Servetifünun-Fecriati ve Bağımsızlar

Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiğini, aile ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.
1. Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (2006)
A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Paris'te Bir Türk – Ahmet Mithat
D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hayâl İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın

Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları egemendir. Hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
2. Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır? (2006)
A) Tanzimatçılar 

B) Edebiyat-ı Cedîdeciler 
C) Fecr-i Âticiler 
D) Yedi Meşaleciler 
E) Milli Edebiyatçılar 

Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar topluluğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, piyesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır. 
3. Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007)
A) Hamdullah Suphi
B) Tevfik Fikret
C) Cenap Şahabettin
D) Abdülhak Hâmit
E) Süleyman Nazif

4. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) Mehmet Rauf’un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmektedir.
B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.
C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.
D) Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.
E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

(I) Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen  (II) Tanzimat Dönemi yazarı (III) Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı (IV) Mai ve Siyah adlı (V) romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.
5. Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

6. Aşağıdakilerden hangisi, Edebiyat-ı Cedîde şairlerinin bir özelliği değildir? (2008)
A) Romantik ve simgeci olma
B) Şiirlerini halk dilinin söz değerleriyle biçimlendirme
C) Yoğun bir duygusallık yaşama
D) Kendilerine özgü bir şiir dili oluşturma
E) Doğayı önemli bir anlatım aracı olarak kullanma


Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım. Çünkü her akımın öncüsü aslında bir kişidir. Ondan sonra gelenler de aynı yolu izleyerek akımın öncüsünü taklit etmekten başka bir şey yapmaz. Bu bağlamda şiir akımı da olamaz. Çünkü bu da bir çeşit taklit zinciridir. İşte ... böyle bir zincirin halkası olmaktan kaçınmış, belirli bir akım içinde yer almamıştır.
7. Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki adlardan hangisi getirilmelidir? (2009)
A) Cenap Şehabettin
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Mehmet Âkif Ersoy
D) Oktay Rifat
E) Ece Ayhan
 


Servet-i Fünun edebiyatında (I) sürrealizm akımının etkileri görülür. Bu yolla şiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Servet-i Fünun edebiyatının sanatçıları (II) dili sadelikten uzaklaştırmışlardır. (III) Aruz ölçüsünü, kullandıkları dile başarıyla uygulamaları, onların bir başka özelliğidir. Batı edebiyatında gelişen (IV) sone, terzarima gibi nazım şekillerini kullanmış, ayrıca (V) klasik şiirin nazım biçimlerinden biri olan müstezadı değiştirerek “serbest müstezat” adı verilen bir nazım biçimi oluşturmuşlardır.
8. Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (2009)
A) I.nin yerine “parnasizm ve sembolizm akımlarının” getirilmeli
B) II.nin yerine “dilde sadeleşme düşüncesini savunmuşlardır” getirilmeli
C) III.nün yerine “hece ölçüsünü” getirilmeli
D) IV.nün yerine “tuyug, bent” getirilmeli
E) V.nin yerine “halk şiiri” getirilmeli

... idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. ... Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. ... orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.
9. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? (2009)
A) Araba Sevdası’nda – Muhsin Bey’de – Şemsa’da
B) Yâdigarlarım’da – Zavallı Kız’da – Karabibik’te
C) Handan’da – Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta – Hüseyin Fellah’ta – Paris’te Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnû’da – Kırık Hayatlar’da

Servetifünûn edebiyatını oluşturan şairler arasında ..., ... ; öykücü ve romancılar arasında ..., ... adlarını sayabiliriz.
10. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?(2010)
A)Ziya Paşa'nın - Namık Kemal’in - Recaizade Mahmut Ekrem’in - Ahmet Mithat Efendi’nin
B)Tevfik Fikret'in - Cenap Şahabettin’in - Halit Ziya Uşaklıgil’in - Mehmet Rauf’un
C)Abdülhak Hamit Tarhan’ın - Muallim Naci’nin - Şemsettin Sâmi’nin -Nabizade Nâzım’ın
D)Mehmet Emin Yurdakul’un - Mehmet Âkif Ersoy’un - Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

Servetifünûn şiiri ile Fecriatî şiirinin başlıca özellikleri arasında ilk olarak, kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. (I) Fecr-i Âtî şiirinin başlıca temaları, Servet-i Fünûn şiirinde olduğu gibi, aşk ve doğadır. (II) Aşk kadar doğa betimlemeleri de tümüyle özneldir. (III) Dilde Servetifünûncuların tuttuğu yol benimsenerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler alınmış, konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. (IV) Vezin, yine aruzdur. (V) Ancak Fecriatîciler de Servetifünûncular gibi sembolik şiirden uzak durmuştur.
11. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2010)

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

12. Tevfik Fikret’in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2010) 
A) Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur.
B) Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır.
C) Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir.
D) Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur.
E) Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir. 


..., bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “... gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.
13. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010)
A) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Âkif Ersoy
B) Halit Fahri Ozansoy – Orhan Seyfi Orhon
C) Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Cahit Sıtkı Tarancı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Arif Nihat Asya


Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başında dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada, konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçeye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıcaya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle, her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir.
14. Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle, bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz? (2010)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Hâşim

Servetifünûn Döneminde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de .... Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servetifünûnculardan ayrıdır. Servetifünûncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul'un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, Boğaziçi yalılarındaki; İffet, Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.
15. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010) 
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır
B) Ahmet Râsim’dir
C) Reşat Nuri Güntekin’dir
D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır
E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan ..., 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.
16. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010)
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ali Canip Yöntem
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver 


Tarih, coğrafya, gezi, dil bilgisi gibi çok değişik konularda yapıtlar veren ve son derece üretken bir yazar olan ... daha çok, denemeleri, musahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onun bu tarz yapıtları, Türkiye'nin 1890’dan sonraki kırk yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.
17. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011)

A)Ahmet Rasim
B)Kenan Hulusi Koray
C)Mithat Cemal Kuntay
D)Ali Canip Yöntem
E)Tahsin Nahit

18. Ahmet Haşim’in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2011) 
A) Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin, iç dünyasında yarattığı izlenimleri yansıtmıştır.
B) Yaşanılan hayattan uzak, tamamen hayalî bir âleme sığınma isteği, birçok şiirinde görülür.
C) Vezin olarak yalnızca “aruz”u kullanmıştır.
D) Türk şiirini Batılılaştırma konusunda “düşünen”den çok, “uygulayan” kişidir.
E) Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, gurup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır.

19. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012)
A) 1940'lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.
B)Fecriati'nin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim'dir.
C)Servetifünun Dönemi'nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.
D)Tanzimat Dönemi'nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.
E)Millî Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Millî Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan'ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde ..., Avrupai Türk şiirinin 1880’den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında, romantiklere bağlıdır. Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, üslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupai Türk şiirinin temsilcisidir.
20. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2013)
A)Süleyman Nazif   

B)Tevfik Fikret  
C)Ali Canip Yöntem  
D)Şinasi
E)Hüseyin Suat Yalçın

Şiirlerinde aşk ve tabiat öne çıkan önemli iki temadır. Türk şiirinin en dikkate değer empresyonist şairi olarak kabul edilir. “Köylü vezni” dediği hece veznini kullanmamış, şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Serbest müstezat, en çok tercih ettiği nazım biçimidir.
21. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire aittir? (2013)
A)Sis       
B)Hürriyet Kasidesi   
C)O Belde     
D)Kar Musikileri       
E)Makber 

I. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altındadırlar.
II. Kendi kişiliklerini gizlerler.
III. Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.
IV. Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.
V. Çevre tasvirleri, eseri süslemek için değil, kahramanların kişiliklerinin oluşumunu
tamamlayabilmek için yapılmıştır.
22. Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir? (2013)
A) Hayal İçinde     

B) Pandomima   
C) Kırık Hayatlar  
D) Ferdi ve Şürekâsı   
E) Genç Kız Kalbi 

Bu dönemin zevk ve anlayışına uygun kaleme alınmış şiirler, sanatın "şahsi ve muhterem" olduğunu söyledikleri hâlde, tek bir şairin eseri olarak düşünülecek cinstendir. Söyleyişte serbestlik arayışları, alışılmış ve kabul görmüş şiir formlarını zorlama çabaları, biraz daha Batılı görünme; duyulmamış tabiatı ve yaşanmamış aşkı şiirleştirme istekleri kendilerine has sesi ve söyleyişi bulmalarına engel olmuştur, denilebilir. Ama asıl neden, o dönemde yaygın olarak benimsenen görüşlere katılmamış olmalarıdır.
23. Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (2013)
A) Fecratîciler     
B) Servetifünuncular  
C) Garipçiler  
D) Tanzimatçılar    
E) Hisarcılar 

24. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? (2014)
A) Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir.
B) Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım şekilleri denenmiştir.
C) Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır.
D) Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir.
E) Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.

