Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular

..., Türk edebiyatında ... tarzda yazılmış ... tiyatrodur. Yapıtın ... (1859) ve ... (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro yoktu.
1. Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? (2006)
A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı
B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği – tanınmadığı
C) Şair Evlenmesi – batılı – ilk – yazıldığı – basıldığı
D) Hasan Mellah – bilinen – gerçek – övüldüğü – yerildiği
E) Aşk-ı Memnu – modern – klasik – okunduğu – sevildiği

2.Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006)
A) Makale, fıkra, deneme gibi Batıdan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.
B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte divan edebiyatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.
C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.
D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr’dır.


(I) Ziya Paşa, (II) tiyatroda (III) “eğlence” ile “sosyal fayda”yı birleştirip tiyatroyu (IV) “faydalı bir eğlence” olarak nitelendirmiştir. Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini bazı makaleleri ile (V) Celâleddin Harzemşah Mukaddimesi’nden öğrenmek mümkündür. 
3. Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2006)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi'nin (I) Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Namık Kemal’in (II) İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin (III) Zehra, Recaizâde Mahmut Ekrem’in (IV) Araba Sevdası, Nabizâde Nazım’ın (V) Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara örnek olarak gösterilebilir. 

4. Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? (2007)
A) I. ile II.     B) I. ile IV.    C) II. ile III.     D) III. ile V.     E) IV. ile V.


5. Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (2007)
A) Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.
C) La Fontaine'den çeviriler yapmıştır.
D) İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.
E) İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.

Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya çalışmıştır. İlk kuşaktan sonra, ..., ..., ..., .... oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır. 

6. Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2008)
A) Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten
B) Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan
C) Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den
D) Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan
E) Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri – Refik Halit’ten


7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemine özgü bir kavram yoktur? (2010)
A) Memleket bitti yine bitmedi hâlâ sen ü ben
     Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen
B) Olmuş insâna taasub bir onulmaz illet
     Hüsn-i tedbîrin ile kurtulur andan millet
C) Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
    Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
D) Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
    Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz
E) Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
    Esîr-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esâretten

(I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II) İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır. 

8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2010)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

..., Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir” adlı makalesinin ... Dönemindeki dil anlayışını belirleyecek düzeyde bir içeriği vardır. 

9. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? (2010)
A) Namık Kemal’in – Millî Edebiyat
B) Şinasi’nin – Tanzimat
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in – Servet-i Fünûn
D) Tevfik Fikret’in – Fecr-i Âtî
E) Yahya Kemal Beyatlı’nın – Cumhuriyet

I. Sergüzeşt
II. Araba Sevdası
III. Felâtun Beyle Râkım Efendi
IV. Mâî ve Siyah
V. Mürebbiye 

10. Yukarıdaki yapıtlardan hangilerinde Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir? (2010)
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

Gerek sosyal gerekse metafizik konularda yazdığı şiirlerindeki ahlakçı ve filozofça tutumuyla Ziya Paşa, divan şiirindeki “hakimane” şiirin son temsilcisi ve halk filozofu ünvanını kazanmıştır. Bu tarz şiirlerinden birçok beyti ve dizesi, birer atasözü sağlamlığı ve sevimliliğiyle belleklerde yer etmiştir. 
11.Bu parçadaki açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisinin Ziya Paşa’ya ait olduğu söylenemez? (2011)
A) İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
    Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
B) Nâ-merd olayım çarha eğer minnet edersem
    Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın
C) Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
    Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
D) Pek rengine aldanma felek eski felektir
    Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
E) Ne kaldı rûha teselli şarâbdan başka
    Boğaz’da üç gecelik mâhtâbdan başka

“Düzenlemeler” anlamına gelen “Tanzimat”, bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı kurumlarıyla Batı’ya yönelişi demektir. Tanzimat Döneminde Batı’yı yakından tanımış, Batı uygarlığının önemini kavramış kimi Türk aydınları, yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat yönünden Batı ile bağlantılar kurmuşlardı. 1860 yılında Agâh Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları ... adlı gazete ile Tanzimat edebiyatı başlamış oldu. 

12. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011)
A) Tercüman-ı Ahval
B) Ceride-i Havadis
C) Takvim-i Vakayi
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Tasvir-i Efkâr

İlk Türk romancıları, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın belirttiği gibi “romancı muhayyilesiyle doğmuş” yazarlar değildi. Bu türde verdikleri ürünler, ister istemez deneyim eksikliğinin izlerini taşıyordu. Bu yüzden roman kalıbını yeni bir ortama uyarlamanın sıkıntısını da yaşıyorlardı. ... adlı romanı, bunun ilk örneğidir. 

13. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? (2011)
A) Mehmet Rauf’un Eylül
B) Sami Paşazade Sezai’nin Sergüzeşt
C) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat
D) Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Beyle Rakım Efendi
E) Mehmet Murat’ın Turfanda mı Yoksa Turfa mı

Namık Kemal, (I) Zavallı Çocuk’ta, genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını; (II) Akif Bey’de, vatan sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini; (III) Gülnihal’de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; (IV) Cezmi’de, Kırım Hanı Adil Giray’ın yaşamını; (V) Celalettin Harzemşah’ta İslam birliği düşüncesini anlatır. 

14. Bu parçada Namık Kemal’in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2011)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Onun için, edebiyat bir araçtır. Halkın kültürel düzeyini yükseltmek için, halkın anlayabileceği bir dille yazdıklarını biçimlendirir. Nitekim romanlarındaki öğreticiliğin özünde böyle bir kaygı vardır. Ayrıca romanlarında özellikle ahlak, toplumsal adalet kavramlarına ağırlık verir. 

15. Bu parçada sözü edilen Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? (2011) 
A) Şinasi
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Muallim Naci
E) Recaizade Mahmut Ekrem

(I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nâzım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir. 

16. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2011)
A) II.     B) III.    C) IV.     D) V.      E) VI. 

Konusu bir paşanın oğlu ile bir cariyenin aşk macerası olan ..., o zamanlar artık kapanmak üzere olan bir devrin cariyeli, köleli büyük konak hayatının Türk romanındaki en başarılı örneğidir. Sırf cariye olduğu için konak sahibinin oğlu ile evlenemeyen Dilber’in hayatı anlatılır bu romanda. 

17. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir? (2012)
A) Sergüzeşt    B) Zehra     C)İclâl     D)Bir Hatıra    E)Zavallı Kız   

18. Bir eleştirmenin, Abdülhak Hamit Tarhan'ın edebiyatımızdaki yerini ve kişiliğini değerlendirirken verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (2012)
A) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda kurallar öne sürmekten çok, bunları yazdığı şiirlerle örneklendirme yolunu seçmiştir.
B) Tamamıyla klasik bir edebiyat kültürü ile yetişmiş; 
Tahran’dan döndükten sonra Şinasi, Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem’i okumaya başlamış ve ilk yapıtlarını tiyatro türünde yazmıştır. 
C) Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin bizde ilk örneklerine onun Sahra adlı yapıtında rastlanır.
D) Hayal gücünün enginliği, duygularının zenginliği yönünden o, Tanzimat sonrası edebiyatımızın lirik şairleri arasında yer alır. 

E) Nağme-i Seher adlı kitapta topladığı ilk şiirlerinde divan şiirinden etkilendiği açıkça görülür.

Ziya Paşa’nın Avrupa dönüşü yayımladığı eser, Tanzimat yazarlarının hiç değilse yeni edebiyat kökleşene kadar unutturmaya çalıştıkları divan şiirini tekrar diriltebilir düşüncesiyle Namık Kemal tarafından amansızca tenkit edildi. Eser çıktığı zaman Magosa’da sürgünde bulunan Namık Kemal, edebiyatta yenilik yapma yolunda arkadaşı olan Ziya Paşa’nın, böyle birdenbire güçlükle yapılanları da yıkabilecek bir eser çıkarmasına haklı olarak içerledi. Ama bu öfkesini, asabi bir yazı şeklinde değil, eserin yanlışlarını bir bir göstererek sağlam, inandırıcı, mantığa dayanan güçlü bir eleştiri halinde ortaya koydu.
19. 
Bu parçada Ziya Paşa’nın sözü edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir? (2013)
A)Şiir ve İnşa   B)Zafername   C)Terkibibent   D)Harabat    E)Rüya

