uzaklaştırmaktadır.
17. Tevfik Fikret'in aşağıdaki eserlerinden hangisi yukarıda sözü edilen türe örnek gösterilemez?
A) Balıkçılar
B) Hasta Çocuk
C) Nesrin
D) Kış Baba
E) Haluk'un Bayramı

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz!


👉 Bilinmesi Gereken Eserler

İlgili Sayfalar

TYT Türkçe Konu Testleri  

AYT Edebiyat Konu Testleri

Cevaplar

1.E  2.D  3.C  4.B  5.A  6.B  7.A  8.E  9.C  10.C  11.C  12.A  13.D  14.A  15.D  16.B  17.E

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.