Milli Edebiyat Konu Testi 2

(I) Ömer Seyfettin, (II) Ali Canip ve (III) Ziya Gökalp liderliğinde yola çıkan (IV) Yeni Lisan; 1911 yılında (V) İstanbul'da başlayan bir dil ve edebiyat hareketidir.
1. Altı çizili bölümlerden hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Millî edebiyat şiirinin erken sesidir. Servetifünun edebiyatının etkin olduğu bir dönemde, sade bir Türkçe ile yazdığı “Cenge Giderken” başlıklı şiiri büyük yankı uyandırmıştır. 1897 yılında, Yunan Savaşı nedeniyle yazılan ve “Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan bu şiir, dilde olduğu kadar edebiyatta da yeni bir akımı yıllar öncesinden müjdelemiştir.
2. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Ali Canip Yöntem
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Mehmet Fuat Köprülü

3. Aşağıdaki isimlerden hangisi "Milli Edebiyat" içinde değerlendirilemez?
A) Celal Sahir Erozan
B) Ali Mümtaz Arolat
C) Mehmet Fuat Köprülü
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Tahsin Nahit

Yazın hayatına Servetifünun edebiyatında başlayan —, İkinci Meşrutiyet'ten sonra Türkçülük akımını benimsemiştir. Milli edebiyatın dil anlayışıyla kaleme aldığı bu dönem hikayelerini — adlı kitapta toplayan sanatçının roman türündeki tek eseri ise köklerini araştırmak üzere Orhun Abidelerine doğru yolculuk yapan bir grubun hikayesini anlatan Gönül Hanım adlı eserdir.
4. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri, Milli Savaş Hikâyeleri
B) Yakup Kadri, Rahmet
C) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Haristan
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar
E) Reşat Nuri Güntekin, Sönmüş Yıldızlar

5. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ziya Gökalp - Türkçülüğün Esasları
B) Ömer Seyfettin - Efruz Bey
C) Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol
D) Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı
E) Mehmet Emin Yurdakul - Serab-ı Ömrüm

Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilkidir. İzmir’in işgali sırasında kocası ve çocuğu düşman tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul'a akrabası Peyami’nin yanına gelir. İkisinin yanına Binbaşı İhsan da katılır ve Anadolu’ya geçerler, amaçları Kuvayımilliyeye hizmet etmektir.
6. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban  
B) Dikmen Yıldızı  
C) Ateşten Gömlek
D) Bozkurtlar Diriliyor  
E) Halas

Osmanlı Devleti'nin siyasi birliğini sürdürebilmesi için ortaya atılan fikir akımlarını henüz 1904 yılında yazdığı — adlı eserinde mukayese eden — bu dönemin önde gelen fikir adamlarından biridir. Yazarın ilgili eserinde irdelediği Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımları, özellikle 2. Meşrutiyet’in sağladığı serbestlik ortamında yaygın bir örgütlenme olanağı bulmuştur.
7. Parçada bırakılan boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Üç Tarz-ı Siyaset — Yusuf Akçura
B) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak — Ziya Gökalp
C) Üç Tarz-ı Siyaset — Ziya Gökalp
D) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak — Yusuf Akçura
E) Üç Tarz-ı Siyaset — Ahmet Ağaoğlu

Roman ve hikaye yazarı, akademisyen, siyasetçi, öğretmendir. 1908 Meşrutiyeti sonrasında Türk Ocağında yaptığı konuşmalarla Tanin ve Türk Yurdu’nda yazdığı yazılarla Türkçülük fikrinin yayılmasında da etkili olmuştur. Millî Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu’ya geçtiği tarihe kadar bu faaliyetlerini İstanbul’da sürdürmüş, özellikle de Sultanahmet Mitinginde yaptığı heyecanlı konuşma ile sembolleşmiştir. 
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükufe Nihal Başar
B) Refik Halit Karay
C) Halide Edip Adıvar
D) Ali Mümtaz Arolat
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) İstanbul'un Bir Yüzü  
B) Yezidin Kızı
C) Bugünün Saraylısı  
D) Sürgün  
E) Bir Sürgün

Şiir ve yazılarıyla Türk edebiyatında özgün bir yere sahiptir. Milli Edebiyat Döneminde başlayıp Cumhuriyet döneminde de eser veren sanatçı bağımsız şairler arasında gösterilmektedir. XX. yüzyılda eser vermesine rağmen divan şiiri geleneğini sürdüren ender şairlerimizdendir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulayan şair, divan şiiri ile Batı şiirini büyük bir ustalıkla birleştirmiştir.
10. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şükufe Nihal Başar
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Ali Mümtaz Arolat
D) Rıza Tevfik Bölükbaşı
E) Yahya Kemal Beyatlı

