Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular Çözümlü

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2000 ÖSS)
A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar, doğruyla yanlışı ayırtetmemizi sağladı.
B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.
C) "O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim; ama daha fazla dayanamadım." dedi.
D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.
E) Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.


(1) Çözümü

Soru daha çok "yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler"in yazımıyla ilgili.
A'da "ayırtetmek" — Yardımcı eylemle kurulan birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi meydana gelmemişse ayrı yazılır. Buna göre "ayırt etmemizi" şeklinde yazılmalıydı.
B'de "şükretti", C'de "sabrettim", D'de "azmetti" ve E'deki "zehretti" yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemlerin bitişik yazılması doğrudur, çünkü hepsinde ünlü düşmesi meydana gelmiş.
Cevap A

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2001 ÖSS)
A) Nasıl oldu da beni hatırlayamadı bir türlü anlayamadım.
B) O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.
C) Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
D) Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E) Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.


(2) Çözümü


C'de bağlaç olan -de'nin bitişik yazılmasından kaynaklı bir yazım yanlışı var. Bağlaç olan "de" cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında büyük bir daralma olmaz.
Cevap C


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2002 ÖSS)
A) Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış.
B) Voleybolcular otobüslerine bindiler.
C) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.
D) Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.
E) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş.


(3) Çözümü

"Antırenör" yanlış yazılmış, sözcüğünün doğru yazımı "antrenör" dür.
Cevap D


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2002 ÖSS)
A) Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler.
B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.
C) Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlıyamadı.
D) Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı.
E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.

(4) Çözümü

C'de "kanıtlıyamadı" sözcüğünde yazım yanlışı var, doğrusu "kanıtlayamadı" olmalıydı.
Ünlü daralması, Türkçede "a-e" ile biten eylem kök ya da gövdelerine şimdiki zaman kip eki (-yor) getirildiğinde görülür. "Kanıtla-" eylemi "a" ile bitiyor ancak şimdiki zaman kip eki gelmediği için "a"nın darlaştırılması yazım hatasına neden olmuş.
Cevap C


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2003 ÖSS)
A) Yapılan ölçümler, hava koşullarına bağlı olarak değişgenlik gösteriyormuş.
B) Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu.
C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladı.
D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğraşmıştı.
E) Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz.


(5) Çözümü

A'da "değişgenlik" sözcüğü yanlış yazılmış. Fiilden isim yapan -gen eki bu örnekte ünsüz benzeşmesine göre -ken olarak yazılmalıydı: değiş-ken-lik
Cevap A

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004 ÖSS)
A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övününüz.” derdi. 
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu. 
C) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı. 
D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi. 
E) Doktor, anneme: “Günde üç öğün yemek yiyin.” dedi.

(6) Çözümü

C'deki "övütülürdü" — Tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna getirmek anlamına gelen bu sözcüğün doğru yazımı "öğütmek"tir.
A'daki "övün-" eyleminin eski yazımı "öğün" olsa da günümüzde "övün-" olarak yazılmaktadır.
Cevap C


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004 ÖSS)
A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. 
B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. 
C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi. 
D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. 
E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

(7) Çözümü

B'de "konuk severliğidir" — Bazı sıfat-fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılır (sıfat-fiil eki birleşik sözcüğün sonunda olmalı): cankurtaran, barışsever, değerbilmez, çokbilmiş gibi.
Cevap B


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)

A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı. 
B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor. 
C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır. 
D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor. 
E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.

(8) Çözümü

B'de "çiçekcinin" — "Çiçek" sözcüğü sert ünsüzlerden biri ile bitmiş. Bu nedenle "-ci" yapım ekinin ünsüz benzeşmesine göre sertleşmesi gerekirdi: çiçek-çi
Cevap B

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005 ÖSS)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum. 