20. Aşağıdaki yargılardan hangisi, Tanzimat Dönemi öykü ve romanlarının özelliklerinden biri değildir? (2013)
A) Genellikle saray ve çevresindeki insanların kural tanımaz tutum ve uygulamaları dile getirilmiştir. 
B) Karakterler; doğal bireyler olmaktan çok, yazarın çizdiği, genellikle insana özgü karşıtlıkları simgeleyen kişilerdir. 
C) Yüzyılın sonuna doğru köy, köylü sorunlarının konu olarak yer almaya başladığı görülür.
D) Ahmet Mithat’ın Felâtun Bey ile Rakım Efendi adlı eseri ile Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı eserlerinde benzer konular işlenmiştir.
E) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat’ı ilk romandır, ancak edebî değer taşıyan ilk roman Namık Kemal’in İntibah adlı eseridir.

21. 
Aşağıda verilen eserlerin ait olduğu edebî türlerin hangisinde, Tanzimat’tan önceki dönemde eser verilmemiştir? (2014)
A) Hürriyet Kasidesi
B) Yurttan Yazılar
C) Terkibibent
D) Vatan Şarkısı
E) Kırık Hayatlar


22. Tanzimat Dönemi'nde aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, divan edebiyatına karşı eleştirel bir tavır aldığı söylenemez? (2014)
A) Şinasi
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Muallim Naci 


Romancıların ele alıp işledikleri konular, dönemin sosyal ve siyasal koşullarıyla sınırlıdır. Bunların ortak amacı; halka seslenen bir roman türü geliştirmek, Batılılaşma ile gelen sosyal ve kültürel değişimi halka benimsetmek, halkı onlardan haberdar etmektir. Romanların yapı ve konuları, bu düşüncenin gerçekleşmesine hizmet eder. Esirlik, aile, görücü usulü evlilik ve kadınların eğitimi gibi döneme özgü sosyal konular; aşk, ölüm ve kahramanlık gibi evrensel konularla desteklenir. Yapı ise birey-gelenek, birey-toplum ve kadın-erkek ekseninde şekillenir.
23. 
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada dile getirilen dönemin yazarlarından birine aittir? (2015) 
A) Sinekli Bakkal B)Huzur C)Baba Evi D)Cezmi E)Mai ve Siyah

Yazarın edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri de köy hayatını ve köy insanını ilk olarak ele almış
olmasıdır. Anadolu köylüsünün bilgisizliği, yoksulluğu, ağalar ve tefeciler ile ilişkileri, duygusal davranışları olayların içinde eritilerek ustalıkla ortaya konmuştur. Bu bağlamda Antalya’nın Kaş ilçesindeki bir köyde geçen olayların anlatıldığı roman, yazarın en başarılı eseri sayılır.
24. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A)Sami Paşazâde Sezai 
B)Şemsettin Sami
C)Nabizâde Nâzım 
D)Ahmet Mithat Efendi
E)Muallim Naci 


Ben “edebî” sayılabilecek hiçbir eser yazmadım. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım sıralarda edebiyattan anlamayanlar, toplumumuzun büyük çoğunluğunu teşkil ediyordu. Benim emelim de fazlaca eser vererek çoğunluğa hitap etmek, onları aydınlatıp dertlerine tercüman olmaya çalışmaktı. Zaten edebiyat yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Bence o dönemde “edebî” eser vermek, karnını doyuramamış bir kimseye meyve ikram etmek kadar garip bir hareketti.
25. 
Aşağıdakilerden hangisinin edebiyat anlayışı, bu parçadaki yazarla örtüşür? (2016) 
A) Sami Paşazâde Sezai
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil
E) Abdülhak Hamit Tarhan 

