Şiir Bilgisi Çıkmış Sorular (pdf)

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben  
1. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006 ÖSS)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
B) Redif vardır. 
C) Tam uyak kullanılmıştır. 
D) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır. 
E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

Kaman civarına bahar gelince 
Yıkılır ovadan yörük çadırları, 
Yücesinde pare pare duman tutmuş 
Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur. 
Hoş gelmişsin ilkbahar! 
Nisan ayı içinde donanır dağlar, 
Donanır yeşilinden, alından 
2. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?  (2006 ÖSS) 
A) Lirik     B) Pastoral     C) Epik     D) Didaktik      E) Dramatik 

3. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye)  kullanılmamıştır? (2007 ÖSS) 
A) Selam olsun karanfilin alına
Selam, tomurcuklu defne dalına
B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir
İçimi coşturan bahar yelidir
C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri
E) Değirmen değirmen, beni de öğüt
Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan
II. Yer alsaydık şu bulut kervanında
III. Güzele ve yeniye doğru koşan
IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında
4. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2007 ÖSS)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hepsinde redif kullanılmıştır.
C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.
E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır.
II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler.
IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere ulaşmıştır.
5. Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir? (2008 ÖSS)
A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve V.

I. Rüyan, pınarlarda buğulanan nur
II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak
III. Senin için ekin öpüyor yağmur
IV. Senin’çin tarlada büyüyor başak
6. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  (2008 ÖSS)
A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.
C) Dize sonlarında redif yoktur.
D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.
E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır. 

Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar
7. Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009 ÖSS)
A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir.
C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.
E) Kesik mani olarak adlandırılır. 

Gerin, bedenim, gerin;
Doğan güne karşı.
Duyur duyurabilirsen,
Elinin, kolunun gücünü,
Ele güne karşı.
8. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2009 ÖSS)
A) Serbest ölçüyle yazıldığı
B) Sıradan, günlük olaylara yer verildiği
C) Yalın bir anlatımının olduğu
D) İmgelere dayalı bir anlatım içerdiği
E) Konuşma dilinin söz değerleriyle oluşturulduğu

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram…
9. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009 ÖSS)
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redife yer verilmiştir.
C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.
D) Seslenmelerden yararlanılmıştır.
E) Yinelemelerden yararlanılmıştır. 

Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir anlatımı vardır. 
10. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez? (2009 ÖSS)
A) Dünyanın en güzel kadını bu oydu
Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli
B) Dağ dağ o güzel ses, bütün etrafı gezindi
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi
C) İnsanlar yüzyıllardır evler yaptılar
İrili ufaklı birbirinden farklı
D) Demirciler bir nehri dövmektedir
Ucuz bir tarlaya sunulmak üzere
E) Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan

Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
11. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009 ÖSS)
A) Düz yazıya yaklaşan bir havası vardır.
B) Dilin alışılmış kalıpları yıkılmaya çalışılmıştır.
C) Somutlamaya başvurulmuştur.
D) Uyak ve yineleme, ahengi sağlayan ögelerdendir.
E) Gerçekçi sanat anlayışına bağlılığı yansıtır. 

Paylaşırsa dost paylaşırmış
İnsanın derdini, sevincini
Dost ümidiyle ortalığa düşmeye gör
Hangi kapıyı çalsam kimseler yok
Hangi omza dokunsam yabancı çıkar
12. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği duygu yönünden yukarıdaki şiire anlamca en yakındır? (2010 LYS)
A) Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
B) Hep seninçündür benim dünyâ cefâsın çektiğim
Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyâyı ben
C) Gülmek ol gonceye münâsibdir
Ağlamak bu dil-i hazîne gerek
D) Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok
Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın
E) Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz 

Olmuyor neyleyim 
Olmuyor velinimetim efendim
Olmuyor yirminci asırda
Tarz-ı kadîm üzre gazeller söylemek
13. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2010 LYS)
A) Eski edebî anlayışa karşı çıkan bir anlayış dile getirilmiştir.
B) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır.
C) Yinelemeye başvurulmuştur.
D) Farklı duygular uyandırma amacı güdülmüştür.
E) Devrik cümlelerin etkileyiciliğinden yararlanılmıştır.