(9) Çözümü

C'de "oyalıyacak" sözcüğünde yazım yanlışı var, sözcüğün doğrusu "oyalayacak" olmalıydı.
Ünlü daralması, Türkçede "a-e" ile biten eylem kök ya da gövdelerine şimdiki zaman kip eki (-yor) getirildiğinde görülür. "Oyala-" eylemi "a" ile bitiyor ancak şimdiki zaman kip eki gelmediği için "a"nın darlaştırılması yazım hatasına neden olmuş.
Cevap C

Altı yıl önce aramızdan (I) ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat akımlarını (II) göz ardı etmeyen, bunun (III) yanı sıra geleneklerimizi ve (IV) Anadolu Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları (V) 7 Şubat 2006 tarihine kadar izlenebilir.
10. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2006 ÖSS
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

(10) Çözümü

IV — "Anadolu Estetiği" özel bir isim olmadığı için "e" küçük yazılmalıydı.
Yazımı düşündüren diğer iki şıkkı da açıklayalım:
III — "yanı sıra" doğru yazılmış. "Dış, iç, sıra" sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
V — "7 Şubat 2006" tarihinin yazımı doğru. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
Cevap D


Yayınevimiz (I) 2003’de kuruldu. 60’a yakın şiir kitabı yayımladık. Tüm olumsuzluklara karşın (II) şiirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. İyi şiir (III) yazılıyor mu? Evet. Güçlü bir şiir geliyor. Ne var ki yayımladığımız kitaplar çok satılmıyor. Bu, büyük (IV) yayınevlerinde de (V) aşağı yukarı böyle.
11. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2007 ÖSS
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


(11) Çözümü

I'de "2003'de" — Ünsüz benzeşmesine göre "2003'te" olmalıydı.
Cevap A


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2008 ÖSS)
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.
E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu

(12) Çözümü

D'de "çağırılmadığı" — Doğru yazımı: çağrılmadığı olmalıydı. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan eylemler, -i, -im, -inti, -ik, -il gibi yapım eklerini alınca ikinci hecelerindeki dar ünlü düşer: devrim, sıyrık, buyruk, ayrı, ayrıntı, süprüntü, büklüm gibi.

Cevap D

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2009 ÖSS
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.


(13) Çözümü

D'de "geçit" sözcüğü sert bir ünsüzle bitmiş. Süreksiz sert ünsüzlerle (p,ç,t,k) biten sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ünsüz yumuşaması meydana gelir: geçidi
Cevap D


“1969 yılında (I) Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim. Resim yapmaya (II) karikatürist  olarak başladım; çizdiklerimi 10 liraya satardım (III) Dolmuş, Tef, Pardon gibi dergilere. İlk sergimi 1959 yılında (IV)Taksim meydanında açtım ve yalnızca üç tablo satarak yer kirasını ancak (V) ödeyebildim.” diyor usta ressam sanat yaşamının ilk yıllarını anlatırken.
14. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2010 YGS
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V. 


(14) Çözümü

IV. "Taksim meydanında" — Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. Buna göre "Taksim Meydanı'nda" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap D

(I) 1920’li yıllardı. Bizim evde dedem (II) utunu yanından hiç eksik etmezdi. Gramofondan (III) klasik Türk müziği dinlerdik o yıllarda. (IV) İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık. Ayrıca (V) öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yönlendirirdi. 
15. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2010 LYS)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V.

(15) Çözümü

II. "utunu" — Arapçadan dilimize girmiş olan bu sözcük, dilimizde "ut" olarak yazılmaktadır. Ancak parçada ünlü ile başlayan bir ek aldığı için sonundaki süreksiz sert ünsüzün yumuşaması gerekirdi: udunu
IV numaralı sözcük grubu bir kurum adı olduğu için her sözcüğün büyük harfle başlaması doğrudur. Kesme işareti neden yok diyenler için de kuralı hatırlatalım: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
Cevap B

1349’da (I) Cenevizliler tarafından yapılan, sonraki yıllarda da birçok kez onarılan (II) Galata Kulesi, İstanbul'daki görülmeye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın (III) Doğancılar Semti’ndeki bu yapı (IV) 17. yy.da (V) Hezarfen Ahmet Çelebi'nin takma kanatlarla uçmasından sonra da birçok uçma denemesine tanık olmuştur.
16. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011 LYS)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


