Toplumcu Şiir Konu Testi 1

(I) Serbest nazım, Türk şiirine gerçek anlamda Nazım Hikmet'le gelmiştir. (II) Hikmet'in öncüsü olduğu toplumcu şiir, ideolojik bir şiirdir. (III) Bu şiirdeki simetrik akış ve kırılmalar Rus şair Sergey Aleksandroviç Yesenin'den gelen yansımalardır. (IV) Toplumcu şiirin içeriğinde Marksist ideolojinin yanı sıra, (V) Rusya’da etkisini gösteren fütürizm ve konstrüktivizm de etkisi vardır.
1. Parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V

Cumhuriyet döneminin başında filizlenen toplumcu şiir, günümüze kadar çeşitli şekillerde devam etmektedir. Bu sanat anlayışının ana konusu; insan, toplum ve onun üretim ilişkileridir.  Nazım Hikmet’le başlayan bu şiir anlayışı, özellikle 1940’lardan sonra daha geniş bir şair kadrosu tarafından benimsenmiştir.
2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiir anlayışını benimseyen sanatçılardan biri değildir?
A) Ahmet Arif           B) Cahit Irgat           C) Erdem Bayazıt
D) Enver Gökçe       E) Hasan İzzettin Dinamo

3. Aşağıdaki dizelerden hangisi "toplumcu şiire" örnek olarak gösterilemez?
A) Sabah
İşe gidiyorum
Erkenci işçiler kuruyan topraklar
Çalışmaya zorlanan küskün çocuklar
Onlarsız düşünemiyorum
B) Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar,
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar
C) Görüyorsun işte küçük adamları
Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana
Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına
Kimisi düpedüz halk düşmanı
Diren öyleyse, diren, yılma
Yürüt daha bir inatla kavganı
D) Fayda yok anlayacağın
Ne oğlanlardan ne kızlardan
Bir fabrikada iş bulmuş
Kaçak işçi çalıştıran
E) Ekmek dizimde
Yıldızlar uzakta ta uzakta
Ekmek yiyorum yıldızlara bakarak
Öyle dalmışım ki sormayın
Bazen şaşırıp ekmek yerine
Yıldız yiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerde yoksulluk, siyasi baskılar, hürriyet, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, mutlu azınlık gibi temalar sık sık işlenmiştir.
B) Toplumsal mesajları etkili kılmak için zaman zaman söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C) Karmaşık biçimli teknikler kullanılmış, içerikten çok biçime önem verilmiştir.
D) Sorunların çözümü için tek formülün sosyalizm olduğu gösterilmeye çalışılır.
E) Şiirde imge ve söz sanatlarına az yer verilmiş daha çok günlü konuşma dili tercih edilmiştir.

1929'dan 1936’ya kadar yazdığı şiirlerin çoğunda bulunan propaganda havası ve söylev içeren tavır, Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı ile yerini estetik kaygılara bırakır. Kendisi de bu değişimi 1937'de bir dergiye verdiği röportajda, şiirinin çok fazla propaganda havası taşıdığını, bu hataya daha fazla düşmek istemediğini belirtir. 
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şairin eserlerinden biri değildir?
A) Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
B) Jokond ile Si-Ya-U
C) 
Memleketimden İnsan Manzaraları 
D) Tutsak Kan
E) 835 Satır

Serbest nazım ve toplumcu şiirin öncü isimlerinden biridir. Şiirlerinde Nazım Hikmet etkisi açıktır. Bir işçinin yirmi dört saatini anlattığı "24 Saat" adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. Sanatçının diğer bir yönü de romancılığıdır. Asfalt, Taşlıtarla'daki Ev ve Herhangi Bir Roman Kitabıdır adlarıyla üç roman yazan sanatçının gazetelerde tefrika hâlinde kalmış veya yayımlanamamış çocuk kitapları ve romanları da bulunmaktadır.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhami Bekir Tez                B) Ercüment Behzat Lav          C) Ömer Faruk Toprak
D) A. Kadir                            E) Hasan İzzettin Dinamo

Az şiir yazmasına rağmen 1940 toplumcu şairler kuşağının önde gelen temsilcilerindendir. Diyarbakır doğumlu şair; türkü, ağıt ve masalların özüyle beslenmiş, özgün şiirler yazmıştır. Şiirlerinde hapishane, özgürlük, dayanışma, özlem, umut, korkusuzluk, umarsızlık, baskılar, yiğitlik gibi temaları gür bir sesle işlemiştir.
7. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu             B) Ahmet Arif           C) Hilmi Yavuz
D) Attila İlhan                           E) İsmet Özel

I. Ercüment Behzat Lav
II. Enver Gökçe
III. Rıfat Ilgaz
IV. Ahmet Arif
8. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Dost Dost İlle Kavga
B) Sınıf
C) Kaos
D) Hasretinden Prangalar Eskittim
E) Karacaahmet Senfonisi