Siyah ebrûların duruben çatma
Gamzen oklarını âşıka atma
Sana gönül verdim beni ağlatma
Benim gözüm nuru gönlüm sürûru
I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
III. Konusu aşktır.
IV. Nazım türü ağıttır.
V. Zengin uyak kullanılmıştır.
14. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? (2010 LYS)
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

Güneş çekildi demin 
Doğdu bir cenk akşamı 
Bu bütün günlerimin 
İçime denk akşamı 

Gidene bak gidene
Güller sarmış dikene
Mevlâ sabırlar versin
Gizli sevdâ çekene

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.
III. Nazım birimleri aynıdır.
IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır.
V. Bir dilek belirtilmiştir.
15. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? (2010 LYS)
A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve V.    D) III. ve IV.    E) IV. ve V.

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şiirsellik daha sınırlıdır? (2011 LYS)
A) Deniz engin bir sudur, tuzlu, yeşil, dalgalı
Kenarlarını süsler bazen küçük bir yalı
B) Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
C) Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda
Münzevi balıklarız aynı kavanozlarda.
D) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
E) Bir göz gibi süzüyor beni camdan gece,
Dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce 

Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana
Men tâ senin yanında dahi hasretem sana
Yaşlar dökende söndüremez âteşimi su
Sunsan elinle kanımı içsem kana kana
17. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2011 LYS)
A) Divan şiirine özgü benzetmelerden yararlanılmıştır.
B) Tezat sanatına başvurulmuştur.
C) Abartmaya başvurulmuştur.
D) Yinelemelere yer verilmiştir.
E) Didaktik bir boyut taşımaktadır. 

Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb degül
Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül
18. Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan uyak türü yukarıda verilen beyittekiyle aynıdır? (2011 LYS)
A) Onlar, o hiçbir şeyden yapılmamış adamlar
Üşümüş, yorgun ve bütün gün adres soranlar
B) Göz seni görmeli ağız seni söylemeli
Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli
C) Derdim var beller gibi
Söylemem eller gibi
D) Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz
E) Yalnız atlar yıkılır düzlerde suya özlemlerinden
Bir ben miyim yalnızlığa yenilen sen, sen, sen 

I.
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahîsi
Bir zafer müjdesi burada her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. 

II.
Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden,
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. 

19. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? (2011 LYS)
A) Aynı uyak örgüsünü kullanma
B) İmgelere yer verme
C) Bentlerle yazılma
D) Çağrışımlar içerme
E) Söz sanatlarından yararlanma 

20. Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir? (2012 LYS)
A) Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar
Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar
B) Ellerin var beyaz güller gibi küçücük
Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe
C) Şimdi çocukluğun çatısı kalktı ya üstümüzden
Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden
D) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
E) Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni
Saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
21. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2012 LYS)
A) Sarma uyak kullanılmıştır.
B) Somutlamaya başvurulmuştur.
C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
E) Redif vardır.

Şiir yüreğin sesidir, nesnelliği değil öznelliği yansıtır. Anlatım büsbütün kapalı değil ama örtülüdür. İletilmek istenenler açıkça anlatılmaz, ustaca sezdirilir. Şiir dili de buna göre biçimlenir. Önemli olan sözcüklerin tınısı ve sessel değeridir. En anlamsız sözcük bile, ezgi gücü varsa şiirde yerini alır. Dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına sıkı sıkıya bağlı kalmaya gerek yoktur.
22. Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez? (2012 LYS)
A) İmgeye    
B) Düşünceye    
C) Ritme    
D) Duyguya    
E) İzlenime

Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim, sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir… Genç kuşakla yeni bir anlatım dönemine girdik. Yeni şairler şiirin araçlarını yalnızca kullanmıyorlar, aynı zamanda o araçlarla özellikle de sözcüklerle oynuyorlar.
23. Aşağıdakilerden hangisinin, böyle diyen bir şaire ait olduğu  söylenemez? (2012 LYS)
A) Bilinir ne usta olduğum içlenmek zanaatında
Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını
B) Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
C) Bir beyaz gemiydi ayıran onları
Kadın güvertedeydi adam rıhtımda
D) Şu senin bulutsu sesin var ya
Uçtan uca ters yüz ediyor geceyi
E) Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz
Gökyüzünün o meşhur maviliğinde

