Sözcük Türleri Karma Test 8 Çözümlü

(I) Adam konuşurken (II) kuş ona baktı, (III) ipi kollayamayacak kadar (IV) yorgundu. Zayıf ayakları ile (V) sımsıkı tutunduğu ipte dengesini bulmaya çalışıyordu. 
1. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

"Sımsıkı" sözcüğü cümlede eylemsiyi durum yönünden belirttiği için zarf yani belirteçtir. Diğer sözcüklerin sözcük türü ise isimdir. IV'teki "yorgundu" sözcüğünün ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılması sözcüğün türünü değiştirmez. Sözcük burada isim olarak kullanılmıştır.
Cevap E

2. Aşağıdakilerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?
A) Bu aşamada daha hızlı karar vermeliyiz.
B) Burada çok güzel anılar biriktirdik.
C) Kendisi artık bu adreste kalmıyormuş.
D) Nasıl bir ev aradığınızı sorabilir miyim?
E) Toplantıda onu görmeyi hiç beklemiyordum.

Çözüm

A — daha (nicelik zarfı), hızlı (durum zarfı)
B — çok (nicelik zarfı)
C — artık (zaman zarfı)
D — zarf yok
E — hiç (durum zarfı)
Cevap D

(I) Köyün dar sokakları içine girmiştik. (II) Evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. (III) Rüzgârdan bir yana çarpılmış balıkçı kulübeleri vardı. (IV) Bu evler, ilk bakışta onları hatırlatıyordu. (V) Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda.
3. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde birden fazla zarf kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

II — şimdi (zaman zarfı), daha (nicelik zarfı), iyi (durum zarfı)
Cevap B

Bu, geniş odalı ve sofalı ve iki katından itibaren yüksek tavanlı, bütün kapıları ikişer kanatlı ve billur topuzlu, duvarları nakışlı, eski zamanın saffetli bir tarzda gösterişli evlerinden biriydi.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Pekiştirme sıfatı
C) Basit sıfat
D) Türemiş sıfat
E) Kurallı birleşik sıfat

Çözüm

Belgisiz sıfat — bütün (kapıları)
Pekiştirme sıfatına örnek yok.
Basit sıfat — eski, iki... (yapım eki almamış olacak)
Türemiş sıfat — gösterişli (evler)
Kurallı birleşik sıfat — kurallı birleşik sıfat yapmanın yollarından biri sıfat tamlamaların sonuna -li (-siz) eki getirmektir. Parçada bu şekilde yapılmış birçok kurallı birleşik sıfat var: geniş odalı (ev), yüksek tavanlı (ev), ikişer kanatlı (ev)...
Cevap B

(I) Gelişim, tek yönlü bir süreçtir. (II) Aksi halde gerileme olur. (III) Psikolojik anlamda ele alındığında, gelişimin sonucu olarak kazanılan özellikler kazanılmamış duruma dönemezler. (IV) Ancak bazı olağanüstü, kaza gibi durumlarda böyle bir durumdan söz edilebilir. (V) Normal yollarla böyle bir durum meydana gelmez.
5. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi kurallı birleşik eylemdir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

III — dönemezler (yeterlik eyleminin olumsuzu / dönebilmek)
Cevap C

Hayallerimiz, masallarımız, topraklarımız ve evlerimiz gibi kimliklerimiz de yavaş yavaş değişir hep. Kendimizi nasıl tarif edelim? Bilmiyorum. Ama en korkunç şeyin bir kimliğe zorlanmak olduğunu hepimiz biliriz.
6. Parçada aşağıdaki zarflardan hangisine örnek yoktur?
A) Zaman zarfı
B) 
Miktar zarfı
C) Soru zarfı
D) Durum zarfı
E) 
Yer-yön zarfı

Çözüm

Zaman zarfı — hep
Miktar zarfı (ölçü, azlık-çokluk, nicelik) — en (korkunç şey) / derecelendirmiş
Soru zarfı — nasıl (tarif edelim)
Durum zarfı — yavaş yavaş (değişir)
Yer-yön zarfına örnek yok.
Cevap E