(I) Öz şiirin güzel örneklerini veren Ahmet Haşim, 1921 yılında, o zamana kadar yazdığı şiirlerin büyük bir kısmını (II) Göl Saatleri adı ile bastırmıştır. (III) Fecriati edebiyatı şairlerinden olan Haşim, şiirlerinde (IV) hak ve adalet olmak üzere iki tema üzerinde durmuştur. Vezin olarak da yalnızca (V) aruzu kullanmıştır.
25. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2014)
A) I.    B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.

26. Aşağıdaki yazar - eser
 - kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2014) 
A) Halit Ziya Uşaklıgil – Mal ve Siyah – Hakkı Celis
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi – Meftun
C) Şinasi – Şair Evlenmesi – Ebüllaklaka
D) Namık Kemal – İntibah – Ali Bey
E) Peyami Safa – Biz İnsanlar – Necati

Her kim bu halk için yazar, halkın olur;
Aydınlatabildiyse eğer, aydın olur…
Muhtaç değildir eli, altın kaleme:
Kullandığı her kalem onun, altın olur!
27. Bu dörtlükte dile getirilen düşünce, aşağıdaki şairlerden hangisinin edebî anlayışıyla örtüşmez? (2014)
A) Arif Nihat Asya
B) Namık Kemal
C) Ahmet Haşim
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Emin Yurdakul 


Romanlarında; ferdin iç dünyasını esas alan konuları, Servetifünun hareketinin genel karakterine daha uygun romantik duyguları, hayalleri ve aşkları ele alır. Çok ender de olsa Halas gibi kimi romanlarında bazen yurtseverlik duygularının ve sosyal alandaki Batılılaşma hareketine ait bazı unsurların anlatıldığı da olur. Romanlarında sosyal çevreye ve olaya değer vermeyen sadece psikolojik içeriğe yönelen bir yazardan bundan fazlası da beklenemez. Gerçekten, onun romanlarındaki esas muhtevayı ferdin iç dünyası oluşturur ve romanlarının daha çok psikolojik roman çeşidine sokulabileceği sonucuna varmak güçtür.
28. Bu parçada romanlarından ve romancılığından söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Peyami Safa
E) Hüseyin Cahit Yalçın 


Yahya Kemal Beyatlı'yla mizaç ayrılığından dolayı şiiri farklı bir yönde gelişen bu şair, saf şiir arayışı açısından, döneminde Yahya Kemal'e en yakın sanatçıdır. Ancak Yahya Kemal’in saf şiir düşüncesi; romantik, parnasist, sembolist ve neoklasik gibi Fransız şiirinin birbirinden çok farklı özellikler taşıyan örneklerinin etkileriyle oluşmuştur. Bu şair ise saf şiiri, Fransız sembolistlerinde ve izlenimcilerinde bulmuştur.
29. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Ahmet Haşim
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Mehmet Akif Ersoy 


Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve Bihter’in evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı karşıya kalırız. Bu roman; XIX. yüzyılın sonlarında oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini anlatıyor.
30. Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir? (2015)
A) Hayal İçinde           

B) Yaprak Dökümü         
C) Bugünün Saraylısı
D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç     

E) Kırık Hayatlar

Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin bir beyannameyle ortaya çıkan ilk topluluğu olan ..., ortak çıkardıkları şiir kitaplarının başına bir mukaddime koyarak “son zamanların renksiz ve dar Ayşe Fatma terennümü" nü sürdüremeyeceklerini şiirin konu bakımından değişmesi ve gelişmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
31. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2015)
A) Yedi Meşaleciler 