I
Neden yazılır bir şiir
Neden okunur bunca yazı
Çünkü nasıl aşılabilir başkaca
İnsanın karmaşıklığı

II
Erenler tutmuş elimizden muhabbetle
Avunur gideriz ikliminde şiirin
Devrolur nöbet Veysel’den Veysel’e…
Daha dermedik tamını çiçeklerin
Gönül bahçemiz öyle geniş, öyle derin…

24. Şiirle ilgili düşüncelerini böyle dile getiren şair, şiirlerinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verir? (2013 LYS)
A) Sanatlı bir dile
B) İmgelere
C) Saf şiirin özelliklerine
D) İnsanın iç dünyasına
E) Biçimsel kusursuzluğa

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara hâlini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
25. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  (2013 LYS)
A) Yarım kafiye kullanılmıştır.
B) Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Soyutlamaya yer verilmiştir.
D) Satirik nitelikler taşır.
E) Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

Şiirin en önemli unsurlarından biri de söz sanatlarıdır. Edebî sanatlar, dizelere çağrışım zenginliği ve çok boyutluluk katar.
26. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin, çağrışım yönünden zengin olduğu söylenemez(2013 LYS)
A) Kanı çekiliyor evlerin
Eriyip dökülüyor damlar
B) Sonsuzlaşan yollara dalmış
Tasalı gözler olur camlar
C) Bir bahar sabahının karanlığında ıssız
Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız
D) Güneşle beraber söndüğüm akşam
Ağlayacak hangi rüzgâr kim bilir
E) Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi
Her bahar gününde dertliyi, ümitsizi

Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı, 
Görmek seni eğer ukbâdan mümkün olaydı.
Hâlâ yaşıyor gizlenerek rûhuma “Kâbil”,
İmkânı bulunsaydı bütün ömre mukâbil
Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.
Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.
27. Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? (2013 LYS)
A) Dramatik    
B) Lirik     
C) Pastoral     
D) Didaktik      
E) Epik

Adalardan yaza ettik de veda
Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ
Seni hatırlıyoruz Vîrânbâğ

Uyuduk kırda, gezindik dağda,
O yazın, âh o engin çağda,
Geçti en son günü Vîrânbâğ’da

28. Bu manzumeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  (2014 LYS)
A) Mecaza yer verilmiştir.
B) Özlem duygusu hâkimdir.
C) Aliterasyona başvurulmuştur.
D) Murabba nazım şekliyle yazılmıştır.
E) Kafiye ve redif kullanılmıştır.

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
“Tarih”i tekerrür diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? 
29. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2014 LYS)
A) İronik bir anlatım tercih edilmiştir.
B) Didaktik bir üslupla yazılmıştır.
C) Mesnevi kafiye biçimi ile kafiyelenmiştir.
D) İkinci ve dördüncü mısradaki istifham, farklı amaçlara yöneliktir.
E) Ses ve kelime tekrarlarıyla ahenk sağlanmıştır.

Sevgilime kul oldum
Güzelliği seçeli
Varlıkta yoksul oldum
Benliğimden geçeli

Vücut ruha ağ gibi
Bir düğümlü bağ gibi
Muhabbet menbâ gibi
Kevserinden içeli

30. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2015 LYS)
A) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
B) Tezat sanatına yer verilmiştir.
C) Tasavvufi ögeler vardır.
D) İmgelere yer verilmiştir.
E) Anlam, şiirselliğe tercih edilmiştir.

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.
31. Bu dizelerle ilgili olarak
I. Hecenin 7+7 kalıbıyla yazılmıştır.
II. Didaktik bir üslup söz konusudur.
III. Yarım uyak kullanılmıştır.
IV. Mesnevi biçiminde uyaklanmıştır.
V. Ana izlek (tema) Anadolu ve gurbettir.
yargılarından hangileri yanlıştır? (2015 LYS)
A) I. ve II.     B) I. ve V.     C) II. ve III.      D) III. ve IV.      E) IV. ve V.