Halk şiiri ve motiflerinden yararlandı. Şiirlerinde yurt sevgisi, yoksulluk, cehalet, hapislik ve savaş karşıtlığı konuları öne çıkar. 1943'te yayımladığı ilk kitabı sakıncalı bulunarak toplatılmış, kitabı nedeniyle hayatının dört beş yılını farklı şehirlerde sürgünde geçirmiştir. Şiirlerini Tebliğ, Hoş Geldin Halil İbrahim, Dört Pencere, Mutlu Olmak Varken adlı kitaplarda toplayan sanatçı, yayınevlerinde düzeltmen ve çevirmen olarak çalışmıştır.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Kadir                         B) Ömer Faruk Toprak                  C) İlhami Bekir Tez
D) Ercüment Behzat Lav      E) Rıfat Ilgaz

Emrindesin insanı hiçe sayanların
Bir liseli talebeyle vuruldu bileklerim
Kırk mahkumun sürüklediği zincire
Tek suçumuz hür insanlar gibi konuşmak
Kitaplar suç ortağımız
1944 yılındasın yanlışın yok
10. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biçim kaygısı ön plandadır.
B) Satirik özellik gösterir.
C) Dönemin zihniyetine dair ipuçları içermektedir.
D) Toplumcu şiir örneğidir.
E) Günlük konuşma diliyle yazılmıştır.

Şair, roman yazarı, tiyatro ve sinema oyuncusudur. İlk şiirleri 1935’te Varlık dergisinde yayımlandı. Toplumcu kuşak içerisinde Nazım Hikmet’ten farklı bir şiir biçimi oluşturan nadir sanatçılardandır. Toplumcuların uzun, destansı, hikâyeci şiir anlayışının yerine kısa şiir anlayışını benimseyen sanatçı, Garipçilerin ile toplumcu şiiri birleştiren bir çizgidedir. Şiirlerinde insan sevgisi, dostluk, özgürlük, adalet ve savaş karşıtlığı öne çıkar.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz                B) Kemal Özer                 C) Refik Durbaş
D) Cahit Irgat               E) Ömer Faruk Toprak

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yaşadıkça - Rıfat Ilgaz
B) Rüzgarlarım Konuşuyor - Cahit Irgat
C) SOS - Ercüment Behzat Lav
D) Panzerler Üstümüze Kalkar - Enver Gökçe
E) Taranta Babu’ya Mektuplar - İlhami Bekir Tez

İlk dönem şiirlerinde daha çok "memleket edebiyatı" anlayışına yakındır. 1945 sonrasında serbest nazımla toplumcu şiire yaklaşır. Şiirlerinde öne çıkan konular; memleket, doğa ve çocuk sevgisi, yaşama sevinci, insan sevgisi, ölüm, Milli Mücadele ve Atatürk'tür. Çocuk doktoru olan şairin şiirlerinde "çocuk" önemli bir yer tutar. Anadolu’da bir dağ köyünde kızamık salgınında ölen çocukları anlattığı "Kızamuk Ağıdı" ile emekli bir öğretmenin son arzusu olarak tasarlayıp yazdığı "Dünyanın Bütün Çiçekleri" en çok bilinen şiirleridir.
13. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Faruk Toprak           B) Ataol Behramoğlu        C) Enver Gökçe
D) Ceyhun Atuf Kansu           E) Süreyya Berfe

Üniversite yıllarında çeşitli dergilerde çıkan şiirleriyle dikkat çekti. İlk şiir kitabı, "Bir Ermeni General", 1965’te yayımlandı. Aynı yıl yazdığı "Bir Gün Mutlaka" adlı şiiri Toplumcu Şiirin 1960 kuşağı için manifesto (bildiri) niteliğindedir. 1970’de İsmet Özel ile "Halkın Dostları" adıyla bir dergi çıkardı. Toplumu ve onun sorunlarını, sosyalist mücadeleyi, yeni düzen oluşturma kavgasını işleyen şiirler yazmıştır. Buna rağmen şiirlerinde slogana varan dizelere rastlanmaz.
14. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Özer                 B) Ataol Behramoğlu             C) Refik Durbaş
D) Süreyya Berfe             E) Nihat Behram

İsmet Özel, şiire başladığı yıllarda Marksist-sosyalist dünya görüşüne bağlıdır. 1969'da yayımladığı "..." adlı kitabındaki şiirler bu dönemin ürünüdür. 1970’li yıllardan itibaren kendi ifadesiyle "Müslüman dünya görüşü"ne bağlanır. Sezai Karakoç'un çıkardığı Diriliş dergisinde yayımladığı “...” şiiri sosyalist-Marksist düşünceden İslami düşünceye geçişin bildirisi sayılır. Özellikle imge anlayışı bakımından ... etkisi şiirlerinde açıktır. Ancak şiirlerinde ele aldığı toplumsal-siyasal temalar ve kendine has üslubuyla onlardan ayrılır.
15. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Mataramda Tuzlu Su, Amentü, Birinci Yeni
B) Evet İsyan, Amentü, İkinci Yeni
C) Mataramda Tuzlu Su, Erbain, Birinci Yeni
D) Evet İsyan, Erbain, İkinci Yeni
E) Kan Kalesi, Amentü, Birinci Yeni


İlgili Sayfalar

👉 Toplumcu Şiir Konu Testi 2

👉 TYT - AYT Konu Testleri

Cevaplar

1.C  2.C  3.E  4.C  5.D  6.A  7.B  8.E  9.A  10.A  11.D  12.E  13.D  14.B  15.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.