Ses Olayları Test 1 Çözümü

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz yumuşaması - (yurt-um-a) (vadettiği,-dik-i)
B) Ünsüz türemesi - (Hakk'ın)
C) Ünsüz benzeşmesi (doğacaktır, -dır) (vadettiği, et-dik)
D) Kaynaştırma ünsüzü
E) Ünlü değişimi  (sana, sen)


Dörtlükte kaynaşmaya örnek yok.
gövde-n sözcüğündeki -n kaynaşma değil II.tekil iyelik ekidir.
Cevap D

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

2. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz benzeşmesi - (bastığın, bas-dık-ın)
B) Ünlü daralması - (diyerek, demek)
C) Ünlü düşmesi - (oğlusun, oğul)
D) Ünsüz türemesi 
E) Kaynaştırma ünsüzü (de-y-erek)

Cevap D

Direncim kalmadı kötülüğe karşı.
Oysa halletmeli artık bu sorunu
İşte böyle savruk düşüncelere
Gülümseyerek bakıyorum şimdilerde 

3. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 
A) Ünsüz yumuşaması (direncim, direnç-im)
B) Ünsüz türemesi (halletmeli, hall-et)
C) Ünlü düşmesi (savruk, savur-uk)
D) Ünlü daralması 
E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık (bak-ıyor-um)

Cevap D

Uykuları yatağıma bağladım
Geceleri delip çıktım dağlara
Ormanların kâkülünü taradım
Bulutlardan gömlek diktim dağlara  

4.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz yumuşaması - (yatağıma, yatak-ım-a)
B) Ünlü düşmesi - (uykuları, uyu-ku)
C) Ünsüz sertleşmesi - (çıktım, çık-dı-m)
D) Kaynaştırma ünsüzü - (ormanların kâkülünü, kâkül-ü-n-ü)
E) Ünsüz düşmesi

Cevap E

Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
Büyüdükçe büyüyor gözlerin
Ben sana mecburum bilemezsin
İçimi seninle ısıtıyorum  

5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz yumuşamasına aykırılık (içimi, iç-im-i)
B) İyelik ve adın durum eki alan sözcük (akıl-ım-da)
C) Kaynaştırma ünsüzü 
D) Ünlü düşmesi (aklımda, akıl-ım)
E) Birleşik fiil  (bilemezsin, bilebilmek)

Cevap C

Kalabalık (I) çoğaldı, alan (II) ağzına kadar oldu (III) taştı(IV) Karanlığın içinde insan karartıları gördü. (V) Ortalıkta çıt yoktu.  

6. Yukarıda numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? 
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V. 

çoğaldı < çok-al-dı ve karanlık-ın → ünsüz yumuşaması
taş-dı ve ortalık-da → ünsüz benzeşmesi
ağzına < ağız-ı → ünlü düşmesi
Cevap B

Serin rüzgârlara pencereni aç
Karşında fecirle değişen ağaç
Bak, seyret ağaran rengini ufkun
Mahmur gözlerinde süzülsün uykun
Bırak saçlarınla oynasın rüzgâr  

7. Bu dizelerde ünlü düşmesine uğramış kaç sözcük vardır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

seyret (seyir), ufkun (ufuk), uykun (uyu-ku), oynasın (oyun-a)
Cevap D

Bir yönetmenimiz şöyle diyor: “Gerçek bir film, ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir.”  
8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz türemesi
B) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
C) Kaynaştırma ünsüzü 
D) Ünlü düşmesi
E) Ünlü daralması


içine < -i-n-e - ünsüz yumuşamasına aykırılık ve kaynaşma
benzemelidir < ben(i)z-e - ünlü düşmesi
diyor < de-yor - ünlü daralması
Cümlede ünsüz türemesi yok.
Cevap A

