Divan Sanatçıları Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde şiirlerinde tasavvuf konusunu işlemeyen iki divan şairi birlikte verilmiştir?
A) Şeyh Galip – Nabi       
B) Nefi – Fuzuli 
C) Nedim – Baki               
D) Baki – Fuzuli 
E) Nedim – Şeyh Galip

2. Aşağıdaki divan şairlerinden hangisi karşısında verilen nazım şekliyle  ünlenmemiştir?
A) Nedim – şarkı    
B) Kadı Burhanettin – tuyuğ 
C) Baki – gazel 
D) Bağdatlı Ruhi – kıta
E) Nefi – kaside

"Benim makamım Kerbela toprağı olduğu için şiirlerim nereye giderlerse onları hürmetle karşılamak lazımdır. Benim şiirlerim altın değil, gümüş değil, inci değil, lal değil, topraktır fakat Kerbela toprağıdır. " (Farsça Divan Mukaddimesi'nden)
3.Yukarıda verilen sözleri aşağıdaki şairlerden hangisi söylemiş olabilir?
A) Fuzuli     
B) Baki        
C) Nefi    
D) Nedim     
E) Şeyh Galip

Asıl ismi Mehmet, lakabı Bekâr Memi'dir. Vardar Yenice doğumlu olan şair, İstanbul'a geldikten sonra sanat çevresine giren şair, bir süre sonra Sadrazam İbrahim Paşa'nın vasıtasıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından tanınmıştır. Şiirlerinde genelde din dışı kalarak rindane bir tavır sergilemiştir. Şiirlerine ince fikirleri ve renkli hayalleri yerleştiren şairin bilinen tek eseri Divan'ıdır.
4.Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşlıcalı Yahya    
B) Bağdatlı Ruhi   
C) Hayali   
D) Baki   
E) Şeyhülislam Yahya

Osmanlı ordusunda sipahi olan şair, divan şiirinde az görülen sosyal eleştirinin en önemli ismidir. En önemli eseri Divanı'nda yer alan ve terkibibent nazım şekli ile yazdığı 17 bentlik uzun manzumesidir. Eserde devrin kusurlu gördüğü yanlarını, din ve ahlak sahasındaki ikiyüzlülüğü işleyen şaire Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi şairler de nazireler yazmıştır.
5.Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi    
B) Nefi   
C) Bağdatlı Ruhi   
D) Zati  
E) Neşati

6. Aşağıdakilerden hangisi Nedim için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Şiirlerinde kusursuz bir İstanbul Türkçesi kullanır.

B) Şöhretini gazel ve şarkılarıyla sağlamıştır.
C) Edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir.
D) Mahallileşme akımının kuvvetli temsilcilerinden biridir.
E) Şiirlerinin tasavvufla ilişkisi yoktur.

14.yüzyılın en önemli şairi olarak kabul edilen ... divan sahibi olan ilk şairimizdir. Şairin en ünlü eseri olan ... bir mesnevidir. Tarih, geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi değişik konularda okuyucuyu bilgilendiren eser ansiklopedik özellikler de gösterir.
7. Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Aşık Paşa - Garipname
B) Ahmedi - İskendername
C) Gülşehri - Mantıkut Tayr
D) Mevlana - Mesnevi
E) Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi

15. asrın sade bir Türkçe ile gazeller söyleyen şairidir. Bazı kaynaklara göre yaşadığı çağda olmasa da sonradan Türkî Basit diye anılacak bir akımın da öncüsü olmuştur. Şiirlerinde atasözleri ve deyimlere yer vermiştir. Şairin elde bulunan tek eseri Divan'ıdır.
8. Yukarıda tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Şir Nevai
B) Baki
C) Necati
D) Ahmet Paşa
E) Şeyhi

XVI. yüzyılın en önemli şairlerindendir. Bağdat’ta doğmuş ve bir veba salgınında bu şehirde ölmüştür. Onun şiirlerinde ağırlıklı bir yer tutan aşk, tasavvufî anlayıştan derin izler taşır. Çok sayıda gazel yazmış, kasidelerinde ise sayısız söz ve düşünce oyununa yer vermiştir. Leyla ile Mecnun mesnevisi, onun şiir sanatındaki ustalığını gösteren ölümsüz eserlerinden biridir. Amerikalı Türkolog Annamarie Schimmel onun için “Dünyanın gördüğü en büyük lirik şairdir.” demektedir.
9.Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki  
B) Fuzuli   
C) Nâbi   
D) Nedim   
E) Şeyhi