Şair, Tanzimat’tan sonra Divan edebiyatına ilk fakat usta bir söyleyişe kavuşmuş şuurlu bir dönüşü temsil etmektedir. Yeni şiirin sadece Batı’ya değil millî örneklere de bağlanmasını istemiştir. Şair, Köylü Kızların Şarkısı adlı şiiri ile edebiyatımızın ilk ve şaşılacak kadar yeni olan ahenkli köy şiirini ortaya koymuştur. Bu şiirde köylülerin konuşmaları, yaşayışları ve duygulanışları aruz vezni içinde canlı bir üslupla yansıtılmıştır. Ayrıca Fransız şiirinden başarılı tercümeler de yapmıştır. Şiirlerini Ateşpâre, Şerâre ve Füruzan isimli kitaplarda toplamıştır. 
26. 
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2016)
A) Nabizâde Nâzım 
B) Recaizade Mahmut Ekrem 
C) Ziya Paşa 
D) Şemsettin Sami 
E) Muallim Naci


Türk edebiyatında Doğu-Batı karşıtlığı meselesinde bir senteze ulaşma çabası, 1950’lere kadar yazılan çoğu romanda dikkat çeken bir unsurdur. Bu romanlarda, modernleşmeyi yüzeysel olarak anlayan ve kökleriyle bağı keserek değerlerinden kopan “alafranga züppe tipler” gülünç ve acınası durumlara düşerler.
27. 
Bu parçada sözü edilen roman kişilerine aşağıdakilerden hangisi örnektir? (2017) 
A) Çalıkuşu‘ndan Kamuran
B) Araba Sevdası‘ndan Bihruz
C) Ateşten Gömlek‘ten İhsan
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi‘den Rakım
E) Fatih-Harbiye’den Şinasi

Sürekli bir “değişme” ihtiyacı duyan ..., bir düzen ve denge düşüncesinden uzaktır. Bu düzensizlik, onun mizacının ve sanatının en belirgin özelliğidir. Onun şiirlerinde hem biçim ve içerik hem de dil bakımından yenilikler dikkat çeker. O, Tanzimat Dönemi’nin en renkli şairidir. Hayal gücünün zenginliği, duygularının çeşitliliği ve tabiata duyduğu ilgi, onun Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının lirik şairleri arasında anılmasını da sağlamıştır. Özellikle eşinin ölümü üzerine yazdığı şiiri, hafızalarda önemli bir yer edinmiştir.
28. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2017)
A) İbrahim Şinasi
B) Namık Kemal
C) Ziya Paşa
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

29. 
Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2018) 
A) Kişiler, eğitim düzeylerine göre konuşturulmuştur. 
B) Gülmece yoluyla toplumsal eleştiri yapılmıştır. 
C) Kişilerin adlarıyla sosyal ve kişisel özellikleri arasında bağ vardır. 
D) Batılılaşmanın olumsuz yönlerini yerme amacıyla yazılmıştır. 
E) Tipleştirmeye dayalı bir tiyatro anlayışını yansıtmaktadır

Yazar, bu romanda kıskançlık konusunu ele alır. Eser, yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmud Sadık tarafından Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmıştır. Edebiyatımızda natüralizm akımının etkilerinin görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Romanın başlangıcında iki aile vardır: Eşini kaybetmiş, kızıyla beraber oturan Şevket Efendi’nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş, annesi Münire Hanım’la birlikte oturan Suphi’nin ailesi.
30. 
Bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?(2018)
A) Namık Kemal - İntibah
B) Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
C) Ahmet Mithat Efendi - Felâtun Bey ile Râkım Efendi
D) Sami Paşazade Sezai - Sergüzeşt
E) Nabizade Nazım – Zehra 

Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkısı bulunan, tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan ----; başta Cimri olmak üzere Molière’in hemen hemen bütün eserlerini Türkçeye aktarmıştır. Tanzimat Dönemi’nin önemli kültür adamlarından biri olan yazar, kendine has yöntemlerle tiyatro çevirileri ve uyarlamaları yapmıştır. 
31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2019)
A) Recaizade Mahmut Ekrem    B) Ahmet Mithat Efendi     C) Namık Kemal 
D) Ahmet Vefik Paşa      E) Direktör Ali Bey 


