Tanzimat Edebiyatı Test 7

Tanzimat döneminin öncü ismidir. Fransa'ya giderek Batı uygarlık, sanat ve edebiyatı hakkında geniş ölçüde bilgi sahibi olmuştur. Ülkeye dönüşünde, Türk edebiyatının yenilenmesi ve Batılılaşması için önemli çabalar göstermiştir. Özellikle Voltaire, Montesquieu, Aguste Comte gibi Fransız yazar ve düşünürlerin etkisi altında kalmıştır. Ayrıca ünlü Fransız şairlerinden şiir tercümeleri yaparak kendi toplumunu Batı tarzındaki şiirle tanıştırmıştır.
1. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

2. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Encümen-i Şuara toplantılarına katılan şairin edebi kişiliği üzerinde Leskofçalı Galip’in etkisi vardır.
B) 1862’de Şinasi ile tanışıncaya kadar geçen sürede yazdığı şiirler içerik olarak divan şiiri etkisi altındadır.
C) Gazeteciliğe Şinasi'nin yanında Tercüman-ı Ahval'de başlayan sanatçı onun yurt dışına çıkışıyla gazetenin idaresini devralmıştır.
D) İşlediği temalar ve üslup yeni olsa da bazı değişiklikler yaparak divan şiiri nazım şekillerini kullanmaya devam eder.
E) 1873 yılında Vatan Yahut Silistre adlı oyununun sahnelenmesinden sonra çıkan olaylar nedeniyle Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir.

Ahmet Mithat'ın 1878 yılında kurduğu ve öldüğü tarih olan 1912'ye kadar yönettiği gazete, henüz gelişme döneminde bulunan Türk basını için bir okul görevi görmüştür. Siyasi tartışmalardan uzak duran sanatçı; halka okuma alışkanlığı kazandırma, bilgiyi halka ulaştırma, kültürü tabana yayma gibi bir misyon üstlenmiştir.
3. Parçada sözü edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Tercüman-ı Hakikat
C) Muhbir
D) Ceride-i Havadisi
E) Bedir

Türkçenin hemen hemen bütün kelimelerini içine alan, modern sözlük ilkelerine uygun bir Türkçe sözlük ilk olarak özellikle sözlükleriyle hâlâ adından söz ettiren — tarafından 1901 tarihinde hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan Türkçe sözlüklerin büyük bir kısmı bu sözlüğe dayanılarak yapılmıştır.
4. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Şinasi
C) Şemsettin Sami
D) Muallim Naci
E) Direktör Ali Bey

İlk Türkçe mizah dergisi, Paris’te öğrenim görmüş, bu süre içinde Alexandre Dumas’ın sekreterliğini yapmış, Kayseri doğumlu — tarafından İstanbul’da 24 Kasım 1870’de çıkarılan — adlı gazetedir.
5. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Teodor Kasap - Diyojen
B) Tevfik Bey - Geveze
C) Zakarya Beykozluyan - Latife
D) Teodor Kasap - Çıngıraklı Tatar
E) Mehmet Tevfik - Çaylak

Ona göre şiir, her toplumda görülen tabii bir sanattır ve bütün milletlerin kendi özelliklerini yansıtan şiirleri vardır. Bu düşünce çerçevesinde sözü Osmanlı şiirine getiren sanatçı, “Osmanlıların şiiri nedir?” sorusunu sorar ve ardından sıralar: "Necâti, Bâki, Nefi divanlarında görülen, aruzun çeşitli kalıplarıyla yazılmış kasideler, gazeller, kıtalar ve mesneviler midir? Yoksa Hoca ve Itrî gibi musikişinasların besteledikleri Vâsıf ve Nedim’in şarkıları mıdır?” Bu saydıklarının hiçbirini Osmanlı şiiri olarak kabul etmeyerek Osmanlı şairlerinin İranlıları, İranlıların da Arapları taklit etmeleri yüzünden ortaya melez bir şey çıktığını söyler.
6. Parçada öne sürülen düşünceler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Harabat
B) Şiir ve İnşa
C) Zemzeme III
D) Celal Mukaddimesi
E) Defter-i Amal

7. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat ikinci dönem sanatçıları birlikte verilmiştir?
A) Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem, Direktör Ali Bey, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami
B) Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai, Muallim Naci
C) Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Direktör Ali Bey, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, Direktör Ali Bey, Muallim Naci
E) Namık Kemal, Şemsettin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa

1849-1893 yılları arasında yaşayan —, Tanzimat edebiyatının en çok tartışılan sanatçılarından biridir. İlk eseri olan Âteşpâre’de yeni tarz şiirlere yer veren sanatçı, Tercüman-ı Hakikat’in edebi kısmında yaptığı şiir eleştirileriyle divan edebiyatını canlandırmakla suçlanmış, daha sonra — ile giriştiği kalem kavgası onu ister istemez eski taraftarı şairlerin lideri konumuna getirmiştir.
8. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Namık Kemal - Ziya Paşa
B) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Mithat - Muallim Naci
D) Namık Kemal - Recaizade Mahmut Ekrem
E) Ziya Paşa - Ahmet Mithat

