Tanzimat Edebiyatı Test 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı için söylenemez?
A) Kökten değişme olmayıp devlet yönetiminde bazı düzenlemelerden ibaret olduğu
B) Batı kaynaklı olduğu 

C) Adli, siyasi, askerî, mali ve idari alanları kapsadığı
D) Padişahın hak ve yetkilerini sınırlandırdığı
E) Hâkim millet anlayışını güçlendirdiği

2.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanzimat edebiyatı 1.dönem sanatçıları doğru verilmiştir?
A)Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Recaizâde M. Ekrem
B)Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat, Muallim Naci, Şemsettin Sami
C)Samipaşazade Sezai, Namık Kemal, Nabizâde Nazım, Ziya Paşa
D)Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi
E)Recaizade M.Ekrem, Şemsettin Sami, Şinasi, Nabizâde Nazım, Ziya Paşa

1888'de yayınlanan roman, Türk edebiyatında romantizmden realizme geçiş eseri olarak kabul edilir. Esaret konusunu ele alan eserde Kafkasya'dan getirilip konaklarda halayık olarak çalıştırılan Dilber'in dramı anlatılır. Roman, Tanzimat dönemi düşünce sisteminin kölelik kurumuna yönelttiği toplumsal bir eleştiridir.
3.Parçada sözü edilen yapıt aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Namık Kemal B) Şemsettin Sami   C) Samipaşazade Sezai 
D) Ahmet Mithat  E) Nabizade Nazım

(I)Şinasi'nin “Şair Evlenmesi” tek perdelik bir töre komedisidir. (II) Bu eserde Batılı tiyatro tekniği ile geleneksel halk tiyatrosu ögeleri kaynaştırılmıştır. (III) Noktalama işaretlerinin de kitap boyutunda ilk kez kullanıldığı eser Şair Evlenmesi’dir. IV) Eser üç birlik kuralına uygun olarak kaleme alınmıştır. (V)“Görücü usulüyle evlenme” konusunun işlendiği eser, sahnelenmiş ilk tiyatro eseri olarak kabul edilir.
4.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Şekilde ve söyleyişte belli kurallara bağlı kalmadan yazdığı şiirlerini coşkun bir lirizmle kaleme alır. Onda vezin, kafiye, hatta dil ve cümle kaygısı hep ikinci planda kalmıştır. Oyunlarını, bir tiyatro eserinin vazgeçilmez unsurlarından sayılan “sahnede oynanabilirlik” kuralını hiçe sayarak yazması nedeniyle de eleştirilmiştir.
5.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Şinasi 
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Cenap Şehabettin
E) Namık Kemal

Şinasi'nin 1860'da çıkardığı Tercüman-ı Ahval ilk gazete tecrübesiydi. 1862’de ... adıyla bir gazete daha çıkardı. Şinasi 1864'te Avrupa’ya kaçarken gazetenin idaresini ... alacak ve gazeteyi aralıklarla ancak 1866 yılına kadar çıkarabilecekti. 
6.Paragrafta bırakılan boşluklara getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Tasvir-i Efkâr - Namık Kemal
B) Hürriyet - Ziya Paşa
C) Tercüman-ı Hakikat - Namık Kemal
D) Hürriyet - Ahmet Mithat Efendi
E) Tasvir-i Efkâr - Ziya Paşa

7.Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) Araba Sevdası 
B) Çok Bilen Çok Yanılır 
C) Zemzeme
D) Paris'te Bir Türk 
E) Afife Anjelik

İlk Türkçe ansiklopedi olan Kamus-ül Alam ile modern anlamdaki ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamus-ı Türkî'nin yazarıdır. Ayrıca Kamus-ı Fransevî adlı Fransızca ve Kamus-ı Arabî adlı Arapça sözlükleri kaleme almıştır.
8.Yukarıda bahsedilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahmet Mithat 
B) Şinasi 
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Şemsettin Sami 
E) Ahmet Cevdet Paşa

Atatürk, çok sevdiği ve düşüncelerinden etkilendiği şairin “Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini” mısralarını şairin ölümünden yıllar sonra 13 Ocak 1921 günü TBMM kürsüsünden okuyacak ve “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini” diyerek şaire cevap verecektir.
9.Düşünceleriyle Atatürk'ü etkileyen bu şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal 
B) Ziya Paşa 
C) Şinasi 
D)Ziya Gökalp 
E) Tevfik Fikret

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm 
Dolaştım mülk-i İslamı bütün viraneler gördüm

Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de
Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm
10.Yukarıda ilk iki beyti verilen Ziya Paşa'ya ait şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaside B) Gazel C) Murabba D) Sone E) Mesnevi

Ziya Paşa'nın eseri çıktığı zaman Magosa'da sürgünde bulunan Namık Kemal, edebiyatta yenilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya Paşa'nın, böyle birdenbire, güçlükle yapılanları da yıkabilecek bir eser çıkarmasına haklı olarak içerledi. Ama bu öfkesini, asabi bir yazı şeklinde değil, eserin yanlışlarını bir bir göstererek sağlam, inandırıcı, mantığa dayanan güçlü bir eleştiri halinde ortaya koydu.
11.Bu parçada Ziya Paşa’nın sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir ve İnşa   B) Zafername   C) Terkibibent   D) Harabat    E) Rüya

12.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatıyla Batı'dan gelen yeni türlerden biri değildir?