Babası dün onu arabada benim karşıma oturtmaktan bahsederken: “Hoca, talebenin karşısına oturamaz!” diye bana güya bir pâye veriyordu fakat hiç şüphesiz buna kendi de inanmıyordu.
9.Paragraftaki kaynaştırma ünsüzü sayısı kaçtır?
A)3       B)4        C)5       D)6       E)7


baba-s
o-n-u
talebe-n-in
karşı-s-ı-n-a
di-y-e
bu-n-a
Cümlede 7 kaynaşma ünsüzü var.
Cevap E

(I) Onun şiirlerinde, masal, şiir, deyiş gibi halk edebiyatı ürünlerinin etkisi görülür. (II) Halk diline yaklaşmaya da özen gösteren bu sanatçının dizeleri toprak kokan yağmur damlaları gibidir. (III) Davetkârdır, sizi kendi dünyasına yavaşça çekip alır. (IV) O sesi ne zaman duydunuz, eşiği ne zaman geçtiniz, anlayamazsınız bile. (V) Bu anlamda, resimleri de şiirleriyle büyük benzerlik gösterir.
10. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur? 
A)I     B)II    C)III    D)IV    E)V


I.cümlede et-ki (-gi)
II.cümlede sanat-çı (-ci)
III.cümlede yavaş-ça (-ca)
IV.cümlede geç-ti (geç-di)
Cevap E

Kocaman gökyüzünün altında küçücüktü şalvarlı, yaşmaklı kadın. Bükülmüş beline bakılırsa oldukça yaşlıydı. Başının üzerindeki bulut kümesi ve kıvrılarak giden yol… Yaşlı kadın, içinden geçtiği bu güzelliği fark etmiş miydi acaba? Yolun, belki her gün adımladığı kıyısından geçiyordu o. Sonbaharın renkleri içinde bir küçük lekeydi, yürüyüp gitti.
11. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünlü düşmesi - kıvrılarak < kıvır-ıl
B) Ünsüz benzeşmesi - gitti < git-di
C) Ünsüz yumuşaması - geçtiği < geç-dik-i, giden < git-en...
D) Ünsüz düşmesi - küçücüktü < küçük-cük
E) Ünlü türemesi 

Cevap E

Uyumasından yararlanıp onun hakkında sessizce bilgi verelim. Özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha sonra çok döneceğiz. Kendisine adının ilk harfleriyle Ka denmesini tercih ettiğini, bu kitapta da öyle yapacağımı hemen söyleyeyim. Şimdi Erzurum garajından ayrıldıktan sonra yolculara iyi seyahatler dileyen şoför gibi ben de ekleyeyim: Yolun açık olsun Ka... Ama sizi kandırmak istemem; Ka'nın eski bir arkadaşıyım ve Kars'ta başına gelecekleri daha bu hikâyeyi anlatmaya başlamadan biliyorum ben.
12. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünlü düşmesi - ayrıldıktan < ay(ı)r-ıl
B) Ünsüz türemesi - hakkında < hakk
C) Ünsüz yumuşaması - döneceğiz < dön-ecek-iz...
D) Aşınma - öyle < o + ile
E) Ünlü daralması

Cevap E

Ürgüp yakınlarında yöre halkının "Üç Güzeller" adını verdiği peribacaları, gün boyu fotoğrafçıların akınına uğruyor.
13. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünlü daralması - uğruyor < uğra-yor
B) Ünsüz benzeşmesi - fotoğraf-çı (-cı)
C) Ünlü düşmesi

D) Düzlük-yuvarlaklık Uyumuna uymayan sözcük - fotoğrafçı, uğruyor
E) Ünsüz yumuşaması - verdiği < ver-dik-i

Cevap C

Hayatı nasıl denetim altında tutamıyorsak ben de bu kitaptaki karakterleri ve yolculuklarını yönlendiremedim. Bana bile isyan edip “Sen sadece yaz! Biz ne yapacağımızı biliyoruz.” dediler. Bu nedenle tam da bizden insanlar oldu bu karakterler. Bizim kadar çılgın, bizim kadar alıngan, bizim kadar duygusal…
14. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Aşınma - nasıl < ne + asıl
B) Ünlü daralması - tutamıyorsak < tut-a-ma-yor
C) Ünsüz türemesi 
D) Ünsüz yumuşaması - edip < et-ip, yapacağımızı < yap-acak-ımız-ı
E) Ünsüz benzeşmesi - kitaptaki < kitap-da