Namık Kemal’in tiyatrosu, bir dava tiyatrosudur. Yazar; vatanperverlik, İslam birliği, insan hakları gibi inandığı değerleri, toplumun kalkınmasına yönelik fikirlerini ve geleneğe ilişkin tenkitlerini tiyatro türünde verdiği eserlerinde de işler. XIX. yüzyılın başında bir Rumeli şehrindeki yöneticinin zulmüne karşı başlayan isyanı Gülnihal adlı oyununda; kuşatma altında bulunan bir kalenin fedakârlıklarla kurtuluşunu da ---- adlı oyununda anlatır. 
32. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2019)
A) Kara Bela              B) Zavallı Çocuk            C) Akif Bey 

D) Vatan yahut Silistre          E) Celâlettin Harzemşah 

33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı eserde de dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorunu eleştirilmektedir? (2020)
A) Ey vatan ver elini bir sıkayım! 
Elimizden gidiyorsun adiyö... 
Çeşm-i şefkat ile baktıkça sana 
Beni mahzun ediyorsun adiyö. 


B) Yorgan döşek demez satar 
Tiyatroda loca tutar 
Gider evde yerde yatar 
Şık beylerde olan hâlet 
Kabul olunmaz rezalet 


C) Hür olmak ister isen olma cihanın 
Zevkinde safasında gamında kederinde 
Canan gide rindan dağıla mey ola rîzan 
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde 


D) En ummadığın keşfeder esrar-ı derunun 
Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın 
Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın 
Ey gonca bu cemiyyeti her-dem mi sanırsın 


E) Bir damla inciydi kirpiklerinde, 
Aşkın ıztırabla dolu rüyası 
Bir başka güzellik var kederinde 
Bir başka âlem ki ruhunun yası, 
Sessiz incileşir kirpiklerinde. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk edebiyatında Batılılaşma çabasındaki züppe tipiyle karşılaşırız. Bunların en meşhurlarından biri olan ----, roman boyunca kendini bilmez tavırlarıyla Periveş’in peşinden koşarken çevresindekiler tarafından kandırılıp dolandırılır. ---- ise II. Meşrutiyet sonrasındaki siyasi belirsizlik ortamında kurnazca yükselmeye çabalayan bir tiptir. Bu bakımdan ilki kendini bilmezlikle gülünç duruma düşerken diğeri II. Meşrutiyet ilanının puslu havasından yararlanmaya çalışan bir kurnazdır.  
34. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi sırasıyla getirilmelidir?  (2021)
A) Bihruz Bey - Efruz Bey  
B) Bihruz Bey - Ali Bey  
C) Ali Bey - Rakım Efendi  
D) Rakım Efendi - Efruz Bey  
E) Felatun Bey - Efruz Bey

Dilber, küçük yaşta Asaf Paşa’nın konağına esir olarak verilmiştir. Asaf Paşa’nın Paris’teki resim tahsilinden dönen oğlu Celal Bey, onu tabloları için model olarak kullanır. Celal Bey’in kendisini bir araç gibi görmesinden derin ızdırap duyan Dilber’in yapabildiği tek şey ağlamaktır. Celal Bey, bu gözyaşları karşısında onun bir esir olarak neler hissedebileceğini anlamaya başlar. Dilber’in ağlaması iki gencin hayatında bir dönüm noktası olur. Sadece sanatına âşık olduğunu tekrarlayan Celal Bey’in nazarında Dilber, artık bir “oyuncak” değil, bir sevgilidir.  
35. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerin hangisidir? (2021)
A) Müşahedat  
B) Esaret  
C) Zehra  
D) Sergüzeşt   
E) Gülnihal

Tanzimat sanatçıları arasında daha çok şiirleriyle tanınmıştır. Manzum hatta mensur tiyatro eserlerinde bile şairane bir üslubu vardır. Çoğu uzun şiir olan şiir kitapları ile manzum tiyatrolarında aynı şairane üslubu kullanmıştır. Şiirlerindeki kelime kadrosu, söz ve anlam sanatları, ifade çeşitleri nesirlerinde de görülür. Nazife, Tezer, Eşber, Sardanapal, İlhan, Turhan aruz vezniyle yazılmış oyunlarıdır. Edebiyat çevrelerinde bu eserlerle ilgili sahnelenmek için değil, okunmak için yazıldığı kanaati yaygındır.
36. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2022)
A) Namık Kemal
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Şemsettin Sami