A) Makale B) Roman C)Gezi Yazısı D) Öykü E) Tiyatro

13.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi için söylenemez? 
A) Kaside, Tanzimat'ın mimarı Mustafa Reşit Paşa’nın övgüsü ile başlar.
B) Hürriyet Kasidesi’nde klasik kasideye ait bölümler yoktur.
C) Kaside, aa / ba / ca /… şeklinde kafiyelenmiştir.
D) Bu kaside toplam 31 beyittir.
E) Teması bakımından dönemi için yenidir.

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda
Can korkusu geçmez ovamızda, dağımızda
Her gûşede bir şir yatar toprağımızda
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz.
14.Yukarıda verilen dizeler aşağıda verilen Tanzimat dönemi sanatçılarından hangisine ait olabilir?
A)Recaizâde Mahmut Ekrem
B)Namık Kemal
C)Abdülhak Hamit Tarhan
D)Nabizâde Nazım
E)Ahmet Mithat

Olaylar 1853 yılında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında başlayan Kırım Savaşı'nda gönüllü olarak orduya katılan İslam Bey ile onun peşinden Silistre’ye giden Zekiye adlı genç kızın aşkı etrafında gelişir.
15.Yukarıda konusu kısaca verilen Namık Kemal'in bu oyunu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)1872’de kaleme alınan eser realist bir bakış açısıyla yazılmıştır.
B)Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro eseridir.
C)Yazarın en fazla tartışma ve eleştiriye maruz kalmış piyesi budur ancak onun kişiliğinin sembolü olmuş ve adı ile birlikte anılmıştır.
D)Eserin ilk sahnelenmesinden sonra izleyicilerin heyecana gelerek başlattıkları gösteri ve olaylar yazarın tutuklanarak Magosa'ya sürülmesine sebep olmuştur.
E)Oyun halkta vatanseverlik ve kahramanlık duygularını harekete geçirmeyi amaçlar.

16.Aşağıda verilen eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Karabibik – roman
B) Şiir ve İnşa – makale
C) Zemzeme – şiir
D)Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi – eleştiri
E) Küçük Şeyler – öykü

17.Aşağıdakilerden hangisinin roman türünde eseri yoktur?
A)Şemsettin Sami
B)Ziya Paşa
C)Ahmet Mithat
D)Nabizade Nazım
E)Recaizade Mahmut Ekrem

18. Aşağıda parantez içinde verilen Tanzimat yazarlarından hangisi açıklamaya uygun değildir?
A) Moliere'den uyarladığı oyunlar ile tanınan yazar ve devlet adamıdır. (Ahmet Vefik Paşa)
B) Tanzimat 1.dönemin en çok eser veren yazarıdır, hikaye ve romanlarında romanın akışını sık sık kesip ansiklopedik bilgiler vermiştir. (Ahmet Mithat Efendi)
C)"Güzel olan her şey şiirin konusudur." diyerek şiirin konusunu genişletmiş, etrafına topladığı genç sanatçılarla yeni bir edebî dönemin açılmasına da vesile olmuştur. (Recaizâde Mahmut Ekrem)
D) Türk edebiyatındaki ilk roman çevirisini yapan kişidir. (Yusuf Kamil Paşa)
E) Fransızcadan çevirdiği şiirleri "Tercüme-i Manzume" adıyla yayımlamıştır. (Namık Kemal)

19. Aşağıda verilenlerden hangisi özellikle Tanzimat 1.dönem romanı için söylenemez?
A) Günlük hayatta görülemeyecek kadar çok tesadüfe verilmiştir.
B) Olayın akışı sık sık durdurulmuş ve okuyucuya bir takım bilgiler verilmiştir.
C) Romanlarda çevre betimlemeleri yapılmış ancak bunlar süsten öteye gidememiştir.
D) Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemeyi başarmış, anlattıklarıyla ilgili tarafsız kalabilmişlerdir.
E)Romanlardaki kahramanlar tek yönlü ele alınmış. Kurgu, daima iyi olanların daima kötü olanlarla mücadelesi şeklinde geçmiştir.

20. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Türk edebiyatı için bir ilk olma özelliği göstermez?

A)Felatun Beyle Rakım Efendi
B)Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
C)Kamus-u Türkî
D)Araba Sevdası
E)Karabibik
İlgili Sayfalar

👉 Tanzimat Edebiyatı Test 2

Cevaplar

1.E  2.D  3.C  4.E  5.B  6.A  7.D  8.D  9.A  10.B 11.D 12.C 13.A  14.B 15.A  16.D 17.B 18.E 19.D  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.