B) Beş Hececiler 
C) Maviciler 
D) Hisarcılar 
E) Genç Kalemler

Devrin siyasi koşulları gereği içe kapanma, maraziliğe varan bir melankoli ve kişisellik bu grubun olumsuz özellikleri gibi görülse de estetik değerlerde derinleşme ve gelişme daha belirgindir. Yeni bir edebî dilin oluşmasını ve gelişmesini sağlamışlardır ama bir önceki nesil tarafından sadeleştirilmeye çalışılan yazı dilini yeniden ağırlaştırdıkları için eleştirilmişlerdir. Gerek şiirde gerekse nesirde ahenkli kelimelere, Arapça ve Farsça tamlamalara, eski sözlüklerde bulunan fakat Arapça ve Farsçada dahi artık kullanılmayan bazı sözcüklere şiirlerinde yer vermişlerdir.
32. Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? (2016)
A) Yedi Meşale    
B) Tanzimat   
C) Millî Edebiyat    
D) Servetifünun    
E) Garip

Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıtabilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinçleri, umut ve bezginlikleri, fazileti ve gururu, buğuz ve istihzası, elle tutulurcasına şiirinden sezilir. Gerçekten de onun çok etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu yargısı, hatıra yazan bütün arkadaşlarının ortak yargısını oluşturur. Yahya Kemal Beyatlı ise onun bu özelliğini Portreler adlı kitabında “Hırsını yenemeyecek derecede kindar.” cümlesiyle özetlemektedir. Özellikle İstanbul'a olan kinini anlattığı şiiri, Yahya Kemal’in bu cümlesine iyi bir örnektir.
33. Bu parçada mizacından ve şiirinden söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? (2016)
A)Mehmet Akif Ersoy 
B)Süleyman Nazif 
C)Cenap Şehabettin
D)Namık Kemal 
E)Tevfik Fikret

Bu edebiyat döneminin başlıca teması hayal-hakikat çatışmasıdır. Romanda ve şiirde bu konu çok işlenmiştir. Örneğin Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, “mai hayallerden siyah hakikate” düşünce kötümser olur. Aşkta, hayatta ve dostlukta hayal kırıklığı bu dönem sanatçılarının baş tacıdır. Şairlerin tabiata bakışları da farklıdır. Tabiat, içinde mesutça yaşanılan bir cennet gibidir. Toplumdan kaçan şair, teselliyi onda bulacaktır.
34. Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir? (2017)
A) Servetifünun    
B) Tanzimat    
C) Cumhuriyet    
D) Millî Edebiyat    
E) Fecriati

Şiiri hikâye olarak değil, sessiz bir şarkı olarak gören şair, metinlerinde müzikaliteye büyük önem verir. Şair, kendi şiirine yapılan eleştirilere cevap vermek amacıyla kaleme aldığı yazıyı, Piyâle adlı şiir kitabının ön sözünde “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” başlığı altında yayımlar. Bu yazısında şiir görüşünü ortaya koyan sanatçıya göre şiir, sözcükler arasındaki dalgalanma ve birleşmelerden doğan seslerin uyandırdığı duygudur. Bu şiir anlayışı, açık bir anlamı ve anlatımı öne çıkarmaz; şiirin anlaşılabilmesi için okuyucunun da katkısını gerektirir.
35. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada şiir anlayışından söz edilen şaire aittir? (2017)
A) Bursa’da Zaman 
B) O Belde 
C) Kaldırımlar 
D) Monna Rosa 
E) Sessiz Gemi

Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarındandır. Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır. Eserlerinde eski yeni çatışması, yüzeysel Batılılaşma ve aile geçimsizliklerini işlemiştir.
36. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? (2018)
A) Şık    
B) Kırık Hayatlar    
C) Sözde Kızlar    
D) İstanbul’un İç Yüzü    
E) Çalıkuşu

... hayatının sonuna doğru şiir kitaplarının adlarından içinde yer alacak şiirlerin sırasına kadar bütün ayrıntılarla ilgilenmişse de şiirleri ancak ölümünden sonra kitaplaşabilmiştir. 1961'de yayımlanan ... adlı kitabı, şairin en tanınmış eseridir. Adını, kitabın ilk şiiri olan "Süleymaniye’de Bayram Sabahı"nın üçüncü dizesinden alan bu eser, şairin şiir anlayışını anlamada anahtar bir işleve sahiptir.
37. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? (2018)
A)Ahmet Haşim - Piyale
B)Yahya Kemal Beyatlı - Kendi Gök Kubbemiz
C)Necip Fazıl Kısakürek - Çile
D)Mehmet Akif Ersoy - Safahat
E)Faruk Nafiz Çamlıbel - Han Duvarları