(16) Çözümü

I. Cenevizliler — Yazımı doğru. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.
II. Galata Kulesi — Yazımı doğru. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar.
III. Doğancılar Semti'ndeki — Yazımı yanlış. İlgili kuralda "semt" sözcüğü yok. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: 
Doğancılar semtindeki
IV. 17.yy.da — Yazımı doğru. Sonunda nokta olan kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
V. Hezarfen Ahmet Çelebi — Kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.
Cevap C

Top peşinde koşan çocukları, pencereden sarkıp çamaşır asan genç kızları çekinmeden (I) fotoğraflamak mı istiyorsunuz? O zaman Balat vazgeçilmez mekânınızdır. Hele (II) akşamüstü eski semtin dar sokaklarına öyle bir ışık (III) düşerki hayran kalırsınız. Son yıllarda yapılan (IV) restorasyon çalışmalarıyla güzelleşen (V) Balat Kültür Evini de görmeden edemezsiniz.
17. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011 YGS)
A) IV.   B) V.   C) III.   D) II.    E) I. 


(17) Çözümü

I. fotoğraflamak mı — Soru eki kendisinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.
II. "Akşamüstü" — "Alt, üst, üzeri" sözcükleri ile kurulan birleşik sözcükler somut yer bildirmiyorsa bitişik yazılır.
III. "düşerki" — "Ki" bağlacı ayrı yazılır. "Ki" bağlacı, bu örnekte görüldüğü gibi genelde eylemden sonra gelir.
IV. "Restorasyon" — sözcüğün yazımı doğru.
V. "Balat Kültür Evini" — Bu örnekte kesme işaretinin kullanılmaması doğru çünkü kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
Cevap C


Mudurnu,(I) Abant'ın merkezine (II) 18 km mesafede ve (III) Arnavut kaldırımlı sokakları, eski evleri, köprüleriyle çok çekici. Çarşısında Ahilik geleneği yaşatılıyor ve her (IV) Cuma  tören yapılıyor. Ayrıca buradaki tarihî (V) yapıları da seyretmeye doyum olmuyor.
18. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2012 LYS)

A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

(18) Çözümü

IV. "Cuma" — Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Burada belirli bir tarih olmadığı için "cuma" şeklinde yazılmalıydı.

Cevap D

Kaplumbağalar, roman kişileri ve kullanılan dil bakımından Fakir Baykurt’un, aynı zamanda köy edebiyatının (I) başyapıtlarından biri olarak okunmalıdır. Kahramanların gerçekliğinin (II) yanısıra, (III) dilleri de kişiliklerini adım adım oluşturan (IV) yetkinliktedir. Ayrıca, çok sayıda romanı ve öykü kitabı yayımlanmış (V) herhangi bir yazarı, Kaplumbağalar gibi bir roman bile ölümsüzleştirebilir.
19. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013 YGS
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V


(19) Çözümü

II. "yanısıra" — Ayrı yazılmalıydı. "İç, dış, sıra" sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır.
I. "başyapıtlarından" — Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır: başbakan, başçavuş, başhekim, başhemşire, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, başparmak, başpehlivan, başrol, başsavcı vb.
III. "dilleri de..." — Bağlaç olan "de" ayrı yazılır.
IV. "yetkinliktedir" — Yazım doğru.
V. "herhangi bir" — Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiçbiri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.
Cevap B


Diller yeşerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleşiyor. (I) Öyleki dillerin ölümüyle (II) kültürler de yitip gidiyor ve bu (III) yok oluş yalnızca o dili konuşan insanları değil, dünyayı da etkiliyor. Her (IV) on dört günde bir içlerinden biri daha sessizliğe doğru uğurlanan diller, dünya (V) mozaiğinin bir parçasını da beraberinde götürüyor.
20. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013 YGS
A)I.  B)II.  C) III.  D)IV.  E)V


(20) Çözümü

I. Öyleki — Bu örnekteki "ki" ayrı yazılmalıydı. "Ki" bağlacı birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, halbuki, illaki, mademki, meğerki, oysaki, sanki.
Cevap A

