AYT Edebiyat Karma Test 2

Güldeniz
Gül elinde güldeniz
Ben burda kan ağlarım
Sen orada gül Deniz
1. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) İlk dizesi dışında 7'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C) Cinaslı maniye örnektir.
D) Söyleyeni bellidir.
E) Deyime yer verilmiştir.

Renkler matem bağladı artık ağlayan suda,
Gölgeler mışıl mışıl uyuyorken kuytuda,
Bize fısıldıyordu: “Şimdi herkes uykuda!”
Ah sen erik ağacı, ah sen erik ağacı!
2. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) Teşhis
B) Tekrir
C) Kapalı istiare
D) İntak
E) İrsal-i mesel

Bütün eşyaya hazan indi. Sular dermansız.
Şimdi bir gölgeyi bekler, gezerim ben yalnız
Solgun arzın deliyor kalbini matemli bir ok,
Gök bulutlandı... Boş evlerde ziya yok, ses yok
Mavi bir sis çiziyor bahçeler üstünde sabah,
Geziyor gölgeli sahilde hazin bir seyyah
3. Bu dizelerde aşağıdaki uyak düzenlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Mani tipi uyak
D) Mesnevi tipi uyak
E) Örüşük uyak

Ecel dutmış elinde bir ulu câm
Ki ol câmun içi tolu serencâm

Kime ayak sunar kime içürmiş
Kimi esrük yatur toprakda müdâm

4. İlk iki beyti verilen bu şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesnevi
B) Kıta
C) Gazel
D) Müstezat
E) Rubai

XI. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası, Sayram şehrinin tanınmış şahsiyetlerinden Şeyh İbrahim adlı bir zattır. Mâverâünnehir diye anılan bölgede, Orta Asya’da, göçebe Türkmenler arasında kuvvetli nüfuzu olan bir mutasavvıf şairdir. Pir-i Türkistan diye anılır.
5. Parçada sözü edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Ahmet Yesevi
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Yusuf Has Hacip
D) Ahmet Yükneki
E) Yunus Emre

Nevai'nin — adlı eseri, Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresi olması bakımından önemlidir. Bir diğer önemli eseri Farsça ile Türkçeyi karşılaştırdığı — adlı eseridir. 
6. Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Mecalisün Nefais, Lisânü't-tayr
B) Mizanül Evzan, Muhakemetü'l Lugateyn
C) Heşt Behişt, Lisânü't-tayr
D) Mecalisün Nefais, Muhakemetü'l Lugateyn
E) Heşt Behişt, Lisânü't-tayr

Tur iy kulâvuz çek bizi âb u hevâsı hoş yire
Sâkî toyur gökçek bizi fursat bugündür iysere

Çün ömrdür altun oluk sağlık bile vir muştulık
Yüklet süciden yüz tuluk sögülme içün yüz bere

7. İlk iki beyti verilen bu şiir aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Musammat gazel
B) Tahmis
C) Taştir
D) Muhammes
E) Terbi

Şiirlerinde halk edebiyatına yaklaşmış, İstanbul'u anlatan şiirlerinden dolayı İstanbul şairi olarak tanınmıştır. Divanında hece vezniyle yazılmış iki koşmanın yer alması, şairin halk şiirine ilgisine işaret etmektedir. Dini konuları pek işlememiş, İstanbul Türkçesi ile yazdığı gazel, kaside ve şarkıları ile anılmıştır.
8. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi
B) Bağdatlı Ruhi
C) Nedim
D) Orhan Veli Kanık
E) Yahya Kemal Beyatlı

Gazete ve dergilerdeki sosyal ve siyasi nitelikli hemen her yazısında, dönemin koşullarını irdeleyerek çözüm yolları aradı. Edebi tenkitlerini de makale, kitap, mukaddime ve mektup yazdığı her fırsatta dile getirdi. "Lisân-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir" adlı yazısı, düşüncelerini derli toplu vermenin ötesinde, yeni edebiyatın ilk bildirisi sayılabilir.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

