Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Konu Testi 2

(I) Şiir, her türlü ideolojik söylem ve sosyal kaygıdan uzaktır. (II) Şiir, her şeyiyle kendine hizmet eden bir sanatsal üretimdir. (III) Toplumun yapısını şekillendirmeye yönelik bir söylem geliştirmek, şiirin kendi yapısına zıt bir tavırdır. (IV) Sanat, yarar gözetmeyen bir uğraştır. (V) Bu nedenle şiirde dil ve söyleyiş güzelliği ikinci planda olmalıdır.
1. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi "Saf Şiir" için bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II   C) III    D) IV    E) V

Cumhuriyet sonrası Türk şiiri, üç ana kulvardan gelişimini sürdürmüştür. —, —, — gibi şairlerin önemli rol oynadığı "Saf Şiir" anlayışını sürdüren isimler, ikinci kulvar, Nazım Hikmet’in öncülüğünde gelişimini sürdüren "Toplumcu Gerçekçi" şairler, üçüncü kulvarda ise — ve arkadaşlarının etkisini taşıyan Garip hareketinin açmış olduğu yolda varlığını sürdüren şairler bulunmaktadır.
2. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) Asaf Halet Çelebi
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Orhan Veli Kanık
E) Ercüment Behzat Lav

Şiirin yanı sıra çok sayıda öykü de kaleme almış olmasına rağmen daha çok şiirleriyle öne çıkmıştır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan sanatçı, şiirde biçim ve güzelliğe önem vermiştir. Bir şiiri şiir yapan en önemli unsurun biçim olduğu fikrini savunmuş bu nedenle de şiirlerini açık ve sade bir üsluba yazmıştır. Hem yaşama sevincini hem de karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde “yalnızlık ve ölüm” temalarını ağırlıklı olarak işlemiştir.
3. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Kemalettin Kamu
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

4. Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir şaire aittir?
A) Havaya Çizilen Dünya
B) Çocuk ve Allah
C) Sebil ve Güvercinler
D) Üç Şehitler Destanı
E) Yedi Memetler

Edebiyatımızda büyük sosyal olayların gür bir sesi değil; gündelik yaşamdaki küçük mutlulukların kendine özgü sesi olarak kabul edilir. Nitekim ev ve aile ilişkileri bakımından Tevfik Fikret’i, özellikle ilk dönem şiirlerindeki karamsarlık ve ölüme sığınma bakımından Necip Fazıl’ı hatırlatsa da adı geçen iki isimden farklı ve kendine özgü bir şiiri vardır. Sanatçı, özellikle Yedi Meşale grubuna dâhil olduktan sonra Yaşar Nabi, Sabri Esat gibi isimlerle bir arada bulunma ve dönemin edebiyat aktüalitesi içinde yer alma imkânı kazanmıştır.
5. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Hulusi Koray
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Ziya Osman Saba
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

6. Aşağıdakilerin hangisi saf (öz) şiir anlayışı için söylenemez?
A) Söz sanatları ve imge gereksiz görülmüştür.
B) İçe dönük, bireysel bir tavır görülür.
C) Düz yazıdan farklı, müzikal bir dil hedeflenir.
D) Bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır.
E) Etkilenen edebî akım sembolizmdir.

(I) Ahmet Haşim, (II) Yahya Kemal, (III) Ahmet Hamdi Tanpınar, (IV) Necip Fazıl Kısakürek ve (V) İlhami Bekir Tez şiir anlayışlarında somuttan çok soyuta ve içe, akıldan çok da sezgiye önem vermiştir.
7. Numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Hece vezniyle daha çok günlük yaşamla ilgili ayrıntıları dile getiren şiirler kaleme almıştır. Ferdiyetçi bir anlayışla, bireyin yeryüzüne bir mekân duygusu içinde sığınışını onun şiirlerinde görmek mümkündür. Eşyayı ve hayatı, onları çerçeveleyen mekânları, dışavurumcu bir anlatımla canlandıran şiirler yazmıştır. Onda mekânın içinde nefes alan eşyalar, Şaire dünyadaki varlığını, aidiyetini hissettirir.
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Behçet Necatigil
E) Cahit Sıtkı Tarancı