Işıldayan canlıların ilginç dünyasının (I) bilim insanlarının (II) yanı sıra film (III)  yapımcılarını da meraklandırdığını ve onlara ilham verdiğini görüyoruz. Bazılarınız Avatar adlı (IV) bilim kurgu filmini sinemada seyretmişsinizdir. Pandora isimli bir uyduda yaşayan mavi renkli insanların ve ışıldayan canlıların ekrandaki görüntüleri (V) sahidende  büyüleyiciydi.
21. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2014 YGS

A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

(21) Çözümü

V. "sahidende..." Bu örnekteki "de" bağlaçtır, bu nedenle ayrı yazılmalıydı. "De" bağlacı cümleden çıktığında -kimi zaman anlam daralsa da - cümlenin anlamı bozulmaz.

Cevap E

Sonsuzluk hissi uyandıran geniş (I) bozkırları, (II) keşfedilmeyi bekleyen vadileri, ormanları, tarihî kalıntıları, yöresel yemekleriyle Anadolu'nun önemli duraklarından biri olan (III) Çorum ili, bulunduğu yörenin en büyük (IV) sanayi merkezi olma (V) ünvanını da taşıyor.
22. Bu parçadaki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2015 LYS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.    E)V


(22) Çözümü

V. "ünvanını" — Sözcüğün doğru yazımı "unvan"dır.
Cevap E
Dikkat: Bu sözcüğün yazımı TDK'nin 2023 yılında yaptığı değişiklik ile "ünvan" olmuştur.

Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV)  kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.
23. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016 YGS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V


(23) Çözümü

I. 2'inci — "İki" sözcüğü ünlü ile bitmiş, o nedenle doğru yazımı şöyle olmalıydı: "2'nci"
II. "iş birliğinin" — Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır: açık oturum, açık öğretim, ana dili, Ay tutulması, baş ağrısı, baş belası, çıkış yolu, çözüm yolu, dil birliği, din birliği, güç birliği, iş birliği, iş bölümü, madde başı, ses uyumu, yer çekimi vb.
III. "Özel mülkiyeti kabul eden" — Yazım hatası yok.
V. "herkesçe" — "herkes" sözcüğü doğru yazılmış. Sözcük sert bir ünsüzle bittiği için gelen ekin ünsüz benzeşmesine uğraması (herkes-çe) da doğrudur.
Cevap A


Lyon, bir milyonu aşan (I) nüfusuyla Fransa'nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO'nun  Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor. 
24. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2016 LYS)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V

(24) Çözümü

IV. "icadedilmiş" — Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemlerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yoksa ayrı yazılmalıdır: icat edilmiş
I. "nüfusuyla" — Doğru yazılmış.
II. "UNESCO'nun" — Kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: BOTAŞ'ın, NATO'dan...
III. "tarihî" — Bu örnekte düzeltme işaretinin (^) kullanılması doğrudur. Düzeltme işareti; nispet ekinin, belirtme durumu ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Nispet eki eklendiği sözcüğe "bağlılık, ilgi" anlamları katar. Eğer anlam karışıklığı olmayacaksa kullanılması gerekmez: felsefi, siyasi, azami, hayati vb.
V. "ana vatanı" — "Ana" sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ana dili, ana bilim dalı...

Cevap D

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2017 LYS)
A)Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.
B)Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.
C)Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.
D)Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.
E)Homeros'un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.


(25) Çözümü

C'deki "Uzungöl Beldesi" — "Uzungöl beldesi" şeklinde yazılmalıydı. Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Kocaeli ili, Fatih ilçesi, İkizçeşme beldesi, Güzelpınar köyü...

Cevap C

Yazma sadece (I) Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi (II) oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem (III) olagelmişken Homeros denen dev; MÖ IX. veya yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce (IV) hiç kimsenin kapılarını aralamadığı (V) sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.
26. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2017 YGS)
A)I.     B)II.    C) III.     D)IV.     E)V.


(26) Çözümü

V. "sıradışı" — "İç, dış, sıra" sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır.

Cevap E

(I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. (II) Bu tür söyleşilerin öznesi, toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. (III) Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. (V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura aktarılmak istenir.
27. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2018 TYT)

A)I.     B)II.    C) III.     D)IV.     E)V.

