Muhammes (Beşlik)

 • Divan şiirinde beşer dizelik bentlerden oluşan manzume. 
 • Muhammes, beş sayısını ifade eden "hamse" sözcüğünden türemiştir. 
 • Konu bakımından bir sınırlama yoktur. Ancak felsefi düşünceler, tasavvuf, övgü ve aşk en çok işlenen konulardır. 
 • Bent sayısı genelde 4 - 8 bent arasında değişir. 
 • Kafiye düzeni farklılık gösterse de genelde ilk bent birbiriyle kafiyeli (aaaaa), sonraki bentlerin son dizesi ilk bent ile kafiyelidir: (bbbba, cccca, dddda...)
 • Eğer son bir veya iki dize aynen tekrar ederse bu tür muhammeslere de mütekerrir muhammes denir.
  Tardiye Nedir?
 • Muhammesin özel bir biçimidir.
 • 18. yüzyıl şairi Şeyh Galip dışında divan şairleri tarafından pek tercih edilmemiştir.
 • Muhammesten en önemli farkı -özellikle birinci bentte- birbiriyle kafiyeli olan son dizelerin bentteki diğer dizelerle kafiyeli olmamasıdır. 
 • Kafiye şeması: aaaab / ccccb / ddddb... 
 • Muhammes aruzun her kalıbıyla yazıldığı hâlde tardiye aruzun "Mef’ûlü, Mefâilün, Feûlün" kalıbıyla yazılır.
  Muhammes Örneği

  Gül hazin, sümbül perişan, bağzarın şevki yok
  Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok
  Ah eder, inler nesim-i bîkararın şevki yok
  Başka bir haletle çağlar, cûybârın şevki yok
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin
  Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin
  Meh bile zücretle âğûşunda ağlar hâlenin
  Gönlüme tesîri olmaz âteş-i seyyâlenin
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Ruha verdikçe peyâm-ı hasretin her sehâb
  Cana geldikçe temâşâ-yı ufuktan pîç ü tâb
  İhtizaz eyler çemen izhâr eder bin ıztırâb
  Hem tabiat münfail hecrinle hem gönlüm harâb
  Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok

  Recaizade Mahmut Ekrem

  İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • İskender Pala, Divan Şiiri Sözlüğü
 • Muhsin Macit, Nedim Divanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.