Kapı kapandı. Sofada yalnız kaldım. Işık sönmüştü. O, karanlıklar içindeydi. Ben karanlıklar içindeydim. Odadan çıkar diye adamı bekledim ama çıkmadı.
7. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Durum zarfı
C) Kişi zamiri
D) Niteleme sıfatı
E) Edilgen eylem

Çözüm

Bağlaç — ama
Durum zarfı — yalnız (kaldım)
Kişi zamiri — ben
Niteleme sıfatına örnek yok.
Edilgen eylem — kapa-n-dı
Cevap D

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zaman zarfı" yoktur?
A) Arkasına baktı demin ama göremedi.
B) 
Artık burada yaşamak istemiyorum. 
C) 
Ben geceyi gündüze tercih ederdim.
D) Bazı da çocuk gibi hissetmek istersin.
E) Önce düşünce suçunu tarif edelim.

Çözüm

A — demin
B — artık
C — Cümledeki gece ve gündüz sözcükleri isim olarak kullanılmış.
D — bazı
E — önce
Cevap C

Sabahattin iyi yürekli idi, insanları çok seven biriydi. Senelerden beri daima dama taşı gibi oynanan sanata verdiği emek, polisçe devamlı tedirgin edilmesi sinirlerini yormuş olacaktı ki kaçırma teklifi ona cazip gelmişti.
9. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla edat
B) 
Nicelik zarfı 
C) Belgisiz zamir
D) 
İlgi zamiri
E) Kişi zamiri

Çözüm

Birden fazla edat — den beri, gibi
Nicelik zarfı — çok (seven)
Belgisiz zamir — biri
İlgi zamiri yok.
Kişi zamiri — ona
Cevap D

Bir senaryo (I) okumak (II) benzersiz bir deneyimdir. Roman, oyun ya da makale (III) okumaya benzemez. Okumaya ilk (IV) başladığımda sayfadaki bütün sözcükleri ağır ağır; bütün görsel tarifleri, karakter nüanslarını ve dramatik durumları (V) sindire sindire okurdum.
10. Parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisi eylemsi değildir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

isim-fiil: okumak, okumaya
sıfat-fiil: başladığımda
zarf-fiil: sindire sindire
Cevap B

Satır satır yazdım yaşadıklarımı
Ne saadetin ne güzel günün şairiyim
Kimse acımasın bana, istemem
Ben aşkın ve ölümün şairiyim
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla bağlaç
B) Ek eylem
C) İsim-fiil
D) Zarf görevinde ikileme
E) Belgisiz zamir

Çözüm

Birden fazla bağlaç — ne...ne, ve
Ek eylem — şairiyim (ek eylemin geniş zamanı)
İsim-fiile örnek yok.
Zarf görevinde ikileme — satır satır (yazdım)
Belgisiz zamir — kimse
Cevap C

Bazı kişilerin ölümü insanda ayrı ve ek bir eksiklik duygusu yaratır. Ümit Yaşar’ınki böyle oldu bende. Eski arkadaşımdı. Son yıllarda pek az karşılaşıyorduk. Buna kendimi pek zor alıştıracağım.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) İlgi zamiri
C) Dönüşlük zamiri
D) İşaret zamiri
E) Kişi zamiri

Çözüm

Belgisiz zamire örnek yok.
İlgi zamiri — Ümit Yaşar’ınki (İlgi zamiri "ölümü" sözcüğünün yerine kullanılmış.)
Dönüşlük zamiri — kendimi
İşaret zamiri — buna
Kişi zamiri — bende
Cevap A

Bu bir "nasıl yazılır" kitabı değil. Kimseye senaryonun nasıl yazılacağını öğretemem. Bu zanaatı herkes kendine öğretir. Bütün yapabileceğim, başarılı bir senaryo yazmak için ne yapılması gerektiğini göstermektir.
13. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Kişi zamiri 
B) Belgisiz zamir
C) 
İşaret zamiri
D) Soru zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