(27) Çözümü

IV. cümlede ayrı yazılması gereken "de" bağlacı bitişik yazılmış: kimi zaman da... "De" bağlacı cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Cümleye çoğu zaman "dahi" anlamı katar.

Cevap D

“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.” 
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? (2018 TYT)
A)Adını şarkılarda duyduğumuz yalıçapkını, adalarda yaşayan bir kuş türüdür.
B)Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbülyuvası siparişi verdik.
C)Doğum günüm için annem bana camgöbeği renginde bir kazak örmüş.
D)Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de yaşayabilir.
E)Yazar bu öyküsünde semt pazarlarındaki ayaküstü sohbetlere önemli bir yer ayırmış.


(28) Çözümü

D'de "denizyılanı" — İkinci sözcük anlamını koruduğu için ayrı yazılması gerekir.
Cevap D


29. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2019 TYT)
A) Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğiniz için teessüf ederim.
B) Durumu üst makama arzederiz, verilecek cevaba göre de ne yapacağımızı kararlaştırırız.
C) Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez; her şey için çok geç artık.
D) Antalya’da etkili olan yağış, seraları bir anda su altında bıraktı ve bütün mahsulü mahvetti.
E) O her istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak; biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz?


(29) Çözümü

B'de "arzederiz" — Yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylem olan "arz etmek" ayrı yazılır. Bu tür birleşik eylemlerde (istisna birkaç örnek dışında) ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olup olmadığına bakılır. Bu ses olayları yoksa ayrı yazılır.
A'da "teessüf etmek" — Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem, doğru yazılmış.
C'de "fark etmek", — Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem, doğru yazılmış.
D'de mahvetmek" — Bu örnek kural dışı gibi duruyor. Yani görünürde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok. Ancak burada bizim alfabemizde gösterilmeyen bir ses düşmüştür (ayın-
ع). Aynı durumda olan ve bitişik yazılan sözcükler şunlardır: addetmek, cemetmek, dercetmekdarbetmek, defetmek, hamdetmek, menetmek, menolunmak... Bu birleşik eylemlerin ortak noktası ilk sözcüklerinin dilimizde tek başına pek kullanılmamasıdır.
E'de "at koşturmak" anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir ve doğru yazılmış. Aynı cümlede yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylem var: seyir mi edeceğiz. Bu örnekte soru eki araya girdiği için ayrı yazılmış. Soru eki (edatı) olmasaydı: seyredecek miyiz?
Cevap B


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? (2019 TYT)
A) Doktora araştırmasını TÜBİTAK’ın bursuyla yürütmüştü.
B) Saat 16.30’da başlayan maç TRT’den naklen yayınlanıyordu.
C) Öğrenciliği zamanında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki KYK’da kalmıştı.
D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerinde gerçekleştirildi.
E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde buluşup yola çıkmışlardı.

(30) Çözümü

Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: TDK'den, THY'de...
C'de "KYK'da" — "KYK'de" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap C

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? (2020 TYT)
A) Bu konuyla ilgili kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
B) Leyla İle Mecnun, Türk edebiyatında en çok işlenen anlatılardandır.
C) Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı’nın seyrine doyum olmaz.
D) Kültigin Anıtı, uçsuz bucaksız Orhun Vadisi’nin orta yerinde ziyaretçilerini bekler.
E) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bu yıl Ankara’da yapılacak.

(31) Çözümü

Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır. B'de "Leyla ile Mecnun" şeklinde yazılmalıydı.
Cevap B

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2020 TYT)
A) Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu, çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır.
B) O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karıncaincitmez olarak anılır.
C) Başkentin ortasındaki gökdelenler, etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyordu.
D) İnsanlar, çokbilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan uzak dururlar.
E) Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değerbilir ne yol yordam.

