Bahar Kasidesi

Nesib

Esti nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh dem
Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem

Erdi yine ürd-i behişt oldu hevâ anber sirişt
Âlem behişt ender behişt her kûşe bir bâğ-ı İrem

Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır
Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem

Dönsün yine peymâneler olsun tehî humhâneler
Raks eylesin mestâneler mutrıblar ettikçe nagam

Bu demde ki şâm u seher meyhâne bağa reşk eder
Mest olsa dilber sevse ger mazûrdur şeyhulharem

Yâ neylesin bîçâreler âlüfteler âvâreler
Sâgar sunar mehpâreler nûş etmemek olur sitem

Yâr ola câm-ı Cem ola böyle dem-i hurrem ola
Ârif odur bu dem ola ayş u tarabla mugtenem

Zevkı o rind eyler tamâm ki tuta mest ü şâdkâm
Bir elde câm-ı lâle-fâm bir elde zülf-i hambeham

Lutf eyle sâkî nâzı ko mey sun ki kalmaz böyle bu
Dolsun sürâhî vü sebû boş durmasın peymâne hem

Her nev resîde şâh-ı gül aldı eline câm-ı mül
Lutf et açıl sen dahi gül ey serv-i kadd-i gonca-fem

Bu dürd ü bu sâfî deme dönsün piyâle gam yeme
Kânûn-ı devr-i dâime uy sen de mey sun dembedem

Meydir mihekk-i âşıkân âşûb-ı dilârâm-ı cân
Sermâye-i pîr-i mugân pîrâye-i bezm-i sanem


Mey âkili irşâd eder âşıkları dil şâd eder
Seyle verir berbâd eder dillerde koymaz gerd-i gem

Mey âteş-i seyyâledir mînâ kadehle lâledir
Yâ gonca-i pür jâledir açmış nesîm-i subh-ı dem

Sâkî meded mey sun bize câm-ı Cem ü key sun bize
Rıtl-ı peyâpey sun bize gitsin gönüllerden elem

Biz âşık-ı âzâdeyiz ammâ esîr-i bâdeyiz
Âlüfteyiz dildâdeyiz bizden dirîg etme kerem


Girizgah

Bir câm sun Allah için bir kâse de ol mâh için
Tâ medh-i şâhenşâh için alam ele levh u kalem


Methiye

Ol âfitâb-ı saltanat ol şehsüvâr-ı memleket
Cem bezm ü Hâtem-mekremet memdûh-ı esnâf-ı ümen

Ablaksüvâr-ı rûzgâr âşûb-ı Rûm u Zengbâr
Leşker-şikâr-ı kâmkâr Behrâm-ı Âferîdûn alem

Pîrâye-i mülk ü milel sermâye-i dîn ü düvel
Ki olmuş nasîbi tâ ezel tâc-ı Ferîdûn taht-ı Cem

Hâkân-ı Osmânî-neseb ki münderic zâtında hep
İslâm-ı Fârûk-ı Arab ikbâl-i Pervîz-i Acem

Sultân Murâd-ı kâmrân-efsürde vü kişversitân
Hem pâdişeh hem Kahramân sâhibkırân-ı Cem haşem

Şâhenşeh-i ferhunde baht ârâyiş-i dîhîm ü taht
Bahtı kavî ikbâli saht İskender-i Yûsuf şiyem

Şâh-ı cihânârâ mıdır mâh-ı zemînpîrâ mıdır
Behrâm-ı bîpervâ mıdır yâ âfitâb-ı pür kerem

Şâhâne meşreb Cem gibi sâhibkırân Rüstem gibi
Hem Îsâ-yı Meryem gibi ehl-i dil ü ferhunde dem

Dünyâ ve mâfîhâ nedir cennet olursa yâ nedir
Lutf eylemek zîrâ nedir yanında bir nakd u selem

Cümle hünerden Bânasîb sırr-ı acep sun-ı garîb
Meclisde şûh u dilfirîb cenk edecek şîr-i ücem

Gâhî ki ol şîr-i yele hışm ile tîg alır ele
Olur cihân pür zelzele basdıkça meydâna kedem

Ol dem ki kasd-ı cenk eder sahrâları gül renk eder
Dünyâyı hasma teng eder olursa Sâm u Güstehem

Sürdükçe hasma yektene bakmaz silâh u cevşene
Yer kalmaz aslâ düşmana illâ beyâbân-ı adem

Ey Husrev-i âlî nijâd vey dâver-i pâk itikâd
Ey şâh-ı sâhib adl ü dâd ey pâdişâh-ı muhterem


Fahriye

Sen bir şeh-i zîşânsın şâhenşeh-i devrânsın
Yanî ki sen hâkânsın devrinde ben Hâkânî’yim

Ben gerçi bir bîhâsılım şâkird-i ders-i müşkülim
Hem mekteb-i ehl-i dilim halk olmadan levh ü kalem

Sözde nazîr olmaz bana ger olsa âlem bir yana
Pürtumturâk u hoş edâ ne Hâfızım ne Muhteşem

Hâkânî’yim ben Muhteşem yanımda serheng-i haşem
Hâfız olur lebbeste dem dâmem edince zîr ü bem


Dua

Nefî yeter davâyı ko dünyâ ile kavgâyı ko
Eflâke istiğnâyı ko hâke yüzün sür lâcerem

Kaldır elin eyle duâ buldu kasîden intihâ
Şimdi duâ etmek sana hem müstehabdır hem ehem

Nice kasîde bir kitâb mecmûa-i pür intihâb
Her nüktesi Faslulhitâb her beyti bir genc-i hikem

Tâ ki cihân mamûr ola geh emn ü geh pür şûr ola
İkbâl ile mesrûr ola ol Husrev-i vâlâ himem


Nefi

İlgili Sayfa

Divan Şiiri Örnekleri

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.