7 Temmuz 2018 Cumartesi

Divan Sanatçıları Konu Testi 1

1. Şiirlerinde tasavvuf konusunu işlemeyen divan şairleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Şeyh Galip – Nabi       
B) Nefi – Fuzuli 
C) Nedim – Baki               
D) Baki – Fuzuli 
E) Nedim – Şeyh Galip

2. Aşağıda verilen divan şairlerinden hangisi karşısında verilen nazım şekli ünlenmemiştir?
A) Nedim – şarkı    
B) Kadı Burhanettin – tuyuğ 
C) Baki – gazel 
D) Bağdatlı Ruhi – kıta
E) Nefi – kaside

"Benim makamım Kerbela toprağı olduğu için şiirlerim nereye giderlerse onları hürmetle karşılamak lazımdır. Benim şiirlerim altın değil, gümüş değil, inci değil, lal değil, topraktır fakat Kerbela toprağıdır. " (Farsça Divan Mukaddimesi'nden)
3.Yukarıda verilen sözleri aşağıdaki şairlerden hangisi söylemiş olabilir?
A) Fuzuli     
B) Baki        
C) Nefi    
D) Nedim     
E) Şeyh Galip

Asıl ismi Mehmet, lakabı Bekâr Memi'dir. Vardar Yenice doğumlu olan şair, İstanbul'a geldikten sonra sanat çevresine giren şair, bir süre sonra Sadrazam İbrahim Paşa'nın vasıtasıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından tanınmıştır. Şiirlerinde genelde din dışı kalarak rindane bir tavır sergilemiştir. Şiirlerine ince fikirleri ve renkli hayalleri yerleştiren şairin bilinen tek eseri Divan'ıdır.
4.Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taşlıcalı Yahya    
B)Bağdatlı Ruhi   
C)Hayali   
D)Baki   
E) Şeyhülislam Yahya

Osmanlı ordusunda sipahi olan şair, divan şiirinde az görülen sosyal eleştirinin en önemli ismidir. En önemli eseri Divanı'nda yer alan ve terkibibent nazım şekli ile yazdığı 17 bentlik uzun manzumesidir. Eserde devrin kusurlu gördüğü yanlarını, din ve ahlak sahasındaki ikiyüzlülüğü işleyen şaire Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi şairler de nazireler yazmıştır.
5.Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi    
B) Nefi   
C) Bağdatlı Ruhi   
D) Zati  
E) Neşati


6. Aşağıdakilerden hangisi Nedim için yanlış bir bilgi içermektedir?
A)Şiirlerinde kusursuz bir İstanbul Türkçesi kullanır.

B)Şöhretini gazel ve şarkılarıyla sağlamıştır.
C)Edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir.
D)Mahallileşme akımının en kuvvetli temsilcilerinden biridir.
E)Şiirlerinin tasavvufla ilişkisi yoktur.


14.yüzyılın en önemli şairi olarak kabul edilen ... divan sahibi olan ilk şairimizdir. Şairin en ünlü eseri olan ... bir mesnevidir. Tarih, geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi değişik konularda okuyucunun bilgilendirilmesini ön planda tutulduğu eser ansiklopedik özellikler de gösterir.
7. Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Aşık Paşa - Garipname
B)Ahmedi - İskendername
C)Gülşehri - Mantıkut Tayr
D)Mevlana - Mesnevi
E)Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi

15. asrın sade bir Türkçe ile gazeller söyleyen şairidir. Bazı kaynaklara göre yaşadığı çağda olmasa da sonradan Türkî Basit diye anılacak bir akımın da öncüsü kabul edilir. Şiirlerinde atasözleri ve deyimlere yer vermiştir. Şairin elde bulunan tek eseri Divan'ıdır.
8. Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşi Şir Nevai
B) Baki
C) Necati
D) Ahmet Paşa
E) Şeyhi