(32) Çözümü

Bazı sıfat-fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılır (sıfat-fiil eki birleşik sözcüğün sonunda olmalı) Buna göre barışsever, karıncaincitmez, gökdelenler ve çokbilmiş sözcükleri doğru yazılmış. E şıkkındaki "değerbilir" sözcüğü sıfatfiil göreviyle kullanılmadığı için ayrı yazılması gerekir.
Cevap E

Tramvay, (I) Galata Köprüsü üzerinden tarihî yarımadaya geçerek Sultanahmet’e vardığında sırasıyla iki farklı şehrin çehresine şahit olan yolcu, burada bir müddet beklemek zorunda kalacak. (II) Roma hipodromu olan (III) At Meydanı 
çevresindeki yapıların ışıltısı karşısında büyülenecek; üç devrin mabedi bin beş yüz yıllık (IV) Ayasofya Camisi, etrafı süsleyen (V) Alman çeşmesi gibi anıtlar geçidinin ortasında başı dönecektir.
33. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? (2021 TYT)
A) I    B) II   C) III    D) IV    E) V

(33) Çözümü

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: At Meydanı
Galata Köprüsü ve Ayasofya Camisi örneklerinde olduğu gibi saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar. Buna göre yazım hatası "Alman Çeşmesi" sözündedir.
"Roma hipodromu" parçada yapı ismi değil tür adı olarak kullanıldığı için "hipodrom" sözcüğünün küçük harfle yazılması doğrudur.
Cevap E

34. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2021 TYT)
A) Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine, onların hakettiği heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti.
B) Bütün bu güzellikler, onları göreceğim için kendimi ayrıcalıklı addetmeme rağmen bende kayıtsızlık uyandırıyordu.
C) Nehri ve vadiyi seyreden iki kişi o anda yalnızca doğayla değil, birbirleriyle kurdukları dostluğu da dönüştürmekteydi.
D) Bize hükmeden mutluluk arayışı ise bu arayışın dinamiklerini açığa çıkaran etkinliklerden biri seyahatlerimizdir.
E) Merak bazen uzun mesafeleri birleştiren küçük halkaların oluşturduğu, insanı cezbeden bir zincir gibidir.

(34) Çözümü

Bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak anlamındaki "hak etmek" ayrı yazılır.
Cevap A

(I) Kendimi eski mahallemin Arnavut kaldırımlarında çocukluğumu ararken buluverdim geçenlerde. (II) Bahçelerinde saklambaç oynadığım evlerin bakımsız, hüzünlü hâllerine bakarken saçılıverdi birden etrafa anılarım. (III) Limon sarısı gibi görünen eskiliğin yüzü, sadece bakımsızlıktan ibaret değildi elbette. (IV) Benim zihnimdeki eskilik: Duvarlarda çiviler, lekeler, paslanmış salça kutusundan saksılar... (V) Yoğurtçuya karşı pencereden seslenen Fatma teyzemin nidalarının yokluğu da eskitmişti bu evleri.
35. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2022 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(35) Çözümü

4. cümlede iki noktadan (:) sonra sadece örnekler sıralanmış, bu nedenle "duvarlarda" sözcüğü küçük harfle başlamalıydı. İki noktadan (:) cümle gelirse büyük harfle başlanır. Cevap D

(I) Oldum olası kendime (II) çekidüzen vermeyi hiç bilmem. Sakal bir karış, saçlar öylesine, günlerce dolaştığım olur. Bir Mehmet Bey vardı, komşumuz. Tanışır, konuşurdum ama adımı hiç merak etmemiş mi yoksa (III) unutumuvermiş, nedir? Bir gün benim için “Hani, (IV) saçı sakalı akar gibi bir adam geliyor buraya, o işte!” demiş. Üstüme başıma özen göstermeyi beceremem. Çoraplarım hep düşer, yakamla (V) boyun bağımın biri bir yanda diğeri bir yanda.
36. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2022 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(36) Çözümü

Soru edatı (mi) kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. III. sözcük, bir kurallı birleşik eylem (tezlik eylemi). Buradaki kullanımda soru edatı, birleşiği oluşturan iki sözcüğün arasında kullanılmış. Bu nedenle şöyle yazılmalıydı: "unutu mu vermiş"
Cevap C