İlk şiirlerinde geleneksel çizgiye uyarak gazeller ve rubailer yazdıktan sonra, 1937’den itibaren yeni şiir anlayışıyla, Garip şiirini müjdelercesine, serbest tarzda şiirler yazdı. Son yıllarında da İslâm tasavvufundan ilham alarak mistik şiirler yazmıştır. Doğu ve Batı kültürlerini birleştirme eğilimi ise şiirlerinin konusunu Tevrat, İncil, Eski Mısır mitolojisi ve Budizm dahil geniş bir alandan seçme imkânı vermiştir.
10. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Asaf Halet Çelebi
D) Sezai Karakoç
E) Cahit Zarifoğlu

Cumhuriyet devri Türk şiirinde “Yahya Kemal’in etkisinde yetişen sanatçı edebiyat tarihçiliği bir yana bırakılırsa, vezinli ve kafiyeli veya serbest tarzda kaleme aldığı şiirlerinde rüya, zaman ve hayal gibi temleri belli mekânlardan hareketle estetik bir biçimde işler. Devrin şartları gereği şiirde toplumsal işlevden kaçınan şair, bu mektubunda “... şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir...” der.
11. Parçada sözü edilen sanatçının şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?
A) Saf Şiir
B) Milli Edebiyat
C) Toplumcu Şiir
D) Garip Akımı
E) İkinci Yeni Hareketi

Türk edebiyatının en verimli şairlerindendir. Bireysel konulardan toplumsal konulara, millî duygulardan evrensel sorunlara, çocuk duyarlılığından Tanrı bilincine varıncaya kadar çok geniş konularda şiirler kaleme almıştır. Şairin konu edindiği temalardan biri de ulusal bilinci geliştirme çerçevesinde değerlendirdiği Milli Mücadele’dir. Türk edebiyatında — (1940) adlı şiir kitabıyla tanınmaya başlayan sanatçı, şiirlerinde işlediği farklı konuları, yalın dili, zengin imgeleri ve duyarlılığıyla kendine özgü bir yer edinmiş üretken şairlerimizdendir.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Destan Gibi
B) Om Mani Padme Hum
C) 
Sebil ve Güvercinler
D) Bir Gün Mutlaka
E) Çocuk ve Allah

Millî değer ve şahsiyetleri konu alan şiirleriyle dinî iman ve heyecanı işleyen şiirleri, 1950’den sonra yetişen yeni nesillerde tarih şuurunun ve dinî duyguların uyanmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Rahat ve sade bir üslûpla kaleme aldığı şiirlerinde din, kahramanlık, tarih, millî duygu, vatan; aşk, tabiat, aile, töre, insanlık ve memleket güzellikleri gibi temaları işleyen şair; Bayrak şiiriyle olduğu kadar mensur şiirleri ve ebcet hesabıyla tarih düşürdüğü manzumeleri ile de tanınmıştır.
13. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeki Ömer Defne
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Arif Nihat Asya
E) Necmettin Halil Onan

Atatürk'e ve devrimlerine olan bağlılığı nedeniyle "devrim şairi" olarak tanındı. Halk şiir geleneği tesirinde hece veznini ve kafiye düzenini mekanik şekilde kullanması, şiddetli kelimeler ve tonla ifade ettiği duygu ve ülküleri zamanla basmakalıp bir hale dönmüştür. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı yazan sanatçının Tanpınar’a göre, bugünkü Türk şiirinde ihmal edilmez bir yeri vardır.
14. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Kemalettin Kamu
C) Behçet Kemal Çağlar
D) Behçet Necatigil
E) Orhan Seyfi Orhon