10. Aşağıda verilen eser-yazar  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) İskendernâme - Ahmedi
B) Harname - Şeyhi
C) Vesiletü'n Necat - Süleyman Çelebi
D) Kanuni Mersiyesi - Baki
E) Siham-ı Kaza - Nabi

11. Aşağıda verilen şairlerden hangisi mesnevi türünde eser vermemiştir?
A) Süleyman Çelebi 
B) Ahmet Paşa 
C) Sultan Veled 
D) Ali Şir Nevai 
E) Mevlana Celaleddin Rumi

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Nedim ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Divan edebiyatında “mahallileşme akımı”nın en önemli ismi olarak kabul edilir.
B) Şiirlerinde din dışı konuları işlemiştir.
C) “Hüsn ü Aşk” adlı alegorik bir mesnevisi vardır.
D) 18. yüzyılda yaşamıştır.
E) Hece ölçüsüyle türkü yazmış, canlı ve neşeli bir dille kaleme aldığı şarkılarla tanınmıştır.

Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılır. Din dışı konuları işlemiş, aşk ve şarap şiirleri yazmıştır. Şiirlerinde söz sanatlarına sıklıkla yer veren şairin ustaca yazılmış gazel ve kasideleri bulunmaktadır.
13. Bu parçada özellikleri verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Paşa 
B) Hoca Dehhani
C) Şeyhi 
D) Fuzuli
E) Baki

14. Aşağıda sanatçılarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi bir mesnevi değildir?
A) Risaletü’n Nushiyye / Yunus Emre
B) Leyla vü Mecnun / Fuzuli
C) Harname / Şeyhi
D) Hayrabad / Nabi
E) Siham-ı Kaza / Nef’i

Müderrislik yapmış, çeşitli kadılıklarda bulunmuştur. Manastır kadısı iken 4.Murat tarafından Revan seferine vakanüvis olarak davet edilmiş, sefer sırasında atından düşerek vefat etmiştir. Nesirle kaleme aldığı hamsesi ile tanınır. Hamsesinin en önemli eseri Nihâlistan'dır. Eserde cömertliğe, aşka, ahlaka ve tövbeye dair hikayeler ve fıkralar vardır. Dili oldukça sanatlı ve ağırdır.
15. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nergisi   
B) Sinan Paşa   
C) Naima    
D) Katip Çelebi    
E) Sehi Bey

Özellikle nesirdeki başarısı ve secili üslûbu ile tanınan sanatçı süslü nesrin ilk temsilcisidir. En önemli eseri tasavvufi düşüncelerin işlendiği Tazarruname'dir. Sanatçı, mensur bir münacat olan eserinde yer yer manzumelere de yer vermiştir.
16. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veysi   
B) Sinan Paşa   
C) Aşık Paşa   
D) Nergisi   
E) Sehi Bey

İlk örnekleri 17.yüzyılda ... ile verilen şarkı nazım şeklinin en büyük ustası Divân'ında yer alan 28 şarkı ile ... kabul edilir. Başlı başına bir divan dolduracak 211 şarkısı ile İstanbul'daki sosyal hayatın bir aynası olan ... ise edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir.
17. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gereken divan şairleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Nedim, Enderunlu Vasıf, Naili
B) Naili, Nedim, Enderunlu Vasıf
C) Nefi, Baki, Nedim
D) Nedim, Enderunlu Fazıl, Baki
E) Enderunlu Fazıl, Nedim, NailiCevaplar

1.C  2.D  3.A  4.C  5.C  6.C  7.B  8.C  9.B  10.E  11.B  12.C  13.B  14.E  15.A  16.B  17.B

3 yorum:

  1. DOSTUM 17 SORU VAR BURADA CEVAP ANAHTARI 15 KARIŞMIŞ SANIRIM

    YanıtlaSil
  2. teşekkürler hocam tekrar için gelmiştim faydası dokundu :)

    YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.