Cümlenin Ögeleri Konu Testi 2

Her dakikasını ayrı hatırlarım
Erenköy’de geçen zamanın
1. Bu dizelerdeki altı çizili kısım cümlenin hangi ögesidir?
A) Özne    B) Nesne    C) Dolaylı tümleç    D) Zarf Tümleci    E) Yüklem

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?
A) O yıllarda birçok kitap yasaklandı.
B) Birçok insanın doğal gaz faturası ödendi.
C) Bizim birime yeni bir şef atandı.
D) Sizin için bir masa ayrıldı.
E) Belediyenin balkonundan halka seslendi.

En güzel rüyaları andıran enginlere
En geniş ümitlerle açılmak istiyorum
3. Dizelerdeki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüklemi basit zamanlı bir eylemdir.
B) Farklı türlerde eylemsiler vardır.
C) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
D) Dolaylı tümleç, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
E) Nesnesi isim-fiil grubudur.

Çamaşır asılı ipte duran küçük serçem bana acıyarak mı bakıyorsun?
4. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Özne sıfat tamlamasıdır.
B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur.
C) Yüklem geçişli bir eylemdir.
D) Yapısına göre birleşik bir cümledir.
E) Ek eylem kullanılmamıştır.

(I) 18 Mart'ta dokuz yaşındaydım orada. (II) Eceabat bir ordugahtı artık. (III) Sokaklardan ordu birlikleri telaşlı telaşlı geçiyordu. (IV) Ardı arkası kesilmeyen top sesleri sürekli uğulduyordu havada. (V) Biz de ateşten kaçmaya hazırlanıyorduk.
5. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "zarf tümlecikullanılmamıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

O zaman başından aşkındı (I) derdi,
(II) Mermeri oyardı, (III) taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya (IV) soğuk su verdi,
Değdi kaç dudağa (V) çoban çeşmesi
6. Numaralanmış sözcük / sözcük gruplarından hangi ikisi ötekilerden farklı bir görevdedir?
A) I ve IV     B) II ve III     C) I ve V     D) II ve IV     E) III ve V

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik "özne" görevindedir?
A) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
B) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
C) Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında
D) Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
E) Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi

Batı medeniyetine gösterilen büyük rağbet ve hayranlık, bazen çok aşırı ve lüzumsuz bir seviyeye ulaşarak Türk halkının millî gelenek ve değerlerini önemli ölçüde yaralamıştır.
8. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne    B) Dolaylı tümleç    C) Belirtili nesne    D) Zarf tümleci    E) Yüklem

1950 kuşağı yazarlarından biri olan Yusuf Atılgan, öykülerinde İkinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu karamsarlığı; aynı dönemde yaygınlaşan varoluşçuluk akımının etkisiyle ortaya çıkan intiharı, saçmalığı, yabancılaşmayı ve isyan gibi izlekleri özgünlükten ödün vermeden işlemiştir.
9. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Özne, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
B) Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, nesne , yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem
D) Nesne, dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem
E) Nesne, özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

I. Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık;
II. Bir uzak rüya olan geçmiş günleri andık.
III. Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun,
IV. Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun.
V. Dördümüzden ikisi Aydın uşaklarından
10. Numaralanmış dizelerden hangisi sırasıyla özne, dolaylı tümleç, yüklem ve zarf tümlecinden oluşmuştur?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

Yerküreyi çepeçevre saran atmosferde bulunan CO2, CH4, N2O, CFC, O3, ve CO gibi gazlar sera etkisi yaparak yeryüzünün bugünkü sıcaklık derecelerinde kalmasını sağlamaktadır.
11. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem
B) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
C) Özne, nesne, yüklem
D) Zarf tümleci, özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
E) Nesne, zarf tümleci, özne, yüklem

Dizilir ince ince, alnına bir soğuk ter
Gavur mahallesidir evimin yukarısı,
Rüzgarın salladığı bir çan durmadan öter.
12. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki cümleler için söylenemez?
A) İsim tamlaması yüklem görevindedir.
B) İkileme zarf olarak kullanılmıştır.
C) Yan cümlecik nesne görevindedir.
D) Zarf-fiil zarf tümleci görevindedir.
E) İsim tamlaması özne görevindedir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar, kültürümüzün her sahasını yoklayan tecessüsü ile dikkat çeken bir fikir ve sanat adamıdır.
B) Yaz ayları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, dinlenmeye çekildiği bir dönemdir.
C) İçinde yaşadığı toplumun meselelerine kulak veren sanatçı, çağının ilerisinde yaşayan kişidir.
D) Köy seyirlik oyunları, köylülerin uzun kış aylarında düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve vakit geçirmek için icat ettikleri temsili oyunlardır.
E) Anadolu Hisarı'nda bir gün geçiren insan, Türk ruhunu derinden derine öğrenir.

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
14. Dizelerdeki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüklemi isimden türemiş bir eylemdir.
B) Farklı türlerde eylemsiler vardır.
C) İkileme sıfat olarak kullanılmıştır.
D) Zarf tümleci, özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
E) Zarf-fiil grubu zarf tümleci görevindedir.