Çözüm

Kişi zamirine örnek yok
Belgisiz zamir — kimseye
İşaret zamiri — bu (bir "nasıl...)
Soru zamiri — ne
Dönüşlülük zamiri — kendine
Cevap A

Şehirde yeni bir çehre olduğum için beni merak etmiştir. Nereden ne zaman geldiğimi öğrenmek istiyor. Ben de onun postacı olmasından herkesi tanımasından ümitlenerek ona kendi sualimi soruyor, küçük kızı tarif ediyorum.
14. Parçada aşağıdaki zamir türlerinden hangisine örnek yoktur?
A) 
İşaret zamiri
B) 
Kişi zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Soru zamiri
E) Dönüşlülük zamiri

Çözüm

İşaret zamirine örnek yok.
Kişi zamiri — beni, onun, ona
Belgisiz zamir — herkesi
Soru zamiri — nereden
Dönüşlülük zamiri — kendi
Cevap A

(I) Bütün yazarlar eğitici olma kaygısı duyarlar. Bunu yedirebilmek (II) önemli. (III) Hiçbir  zaman çocuk kitapları (IV) birer yardımcı ders kitabı değildir. Eğer çocuk kitapları (V) yardımcı ders kitabının yerini alırsa çocuk okumaktan bıkar ve okumaz.
15. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

II — "önemli" sözcüğü isim olarak kullanılmış diğer sözcükler ise sıfattır.
Cevap B

16. Aşağıdakilerin hangisinde adıla örnek yoktur?
A) Aslında klasik masalların en çetin silahıdır bu.
B) Zamanı gelince hepsi bir bir dönmüş evine.
C) İçlerinden biri, bir adım öne çıkarak söz aldı.
D) Bütün gün camda oturup gelene geçene bakardı.
E) Kimseyle muhatap olmaz, ustabaşına söylerdi.

Çözüm

Adıl, zamirin diğer adı.
A — bu / işaret adılı
B — hepsi / belgisiz adıl
C — biri / belgisiz adıl
D — adıl yok.
E — kimse / belgisiz adıl
Cevap D


(I) Romanın benim harcım olmadığını anladım. (II) Ama yüz sayfalık anlatılar yazabilirim. (III) Bunları eğlenceli postmodern metinlere dönüştürebilirim. (IV) Gerek edebiyatı gerek yazarı tiye alarak bunları yapabilirim. (V) Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri ve Kuyu bunun sonucudur.
17. Numaralanmış yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede kişi zamiri isim tamlamasında tamlayandır.
B) II. cümlede kurallı birleşik sıfat kullanılmıştır.
C) III. cümlede işaret zamiri kullanılmıştır.
D) IV. cümlede ilgeç kullanılmıştır.
E) V. cümlenin yüklemi belirtili ad tamlamasıdır.

Çözüm

A — benim harcım / belirtili ad tamlaması
B — yüz sayfalık (anlatı) / kurallı birleşik sıfat
C — bunları / işaret zamiri
D — ilgeç (edat) yok.
E — bunun sonucu / belirtili ad tamlaması
Cevap D

Bergson, şakaya maruz kalanlar için "Bunlar da tıpkı koşarken düşenlere, takıldığımız saflara benzerler. Bunlar da ideal ardında koşarken gerçekliklere ayağa takılanlar, yaşamın kendilerine şeytanca pusu kurup beklediği saf, hayalci kişilerdir." der.
18. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Adlaşmış sıfat-fiil
B) 
Niteleme sıfatı
C) İşaret zamiri
D) Dönüşlülük zamiri
E) 
Zaman zarfı

Çözüm

Adlaşmış sıfat-fiil — kalanlar (kalan kişiler), düşenler...
Niteleme sıfatı — saf, hayalci (kişiler)
İşaret zamiri — bunlar
Dönüşlülük zamiri — kendilerine
Zaman zarfına örnek yok
Cevap E


👉 Bu testin çözümsüz hali için tıklayınız.

İlgili Sayfalar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.