Ya sen ey karınca taciri gazeteci 
Ağzının içinde bir sap ebegümeci 
Kaşlarında macera gözlerinde oyun 
Şeytan gibi kaçan yollu bisikletinle 
Yırtık çizmelerin kadife kasketinle 
Getir o eski sevincini çocukluğun 
32. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2016 LYS)
A) 13’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır. 
B) Didaktik bir üslup kullanılmıştır. 
C) Benzetmeye başvurulmuştur. 
D) Tasvirden yararlanılmıştır. 
E) Geçmişe özlem dile getirilmiştir. 


Çukurova bayramlığın giyerken 
Çıplaklığın üzerinden soyarken 
Şubat ayı kış yelini kovarken 
Cennet dense sana yakışır dağlar 
II 
Tut atalar sözün kalbi selim ol 
Gönülden gönüle yol var demişler 
Gider yavuzluğu tab’ı halim ol 
Sarp sirke kabına zarar demişler 
33. Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (2016 LYS)
A) Redife yer verilmesi 
B) Yarım kafiyenin kullanılması 
C) Hece vezniyle yazılması 
D) Söz sanatlarından faydalanılması 
E) Yalın bir söyleyiş tercih edilmesi 

Artık ne rübâî ne semaî kaldı! 
San’atta bir âvâre tedâî kaldı! 
Her cephesi ma’mûr şiirden bugüne 
Mazbût iki üç kalem, fedâi kaldı. 
34. Bu dörtlükte şair, Türk şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? (2016 LYS)
A) Geleneksel Türk şiirine ilginin yeterli olmamasından 
B) Çağrışım unsurlarına yeteri kadar yer verilmemesinden 
C) Şair sayısındaki artışın şiir kalitesini düşürmesinden 
D) Şiirin sadece belli mekânlarda gelişmesinden 
E) Yenilikçi yönünün ilgilenenleri yetkinliğe yönlendirememesinden 

Kulak verdim dört bir yanı dinledim 
Arkam sıra gıybet eden çoğimiş 
Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden 
Az yaşayıp devran sürmek yeğ imiş 
35. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2017 LYS)
A) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
B) Didaktik bir anlatıma yer verilmiştir. 
C) "xaxa" şeklinde uyaklanmıştır. 
D) Güzelleme türünde yazılmıştır. 
E) Kişisel deneyimler anlatılmıştır. 

Pencereden bakan dilber 
Güzelliğin bildirirsin 
Ak göğsünde lale sünbül 
Ağlayanı güldürürsün

Gerdan açık benlerin çok 
Güzellikte menendin yok 
Kaşların yay, kirpiğin ok 
Vurduğunu öldürürsün 

36. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2017 LYS)
A) Bir semaiden alınmıştır. 
B) Anlatımda karşıtlıktan yararlanılmıştır. 
C) Şiirde, sevgiliye duyulan özlem işlenmiştir. 
D) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
E) Söz sanatına başvurulmuştur. 

Halka halka kâkülünden dağ dağ oldu gönül 
Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül 
37. Bu beyitteki uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır? (2017 LYS)
A) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak 
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak 
B) Rüzgârla titrerken karanlık çamlar 
Yâdında canlanır eski akşamlar 
C) Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar 
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar 
D) Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene 
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene 
E) Gün olur sürüyüp beni derbeder 
Bu ses rüzgârlara karışır gider 

Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü
Çobanın sütedir koyun güttüğü
Toprağın Hâbil’i kabul ettiği
Şüphesiz yüzünün yumşaklığından 
38. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2018 AYT)
A) Telmih sanatına başvurulmuştur.
B) Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb… iri güller… ve senin en güzel aksin…
Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde! 
39. Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2018 AYT)
A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir.
D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
E) Görsel öğelere yer verilmiştir. 