II. Meşrutiyet sonrası edebiyat sahnesine çıkan ve genç edebiyatçılardan oluşan bu topluluk, ferdiyetçi bir sanat görüşünü esas alır. Türk edebiyatı tarihinde ilk kez bir bildirgeyle        ortaya çıkan bu edebî topluluk, devrin sosyal ve politik ortamından dolayı, amaçladıkları pek çok şeyi başaramadan dağılmıştır. 
38. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî topluluğun üyesi değildir?  (2019)
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu    
B) Refik Halit Karay    
C) Ahmet Haşim 
D) Celal Sahir Erozan           
E) Cenap Şahabettin 

Servetifünun Dönemi'nin az tercih edilen türleri hakkında bir çalışma yapmak öteden beri aklımdaydı. Dönem ve sanatçılarına dair tüm çalışmalarda şiir, roman, öykü üçlüsünün mutlak hâkimiyetine karşı ben araştırmamı sadece öteki türler üzerine yaptım. Yine de Servetifünun şair ve yazarlarınca yazılan tüm şiir, roman ve öykü kitaplarını da okudum. Aslında Recaizâde'nin ve Abdülhak Hamit'in sağladığı hazırlığı, o edebî etkiyi dikkate almam ve onları okuyarak başlamam gerekirdi ancak bunun için yeterli zamanım yoktu. Bir araştırmacı olarak kabul etmeliyim ki Servetifünun Dönemi'nin portresi, bu iki sanatçının eserlerini okumadığım ve değerlendiremediğim için biraz eksik kaldı. Sonuçta çalışmamda Servetifünun'un şimdiye değin pek çizilmemiş bir edebî türler portresini çizdim. Servetifünun'dan şiir, roman ve öyküyü çıkardığınızda geriye ne kalır sorusuna yanıt aradım. 
39. Bu parçada söz edilen araştırmacı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2020)
A) Rübab-ı Şikeste ve Kırık Hayatlar'ı çalışmasına katmamış fakat okumuştur. 
B) Tanzimat’ın II. dönemi ile Servetifünun arasında bir geçiş olduğunu düşünür. 
C) Talim-i Edebiyat, Çok Bilen Çok Yanılır ve Sahra adlı eserleri okumuştur. 
D) Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Kavgalarım adlı eserleri değerlendirmiştir. 
E) Hüseyin Cahit, çalışmasında yer verdiği sanatçılardandır. 

Ahmet Haşim ve Orhan Veli’nin şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. 
40. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? (2020)
A) A. Haşim: Azizim nazımdan ritim ve şekli atarsanız geriye bir şey kalmaz! 
O. Veli: Anlam kalır, doğal bir söyleyiş kalır ki mirim, gerçek şiir de budur! 
B) O. Veli: Mana kadar müzikaliteye önem verseydiniz şiiriniz daha iyi olurdu! 
A. Haşim: Şiirde yalınlık aradım ben; süs ve gösteriş değil efendim! 
C) O. Veli: Divan nazmının şekillerini, serbest müstezata kurban edemezsiniz! 
A. Haşim: Halk şiirinin imkânları ve hece iyi bir şiir yaratmak için yeterlidir! 
D) O. Veli: Şiirimi parnasyen biçimcilikle değil sembollerle ördüm bendeniz! 
A. Haşim: Saf şiirin peşinde koşarken şiir kuşunu öldürdünüz siz! 
E) A. Haşim: Muhterem, nazmı belirsizliğe ve anlaşılmazlığa hapsettiniz! 
O. Veli: Hayır efendim, söz dizimini değiştirirken şiiri yeniden icat ettik! 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Türk şiiri millî kaygıların öne çıktığı yeni bir zeminde yol alır. Aynı süreçte ---- milliyetçi bir çıkış yaparak döneminin bireyci ve biçimci şiir anlayışına tarihî ve romantik bir alternatif geliştirir. Hemen sonrasında Genç Kalemler hareketi içerisinde şiir ve millî şuuru birleştiren, II. Meşrutiyet Dönemi boyunca egemen olacak biçim ve içerik anlayışının temellerini Türkçü bir düşünsel tutumla atan ---- kendini gösterir. Bu arada Servetifünun şiirinin öncülerinden biri olan ve parnasizmden etkilenerek yazdığı bireysel şiirlerin ardından sosyal konulara ilgi duyan ---- başlangıçtaki sanat anlayışından oldukça uzaklaşarak toplumsal faydacı bir çizgiye varır. Bu dönemde kendine özgü bireysel tutumuyla ortaya çıkan ---- dışındaki Fecriaticiler de millî zemine geçip toplumcu bir hassasiyetin ağır bastığı, şiirselliğin millî şuur ve kaygıların gerisinde kaldığı bir görüş benimser. 
41. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez? (2020)
A) Tevfik Fikret      
B) Mehmet Emin Yurdakul     
C) Ziya Gökalp 
D) Mehmet Akif Ersoy          
E) Ahmet Haşim 