Tek oğul, oğulsuzluk, orman, üvey anne, ayakkabı, cadı, peri, cin, elma, masal güzelleri, masal iksiri, sihir ve büyü, sihirli eşyalar vb. motifler Mungan'ın yapıtlarında genel olarak anlatıma zenginlik katmak, benzetme yapmak, simge ve sembollerle olaylara dikkat çekmek amacıyla kullanılır.
15. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne    B) Dolaylı tümleç    C) Nesne    D) Zarf tümleci    E) Yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Akakiy Akakiyeviç, bürokratik sistemin sersemleştirdiği, hakkını arama ve kendini savunma yeteneğinden ve bilincinden yoksun bir memurdur.
B) Karşılaştırmalı edebiyat, sınırlı ve kesin bir alana uygulanan bir teknik değildir.
C) Yalnızlık, Yusuf Atılgan’ın bu öykü kitabından önce kaleme aldığı Aylak Adam romanında da ön plana çıkan temalardan biridir.
D) Yanlış Batılılaşma ile alay eden Hüseyin Rahmi'nin romanlarında başvurduğu yöntemlerden biri de sosyal tenkittir.
E) Romanda yanlış batılılaşma ve bunun sebep olduğu yabancılaşma olgusu somut delillere dayandırılarak ele alınmaktadır.

(I) Radyo, televizyon, amplifikatör veya elektronik kontrol sistemlerinin çalışması doğru akımla mümkündür. (II) Bu tip cihazlarda doğru akım, lambalı doğrultmaçlarla alternatif akımdan elde edilir. (III) Lambalı doğrultmaç, havası boşaltılmış bir cam tüp içine katot veya anot konularak elde edilir. (IV) Katot, toryum ve stronsiyum oksitlerin karışımı ile kaplanmıştır. (V) Katot ısıtıldığında bol miktarda elektron yayar.
17. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin ögeleri özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmamıştır?
A) I. ve II.     B) I. ve III.     C) II. ve V.     D) III. ve IV.     E) IV. ve V.

(I) İnanılmaz öyküler yaşanır her gece. (II) Gece; karanlık, siyah ve günahtır. (III) Ve her sabah bunların acısı kendiliğinden ya da sabahın pusuyla diner. (IV) Pus; yaşamımızı, yaşadıklarımızı kolaylaştıran büyüdür. (V) Büyüsüz ve oyunsuz sürdüremediğimiz bir şeydir yaşam.
18. Numaralanmış cümleler ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin öznesi bir sıfat tamlamasıdır.
B) II. cümlede birden fazla yüklem vardır.
C) III. cümlede özne isim tamlamasıdır.
D) IV. cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.
E) V. cümle devrik bir isim cümlesidir.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin ayrılmasında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Elindeki lâstik hortumdan fışkıran suyla / otobüsün tekerleklerini yıkayan şoför yardımcısı,/ kuşkulu kuşkulu / süzüyordu / onu.
B) Bahçedeki ağaçlar / akşamın boşluğunda / başka bir âlemden gelmiş ağır, yaşlı hayallere / benziyordu.
C) Paramparça göçmenler, inleyen yaralılar, meydanlarda sıralanmış idam sehpaları, kıçı suya batmış Hamidiye gemisi resimleriyle dolu pis bir yenilgiydi / bu.
D) Sık sık nefes alışı ve içinde herhangi acılı bir yer varmış gibi ikide birde yüzünü buruşturması / pek sıhhatli olmadığını / gösteriyordu.
E) Köpekleri hiç sevmediğimi bilen dostlarımdan bir avcı, / geçen gün / bana / yolda / rast geldi.

(I) 1980’li yıllardan başlayarak yapısalcı dil çözümlemelerinin yerini almaya başlayan işlevci dilbilgisine göre dil konuşulduğu ortamdan, onu konuşandan ve dinleyenden soyutlanarak incelenemez. (II) Öncelikle bir bildirişim aracı olan dil; kendi başına var olan bir olgu değil, toplumsal bir davranıştır. (III) Bir kimse karşısındakine bir şey iletmek istediğinde, bu niyetini dile getirebilmek için belli dilsel araçlar seçer. (IV) Başka bir deyişle, konuşan kişinin sözlerini dile getirdiği ortam dilsel biçimlerin seçilmesinde etkili olur. (V) Dilsel işlevlerden yola çıkan işlevciler, dilin kurallarını işlev-biçim ilişkisi içinde inceleyerek bunların nasıl ve hangi dilsel biçimlerle dile getirildiğine bakarlar.
20. Numaralanmış cümlelerden hangisi "zarf tümleci / özne / zarf tümleci / yüklem" şeklinde sıralanmıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

👉 TYT Türkçe Konu Testleri  

👉 AYT Edebiyat Konu Testleri

Cevaplar

1.B  2.E  3.D  4.C  5.E  6.C  7.A  8.B  9.C  10.D  11.B  12.C  13.E  14.C  15.C  16.E  17.C  18.D  19.A  20.A

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.