Ses Olayları Testi 2 Çözümlü

Güneşin kız kardeşi Eos, gül renkli aydınlığı kucaklamış, ufukta ağarıyordu. Çizgi çizgi pembe pembe ışıklar, parmaklarıydı. Sıra sıra yatay bulutlar sanki bir "arp"ın teliydi. Işıkla inlemeye koyuldular. Denizine de, göğüne de pembe beraklık ve ışık yayılıyordu. Yanımda kürek çeken Mehmet'e, "Buraya neden Denizkızı adası diyorlar?" diye sordum.
1. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz değişimi

Çözümü

Ünlü daralması — "diyor (demek)"
Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi — "pembe"
Ünsüz benzeşmesi — "ufukta (ufuk-da)"
Ünsüz değişimi — "ağarıyordu (ak-armak), "aydınlığı (aydın-lık-ı)"
Cevap C

(I) Zulmün adresi (II) yoktur çünkü
Kurşuna karşı (III) işliyorsa zaman
Adındır acının (IV) beslediği tomurcuk
Halkın (V) hançerini bileyen kurban
2. Yukarıda verilen dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Çözümü


(IV) beslediği — besi-le-dik-i
Ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması
Cevap D

Beni unutmuştu bile. Koridorun kirli aydınlığında koşarak uzaklaştı. Dipteki atölyeden içeri girdi. Peşinden gittim. Atölye penceresinin kenarından heyecanla seyrettim: Boyu yetişmediği için ters çevrilmiş bir tahta sandığın üzerinden idare ediyordu. Makineyse çocuğun emri altında munis bir hayvan kadar uysal, yere kıvrım kıvrım, pırıl pırıl demir yongalar dökülüyordu.
3. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Kaynaşma
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz benzeşmesi

Çözümü

Kaynaşma — "penceresinin (pencere-s-i-n-i)"
Ünlü düşmesi — "seyrettim (seyir et-)", "emri (emir-i)", "kıvrım (kıvır-ım)"...
Ünsüz yumuşaması — "sandığın (sandık-ı)"
Ünsüz benzeşmesi — "unutmuştu (unut-muş-du)", "seyrettim (seyir+et-di-m)"
Cevap A

Bir idamlık Ali vardı, asıldı
Kaydını düştüler, mühür basıldı.
Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı
Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;
Bahçeye diktiği üç beş karanfil...
4. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi
E) Kaynaşma

Çözümü

Ünsüz benzeşmesi — "gitti (git-di)", "diktiği (dik-tik)"
Ünsüz yumuşaması — "diktiği (dik-tik-i)"
Ünlü düşmesi — "boynu (boyun-u)"
Kaynaşma — "kaydını (kayıt-ı-n-ı)"
Cevap A

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!
5. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kaynaşma
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü değişimi
E) Ulama

Çözümü

Ünsüz yumuşaması — "yolculuğum (yol-cu-luk-um)"
Ünsüz benzeşmesi — "kucakta (kucak-ta)", "sokakta (sokak-da)"
Ünlü değişimi — "bana (ben-e)"
Ulama — "sabah olmasın"
Dizelerde kaynaşma olayına örnek yoktur.
Cevap A

Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm
Daracık daracık bir yerim de yok
Akşam geçiyor yaban arısını iterek
Yüreğimin toprak yığını kuşlarla hafifliyor
6. Yukarıdan verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü türemesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünlü düşmesi

Çözümü

Ünlü daralması — "hafifliyor (hafif-le-yor)"
Ünlü türemesi — "daracık (dar-a-cık)"
Ünsüz yumuşaması — "derdim (dert-im)", "yüreğim (yürek-im)"
Ünlü düşmesi — "ayrılık (ayır-ı-lık)"
Dizelerde ünsüz türemesine örnek yoktur.
Cevap B

Birden hatırlıyorum sıcaktı
Tuttuğu tuttuğum her yerlerimiz
Boynumuz, ağızlarımız, ellerimiz
Yalanda karanlık odalarda
Eşit aralıklarla avunuyoruz
Yetiyor
7. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Kaynaşma
D) Ünlü daralması
E) Ünlü düşmesi

Çözümü

Ünsüz benzeşmesi — "sıcaktı (sıcak-dı)"
Ünsüz yumuşaması — "tuttuğu (tut-duk-u)"
Ünlü daralması — "hatırlıyorum (hatır-la-yor-um)"
Ünlü düşmesi — "boynumuz (boyun-umuz)"
Dizelerde kaynaşma olayına örnek yok.
Cevap C

Bir ejderha alevden dilini bir delikten içeri sokmaya çalışıyordu. Sonunda ortaya göz alıcı renkleriyle kocaman bir balon çıktı. Altı kişiyle birlikte sepete bindiler. Cemil içinin boşaldığını hissetti. Çok korkuyordu. Bir süre başını eğip iki büklüm oturdu.
8. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Ünlü daralması
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