Genel olarak “ferdî/içe dönük” bir edebiyatın temsilcisidir. Yazar, edebi tutumu yüzünden devrinin bazı edebiyatçıları tarafından devamlı eleştirilmesine rağmen kendi bildiğini okumakta ısrarcıdır. Hatta kendi ismini, tüm edebiyat akımlarından ve edebiyatçılardan bağımsız bir ekol olarak değerlendirir.
9. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) 
Nabizâde Nazım
C) Şemsettin Sami
D) 
Abdülhak Hamit Tarhan
E) Sami Paşazade Sezai

I. Vatan Şairi
II. Şair-i Azam
III. Hâce-i Evvel
IV. Üstat
10. Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi yukarıda numaralanmış tanımlamalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Şinasi
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Abdülhak Hamit Tarhan

Bu çalışmada, erken dönem Türk Edebiyatında kaleme alınan —, —, —, — adlı romanlarda yer alan, yanlış Batılılaşma sonucu kendi toplumsal ve kültürel kimliğine yabancılaşmış kahramanların genel bir tespiti ve analizi yapılmıştır.
11. Bir tez çalışmasından alınmış bu parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Felatun Bey ile Rakım Efendi
B) Araba Sevdası
C) Karabibik
D) Şıpsevdi
E) Mai ve Siyah

Roman, Tophane rıhtımına yanaşan bir vapurdan inen bir Çerkez'in refakatindeki ikisi on yedi, biri sekiz yaşındaki üç esir kız ile esir ticareti yapan Hacı Ömer Ağa'nın tasviriyle başlar. Esir kızlardan küçüğü Dilber, romanın esas kahramanıdır.
12. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat
C) Sami Paşazade Sezai
D) Nabizâde Nazım
E) Şemsettin Sami

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Hasan Mellâh
B) Yeniçeriler
C) Henüz On Yedi Yaşında
D) Paris'te Bir Türk
E) Avrupa'da Bir Cevelan


Edebiyatımızda daha çok bir roman ve hikâye yazarı olarak bilinmektedir. Oysa o, kısacık yaşamında roman ve hikâye dışında şiir ve eleştiri türünde örnekler vermiş, gazetecilik ve dergi yazarlığı da yapmıştır. Çeviri eserler meydana getirmiştir. Ders kitapları, popüler bilim metinleri kaleme alınıştır. Çok yönlü bir kişiliği olan yazarın, şiir, roman ve hikâye hakkında yazmış olduğu az sayıdaki eleştiri yazısı nitelik açıdan bir değer taşımaktadır.
14. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Muallim Naci
C) Şemsettin Sami
D) Nabizâde Nazım
E) Şinasi

Batı tarzı Türk edebiyatı Şinasi’nin Şair Evlenmesi (1859) oyunu ile başlar. Batılılaşmanın hâkim türü roman kabul edilse de edebiyatta bu yolu tiyatro açmıştır. Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemseddin Sami gibi Tanzimat’ın ilk kuşak sanatçıları yeni bir toplum inşasını tiyatro vasıtasıyla mümkün kılmaya çalışmışlardır.
15. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazarlardan birine ait değildir?
A) Çerkes Özdenleri
B) Zavallı Çocuk
C) Seydi Yahya
D) Durub-i Emsal-i Osmaniye
E) Defter-i Amal

1884'te Düyun-ı Umumiye Müfettişi olarak Diyarbakır ve Siirt şehirlerini teftişle görevlendirilen sanatçı, İstanbul’dan yola çıkarak İzmir, Mersin, İskenderun, Halep, Gaziantep, Diyarbakır, Musul, Bağdat, Basra, Hindistan (Bombay), Kahire ve İskenderiye gibi önemli şehirlere seyahatlerde bulunmuştur. Bu seyahatler esnasında tuttuğu notlardan oluşan eserin en önemli özelliği ise dönemin ilk günlük örneği olmasıdır.
16. Parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat
B) Namık Kemal
C) 
Abdülhak Hamit Tarhan
D) 
Direktör Ali Bey
E) Muallim Naci

17. Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Akif Bey
B) Kara Bela
C) Gülnihal
D) Zavallı Çocuk
E) Afife Anjelik

O sıralarda Ebuzziya’nın Ecel-i Kazâ’sı, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre’si çıkmıştı. Bir tiyatro da ben yazayım, dedim. Macera-yı Aşk’ı ne derin bir heyecan içinde yazdığımı size anlatamam. Dedim ya, çok genç ve ateşliydim o zamanlar. İlk eserimde ve onu takip eden birkaç kitabımda Namık Kemal’i taklit etmiştim. Zaten, edebiyat, daima taklit ile başlar. Değil mi efendim? Sonra insan, ne ise o olur.
18. Bir mülakattan alınan bu parçaya göre kendisiyle görüşme yapılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Nabizade Nazım
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat
E) Şemsettin Sami

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.A  2.C  3.B  4.C  5.A  6.B  7.B  8.B  9.D  10.A  11.C  12.C  13.E  14.D  15.E  16.D  17.E  18.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.