Tahmis Örneği

Tahmîs-i gazel-i Sultân Selîm Hân

I
Ey cemâlün pertev-i envâr-ı subh-ı lem-yezel
Berter olsa menzilün hûrşîd-i enverden mahal
Sende göstermiş kemâl-i sun’ın Üstâd-ı ezel

Kudretin izhâr idüp Hak Hazreti ‘azze ve cel
Cümle hûbân içre sen cânânı kılmış bî-bedel

II
İşigüñ üftâdesi kemter gedâ mihr-i münîr
Pençe-i hûrşîd-i ‘âlem-tâba hüsnün dest-gîr
Her gedâ-yı âsitânun bir şeh-i sâhib-serîr

Mısr-ı dilde şâh olur yüzün görüp olan esîr
Hüsni ey Yûsufdan ahsen ey güzellerden güzel

III
Âşıka yâd-ı lebün câm-ı şarâb-ı dil-güşâ
Câna ol la’l-i musaffâdur mey-i bezm-i safâ
Rûh-bahş olmış Mesîhâveş o la’l-i cân-fezâ

La’l-i mey-gûnûn görüp cân virmeyen kimdür şehâ
Pes meger âdem degül ‘aklında vardur yâ halel

IV
Halka-i zülf-i siyâhuñ ey saçı müşg-i Huten
Na’l-i şeb-dîz-i hatundur dirler erbâb-ı suhan
Kimdür ol ruhsâre-i gül-gûn ile senden geçen

Hüsnüñi bir dem gören ey husrev-i şîrîn-dehen
Aşkuna Ferhâd olup yolunda cân virse mahal

V
Kaddüne hıl’at biçelden hüsni hayyât-ı kazâ
Gün gibi yakdun cihânı ey meh-i zerrîn-kabâ
Çâk idüpdür gerçi kim sabrum girîbânın cefâ

Dâmenüñ cevr ile elden koya sanma dil-berâ
Ol olacak iş degül yakam tutınca tâ ecel

VI
Gözdeki hûn-âbe-i âlüm görüp rahm itmedün
Yollar üzre cism-i pâ-mâlüm görüp rahm itmedün
Bu perîşan olmış ahvâlüm görüp rahm itmedün

Derdmend-i ‘aşkunam hâlüm görüp rahm itmedün
Yol olur dilden dile dirlerdi hod vardur mesel

VII
Bâkiyâ kûy-ı harâbâtı nişîmen kıldugum
Bezm-i ‘aşkı şem’-i âhumla müzeyyen kıldugum
Ser-nüviştüm hâlidür âfâka rûşen kıldugum

Ey Selîm ebrû diyüp çeşm üzre mesken kıldugum
Alnuma ‘aşk ile yazılan yazulardur eze

Baki (Sultan Selim’in gazeline yaptığı tahmis)


Kaynak: Baki Divanı, Prof. Dr. Sabahattin Küçük

İlgili Sayfalar

Divan Şiiri Örnekleri
Gazel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.