İş gelmez elinden gitmez bir kâre 
Aslında neslinde giymemiş hâre 
Sandığı gömleksiz duran mekkâre 
Bedestene gelir kaftan beğenmez 
40. Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? (2019 AYT)
A) Epik    B) Satirik    C) Lirik     D) Didaktik     E) Pastoral 

I. 
Dedim dilber yanakların kızarmış 
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır 
Dedim tane tane olmuş benlerin 
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır 

II.
Sabahtan uğradım ben bir güzele 
Dedim mahmur musun söyledi yok yok 
Ak ellerin boğum boğum kınalı 
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok 
41. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (2019 AYT)
A) 11’li hece ölçüsünün kullanılması 
B) Benzer temaların işlenmesi 
C) Nazım şeklinin koşma olması 
D) Ahenk unsuru olarak redife yer verilmesi 
E) Tecahülüarif sanatından yararlanılması 

Ahu gözlü dilber sana ne ettim 
Sevdanın elinden tükendim bittim 
Her ne ettim ise kendime ettim 
Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm 
Dertlerimi sürü eyleyip güttüm 
42. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2019 AYT)
A) Pastoral bir şiir türünden alınmıştır. 
B) Ahenk unsuru olarak redif kullanılmıştır. 
C) Düz kafiye şemasından faydalanılmıştır. 
D) Birden fazla edebî sanattan yararlanılmıştır. 
E) Nazım türü bakımından güzellemedir. 

Gündelik yaşamın önemli bir parçası olan mutfak kültürü, divan şiirine de yansımıştır. Osmanlı mutfağının zenginliğini yansıtan baklava, güllaç, işkembe çorbası, biryan, musakka, yahni gibi geleneksel yemekler ve tatlılar, divan şairlerinin hayal dünyasında çeşitli anlamlar kazanmıştır. 
43. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi, Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz? (2019 AYT)
A) Giceyle uyhuda mekteb hâcesinin gözine 
Sahan böreği ile baklava gelir görünür 
B) Yahni ile turşî-i şalgam verir insâna ferah 
Girde balık çorbası hem virdi zarîfâne ferah 
C) N’ola kılsam leb-i dildâr içün âh 
Kanı âlemde bir bî-dûd helvâ 
D) Dün tabîbe derd-i dilden bir devâ sordum didi 
Gam yemeden özge bu derdün devâsın bilmedüm 
E) İderse ehl-i meclis n’ola ikrâm 
Begayet pûhtedir yahni degül hâm 

Zannetme ki güldür, ne de lâle, 
Âteş doludur, tutma yanarsın 
Karşında şu gülgûn piyâle! 
İçmişti Fuzûlî bu alevden, 
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun 
Şi’rin sana anlattığı hâle 
44. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2020 AYT)
A) Divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanıldığı 
B) İçerik açısından epik şiir nitelikleri taşıdığı 
C) Deneyimlerin eğretileme yoluyla aktarıldığı 
D) Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye başvurulduğu 
E) Telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiği 

Benim yârim bana küsmüş 
Zülfünü gerdana düzmüş 
Muhabbeti benden kesmiş 
Sevilmeyi sevilmeyi 

Çağır Karac'oğlan çağır 
Taş düştüğü yerde ağır 
Yiğit sevdiğinden soğur 
Sarılmayı sarılmayı 

45. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2020 AYT)
A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği 
B) İçeriğinin koşma ile benzerlik taşıdığı 
C) 8’li hece ölçüsü ile kaleme alındığı 
D) Çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı 
E) İrsalimesel sanatına yer verildiği 

Denizde balığa rızkın virürsün 
Hakîm-ü razık-u-rahman Hudâyâ 

Bu cümle mahlûkatun rızkı senden 
Kılursun daima ihsan Hudâyâ 

Kimisi renc ile daim iniler 
Kiminin derdine derman Hudâyâ 

Kimisi ağlamakdan gözsüz olmuş 
Gice gündüz işi efgan Hudâyâ 

46. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2020 AYT)
A) Mübalağa sanatına başvurulduğu 
B) Naat türüne örnek olduğu 
C) İlahi ile konu olarak benzeştiği 
D) Kafiye ve redifin kullanıldığı 
E) Tezat sanatına yer verildiği