Çözümü

Ünlü düşmesi — "büklüm (bükül-üm)"
Ünsüz türemesi — "hissetti (his + etmek)
Ünsüz benzeşmesi — "çıktı (çık-dı)"
Ünsüz yumuşaması — "boşaldığını (boşal-dık-ı-n-ı)
Parçada ünlü daralmasına örnek yoktur.
Cevap A

İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu
Bebeklerin ulusu yok
Bebekler, çiçeği insanlığımızın
Ve geleceğimizin biricik umudu
9. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü türemesi
B) Ulama
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

Çözümü

Ünlü türemesi - "biricik (bir-cik)"
Ulama - "yurdumdan uzakta", "bebeklerin ulusu", "biricik umudu"
Ünsüz benzeşmesi - "uzakta (uzak-da)"
Ünsüz yumuşaması - "insanlığımızın", "umudu"
Dizelerde ünsüz düşmesine örnek yok.
Cevap D

Kendimi bildim bileli çizgi roman tutkunuyum. Her ânı büyülü bir dünya arıyorsanız, tereddüt etmeden dalış yapın, keşfetmek için geç kalmış sayılmazsınız. Çizgi romanın altın çağını ucu ucuna yakaladım. 80'lerin son demleriydi. Başta gelen kahramanlarımsa Zagor Tenay, Kızılmaske ve Çelik Bilek.
10. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz düşmesi

Çözümü

Ünlü düşmesi — "keşfetmek (keşif + etmek)" 

Ünlü daralması — "arıyorsanız (ara-yor-sa-nız)"
Ünsüz yumuşaması — "ucu ucuna (uç-u...)
Ünsüz benzeşmesi — tutkunuyum (tut-gun)"
Dizelerde ünsüz düşmesine örnek yok.
Cevap E

Otobüs (I) kıvrımlı yolda görünmeden önce (II) yamacın (III) ardında toz (IV) yükselir. İlk işaret odur. İkindi (V) vakti dinmeyen güneş ortalığı kavururken gürültülü motorun sesi yaklaşır, sonra boyası dökülmüş kaportasıyla otobüs belirir.
11. Altı çizili sözcüklerdeki ses olayları ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E) V

Çözümü

kıvrımlı (kıvır-ım) ve vakti (vakit-i) — ünlü düşmesi
yamacın (yamaç-ın) ve ardında (art-ı) — ünsüz yumuşaması
yükselir (yüksek-l) — ünsüz düşmesi
Cevap D

Ben dün gece bir rüyada
Yaşıyordum sanki
Dans ettim kollarında
Genç kızlar dolandı
Sağında solunda
Sen ise beni seçtin
Cennete döndü dünya
12. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ulama
C) Ünlü daralması
D) Küçük ünlü uyumuna aykırı ek
E) Kaynaşma

Çözümü

Ünsüz benzeşmesi - "ettim (et-di-m)"
Ulama - "dans ettim"
Ünlü daralması - "yaşıyordum (yaşa-yor)"
Küçük ünlü uyumuna aykırı ek - "yor (yaşıyordum)"
Dizelerde kaynaşma olayına örnek yoktur.
Cevap E

Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde
Oysaki seninle güzel olmak var
Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi
Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda
Midemdi aklımdı şu kadarcık kalıyor
13. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ek eylem
B) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü daralmasına uğrayan birden fazla sözcük
D) Benzetme edatı
E) Ulama

Çözümü

Ek eylem — "var"
Ünlü daralmasına uğrayan birden fazla sözcük — "yaşıyorsun (yaş-a-yor-sun)", "işliyor (işle-yor)
Benzetme edatı — "gibi"
Ulama — "yaşıyorsun içimde", "güzel olmak"

Dizelerde ünsüz düşmesi yok.
Cevap B

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
Bu şehir o eski İstanbul mudur?
Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
Sokak lambaları birden yanıyor
Kaldırımlarda yağmur kokusu
Ben sana mecburum bilemezsin
14. Yukarıda verilen dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü değişimi
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Kaynaşma

Çözümü

Ünlü değişimi - "sana"
Belirtisiz isim tamlaması - "sokak lambaları", "yağmur kokusu"
Ünsüz benzeşmesi - "karanlıkta (karanlık-da)"
Kaynaşma - "kokusu (koku-s-u)"
Dizelerde ünlü daralması yoktur.
Cevap C

Sokak lambalarının çoğu yanmıyordu. Gelirken dikkatimi çekmemişti. Kol kola girmiş iki genç adam uzaktan yürüyorlardı. Ne konuştukları tam olarak anlaşılmıyordu. Başımı kaşımak için elimi kaldırdığımda sigaranın külü pencerenin pervazına düştü.
15. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz türemesi
E) Kaynaşma