Tercüman-ı Ahvâl’in birinci sayısındaki “Mukaddime”sinde; gazetenin sosyal ve edebî hayatta ne denli gerekli olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte halka seslenme ve ona ulaşma yolunda önemli bir vasıta olarak gördüğü gazetenin halkın anlayabileceği bir dile sahip olması gerektiğini savunmuştur. 1862’de çıkardığı Tasvir-i Efkâr gazetesi de hem bu fikirlerin gelişmesine hizmet etmiş hem de birçok başarılı genç sanatçının yetişmesine vesile olmuştur.
37. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2023)
A) İbrahim Şinasi
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Şemsettin Sami

👉 Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Soruları pdf olarak indir! 👈 👈

İlgili Sayfalar

Çıkmış Sorular (Konu)

Soru İndir (pdf)

Cevaplar

1.C  2.E  3.A  4.D  5.A   6.D  7.D  8.C  9.A  10.C  11.E  12.A  13.C  14.D  15.B  
16.A  17.A 18.E 19.D  20.A   21.E   22.E  23.D   24.C   25.B   26.E   27.B 28.D  29.D  30.E  31.D  32.D  33.B  34.A  35.D  36.D  37.A

60 yorum:

 1. ilk özel gazete şinasinin yanlışlık var.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Soruda "yoktur" diyor. (5.soruyu kastediyorsanız)

   Sil
 2. Hobi olarak edebiyatla ilgilenmek ne guzell

  YanıtlaSil
 3. anlaşılan ösym tanzimat'tan pek zorlamıyor öğrencileri

  YanıtlaSil
 4. 2 soru neden e şıkkıdır.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr’dır." Adı geçen gazeteler resmi değil, özel gazetedir.

   Sil
  2. Tam tersi olmali ilk öz gazete tercümani ahval şinasi tarafindan cikariliyor

   Sil
  3. Yanlış olan şık tırnak içine alınıp yazılarak yanlışlık gösterilmek istenmiş. Tabii ki ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval.

   Sil
 5. 29. sorunun cevabı d olmalı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yorumunuz için teşekkür ederim ama cevap D zaten

   Sil
 6. 9.soru b olması gerekmiyor mu hatta tek başına cıkardığı bir gazete

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tek başına çıkarmaktan kasıt, ortağının olmamasıdır.
   Namık Kemal, gazeteciliğe Şinasi'nin yanında Tasvir-i Efkâr'da başlamıştır. Şinasi yurt dışına çıkmak zorunda kalınca gazetenin idaresini Namık Kemal'e bırakmıştır.

   Sil
 7. Kitap ıniz varmı soru bankası falan

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Henüz böyle bir çalışmamız yok. İlginiz için teşekkür ederim.

   Sil
 8. 2. soruda hata var. hem B şıkkı hem de E şıkkı doğru cevap. yeni nazım şekilleri tanzimat ile birlikte gelmemiştir. tanzimat edebiyatı divan şekillerini aynen devam ettirmiş sadece içeriğini değiştirmiştir. yeni nazım şekilleri serveti funun ile geliyor. E şıkkında ise gazeteler resmi değil özel gazete

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tanzimat ikinci dönem şairi Abdülhak Hamit Tarhan ile hem yeni hem de karma nazım şekilleri kullanılmaya başlanır. Başka bir deyişle Tarhan, divan şiirini şeklen de terk etmiştir. O yüzden B şıkkı doğru. Sizin dediğiniz Tanzimat Birinci Dönem için geçerli. Bir de zaten bu çıkmış bir soru ve üzerinde herhangi bir tartışma olmadı.

   Sil
 9. 2.soru da tecuman-ı ahval ve tasir i efkar tanzimat donemine agit gazeteler degil mi cevap neden e yardimcı olur musunuz lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İkisi de özel gazete ancak şıkta "resmi gazeteler" diyor.