Bu dünyaya sanki vefa gelmemiş  
Gelmişse de bir kimsede kalmamış  
Kim var ki dostundan cefa görmemiş  
Cihanda bir söze duran mı kaldı  
47. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? (2021 AYT)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı  
B) Satirik şiire örnek olduğu  
C) Düz kafiye düzeninde olduğu  
D) Teşbih sanatından yararlanıldığı  
E) Redife yer verildiği

Sen olasan diyü yir yir asılup âyineler  
Gelene gidene eyler nazarı döne döne  
48. Bu beyit için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? (2021 AYT)
A) Sen zamiriyle sevgili kastedilmiştir.  
B) Aynalar sevgiliye âşık kişiler olarak düşünülmüştür.  
C) Aynaların dizi dizi asılması güzel bir nedene bağlanmıştır.  
D) Âşığın ızdırabının aynalara yansıması tasvir edilmiştir.  
E) Ahengi sağlamak için bazı ifadeler tekrar edilmiştir.

49. Aşağıdaki beyitlerin hangisi ayraç içinde verilen ifadeyi örneklemez? (2021 AYT)
A) Yok sende kanâat gözün aç olduğu oldur  
Rızkın erişir yoksa eğer subh eğer şâm  
(var olanla yetinmeme)  
B) Bir nâ-halefi cübbe vü destâr ile görsen  
Eylersin anın cübbe vü destârına ikrâm  
(dış görünüşe önem verme)  
C) Yazık sana kim eyleyesin hırs u tama'dan  
Bir habbe için kendini âlemlere bed-nâm  
(küçük duruma düşme)  
D) Gör zahidi kim sâhib-i irşâd olayın der  
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayın der  
(haddini bilmeme)  
E) Hâlin kime açsan sana der hikmeti vardır  
Öldürdü bizi âh bilinmez mi bu hikmet  
(bilgisiyle övünme)

I.  
Siz “Lim derdiniz” bana, “bir gülümsememe ne verirsin?” 
“Canımı” derdim.  
“Hayır” diye itiraz ederdiniz, “o zaten benim!”  

II.  
Âşık oldur kim kılur cânnı fedâ cânânına  
Meyl-i cânân itmesün her kim ki kıymaz cânına  

50. Aşağıdakilerin hangisi farklı edebî dönemlerden alınmış bu şiir parçalarının ortak özelliğidir? (2021 AYT)
A) Tema  
B) Dil ve üslup  
C) Kafiye düzeni  
D) Nazım birimi  
E) Ölçü

I.
Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek
Bir avuç toprak atar bâd-ı sabâdan gayrı (Necati)
II.
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapum bâd-ı sabâdan gayrı (Fuzuli)

51. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2022 AYT)
A) İki beyitte de yalnızlık teması işlenmiştir.
B) İki beyitte de sabah rüzgârı, vefalı bir dost olarak gösterilmiştir.
C) İkinci beyitte tevriye sanatına yer verilmiştir.
D) İki beytin de kafiye düzeni aynıdır.
E) Birinci beyitte teşhis sanatına başvurulmuştur.

I.
Gelen aynı Sümmani’nin başına
Sen de kavrulmuşsun aşk ataşına
Sevda temrenini mermer taşına
Sen de benim gibi vurabildin mi

II.
Karacoğlan söyler sözün başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni her mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma

52. Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir(2022 AYT)
A) Ait oldukları şiirin son dörtlüğü olma
B) Aynı kafiye düzenine sahip olma
C) Güzelleme türünde yazılmış olma
D) Mecazlı bir anlatıma sahip olma
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmış olma

Aliş’imin kaşları kara
Sen açtın sineme yara
Bulamadım derdime çara

Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda
Sarmadın mı ah aslan Aliş’imi Tuna boyunda

Evleri var hane hane
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane

Görmedin mi ah civan Aliş’imi Tuna boyunda
Sarmadın mı ah aslan Aliş’imi Tuna boyunda

53. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2022 AYT)
A) Bentlerden oluştuğu
B) Nakaratlara yer verildiği
C) Tekrir sanatına başvurulduğu
D) Kafiye ve rediften yararlanıldığı
E) Satirik şiire örnek olduğu

