16 Nisan 2017 Pazar

Cümlenin Ögeleri (Özet )

Yüklem
 • Yargı bildirir.
 • Yüklem tek başına cümle özelliği gösterir.
 • Yüklem çekimli unsurdur.
 • Çekimli demek kipi ve şahsı olması demektir.
 • İlk önce yüklem bulunur ve tüm sorular ona sırayla sorulur. (yüklem, özne, nesne...)
 • Hemen hemen tüm sözcük türleri yüklem görevinde kullanılabilir. (eylemler, isimler, zamirler, sıfat tamlamaları, isim tamlamaları, eylemsiler, eylemsi grupları...)
 • Eylem (fiil) dışında bir sözcüğün ya da sözcük grubunun yüklem olabilmesi için ek eyleme ihtiyacı vardır. (isim cümlesi – eylem cümlesi ayrımı)
  → Bilinçlenmiş yurttaş / demokrasinin ön koşuludur.
             özne                           yüklem (isim tam.)(ek eylemin geniş zm.)
Özne
 • Yüklemin bildirdiği işi yapan ya da anlatılan duruma konu olan varlık.
 • Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularından uygun olanı sorulur.
 • Özne görevindeki sözcük ya da sözcük grubu her zaman yalın haldedir. (yani adın durum eklerini almazlar) 
 • Kimi zaman öznenin görevini cümledeki nesne yapar. Bu tür nesnelere sözde özne denir. (edilgen-geçişli eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde görülür) 
Bu tür çalışmalar / daha önce / yapılmıştı.
 • Bazı cümlelerde özne bulunmaz. (edilgen-geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde özne bulunmaz) 
→ Bu havada geziye gidilmez.
→ İnşaata izinsiz girilmez.
 • Cümleden özne olduğu anlaşılsa da aldığı ek (-ca, -ce) ya da tarafından sözcüğü nedeniyle özne görevini örtülü olarak yapar. Bunlara da örtülü özne denir. 
→ Pansuman / doktor tarafından / yapıldı. 
  Genel kurulca / bazı kararlar / alındı.
 • Özne bazı örneklerde açıklamasıyla verilir. Bu tip cümlelere açıklamalı özne denir.   
→ Selim, muhtarın oğlu, kasabaya inecekmiş. 
Nesne (Düz Tümleç)
 • Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa denir.
 • Nesneler geçişli eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur.
 • Nesneyi bulmak için yükleme ne, kimi, neyi sorularından uygun olanı sorulur.
 • Nesneler cümlede ya yalın halde ya da belirtme halinde bulunur:
Bir araba / kiraladık / akşam için. (ne)
→ Yitirdik /umudunu gözlerimizin, / bir uzak yıldızda. (neyi)
Babamı / yazılarından / tanıyabildim / ancak. (kimi)
 • Edilgen geçişli eylemlerin yüklem olduğu cümlelerdeki nesneye sözde özne denir:
→ Sınıfta / bir cüzdan / bulunmuş.
 • İsim cümlelerinde nesne bulunmaz:
→ Köşkün girişinde / mermer sütunlar / vardı. 
Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)
 • Yüklemin yöneldiği (-e), bulunduğu (-de), çıktığı (-den) yeri gösteren ögedir.  
 • Bir sözcüğün ya da sözcük grubunun yer tamlayıcısı olabilmesi için e, de, den eklerinden birini alması şarttır. 
 • Dolaylı tümleci bulmak için : nereye, neye, kime / nerede, kimde / nereden, neyden, kimden sorularından uygun olanı sorulur.
→ Çiçekler / toprağa, / balık / sulara / küstü. (neye)
→ Ben / sende / tutuklu kaldım. (kimde)
Bendençok / çekmiş / annem. (kimden)
 • Uyarı: -e (yönelme), -de (bulunma), -den (ayrılma) eklerini alan her sözcük ya da sözcük grubu yer tamlayıcısı değildir:

  → Unutma, akşama seninle buluşacağız.

  Zarf Tümleci

 • Yüklemin anlamını zaman, durum, miktar, yön, koşul ya da tüm bunları soru yoluyla etkileyen ögelerdir. Bunların her biri yükleme sorulan değişik sorularla bulunur.
→ Adam sert konuştu. (nasıl - durum zarf tüm.)
  → Batuhan bugün derse gelmedi. (ne zaman - zaman zarf tüm.)

  → Melek, dışarı çıkmıştı. (nereye - yer, yön zarf tüm.) 
  → Önder derslerine çok çalışırdı. (ne kadar - miktar zarf tüm.)
Uyarılar
 • "Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri" gibi yer-yön bildiren sözcüklerin zarf tümleci olabilmesi için yalın halde olması gerekir. 
Uğur, dışarıya çıkmıştı. (nereye - dolaylı tümleç) 
 • Nicelik bildiren az, çok, pek, daha gibi sözcükler isim cümlelerinde yüklemle beraber kabul edilmelidir. 
→ Sınav çok zordu.
 • Yükleme sorulan “ne ile, ne için, kiminle, kimin için?” sorularıyla bulunan ögeler kimi kaynaklarda edat tümleci olarak gösterilse de ÖSYM'nin hazırladığı sınavlarda zarf tümleci olarak gösterilmektedir.
İlgili Sayfalar

3 yorum:

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.