Cümlenin Ögeleri (Özet )

 • Bir düşünceyi, duyguyu, durumu, olayı yargı bildirerek anlatan sözcük ya da sözcük dizisine cümle denir.
 • Cümledeki yargıyı ifade edebilmek için farklı görevler üstlenen unsurlara da öge denir.
Cümlenin Ögelerini Bulurken...
 • Önce yüklem bulunur ve tüm sorular yükleme sorulur.
 • Yüklemden sonra özne sonra da diğer ögeler bulunur.
 • Ögeler bulunurken tamlamalar, sözcük grupları ve deyimler bölünmez.
Yüklem
 • Yargı bildirir.
 • Yüklem tek başına cümle özelliği gösterir.
 • Yüklem çekimli unsurdur yani kipi ve şahsı bellidir.
 • İlk önce yüklem bulunur ve tüm sorular ona sırayla sorulur. (yüklem, özne, nesne...)
 • Hemen hemen tüm sözcük türleri yüklem görevinde kullanılabilir. (eylemler, isimler, zamirler, sıfat tamlamaları, isim tamlamaları, eylemsiler, eylemsi grupları...)
 • Eylem (fiil) dışında bir sözcüğün ya da sözcük grubunun yüklem olabilmesi için ek eyleme ihtiyacı vardır. (isim cümlesi – eylem cümlesi ayrımı)
  → Bilinçlenmiş yurttaş / demokrasinin ön koşuludur.
             özne                           yüklem (isim tam.)(ek eylemin geniş zm.)
Özne
 • Yüklemin bildirdiği işi yapan ya da anlatılan duruma konu olan varlıktır.
 • Özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorularından uygun olanı sorulur.
 • Özne görevindeki sözcük ya da sözcük grubu her zaman yalın haldedir. (yani adın durum eklerini almaz) 
 • Kimi zaman öznenin görevini cümledeki nesne yapar. Bu tür nesnelere sözde özne denir. (edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde görülür) 
Bu tür çalışmalar / daha önce / yapılmıştı.
 • Edilgen eylemlerin yüklem olduğu bazı cümlelerde sözde özne de bulunmaz. 
→ Bu havada geziye gidilmez.
→ İnşaata izinsiz girilmez.
 • "-mak gerek / lazım" kalıbıyla kurulan cümlelerde özne bulunmaz:
→ İşi / doğru / yapmak lazım.
 • Edilgen eylemlerin yüklem olduğu bazı cümlelerde sözde öznenin yanında "örtülü özne" de bulunur. Bu tür özneler, anlam olarak eylemi yapanı ifade etse de bu görevi örtülü olarak yapar. Örtülü özne "-ca, -ce" ekini ya da "tarafından" sözcüğünü alır. 
→ Pansuman / doktor tarafından / yapıldı. 
  Genel kurulca / bazı kararlar / alındı.
 • Özne bazı örneklerde açıklamasıyla verilir. Bu tip cümlelere açıklamalı özne denir.   
→ Selim, muhtarın oğlu, kasabaya inecekmiş. 
Nesne (Düz Tümleç)
 • Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa denir.
 • Nesneler geçişli eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur.
 • Nesneyi bulmak için yükleme ne, kimi, neyi sorularından uygun olanı sorulur.
 • Nesneler cümlede ya yalın halde ya da belirtme halinde bulunur:
Bir araba / kiraladık / akşam için. (ne)
→ Yitirdik /umudunu gözlerimizin, / bir uzak yıldızda. (neyi)
Babamı / yazılarından / tanıyabildim / ancak. (kimi)
 • Edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerdeki nesneye sözde özne denir:
→ Sınıfta / bir cüzdan / bulunmuş.
 • İsim cümlelerinde nesne bulunmaz:
→ Köşkün girişinde / mermer sütunlar / vardı. (dt / özne / yüklem)
Uyarı: Sadece "borçlu" sözcüğünün ek eylem alarak yüklem olduğu cümleler nesne alabilir:

→ Ben / her şeyimi / ona / borçluyum.

Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç)
 • Yüklemin yöneldiği (-e), bulunduğu (-de), çıktığı (-den) yeri gösteren ögedir.  
 • Bir sözcüğün ya da sözcük grubunun yer tamlayıcısı olabilmesi için e, de, den eklerinden birini alması şarttır. 
 • Dolaylı tümleci bulmak için nereye, neye, kime / nerede, kimde / nereden, neyden, kimden sorularından uygun olanı sorulur.
→ Çiçekler / toprağa, / balık / sulara / küstü. (neye)
→ Ben / gece / otelde / kaldım. (nerede)
Benden / selam olsun / Bolu Beyi'ne.  (kimden, kime)     
 • Uyarı: -e (yönelme), -de (bulunma), -den (ayrılma) eklerini alan her sözcük ya da sözcük grubu yer tamlayıcısı değildir:

  → Unutma, akşama seninle buluşacağız.

  Zarf Tümleci

 • Yüklemin anlamını zaman, durum, miktar, yön, koşul ya da tüm bunları soru yoluyla etkileyen ögelerdir. Bunların her biri yükleme sorulan değişik sorularla bulunur.
→ Adam sert konuştu. (nasıl - durum zarf tüm.)
  → Batuhan bugün derse gelmedi. (ne zaman - zaman zarf tüm.)

  → Melek, dışarı çıkmıştı. (nereye - yer, yön zarf tüm.) 
  → Önder derslerine çok çalışırdı. (ne kadar - miktar zarf tüm.)
Uyarılar
 • "Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri" gibi yer-yön bildiren sözcüklerin zarf tümleci olabilmesi için yalın halde olması gerekir. 
Uğur, dışarıya çıkmıştı. (nereye - dolaylı tümleç) 
 • Nicelik bildiren az, çok, pek, daha gibi sözcükler isim cümlelerinde yüklemle beraber kabul edilmelidir. 
→ Sınav çok zordu.
 • Yükleme sorulan "ne ile, ne için, kiminle, kimin için" sorularıyla bulunan ögeler kimi kaynaklarda edat tümleci olarak gösterilse de ÖSYM'nin hazırladığı sınavlarda zarf tümleci olarak gösterilmektedir.
İlgili Sayfalar

6 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.