Romanın karakteri Mümtaz, Sahaflar Çarşısı’ndan geçerken tanıdık bir sahafın uzattığı birkaç kitabı (I) ayaküstü karıştırır. Aslında (II) bilinçaltı, kısa süre önce ayrıldığı Nuran’ın hayaliyle doludur. Mümtaz (III) yanı başında yaşayan bu kadını, âdeta ortada olmayan bir varlık gibi sevmektedir. Nuran, gönlüne düşünce dışarıya çıkış amacını bir anda unutur ve sahaftan ayrılıp sanki (IV) uyur gezer biri gibi çarşıyı (V) baştan başa adımlar.
37. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? (2023 TYT)
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(37) Çözümü

Her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman veya geniş zaman eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti (deyim), uçtuuçtu (oyun adı); biçerdöver, konargöçer, okuryazar, uyurgezer, yanardö­ner vb.
Cevap D

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? 
(2023 TYT)
A) Bütün gün balık tuttuktan sonra akşamüzeri sakin bir koyda kamp kurduk.  
B) Dedemin verdiği antika kargaburnu ile diğer tamir aletlerini alet çantasına koyduk.  
C) Dilin birey ve toplum hayatında taşıdığı önem, anadili öğretimini de önemli kılmaktadır.
D) Bizim çocuklar bu yaz, İstanbul'un en güzel yerinde denize nazır bir yazıhane açacak.
E) Zorlu bir tırmanıştı, Ağrı Dağı’nın zirvesine yaklaştığımızda basınçölçer alarma geçti.

(38) Çözümü

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: ana dili

31 yorum:

 1. teşekkürleeerr

  YanıtlaSil
 2. TEŞEKKÜRLER HOCAM.ALLAH cc RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Rice ederim; cümlemizden razı olsun, amin.

   Sil
  2. Allah razı olsun bide kopsa ve aleside olsaymış olsaymis

   Sil
 3. Bu bilgiler çok işime yaradı teşekür ederim.

  YanıtlaSil
 4. Çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir iş yapmışsınız.

  YanıtlaSil
 5. çok teşekkür ederim sizin sayenizde projemi yapabildim çok sağolun

  YanıtlaSil
 6. hocam acaba 31. soruda bir yanlışlık olabilir mi çünkü a şıkkında resmi gazete demiş gazetenin g si küçük olmalı B şıkkı zaten kesin doğru da onda biraz takıldım bu arada çok yararlı oldu hocam teşşekkürler :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yanlışlık yok, gazetenin adı "Resmi Gazete". Yani gazete sözcüğü bu örnekte özel isme dahil. "Milli Gazete" örneğinde olduğu gibi.

   Sil
  2. Tşk ederim ☺️

   Sil
 7. Allah razı olsun Metin hocam.

  YanıtlaSil
 8. Sorular gercekten basit ama guzeldi tesekurler

  YanıtlaSil
 9. elinize emeğinize sağlık çok faydalı oldu

  YanıtlaSil
 10. Teşekkür ederim her şey çok güzeldi, elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 11. Çok teşekkür ederim, elinize sağlık.

  YanıtlaSil
 12. Muhittin mustafa böcek Anadolu lisesi olarak çok memnun kaldık müteşekkiriz 💖💖🤩

  YanıtlaSil
 13. Teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 14. Teşekkürler hocam

  YanıtlaSil
 15. yararlı oldu tşk..

  YanıtlaSil
 16. Öncelikle Selamlar, 15.soruda doğru cevap B şıkkı gösteriyor fakat "klasik Türk müziği" ifadesi "Klasik Türk Müziği" olması gerekmiyor mu? Yani doğru cevap C şıkkı yanılmıyorsam. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, "klasik Türk müziği" tıpkı "Türk sanat müziği", "Türk halk müziği" ya da "Türk romanı" gibi özel bir isim değildir.

   Sil
 17. KURŞUN KALEM
  17. SORUDA E ŞIKKI DA BİTİŞİK YAZILAN BİRLEŞİK KELİME KURALINA GÖRE (15.Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi, polisevi, yayınevi vb.) YANLIŞ DEĞİL Mİ???:

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Adı böyle belirlendiği için. Hem "kültürevi" diye kalıplaşmış bir kullanım da yok. Müzik evi, korku evi vs.

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.