*Güzelleme türünde kaleme alınmıştır.
*Klasik âşık ve sevgili tipinin yansımaları görülmektedir. 
*Mübalağa sanatına başvurulmuştur.
*Tam kafiye kullanılarak ahenk sağlanmıştır.
54. Verilen özellikler aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde bir arada görülmektedir? (2023)
A) Nesin methedeyim bir kaşı kara
Şu sineme açtı onulmaz yara
Cümle tabip gelse derdime çara
Derdimin dermanı Lokman’a kalsın

B) Ok atılır karasından 
Hak saklasın belasından 
Köroğlu’nun narasından 
Her yan gümbür gümbürlenir

C) Karşımızdan gelen aceb yar m’ola 
Benim gibi yaralanmış zar m’ola 
Benim sevdiğimden güzel var m’ola 
Hakk’ın yarattığı kullar içinde

D) Boşuna kendimi eyledim helak 
Görünmez gözüme o hürü melek 
Zalim yar giyinmiş sihirli gömlek 
Arkasında geze geze usandım

E) Âdem’den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyve yetirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sadık yârim kara topraktır

Sen geldin benim deli köşemde durdun  
Bulutlar geldi üstünde durdu  
Merhametin ta kendisiydi gözlerin  
Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu  
Bulutlar geldi altında durduk  
Ve güldün rengârenk yağmurlar yağdı  
İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı  
Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak  
Yaralı bir ceylan kalbi gibi İçli bir sesin vardı
55. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2023)
A) Serbest şiir tarzında kaleme alınmıştır.
B) Sevgiliye duyulan sitem dile getirilmiştir.
C) Birden fazla edebî sanata yer verilmiştir.
D) Aşk teması ele alınmıştır.
E) Tekrarlar yoluyla anlatıma ahenk kazandırılmıştır.

Gül üzülsün gonca açılsın bana sen gül yeter  
Ağlasın bülbüllerin ey gonca tek sen gül yeter  
56. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2023)
A) Gül, iki anlamı da kastedilerek kullanılmıştır.  
B) Tekrar eden sözcüklere yer verilerek ahenk sağlanmıştır.
C) İnsana ait özellikler doğadaki varlıklara aktarılmıştır.
D) Karşıt anlamlı sözcüklere bir arada yer verilmiştir.
E) Bülbülün ağlaması güzel bir nedene bağlanmıştır.

Ne bende kaldı sevda
Ne sen eski o yarsın
57. Bu dizelerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse cinaslı mâni oluşur? (2023)
A) Oyarsın  
Şirin’e Ferhat isen  
Varır dağı oyarsın

B) Düşümdeki o yarsın  
Ferhat gibi âşıksan
Sözlerime uyarsın

C) Benim ile yar sevda
Dumanlı kara sevda
Ne sende var bir vefa

D) Ne sevdalıklar kalsın
Ne hasretlikler olsun
Ne dünya dönedursun

E) Sevda
Başıma bela sevda
Kederler beni sarsın

58. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bir varsağıdan alınmış olduğu söylenebilir? (2023)
A) Şol salınıp giden dilber
Boyuna kurban olduğum
Eğlen burda tanışalım
Diline kurban olduğum

B) Dağlarda gezer oldum
Okuyup yazar oldum
Ben bir güzel uğruna
Kuruyup gazel oldum

C) Yürü bire yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekine misal
Seni eken biçer bir gün

D) Kimsenin aybına sen olma nazır
Cümlenin Halık'ı her yerde hazır
Belki meclisinde bulunur Hızır
Kalp gözüyle dört yanına iyce bak

E) Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfek icâd oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdırCevaplar

1.C  2.B  3.D  4.B  5.A  6.E  7.B  8.D  9.C  10.C  11.B  12.A 13.D  14.E  15.C  16.A  17.E  18.C 19.A  20.A  21.E 22.B  23.C  24.D  25.C  26.E  27.B  28.D  29.C  30.E  31.C  32.B  33.B  34.A  35.D  36.C  37.B  38.B  39.C  40.B  41.E  42.A  43.D  44.B  45.D  46.B  47.D  48.D  49.E  50.A  51.C  52.C  53.E  54.C  55.B  56.E  57.A  58.C

İlgili Sayfalar

30 yorum:

 1. Çok yararlı oldu teşekkürler.