   Sil
 10. Çok faydalı bir site yapmışsınız teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Faydalı oluyorsam ne mutlu bana, güzel yorumunuz için teşekkür ederim.

   Sil
 11. 3. soru neden A şıkkı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Parçada anlatılan sanatçı Namık Kemal. Ziya Paşa'nın tiyatro türünde eseri yok.

   Sil
  2. Teşekkür ederim.

   Sil
 12. 2021 de çıkan soruya bak arkadaş ya. Tam da benim dönemimde çıkmıştı. Efruz kim ya? Ömer Seyfettin'in Efruz Bey adlı eseri var tamam ama tanzimat dönemiyle ne alaka? Lütfen 34. soruyu açıklar mısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tanzimat ikinci dönem sanatçısı Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası romanındaki Bihruz Bey ile Ömer Seyfettin'in Efruz Bey karakterleri arasındaki benzerlikten (İkisi de züppe) yararlanarak hazırlanmış bir soru. Yani bir anlamda hem Tanzimat hem de Milli Edebiyat sorusu.

   Sil
  2. anladım. Teşekkürler. Pekçok öğretmen dinledim hiçbirisi Efruz Bey'in önemli bir eser olduğunu demedi...

   Sil
 13. Emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 14. Hocam Tanzimat ile ilgili çıkmış bütün sorular var mı?

  YanıtlaSil
 15. 16. sorunun cevabını anlamadım yardımcı olursanız sevınırım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Zehra yerine Karabibik gelecek. Nabizade Nazım'ın, köy hayatını konu edinen eseri Karabibik'tir.

   Sil
 16. edebiyat ilgili her şey için girdiğim,aradığımı bulduğum tek site... her şey için teşekkürler...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlginiz ve güzel yorumunuz için ben teşekkür ederim.

   Sil
 17. ne kadar faydalı bir sitte

  YanıtlaSil
 18. Çok iyi ya elinize sağlık gerçekten çok başarılı olmuş

  YanıtlaSil
 19. muallim naci divan edebiyatını gerçekçi olmamasından dolayı eleştirmiş nasıl 22.soru ziya paşa değil övüyordu harabat eserinde

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ziya Paşa Harabat'tan önce yazdığı "Şiir ve İnşa" makalesinde divan şiirine karşı eleştirel bir yaklaşım içerisindedir. Muallim Naci ise yeniliğin eski ile bağların koparılmadan yapılmasından yanadır.

   Sil
 20. 21. Soruda nasıl A oluyor açıklayabilir misiniz Hürriyet "Kasidesi" kaside divan edebiyatında görülen bir nazım şekli değil midir?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 21'in cevabı E. Sanırım yanlış baktınız.

   Sil
 21. 21.soruyu açıklayabilir misiniz lütfen anlayamadım pek

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Verilen eserlerden sadece Kırık Hayatlar roman. Bildiğiniz gibi roman türünün ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir,

   Sil
 22. 31. Soruyu aciklayabilirmisiniz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ahmet Vefik Paşa, Bursa Valiliği sırasında bir tiyatro kurarak Moliere'den yaptığı çeviri ve adaptasyonları burada sahneletmiştir. Bu tiyatro Anadolu’da kurulan ilk tiyatrodur.

   Sil
 23. 37 d 4 y 2 b teşekkür ederim çok iş gördü

  YanıtlaSil
 24. her konu için mutlaka girip bakıyorum kolaylık sağladığınız için teşekkürler gayet sade ve hoş bir site

  YanıtlaSil
 25. 2 . Soru anlamadım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr resmî değil özel gazetelerdir.

   Sil
 26. 10. Soru da verilen tüm romanlar yanlış batılılaşmayı işlemiyor mu ? Yardımcı olur musunuz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. I. Sergüzeşt - Esaret (kölelik)
   II. Araba Sevdası
   III. Felâtun Beyle Râkım Efendi
   IV. Mâî ve Siyah - İstibdat döneminin bunalımlı gençliği
   V. Mürebbiye - Burada Batılılaşma kısmen ele alınmış ama ana tema değil

   Sil
 27. Tesekkurlercok faydalı oldu

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.