Şarkı

Ey nihâl-i işve bir nevres fidanımsın benim
Gördüğüm günden beri hâtır-nişanımsın benim
Ben ne hacet kim diyeni rûh-ı revânımsın benim
Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim

Derd-i aşkın ben senin beyhude izhar eylemem
Lâf edip âh ü enini kendime kâr eylemem
Hâsılı âlem bilir bu sırrı inkâr eylemem
Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim

Ey gül-i bağ-ı vefa malûmun olsun bu senin
Hâr-ı cevr ile sakın terk eylemem pîrâhenin
Ölme var ayrılma yoktur öyle tuttum dâmenin
Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim

Gâhi ikrar eyleyip gâhî gelip inkârdan
Aksini seyreylerim âyînede divârdan
Gerçi bu suretle pinhân eylerim ağyârdan
Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim

Beste kıldım sâz-ı efkârı o zülf-i sünbüle
Oldu Galib perde-i âhım muhayyer sünbüle
Herçİ bâdâbâd bağlandım hevâ-yı kâküle
Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim

Şeyh Galip

Günününüz Türkçesi ve Açıklamalar

1.

Ey işve fidanı (sevgili) taze fidanımsın benim
Gördüğüm günden beri kalbimdesin benim
Demeye gerek var mı sevdiğimsin benim
Gizlesem de açık etsem de canımsın benim


Açıklama: "Akan ruh", "su gibi akıp giden ruh" gibi anlamlara gelen "rûh-ı revân” tamlaması şiirde can (sevgili) anlamında kullanılmıştır.

2.

Aşkının derdini boş yere açık eylemem
Ah çekip inlemeyi lafta kendime kâr eylemem
Kısacası âlem bilir bu sırrı inkâr eylemem
Gizlesem de açık etsem de canımsın benim


Açıklama: Aşk ıstırabı ile âh etmek ve inlemek, şikâyet anlamına gelir ki gerçekten seven, böyle bir duruma düşmez.

3.

Ey vefa bahçesinin gülü! Şunu iyi bilmelisin
Gömleğini bırakmam dikenin cefası yüzünden
Ölmek var ayrılmak yoktur öyle tuttum eteğini senin
Gizlesem de açık etsem de canımsın benim


Açıklama: Bu dörtlükte sevgiliye bağlılık (vefa) ve acıya katlanma fikri üzerinde durulmuştur. Gülün dikeni olduğu gibi aşkın da ıstırabı vardır. Gerçek âşık, bütün acılara katlanarak sevgilisine bağlı kalır.

4.

Kâh söylerim kâh vazgeçerim inkârdan
Hayalini seyrederim duvardaki aynadan
Gerçi, bu sayede saklarım yabancılardan
Gizlesem de açık etsem de canımsın benim


Açıklama: Ayna sembolü tasavvufta Tanrı’nın kâinatta tecelli etmesi (görünür olması) fikrini ifade eder. Şair, Yaradan'a olan hayranlığını yaratılmışlar üzerinden ifade etmektedir.

5.

Fikrimin sazını sümbül saçlarına bağladım
Galip, ahımın perdesi muhayyer-sümbüle oldu
Ne olursa olsun kâkülünün havasına bağlandım
Gizlesem de açık etsem de canımsın benim


Açıklama: Divan şiirinde sevgilinin saçı sümbüle benzetilir. "Sünbüle" ise klasik Türk müziğinde bir makamın adıdır. "Beste kılmak" da hem bağlamak hem de beste yapmak anlamında kullanılmıştır. "Muhayyer-sünbüle", ise "sünbüle" makamının değişik bir şeklidir.

İlgili Sayfa


Yararlanılan Kaynaklar

Şeyh Galip'in Şarkılarındaki Sen ve Ben Kavramları Üzerine Bir Okuma, Nazire Erbay
Şeyh Galip Divanı'nda Sevgilinin Güzellik Unsurları, Ayşe Işıl Taş
Şeyh Galip Divanı, Naci Okçu
Lise 2 Edebiyat Ders Kitabı, 1977, Mehmet Kaplan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.