  YanıtlaSil
 2. Yanıtlar
  1. soruda oldu gönül kısmı redif oluyor ondan önceki kısımda da dağ ve bağ sözcükleri var onlar da zaten kök halinde olduğu için direkt kafiyeye bakıyoruz. iki ses benziyor (-ağ). yani tam kafiye. B şıkkında da çamlar ve akşamlar var. kökleri çam ve akşam. -lar ek olduğu için redif oluyor. geride de iki ses benziyor yine (-am) o da tam uyak oluyor.

   Sil
 3. 22. Soruda izlenim göremedim

  YanıtlaSil
 4. 46. soru B olcak

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 39 D demiş fakat cevap anahtarı o soruda yanlış söylemiş doğru cevap C şıkkı olacak

   Sil
 5. Bu sayfayı çıktı olarak nasıl cikarticaz PDF şeklinde indirmek istiyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Soruların altındaki bağlantıya tıklayabilirsin.

   Sil
 6. 4. sorunun C olması gerekmiyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. B şıkkında tüm mısralarda redif kullanılmıştır diyor ancak
   I ve III. dizeler arasında sadece uyak var, redif kullanılmamış.
   C'de — Dizelerdeki sözcüklerin belli kümelere ayrılmasına durak denir. Durak, parçaya ahenk ve okuyuşa rahatlık veren bir unsurdur. Duraklar sözcüğü bölmez, sözcüğün sonuna rastlar. Bir şiirin hece ölçüsü ile yazılmış olması düzenli bir durağa sahip olduğunu göstermez. Verilen dizelerde duraklarda belirli bir kurala uyulmamış.

   Tüm soruların ayrıntılı çözümü için sayfanın altındaki bağlantıya tıklatabilirsin.

   Sil
 7. teşekkür ederiz

  YanıtlaSil
 8. 3. Soru nasıl d oluyor anlatabilir misiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
   Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri

   "yaptım sözcükleri" sözcük halinde redif. "Şiir" ve "kurşun" sözcüklerinin sonunda ses benzerliği yok. Şair ahengi redifle sağlamış.
   Daha fazlası için konu anlatımına bakabilirsin.

   Sil
  2. Soruların çözümü için soruların altındaki bağlantıyı da tıklayabilirsin.

   Sil
 9. 2021 soruları neden pdf yok

  YanıtlaSil
 10. Hangi cennetin meleğisiniz siz. Zaman bu kadar değerliyken bana saatler hediye ettiniz. Halbuki bu devirde baba oğluna vermez buncasını. Sağ olun var olun.

  YanıtlaSil
 11. sağolun cidden çok yararlı

  YanıtlaSil
 12. 36nın cevabından emin misiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Evet. Çözümleri de mevcut, sayfadaki bağlantıya tıklayın.

   Sil
 13. EMEĞİNİZE SAĞLIK

  YanıtlaSil
 14. Size ne kadar dua etsem azdır. Çok ama çok teşekkür ederiz hocam. Elinize emeğinize sağlık Allah işlerinizi hep rast getirsin inşallah. Hakkınızı helal edin... :')

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne demek helal olsun, faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Güzel yorumun için teşekkür ederim.

   Sil
  2. Cevap anahtarı kesin diğru değil mi

   Sil
 15. Hocam gerçekten ne kadar teşekkür etsem az kalır. İçeriklerin hepsi muhteşem, emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Güzel yorumunuz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

   Sil
 16. merhaba 52. soru nasıl C? güzelleme yok mu işte??

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, dörtlüğün son iki dizesi bize bu şiirin bir öğütleme olduğunu söylüyor. İçinde aşk sözcüğünün geçmesi güzelleme olduğunu göstermez.
   II.
   Karacoğlan söyler sözün başarır
   Aşkın deryasını boydan aşırır
   Seni her mecliste hacil düşürür
   Kötülerle konup göçücü olma

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.