Tanzimat Edebiyatı Testi 2

1. Aşağıda verilen Tanzimat dönemi oyunlarından hangisi farklı bir yazara aittir?
A)Çok Bilen Çok Yanılır
B)Çerkez Özdenler
C)Afife Anjelik
D)Vuslat
E)Atala

2.Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen eser ile ilgili değildir?
A) Türk edebiyatında ilk realist roman örneği sayılan eserde alafrangalığa özenen bir mirasyedinin başından geçen olaylar anlatılır. (Araba Sevdası)
B)Hayat tecrübesi olmayan, iradesiz ve mirasyedi bir genç olan Ali Bey'in hikayesidir. Yazar, kötü kadınların ihtiras ve entrikalarına kapılarak kendilerini mahveden tecrübesiz gençleri ele alır. (İntibah)
C)Kıskançlık teması üzerine kurgulanan roman karakterlerinin çok yönlü ele alınışı ile kendinden önceki romanlardan ayrılır. (Zehra)
D)Romanın kahramanı III. Mehmet devrinde İstanbul’da ortaya çıkan bir sipahi ayaklanmasının lideridir. Eserde kahramanın İran’da esir olan Kırım Şehzadesi Adil Giray’ı kurtarma çabaları, yazarın coşkun üslubu ile anlatılır. (Cezmi)
E)Roman esaret konusunu ele alır. Yazar esaretin kötülüğü konusunu romanın merkezine alırken bir cariye ile bir paşazadenin uygun görülmeyen aşkını da ele alır. (Felatun Bey ile Rakım Efendi)

Edebiyat anlayışı bakımından Tanzimat edebiyatının eski-yeni ikilemini en çok yaşayan odur.Bağdatlı Ruhi'ye nazire olarak yazdığı ünlü Terkibibend'ini Cenevre'de iken yayımlayan şair teknik bakımdan daha çok divan şiiri ve estetiğine bağlıdır.
3. Yukarıda tanıtılan Tanzimat şair ve devlet adamı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)Ziya Paşa
B)Ahmet Vefik Paşa
C)Ahmet Mithat Efendi
D)Namık Kemal
E)Şinasi

Şinasi'nin ikinci gazetesi olan ...... ilkine göre daha etkili olmuştur. Şinasi gazetede İstanbul’un kent olarak sorunları, yoksulların durumu gibi pek çok konuyu kamuoyunun gündemine taşımakla kalmamış, hükümetin dış politikasını da eleştirmiştir. Şinasi üzerindeki baskıların artması üzerine 1865’te gazeteyi Namık Kemal’e bırakıp Fransa’ya gidecektir.
4. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Hürriyet
C) Tasvir-i Efkar
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Muhbir

Edebiyatı halka seslendiği bir kürsü olarak gören sanatçı hemen her türde eser vermiştir. Onun için tiyatro eğlencedir ancak eğlencelerin en faydalısıdır. Altı tiyatro oyunu kaleme alan sanatçı, yazdığı ilk oyunun 1873 yılında sahnelenmesinden sonra çıkan olaylar üzerine sürgüne gönderilmiştir.
5. Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Samipaşazade Sezai
E) Abdülhak Hamit Tarhan

6.Tanzimat edebiyatında roman türünde eser vermeyen sanatçılar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan
B) Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci
C) Ziya Paşa, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Muallim Naci
D) Muallim Naci, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami
E) Şemsettin Sami, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Muallim Naci

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı öykü ve romanı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Önemli bir kısmında romantizmin bir kısmında ise realizm ile natüralizmin etkileri görülür.
B) Teknik bakımdan kusurlu olan dönem romanlarında günlük hayatta görülmeyecek tesadüflere yer verilir.
C) Eserlerde genel olarak duygusal ve acıklı olaylar ele alınmıştır.
D) Genelde tek yönlü ele alınan roman kahramanları tipten öteye geçemez.
E) Yazarlar romanda anlattıkları olaylar karşısında tarafsız kalabilmişlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ilk dönem şiiri için söylenemez?
A) En belirgin özelliği toplumcu olmasıdır.
B) Divan şiirinin aksine fikre değil söyleyişe önem verilmiştir.
C) Yeni dünya görüşüne ait yeni temalar eski nazım şekilleri ile işlenmiştir.
D) Sanatçılar dilde sadeleşme çabası içinde olsalar da bir başarı sağlanamamıştır.
E)Hece ölçüsü ile birkaç örnek verilse de aruz vezni kullanılmıştır.

9. Aşağıdaki Tanzimat dönemi eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Küçük Şeyler
B) Macera-yı Aşk
C) Çengi
D) Vuslat
E) Gülnihal

10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan için doğru değildir?
A)Bireysel ve içe dönük bir edebiyatın temsilcisidir.
B)Sadece tiyatro ve şiir yazan sanatçı romantizmin etkisindedir.
C)Şiirde aşk, tabiat, ölüm temalarını lirik bir anlatımla ele almıştır.
D)İşlediği temalar ve üslup yeni olsa da bazı değişiklikler yaparak divan şiiri nazım şekillerini kullanmaya devam eder.
E)Aruz ölçüsünden vazgeçmemiş ancak hece ölçüsü ile de şiirler yazmış.

11. Aşağıda verilen eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Durub-u Emsal-i Osmaniye - Şinasi
B) Sahra - Abdülhak Hamit Tarhan
C) Zafername - Ziya Paşa
D) Demdeme - Recaizade Mahmut Ekrem
E) Takip - Namık Kemal

12.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatıyla birlikte edebiyatımıza giren yeni türlerden biri değildir?
A) Roman B) Tiyatro C) Gezi Yazısı D) Makale E) Eleştiri

I. Türkçülük hareketinin öncülerindendir. En önemli eseri Lehçe-i Osmanî adını verdiği sözlüğüdür.
II. Fransız şairlerinden yaptığı şiir çevirilerini içeren Tercüme-i Manzume adlı eseri edebiyatımızın ilk manzum çevirileridir.
III. Siyasî eleştirinin iyi örneklerinden biri olan Zafernâme adlı eserini Âli Paşa’yı hicvetmek için yazmıştır.
IV. Letâif-i Rivâyât adlı kitabındaki uzun hikayeler edebiyatımızın ilk hikaye örnekleri olarak kabul edilmektedir.
13. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi yukarıda verilen açıklamaların herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Ziya Paşa
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Şinasi

14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci dönem şiiri için söylenemez?
A) Dönem şiirine ağır bir dil ve sanatlı bir söyleyiş hakimdir.
B) Hece ile yazılan birkaç örnek dışında aruz ölçüsü kullanılır.
C) Dönem sanatçıları için edebiyat bir amaçtan çok bir araçtır.
D) Dönem şiirine "Güzel olan her şey şiirin konusudur." düşüncesi hakimdir.
E) Bu dönem şiirinde romantizm akımının etkileri görülür.

Tanzimat edebiyatında, “hâce-i evvel”, “Osmanlıyı okutan adam” ya da “yazı makinesi” olarak anılmıştır. Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı, anı gibi birçok türde eser veren sanatçının iki yüze yakın eseri vardır. Eserlerinde Türk halkının çağdaş medeniyete uymayan düşünüş ve yaşayış tarzını değiştirmeyi hedef almıştır.
15. Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Şinasi
E) Ahmet Mithat Efendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.