TYT Tarama Testi 3

Gidenler gitti Aliş'im,
boş kaldı ceketin sağ kolu...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanı kavrasan bile
sarı öküz güngörmüştür,
anlar işin içyüzünü!..
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz türemesi
E) Kaynaştırma ünsüzü

Cengiz Aytmatov, 1928’de (I) Talas Vadisi'ndeki (II) Şeker Köyü’nde dünyaya gelir. (III) 10 Haziran 2008’de de aramızdan ayrılır. O kendini içinde doğduğu (IV) coğrafyanın bir parçası gibi gören tabiat âşığı bir yazardır. (V) Eserlerindeki şahıslar kederlerini, sevinçlerini tabiatla paylaşırlar.
2. Altı çizili yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV     E) V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımına dair bir yazım yanlışı yapılmıştır? 
A) Cisimlerin ağırlığı yer çekiminin bir sonucudur.
B) Birinden bir şey istemek işkence çekmekle eşdeğerdi.
C) Kuralları hiçe sayarak gelişigüzel sınırlar çizmeye kalktı.
D) Şiirleriyle tanınsa da düzyazıda daha başarılıydı.
E) Tezlerde ön söz kısmı tercihen yarım sayfayı geçmemelidir.

Kanuni Sultan Süleyman (I) Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirlerinde geçmiş asırlarda yaşamış (II) daha çok kendisi gibi geniş kitlelere hükmetmiş efsanevî ve mitolojik şahıslara ve onların hikâyelerine telmihte bulunarak (III) tacın ve tahtın geçici olduğunu (IV) asıl olanın göçüp gittikten sonra geride adaletiyle anılan bir isim bırakmak olduğunu vurgulamıştır (V)
4. Numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) 
Bir dünya mirası olan Ayasofya hem çektiği ziyaretçi sayısı, hem hakkında yapılan araştırmalar açısından ilgi odağıdır. 
B) Makale düzgün ve özenli sunulmalı; kısa, açık, kolay, kapsamlı ve inandırıcı olmalıdır.
C) Sanat alanları; insanlık tarihi boyunca yaşanan toplumsal gelişmelere, beklentilere, ihtiyaçlara, bakış açılarına ve sanata verilen değere göre belirlenmektedir.
D) 
Necati Cumalı’nın Susuz Yaz adlı uzun öyküsü, kendi toprağından çıkan suyu diğer köylülerle paylaşmak istemeyen Osman'ın köylülerle olan mücadelesi ve kardeşi Hasan ile onun karısı Bahar'a ettiği kötülükleri konu edinmektedir. 
E) Tanpınar göre Sultan Abdülmecit; Fransızca okuyup konuşan, piyano çalan, sarayın hemen yanına küçük bir tiyatro kurduran, Avrupalı sanatçılara saray orkestrası tertip ettiren bir padişahtır.

Kurtuluş Savaşı’nın göz ardı edilemeyecek bir yönü de (I) inanca dayanan manevî (II) boyutudur. Dağlarca bu (III) konuyu, inanç boyutuna (IV) sürekli vurgu (V) yaparak ele alır.
6. Numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Nice günlerden beri dünyalar inliyordu:
Göğe uzanan dağlar uzaktan dinliyordu,
Soluyan namluların korkunç nefeslerini:
Topların, tüfeklerin dinmeyen seslerini!
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik zamanlı eylem
B) Birden fazla sıfat tamlaması
C) Farklı türlerde eylemsi
D) Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan sıfat tamlaması
E) Birden fazla tamlayanı olan isim tamlaması

Mümtaz, ağabeyi dediği amcasının oğlu İhsan'ın hastalandığından beri doğru dürüst sokağa çıkmamıştı. Doktor çağırmak, eczaneye reçete götürüp ilaç getirmek, komşunun evinden telefon etmek gibi şeyler bir tarafa bırakılırsa bu haftayı hemen hemen ya hastanın başı ucunda, yahut da kendi odasında kitap okuyarak, düşünerek, yeğenlerini avutmaya çalışarak geçirmişti.
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İkilemeye
B) Birden fazla edata
C) Ek eyleme
D) Dönüşlülük adılına
E) İşaret adılına

Yatağa girerken her büyük felaketimde olduğu gibi kendimi birkaç yaş birden büyümüş hissettim. Kırkını geçmiş insanların tecrübelerine sahip olduğuma inanıyordum, fakat hâlâ Nüzhet’e âşık olduğumu kendime itiraf edemeyecek kadar çocuktum.
9. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Belgisiz zamir
B) Birleşik eylem
C) Farklı türde ek eylemler
D) Geçişsiz eylem
E) Fiilden türemiş isim

Ben dereyim, küçücük
Balıkların oynaştığı bir dere
Şuracıkta akar giderim
Kötülüğüm yok kimseye
10. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret adılı
B) Olumsuz cümle
C) Addan türemiş eylem
D) Yönelme eki almış adıl
E) Bulunma durum eki almış ad

(I) Mavi, gökyüzünün dolayısıyla dünya üzerindeki (II) su birikintilerinin rengi olması nedeniyle (III) sonsuzluk hissi uyandırır. Yapılan araştırmalarda mavi renge maruz kalan kişilerin (IV) kan dolaşımlarının yavaşladığı tespit edilmiştir. Psikolojik bağlamda da (V) huzur ve sakinlik verdiği gözlemlenmiştir.
11. Numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Karagümrük; kıt kanaat yaşayan emekçilerin, işçilerin, küçük memurların, ayakkabıcıların, terlikçilerin, işportacıların oturduğu bir kesimdi. Çevremin de dertlerini yakından izledikçe bireyci duyarlılığım çoktan dağılmış, yerine duyarlı bir gerçekçilik yerleşmişti. Artık kimin için ve ne için şiir yazdığımı biliyordum.
12. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Soru zamiri
B) Zaman zarfı
C) Sayı sıfatı
D) Edat
E) Belgisiz sıfat