Şiirlerini modern ve mistik temellerle oluşturan şair, toplumsal sorunlardan olabildiğince uzaklaşır ve insanın bireysel varoluşunu sorgulayarak iç benliğine yönelir. Böylece sanatçı, hayatın kabalaşan ve sömürücü yönlerini şiirin içine sıkıştırır. Şaire göre insanın yaşam içinde oturduğu yer, bir trajedinin oynandığı sahnedir. Bu trajik sahnenin başoyuncuları ise hayat ve ölümdür. Şaire göre hayat, insana emanet edilmiş kutsal bir süreç ve insanı kaçınılmaz olana taşıyan tek gerçektir.
9. Aşağıdaki eserlerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Örümcek Ağı
B) Kaldırımlar
C) Ben ve Ötesi
D) Sonsuzluk Kervanı
E) Ömrümde Sükût

— bir akşamüstü daldığı hatıralar ormanından çıkardığı çocukluk, ilk gençlik, orta yaş ve yaşlılık ile ilgili anılarını derin metaforlarla okuyucuya sunmasıyla şekillenen —, adeta anılarla örülü bir serüvenin şiirleştirilmiş hâlidir.
10. Parçadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Bursa'da Zaman
B) Necip Fazıl Kısakürek'in, Kaldırımlar
C) Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Otuz Beş Yaş
D) Ahmet Muhip Dıranas'ın, Olvido
E) Asaf Halet Çelebi'nin, Sidharta

1940'lardan itibaren şiirlerini tasavvufa, bilinçaltına ve doğu mistisizmine yaslayan şairin şiirlerinde farklı din ve kültürlerin izleri görülür. O da saf şiir anlayışını benimseyen şairler gibi anlamı göreceli bulmuştur. Ona göre şiirde anlam, yazanın ve okuyanın ruh anlarının buluşmasına göre var olur. Geniş anlamlar içeren anlaşılması zor bir şiir anlayışına sahiptir. Doğu medeniyetlerine ait temaları Batılı biçimlerle sunmuştur.
11. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Asaf Halet Çelebi
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

Türk edebiyatı içerisinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in, Fransız edebiyatında ise Mallarme, Baudelaire, Nerval, Verlaine ve Valery’nin etkisinde kalmıştır. Şiiri, imajların bolluğu, anlamın kapalılığı ve dilin kullanılma yöntemiyle özüne ulaşılması zor bir şiirdir. Poetikasını rüya, zaman ve musikiden oluşan üç temel unsur üzerine inşa ettiği görülür. Sanatı konusunda titiz davranan şair, az şiir yazmış; şiirlerini ölümünden kısa bir süre önce kitap haline getirebilmiştir.
12. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Behçet Necatigil

13. Aşağıdaki Cumhuriyet Dönemi şairlerinden hangisi saf (öz) şiir anlayışı içinde gösterilmez?
A) Behçet Necatigil
B) Ziya Osman Saba
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Asaf Halet Çelebi
E) Oktay Rıfat

Milli edebiyat anlayışından saf şiire, saf şiirden toplumcu şiire uzanan geniş bir yelpazede eser vermiştir. "Türkçem Benim Ses Bayrağım" dizesi ile ünlüdür. "Destan Şairi" olarak da bilinir. Şiirleri devamlı gelişme ve değişim gösterir. Şiirlerinde, Millî Mücadele geniş bir yer tutar. Şiirlerindeki tema ve biçim çeşitliliği dikkat çeker. Hece ölçüsüyle başlayıp serbest ölçüyle devam etmiştir.
14. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yaşar Nabi Nayır
B) Ziya Osman Saba
C) Sabri Esat Siyavuşgil
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Behçet Necatigil

I. Eserlerinde sık sık "ölüme karşı yaşanılan hayatın güzelliği" fikrini işler.
II. Şiir, deneme, hikaye, roman gibi edebiyatın birçok dalında eser vermiştir.
III. Sanatı konusunda titiz davranan şair, şiirlerini ölümünden kısa bir süre önce kitap haline getirebilmiştir.
IV. Ona göre şiir, mutlak hakikati -yani Allah'ı- arama işidir.
V. Ziya Osman'a yazdığı mektuplar ölümünden sonra Ziya'ya Mektuplar adıyla kitaplaşmıştır.
15. Numaralanmış yerlerdeki bilgilerden hangi ikisi Cahit Sıtkı Tarancı için doğrudur?
A) I ve II   B) I ve V   C) II ve IV   D) III ve V    E) III ve IV

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgi Sayfalar
Cevaplar

1.E  2.E  3.B  4.C  5.C  6.A  7.E  8.A  9.E  10.D  11.D  12.D  13.E  14.D  15.B

2 yorum:

 1. Yanıtlar
  1. Olvido

   Hoyrattır bu akşamüstüler daima!
   Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
   Yalnızlığımızla doldurup her yeri
   Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
   Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
   Lavanta çiçeği kokan kederleri;
   Hoyrattır bu akşamüstüler daima!
   ...

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.