İlk İslami Eserler Konu Testi 2

(I) Yusuf Has Hacib’in yazdığı (II) Kutadgu Bilig, (III) 11. yüzyıl (IV) Karahanlılar devri Türk-İslam kültür muhitinin ortak bir ürünü olup İslami dönem Türk kültürünün (V) ilk mensur siyasetnâmesidir.
1. Parçadaki numaralanmış kısımlardan hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V

İslami Dönem Türk Edebiyatının ilk eserlerinden biridir. Dinî nasihatler içeren bir öğüt kitabıdır. 12. yüzyılda aruz ölçüsüyle yazılan eser, 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
2. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Lugati't Türk
C) Atabetü'l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Muhakemetü'l Hakayık

Eserin başlıca amacı, İslam dinine yeni girmiş ya da bu dini henüz kabul etmemiş Türklere İslamiyet’in esasları, tasavvufun incelikleri ve tarikatın adap ve erkânını öğretmektir. Bu sebeple şiirler sanat endişesinden uzak bir dille kaleme alınmıştır.
3. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Risaletün Nushiye
B) Kutadgu Bilig
C) Muhakemetü'l Lugateyn
D) Divan-ı Hikmet
E) Divan-ı Lugati't Türk

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi alegorik özellik göstermektedir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Lugati't Türk
C) Atabetül Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Muhakemetü'l Lugateyn

* İdareciler için bir siyasetname, tüm insanlar için de bir ahlak ve tasavvuf kitabıdır.
* Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
5. Yukarıda sözü edilen eserler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Atabetü'l Hakayık, Divan-ı Lugati't Türk
B) Kutadgu Bilig, Muhakemetü'l Lugateyn
C) Kutadgu Bilig, Divan-ı Lugati't Türk
D) Divan-ı Hikmet, Atabetü'l Hakayık
E) Muhakemetü'l Lugateyn, Divan-ı Hikmet

6. Aşağıdakilerden hangisi "Pîr-i Türkistân" olarak da anılmaktadır?
A) Yusuf Has Hacip
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Edip Ahmet Yükneki
D) Hoca Ahmet Yesevi
E) Yunus Emre

Eserde sözcüklerin karşılıkları verilirken ortaya konulan örnek dörtlük, atasözü, deyim ve diğer açıklamalar döneminin Türk topluluklarının yaşam tarzıyla ilgili zengin bir malzemeyi önümüze koymaktadır. Bu zengin malzeme içinde günümüz halk bilimi araştırmalarının temel uğraşı alanlarından birini oluşturan sosyal normlara çeşitli vesilelerle değinilmektedir.
7. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Has Hacip
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Ahmet Yesevi
D) Şeyyad Hamza
E) Edip Ahmet Yükneki

8. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de yer alan kavramlardan biri değildir?
A) Kanun
B) Saadet
C) Doğruluk
D) Akıbet
E) Akıl

Eserin adı, “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelmektedir. Dinî ve ahlaki bir eserdir. —, eserini ithaf ettiği Dâd İspehsâlâr Bey’in adını eserde bir kez zikretmiş, geri kalan kısımlarda ondan “şahım” olarak söz etmiştir.
9. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşık Paşa
B) Edip Ahmet Yükneki
C) Kaşgarlı Mahmut
D) Hoca Ahmet Yesevi
E) Yusuf Has Hacip

I. Hece ölçüsü
II. Dörtlük
III. Didaktik
IV. Bektaşilik
V. Tasavvuf
10. Yukarıda verilenlerden hangisi "Divan-ı Hikmet" ile ilişkilendirilemez?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Şiirleri ve sohbetleriyle İslamiyet’in Orta Asya'da yayılmasına öncülük eden Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından söylenen şiirlerin her birine ... denmektedir.
11. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sav
B) Tapuğ
C) Durak
D) Hikmet
E) Divan

bu ay toldı aydı eşit ay oğul
sözümni unıtma maña tut könül

meni kör ata erdim emdi sana
atım erdi ay toldı bak kör mana
12. Yukarıda verilen beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Atabetü'l Hakayık
B) 
Divan-ı Hikmet
C) Risaletün Nushiyye
D) 
Kutadgu Bilig
E) Divan-ı Lugati't Türk

13. Aşağıdakilerden hangisi "Kutadgu Bilig" için söylenemez?  
A) Eserin adı, mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir.
B) Eser Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
C) Edebiyatımızın kaside nazım şekli ile yazılmış ilk eseridir.
D) Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
E) Eserde yabancı dillerin etkisi sınırlıdır.

Edip Ahmed atım, edeb pend sözüm
Sözüm munda kalur barur bu özüm
Kelür küz keçer yaz barur bu ümür,
Tüketür ümürni bu yazum küzüm...
14. Bu dörtlük aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Garipname
B) 
Atabetü'l Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ı Hikmet
E) Divan-ı Lugati't Türk

15. Aşağıdakilerden hangisi "Divan-ı Lugati't Türk" için söylenemez?
A) Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
B) Eserde 7500 Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır.
C) Eserde sav, sagu ve koşuk örnekleri de verilmiştir.
D) Türk örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler de veren ansiklopedik bir sözlüktür.
E) Eser aynı zamanda edebiyatımızın ilk tezkire örneğidir.
Cevaplar

1.E  2.C  3.D  4.A  5.C  6.D  7.B  8.C  9.B  10.D  11.D  12.D  13.C  14.B  15.E


2 yorum:

  1. hocam 3.soruda bir yanlışlık var sanırım D olması gerekmiyor mu cevabın? saygılar

    YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.