Çözümü

Ünsüz benzeşmesi — "çekmemişti (çekmemiş-di)", "uzaktan (uzak-dan)", "düştü (düş-dü)"
Ünlü daralması — "yanmıyordu (yanma-yor)", "anlaşılmıyordu (anlaşılma-yor)"
Ünsüz yumuşaması — "çoğu (çok-u)", "kaldırdığımda (kaldırdık-ımda)"
Kaynaşma — "lambalarının (lambaları-n-ın)
Parçada ünsüz türemesine örnek yoktur.
Cevap D

Ormanların, hayvanların, (I) karnı aşağıya dümdüz inenlerin, başkasının (II) uykusunu uyuyanların, (III) ayrılıkları sessizce katlayıp cebine koyanların ve durarak göç edenlerin şairidir ama en çok da adaletin, "Adalet olan yere kim sığınmaz ki" Güzel Ahmet! Karın (IV) ağrısı bundandır en çok; ayrılığın, aşkın ve (V) yalnızlığın vicdanına kurulmuş bir zemberek.
16. Altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Çözümü

(I) karnı - karın-ı
(II) uykusunu - uyu-ku
(III) ayrılıkları - ayır-ı-lık
(V) yalnızlığın - yalın-ız
"ağrı" sözcüğünde ünlü düşmesi yoktur.
Cevap D

O konuşmadan ben başlıyorum anlatmaya. Bir yabancının hayatını anlatır gibi, bir sürü saçma şeyden, kocamın ölümünden, oğlumun üniversiteyi bir türlü bitiremeyişinden, emekliliğimi nasıl geçirdiğimden, sabah yürüyüşlerimden, okuduğum kitaplardan söz ediyorum.
17. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kaynaşma
B) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
C) Ünlü daralması
D) Aşınma
E) Ünsüz düşmesi

Çözümü

Kaynaşma — "anlatma-y-a"
Ünsüz yumuşamasına aykırılık — "hayatını (hayat-ı-n-ı)"
Ünlü daralması — "başlıyorum (başla-yor)"
Aşınma — "nasıl (ne asıl)"
Parçada ünsüz düşmesine örnek yoktur.
Cevap E

O yanındaki arkadaşın var ya, o şahidin olsun istiyorsun daha bugünden, olacak da. Mutsuzluğunun tek şahidi o olacak ve ağzını bile açmayacak. Hep "hayırlısı" diyecek sana. "Hakkınızda hayırlısı!"
18. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü değişimi
E) Ünsüz düşmesi

Çözümü

Ünlü daralması — "istiyorsun (iste-yor-sun)"
Ünsüz türemesi — "hakkınızda (hak)"
Ünlü düşmesi — "ağzını (ağız-ı)"
Ünlü değişimi — "sana (sen-e)"
Parçada ünsüz düşmesine örnek yoktur.
Cevap E

Biz zamanda yolculuk etme denemeleri yaparken zaman su gibi akmış, yaz tatili sona ermişti. Yaşıtlarımızın denizden çıkmadığı bütün bir yazı, daracık kazan dairesinde böceklerle geçirmiştik. Ama pişman değildik. En azından denemiştik. Amerikan filmlerinde derler ya: "Hayallerimizin peşinden gitmiştik." Film de olsa hayallerimize kavuşurduk. Kavuşamadık.
19. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yeterlik eylemi
B) Ünlü türemesi
C) Ünsüz türemesi
D) Edat
E) Birden fazla belirtisiz isim tamlaması

Çözümü

Yeterlik eylemi — "kavuşamadık (kavuşabilmek)"
Ünlü türemesi — "daracık (dar-cık)"
Edat — "gibi", "böcekler + ile"
Birden fazla belirtisiz isim tamlaması — "yaz tatili", "kazan dairesi", "Amerikan filmleri"  Parçada ünsüz türemesine örnek yoktur.
Cevap C

Ağacın iri bir dalı omzumuzun hemen üstünde beni de hafiften gizliyordu. Tam konumumu sabitlemeden dünyaya, sağıma soluma, üstümdeki göğe, havadaki renge bir kez daha baktım ve yüzümü indirdim. Her şeyin sabit kalacağından emindim. Çünkü ben de sabit kalacaktım ve her şey zaten sabitti.
20. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü türemesi
D) Kaynaşma
E) Ünsüz benzeşmesi

Çözümü

Ünlü düşmesi — "omzumuzun (omuz-umuz)"
Ünlü daralması — "gizliyordu (gizle-yor)"
Kaynaşma — "üstünde (üst-ü-n-de)"
Ünsüz benzeşmesi — "hafiften (hafif-den), "baktım (bak-dı-m)"... 

Parçada ünlü türemesine örnek yoktur.
Cevap C

👉 Sayfanın Çözümsüz hali için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.