XVI. yüzyılın en önemli şairlerindendir. Bağdat’ta doğmuş ve bir veba salgınında bu şehirde ölmüştür. Onun şiirlerinde ağırlıklı bir yer tutan aşk, tasavvufî anlayıştan derin izler taşır. Çok sayıda gazel yazmış,kasidelerinde ise sayısız söz ve düşünce oyununa yer vermiştir. Leyla ile Mecnun mesnevisi, onun şiir sanatındaki ustalığını gösteren ölümsüz eserlerinden biridir. Amerikalı Türkolog Annamarie Schimmel onun için “Dünyanın gördüğü en büyük lirik şairdir.” demektedir.
7.Bu parçada sözü edilen divan şairi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki  
B) Fuzuli   
C) Nâbi   
D) Nedim   
E) Şeyhi

8.Aşağıda verilen eser-yazar  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) İskendernâme - Ahmedî
B) Harname - Şeyhi
C) Vesiletü'n Necat - Süleyman Çelebi
D) Kanuni Mersiyesi - Baki
E) Siham-ı Kaza - Nabi

9. Aşağıda verilen şairlerden hangisi mesnevi türünde eser vermemiştir?
A) Süleyman Çelebi 
B) Ahmet Paşa 
C) Sultan Veled 
D) Ali Şir Nevai 
E) Mevlana Celaleddin Rumi

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, “Nedim”le ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Divan edebiyatında “mahallileşme akımı”nın en önemli ismi olarak kabul edilir.
B) Şiirlerinde din dışı konuları işlemiştir.
C) “Hüsn ü Aşk” adlı alegorik bir mesnevisi vardır.
D) 18. yüzyılda yaşamıştır.
E) Hece ölçüsüyle türkü yazmış, canlı ve neşeli bir dille kaleme aldığı “şarkı”larla tanınmıştır.

Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılır. Din dışı konuları işlemiş,aşk ve şarap şiirleri yazmıştır. Şiirlerinde söz sanatlarına sıklıkla yer veren şairin ustaca yazılmış gazel ve kasideleri bulunmaktadır.
11. Bu parçada özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Paşa 
B) Hoca Dehhani
C) Şeyhi 
D) Fuzuli
E) Baki

12. Aşağıda sanatçılarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi, mesnevi türünde bir eser değildir?
A) Risaletü’n Nushiyye / Yunus Emre
B) Leyla vü Mecnun / Fuzuli
C) Harname / Şeyhi
D) Hayrabad / Nabi
E) Siham-ı Kaza / Nef’i


Müderrislik yapmış, çeşitli kadılıklarda bulunmuştur. Manastır kadısı iken 4.Murat tarafından Revan seferine vak'anüvis olarak davet edilmiş, sefer sırasında atından düşerek vefat etmiştir.Nesirle kaleme aldığı hamsesi ile tanınır. Hamsesinin en önemli eseri Nihâlistan'dır. Eserde cömertliğe, aşka, ahlaka ve tövbeye dair hikayeler ve fıkralar vardır. Dili oldukça sanatlı ve ağırdır.
13. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nergisi   
B)Sinan Paşa   
C)Naima    
D)Katip Çelebi    
E)Sehi Bey

Özellikle nesirdeki başarısı ve secili üslûbu ile tanınan sanatçı süslü nesrin ilk temsilcisidir.  En önemli eseri tasavvufi düşüncelerin işlendiği Tazarruname'dir. Tazarruname, mensur olmakla birlikte içinde yer yer manzumelerin de bulunduğu bir münâcâttır.
14. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Veysi   
B)Sinan Paşa   
C)Aşık Paşa   
D)Nergisi   
E)Sehi Bey

İlk örnekleri 17.yüzyılda ... ile verilen şarkı nazım şeklinin en büyük ustası Divân'ında yer alan 28 şarkı ile ... kabul edilir. Başlı başına bir divan dolduracak 211 şarkısı ile İstanbul'daki sosyal hayatın bir aynası olan ... ise edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir.
15. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken divan şairleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)Nedim, Enderunlu Vasıf, Naili
B)Naili, Nedim, Enderunlu Vasıf
C)Nefi, Baki, Nedim
D)Nedim, Enderunlu Fazıl, Baki
E)Enderunlu Fazıl, Nedim, Naili


Cevaplar

1.C  2.D  3.A  4.C  5.C  6.C  7.B  8.E  9.B  10.C  11.B  12.E  13.A  14.B  15.B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.