Satır Sonuna Gelen Sözcüklerin Bölünmesi

  • Türkçede satır sonundaki sözcükler kısa çizgi (-) ile bölünür.
  • Satır sonuna sığmayan bu sözcükler ancak hecelerinden bölünür. Sözcüklerin doğru bölünebilmesi için Türkçedeki hece oluşumunu bilmek gerekir.
Hece Oluşumu
Dikkat: Aşağıda verilen kurallar bitişik yazılan birleşik sözcükler için de geçerlidir.
  • İki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: i-çe-ri, se-çi-mi-ne, ba-kı-cı, ba-şöğ-ret-men, Os-ma-no-ğul-la-rı, E-yü-boğ-lu, u-lus-la-ra-ra-sı vb. 
  • Yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: ver-di, ün-lü, il-ko-kul, il-köğ-re-tim, af-fet-ti vb.
  • Yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak vb.
  • Batı kökenli sözcükler de bu kurallara göre hecelere ayrılır: telg-raf, band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, trans-for-ma- tör, komp-leks vb.
Uyarılar
  • Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.
  • Kesme işareti satır sonuna geldiğinde sadece kesme işareti kullanmak yeterlidir ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.