(I) Köy romanı, Türk edebiyatında özellikle 1950’lerde kendini hissettirmeye başlamıştır. (II) Yozgat’ta doğup büyüyen Abbas Sayar, bu türün önemli romancılarından biridir. (III) Bütün roman ve hikâyelerinde İç Anadolu’nun aynası olmuş, bozkır insanını her yönüyle sayfalara dökmeyi başarabilmiştir. (IV) İlk romanı Yılkı Atı, büyük ses getirerek TRT Roman Başarı Ödülü’nü almıştır. (V) İlk üç romanı konusunu köyden alsa da klişelerin dışına çıkmıştır.
13. Numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I     B) II    C) III    D) IV    E) V

Asıl hastalığı, kanser aklına gelmiyordu bir türlü. Bir gün on yıldır kapısını açmadığı eşinin yatak odasına geçmek istedi. Onun hayata gözlerini yumduğu yatağa uzandı ve bir daha uyanmamak üzere uyudu. Karacaahmet’teki mezar taşını -önceden- kendisi yazmıştır. Yolcu burada bir karı-koca yatıyor, ikisine bir Fatiha yeter.
14. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi örnek yoktur?
A) Bağlı cümle
B) Girişik birleşik cümle
C) Sıralı cümle
D) İç içe birleşik cümle
E) 
Basit cümle

1859’da Soulier sirki için Gedikpaşa'da inşa edilen yapıyı 1867’de yönetimine alan Güllü Agop, tiyatrosunu burada Osmanlı Tiyatrosu adıyla kurmuştur.
15. Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne / nesne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem
B) Nesne / özne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem
C) Zarf tümleci / özne / nesne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem
D) Nesne / zarf tümleci / özne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem
E) Özne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmamıştır?
A) 19. yüzyıl Bursa kültür hayatını yansıtan en önemli kaynaklardan biri de Bursa gazetesidir.
B) Tanzimat yazarlarının eserlerinde dikkati çeken önemli bir hususiyet, eski ve yeni arasındaki çekişmedir.
C) Metin Erksan'ın 1966 yılında çektiği Ölmeyen Aşk filmi, Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler romanının çağdaş uyarlamasıdır.
D) İtalyanca nağme anlamına gelen canto kelimesinden dilimize geçen Kanto, tiyatrolarda asıl oyundan önce icra edilen bir sanattır.
E) Ara Güler, fotoğrafçılığını Osmanlı’da padişahın tarihî olayları kaydetmekle görevlendirdiği bir vakanüvisin yaptığı işe benzetmektedir.

Yaşar Kemal; dünyayı, doğduğu coğrafyayı, insanı, toplumu, doğayı derinden anlayıp aktaran bir yazardır.
17. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) 
Sıfat-fiil grubu yüklem görevindedir.
C) Olumlu cümledir.
D) Girişik birleşik cümledir.
E) İsim cümlesidir.

İnsanoğlu; doğada var olduğu andan itibaren kendini ifade edebilmek için mağara duvarlarına çizdikleri figür ve desenlerle resim sanatının temellerini atmışlardır.
18. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatı uyuşmazlığı
B) Nesne eksikliği
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Tamlama eki eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanımı

Esra’nın gözlerinin önünde güleç yüzlü, elleri kırmızı nakışlı, şakağında üç noktalı dövme bulunan, balık etinde genç bir kadın canlandı. Hacı Settar evine davet ettiğinde karşılaşmışlardı. Rojin yaşlı adamın neredeyse torunu yaşındaydı. Hacı Settar, "Bu da bizim üçüncü hanım" demese dünyada tahmin edemezlerdi bu genç kızın karısı olduğunu. İşin tuhafı kız hiç de mutsuz görünmüyordu. Öteki iki kadın yer sofrasını hazır ederken Rojin de büyük bir istekle enfes bir çiğ köfte yoğurmuştu onlara.
19. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
B) Örneklemeden yararlanılmıştır.
C) Birden çok duyuya seslenilmiştir.
D) Betimlemelerden yararlanılmıştır.
E) Öznel değerlendirmeler yapılmıştır.


Psikoloji; canlı varlıkların duyuş, düşünüş ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı ortaya çıktığından beri, tanımı ve konu sınırı hususunda psikologların ve sosyal bilimcilerin farklı görüşler öne sürdükleri görülür. İlk psikologlardan William James psikolojiyi "ruhsal yaşamı inceleyen bir bilim'' olarak tanımlamıştır. Aslında psikoloji, "psyche-ruh" ve "logos-bilgi" olmak üzere iki sözcükten meydana gelmiş olup "ruh bilgisi" anlamına gelmektedir. Ancak ruh sözcüğünün doğaüstü mistik bir varlık anlamında kullanılması bakımından birçok psikolog "ruh bilgisi" teriminin bugünkü psikolojinin konusunu iyi anlatamadığı kanısındadırlar.
20. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alıntıya yer verilmiştir.
B) Tanımlama yapılmıştır.
C) Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.
D) Öneri nitelikli cümleler kullanılmıştır.
E) Açıklama yapılmıştır.

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.D  2.B  3.B  4.C  5.A  6.D  7.C  8.E  9.A  10.E  11.E  12.C  13.C  14.D  15.A  16.E  17.B  18.C 19.B  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.