Edebî faaliyetlerine şiir türünde eserler vererek başlamışsa da ona ün kazandıran hikâyeciliğidir. Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeciliğin en önemli temsilcisi durumundadır. Hikâyelerinde yaşantısının çeşitli devrelerindeki anılarından, tarihteki kahramanlık hikâyelerinden ya da dinlediği anlatılardan beslenmiştir.
11. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda sözü edilen yazara ait değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ali Canip Yöntem
C) Halide Edip Adıvar
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve ebedî bir ülkedir: Turan
12. Bu dizeler aşağıdaki isimlerden hangisine ait olabilir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

Ömrünün büyük bir kısmını sürgünlerde geçiren yazar, Anadolu sürgününden —, yurt dışı sürgününden ise Gurbet Hikâyeleri ile döner. — dışında daha önce İstanbul dışına pek çıkmamış olan Türk hikâyesi onun hikâyeleri ile yeni bir soluk kazanmıştır. Sanatçı, sadece Anadolu’da geçen hikâyeler yazmasıyla değil Anadolu’ya bakışıyla da kendinden önce Anadolu’yu anlatan Nabizâde Nâzım ve Ahmet Mithat'tan ayrılır.
13. Parçada bırakılan boşluklara getirilmesi gereken eser isimleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Memleket Hikayeleri, Küçük Şeyler
B) Memleket Hikayeleri, Karabibik
C) Harap Mabetler, Küçük Şeyler
D) Letaif-i Rivayat, Karabibik
E) Harap Mabetler, Küçük Şeyler

Selanik'te Genç Kalemler dergisiyle ortaya çıkan "Millî Edebiyat"ın etkili olmaya başladığı yıllarda görülen edebî arayışlardan biridir. Bu hareketin ortaya çıkışında Yahya Kemal'in düşünceleri etkili olmuştur. Yahya Kemal gençlere fiilen önderlik etmese de "kökünü mazide arayan bir yeniliğin peşinde" olması ve savunduğu öz (saf) şiir anlayışı topluluk için rehber olmuştur.
14. Parçada sözü edilen edebi hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nev-Yunanilik  
B) Fecriati  
C) Nayiler
D) Beş Hececiler  
E) Yedi Meşaleciler

Edebi hayatını Servetifünun, Fecriati ve Milli Edebiyat gibi dönemlere ayırabileceğimiz sanatçı, daha çok şair kimliğiyle tanınmıştır. Genç Kalemler hareketine katılmasıyla başlayan süreçte toplumsal konulara yöneldi. Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı, vatan duygusu, Türkçülük ve milliyetçilik gibi konularda şiirler yazsa da hiçbir zaman aşk ve kadın temalarını ikinci plana atmadı. Bu yüzden de “aşk ve kadın şairi” olarak tanındı.
15. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu  
B) Ali Canip Yöntem
C) Ali Mümtaz Arolat  
D) Tahsin Nahit
E) Celal Sahir Erozan

İyimser bir yazardır ve romantik bir yaklaşımla anlattığı Anadolu manzaraları ve bu manzaralar içine yerleştirdiği insanların hikâyelerinde devrin meselelerine yaklaşımlar getirmeye çalışır. Eserlerinde sosyal tenkit yapmasına rağmen kullandığı üslup ve zaman zaman müracaat ettiği mizah sayesinde rahatsız edici olmaz. Yıkıcı olmaktan çok yapıcıdır. Yarattığı kahramanları sever. Kahramanlarının etrafına yerleştirdiği olay örgüsü çoğu zaman sosyal tenkidi unutturacak şekilde sürükleyicidir.
16. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda sözü edilen yazara ait değildir?
A) Nur Baba  
B) Akşam Güneşi
C) Yeşil Gece  
D) Kan Davası  
E) Acımak

1921’de Ankara’ya çağrılıncaya kadar İstanbul’da İkdam gazetesinde önce yazılar sonra da kısa hikâyeler yazmıştır. Anadolu’ya geçtikten sonra Halide Edip’le İç Batı Anadolu’daki Yunan mezalimini tetkik ve tespit etmek üzere Tetkik-i Mezalim Heyetinde görevlendirilir. Sanatçının mütareke yılları ve İstiklal Savaşı yıllarında yazdığı hikâyeleri Rahmet ve daha sonra bir araya getirilecek olan Millî Savaş Hikâyeleri'nde yer alır.
17. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin
E) Yusuf Akçura

İlgili SayfaCevaplar

1.E  2.A  3.E  4.D  5.E  6.C  7.A  8.C  9.E  10.E  11.D  12.B  13.B  14.C  15.E  16.A  17.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.