Tarık Buğra bu romanında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluş ve gelişme yılları ile çok partili hayata geçişin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden bahsetmiştir. Eserde politik hayata alışkın olmayan halkın günlük yaşamı, yöresel konuşma özellikleriyle gösterilerek realist bir havada okuyucuya sunulmuştur.
15. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurt Kanunu
B) Rahmet Yolları Kesti
C) 
Esir Şehrin İnsanları 
D) Yağmur Beklerken
E) Devlet Ana

Abbas Sayar, 1946’dan itibaren şiirle başladığı edebî faaliyetlerine ölümüne kadar ara vermemiştir. Yaratılıştan gelen güçlü bir şair mizacına sahiptir. Çok rahat şiir söyleyebilen Sayar’ın şiirleri üzerinde biraz daha emek sarf etmiş olsa idi daha büyük bir şairle karşılaşabilirdik. Çünkü şiirler bir anda söylenmiş, üzerinde fazla emek sarf edilmemiş hissini vermemektedir. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçılarda görülen mükemmeliyet çabası yoktur. Buna rağmen yer yer güzel şiirler yazmıştır.
16. Aşağıda verilen eserlerden hangisi parçada sözü edilen sanatçılardan herhangi birine ait değildir?
A) Beş Şehir
B) Yılkı Atı
C) Frankfurt Seyahatnamesi
D) Eğil Dağlar
E) Göl İnsanları

Romanın asli kişileri olan Mümtaz ile Nuran arasındaki ilişki belli bir zamanda başlar, belirli şartlar altında gelişir. Roman, Nuran’ın kendisine ihanet eden kocasına dönmesi, Nuran’ı seven ve Mümtaz’la sürekli çatışma hâlinde olan Suat’ın intihar etmesi ve Mümtaz’ın bunalım geçirerek merdiven üzerine yığılmasıyla sona erer.
17. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül
B) 
Huzur
C) Üç İstanbul
D) Aşk-ı Memnu
E) Tutunamayanlar

Peyami Safa, romanlarında yaşadıklarını ya da başkalarının yaşadıklarını anlatmaya özen gösterdiğini verdiği bir mülakatta dile getirir: “Her romanımda kendi hayatımdan parçalar vardır. Bazıları — gibi otobiyografik yalnız kendi hayatımdır. Ötekilerde başka insanların hayat tecrübeleri ve maceraları vardır."
18. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Biz İnsanlar
B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C) Sözde Kızlar
D) Mahur Beste
E) Fatih Harbiye

Roman kahramanı yalnızca bir sosyal eşkıya değildir. Nehir roman boyunca felsefi bir temel inşa ederek kavgasını sürdürür. Romanın başında henüz on birinde olan kahraman, annesinin de desteğiyle Abdi Ağa’nın zulmüne karşı durur. Hatçe’ye duyduğu sevdasının filizlenir olması ilk çelişkiyi ortaya çıkarmıştır. İçine işleyen sevdayı psikolojik yansımalarıyla düşünür: “Belki umuttur. Belki de bir özlemdir. Özlem sıcacıktır. Özlem bir dost, bir sevgilidir. Sarıverir insanı sıcaklığı…” Abdi’nin yeğenine verilecektir Hatçe. Kahramanımız alır kaçırır onu ve destan başlar.
19. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
Yaşar Kemal
B) Kemal Tahir
C) Orhan Kemal
D) Kemal Bilbaşar
E) Necati Cumalı

Toplumcu gerçekçi romanın öncüsü olarak kabul edilen —, Batıda gelişen sanayi üretimi karşısında 19. yüzyıl sonu Anadolu coğrafyasında gücü azalan dokuma zanaatçılığını ve bunun getirisi olan toplumsal dalgalanma ve ekonomik değişimi konu edinmiştir.
20. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban
B) 
İnce Memed
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Hanımın Çiftliği
E) 
Çıkrıklar Durunca


İlgili Sayfalar
Cevaplar

1.D  2.E  3.D  4.C  5.A  6.D  7.A  8.C  9.B  10.C  11.A  12.E  13.D  14.C  15.D  16.E  17.B  18.B  19.A  20.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.