Cevap C

Okumaya başladığımız her kurmaca (I) metnin başında yazarla bir anlaşma (II) imzalıyoruz aslında. Sen anlat, ne olursa olsun inanacağım. Patlayan adamlara da, tepsilerin üstünde (III) savrulan şehirlere de, bir başka gezegendeki hayata da… Yeter ki düşlerini inandırıcı kıl, sahiciliğini kaybetme, benim (IV) inancımı da sarsma, (V) diyoruz.
15. Yukarıda numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


metnin < metin-in, savrulan < savur-ul → ünlü düşmesi
imzalıyoruz < imzala-yor, diyoruz < de-yor → ünlü daralması
inancımı < inanç-ım-ı < ünsüz yumuşaması
Cevap D

seni arıyorum kalabalık caddelerde,
tanımadığım insanlar geçiyor, sen yoksun
beyaz güller açtı bahçelerde
gel yalnızlık bahçeme beyazlar giyin,
anladım ki bu ömür sensiz geçmeyecek
odamı süsleyen ellerini uzat,
hazzından dile gelsin bastığın halı
16. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz türemesi - hazzından < haz
B) Ünlü düşmesi - yalnızlık < yal(ı)n-ız-lık
C) Ünsüz düşmesi 
D) Ünlü daralması - arıyorum < ara-yor
E) Ünsüz benzeşmesi - açtı < aç-dı

Cevap C

Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri
Titreyen kenar mahalle çocukları
17. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi - kaybolmuş < kay(ı)p + ol
B) Ünsüz türemesi 
C) Kaynaştırma ünsüzü - titreyen < titre-y-en, ceplerinde < cep-ler-i-n-de
D) Ünlü türemesi - daracık < dar-a-cık
E) Ünsüz yumuşaması - 
kaybolmuş < kay(ı)p-ol
Cevap B

Evin bahçesine dikilecek çamların üzerinde bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerideki çöplükte sallana sallana gezinen kargaya bakıyordu.
18.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz Yumuşaması - edip < et-ip, eşiğe < eşik-e
B) Belirtisiz isim tamlaması 
C) Yönelme eki almış sözcük - bahçesi-n-e, eşik-e, karga-y-a
D) Ünsüz benzeşmesi - çöplükte < çöplük-de
E) Ünlü daralması - söylüyordu < söyle-yor-du


Paragrafta sadece belirtili isim tamlamalarına örnekler var: evin bahçesi, çamların üzeri, evin (tekir) kedisi
Cevap B

Ömrünün sonuna kadar hukukun üstünlüğünü savunmuştu.
19.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Ünsüz benzeşmesi - savunmuştu < savun-muş-du
B) Ünsüz yumuşaması - üstünlüğünü < üstünlük-ü
C) Ünlü düşmesi - ömrünün < öm(ü)r-ü
D) Ünsüz düşmesi
E) Kaynaştırma ünsüzü - ömr-ü-n-ün, üstünlük-ü-n-ü

Cevap D

Bir tanem!
Son mektubunda:
"Başım sızlıyor, yüreğim sersem!" diyorsun.
"Seni asarlarsa seni kaybedersem" diyorsun,
"Yaşayamam!"
20.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kaynaştırma ünsüzü - yaş-a-y-a-ma-m
B) Ünlü düşmesi - sızlıyor < sız(ı)-la, kaybedersem < kay(ı)p-et
C) Ünlü daralması - sızlıyor < sız-la-yor
D) Ünsüz yumuşaması - mektubunda < mektup-un-da
E) Ünlü türemesi
Cevap E

👉 Ses Olayları Test 1 için tıklayınız.

İlgili SayfalarHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.