Eserlerinde yüksek zümreye ait kişilerden seçtiği kahramanların çoğu Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi zengin ve modern semtlerde yaşar. Ekmek ve iş kaygıları yoktur. Sadece aşkı, giyim kuşamı, eğlenmeyi düşünürler. Çalışmayı küçümseyen, bazen bir kusur sayan, hiç olmazsa üzüntü konusu yapan görüşleri vardır. Hemen hepsi okumuş ve gelir düzeyi yüksek olan bu kahramanlar; yabancı dil bilir, dönemin şiirsel ve karmaşık üslubuyla konuşur. Çocuklar yabancı mürebbiyeler elinde büyür; evlerde piyano, keman çalınır ve alafranga sofralar kurulur. Yetişkinler ile çocuklar arasında yadırgatıcı bir resmiyet vardır. Yazarın geçim sıkıntısı çeken yegâne kahramanı hülyalı şair, yılda ancak “iki çift ayakkabı ve iki kravat” alabildiği (!) ve çalışmak zorunda olduğu için acınası bir yoksulluk içinde çizilir.  
42. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir? (2021)
A) Halit Ziya Uşaklıgil  
B) Hüseyin Cahit Yalçın  
C) Recaizade Mahmut Ekrem  
D) Ahmet Hamdi Tanpınar  
E) Abdülhak Şinasi Hisar

Şiirde konunun genişletildiği, yeni imgelerle beraber Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla dolu ağır bir dilin tercih edildiği görülür. Sanatçılar içinde yaşadıkları siyasi ve sosyal yapıdan kaçıp uzaklaşma isteğiyle hayale yönelirler. Bunları bizzat yaşayan bir yazar, Kırk Yıl adlı kitabında şöyle demektedir: “Günden güne temas edilemeyecek mevzuların ve kalemin ucuna geldikçe atılacak kelimelerin, hele ne türden olursa olsun idareye, ahvale telmih denilebilecek sözlerin adedi, arta arta öyle bir yekûna çıkmıştı ki matbuatın sahası artık hareket edilemeyecek kadar daralmış, kullanılabilecek kelimelerin lehçesi, ilkel bir kavmin lisanı kadar küçülmüştü.”.
43. Bu parçada söz edilen edebî dönem/topluluk aşağıdakilerden hangisidir? (2022)
A) Tanzimat
B) Servetifünun
C) Millî Edebiyat
D) Fecriati
E) Cumhuriyet

Servet-i Fünun’da akıl ve mantık oyunlarına dayanan tenkit yazıları yazar ve büyük kalem kavgalarında yer alır. Bunların en önemlileri dekadanlık meselesi ve Ali Kemal’le çatışmasıdır. Hem basın hayatını hem de edebiyat tecrübelerini Kavgalarım, Matbuat Hatıraları ve Edebî Hatıralar adlı eserlerinde yayımlamıştır. Bu eserlerde basın tarihinin iç yüzünü ve devrin şartlarını ayrıntılarıyla anlatır.  
44. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2023)
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Ahmet Rasim
C) Tevfik Fikret
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Refik Halit Karay

Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok,  
Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok
Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz...”  
Baban gidince demek kaldı âdeta öksüz!  
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini,
Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?  
Dedim ki ben de:
— Ayol dinle annenin sözünü!
45. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? (2023)
A) Cenap Şahabettin
B) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ziya Paşa

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.D  2.B  3.C  4.E  5.B  6.B  7.C  8.A   9.E  10.B  11.E  12.C  13.A  14.E  15.A   16.C  17.A 18.D  19.C  20.B  21.C  22.B  23.A  24.E  25.D  26.A   27.C  28.A  29.A  30.E  31.A   32.D 33.E  34.A  35.B  36.A  37.B  38.E  39.C  40.A  41.D  42.A  43.B  44.A  45.D

25 yorum:

 1. 2006 oncesi yok mu?

  YanıtlaSil
 2. Sağolun çok faydalı oldu.

  YanıtlaSil
 3. 42.soruda neden Hüseyin Cahit Yalçın diyemiyoruz acaba açıklar mısınız?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Paragrafta sürekli birden fazla eser ve kahramandan söz ediliyor. Bir de parçanın sonuna doğru hayalleri olan bir şairden bahsedilmiş ki o da Mai ve Siyah'ın kahramanı Ahmet Cemil olmalı. Halit Ziya'nın roman türünde sekiz eseri var. Halbuki Hüseyin Cahit'in Servetifünun içinde gösterilen tek romanı (Hayal İçinde) var. (Ahmet Mithat etkisiyle yazdığı "Nadide" adlı romanı saymazsak.) Dahası Hüseyin Cahit Yalçın romancılığı ile öne çıkan bir isim değil. O, asıl şöhretini yazdığı eleştiri yazıları ve girdiği polemiklerle kazanmış bir adam. Bu arada Yalçın'ın Hayal İçinde adlı romanında Nezih adlı yüksek ideallere sahip bir gencin İstanbul’da bir Rum kızına âşık oluşu sonucunda hayatın acı gerçekleriyle yüz yüze gelişi anlatılmaktadır.

   Sil
 4. 30. Soruda iki eser var ve ikiside Halit ziyaya ait ve parçada aşkı memnudan bahsediliyor ama şıklarda yok acaba soruda hata riski var mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Soru zaten "Aşk-ı Memnu" romanını sormuyor, Aşk-ı Memnu üzerinden daha doğrusu konusunu vererek aşağıdaki eserlerden hangisi bu romanın yazarına aittir, diyor. Şıklardaki eserlerden Halit Ziya'ya ait olan sadece Kırık Hayatlar" adlı roman.

   A) Hayal İçinde - Hüseyin Cahit Yalçın
   B) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
   C) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
   D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç - Hüseyin Rahmi Gürpınar
   E) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil

   Sil
 5. pdfte neden 2018e kadar var

  YanıtlaSil
 6. sağ olun hocam, içeriğinizin faydası çok.

  YanıtlaSil
 7. 38 neden E , A olması gerekmiyor mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Parçada bahsedilen topluluk Fecriati (II. Meşrutiyet (1908) sonrası diyor bir de bildiri diyor.). Cenap Şahabettin ise Servetifünun şairi. A neden değil çünkü Yakup Kadri edebiyata Fecriati'de başlamış sonra Milli Edebiyata geçmiştir.

   Sil
 8. muhteşem bi site düzemlemişsiniz teşşekür ediyorum çok faydalı oldu

  YanıtlaSil
 9. Ellerinize sağlık sitenizden sürekli istifade ediyoruz Allah razı olsun.

  YanıtlaSil
 10. Güzel yorum ve dilekleriniz için ben teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 11. 38. soruyu açıklayabilme şansınız var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Parçada bahsedilen topluluk Fecriati, Cenap Şahabettin ise Servetifünun şairi. A ya da B neden değil çünkü hem Yakup Kadri hem de Refik Halit edebiyata Fecriati'de başlamış sonra Milli Edebiyata dâhil olmuştur.

   Sil
 12. arayüzü olsun kolay kullanımı olsun mükemmel bir site. hocam faydanız gerçekten çok büyük allah razı olsun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Desteğiniz ve güzel yorumunuz için teşekkür ederim.

   Sil
 13. Hocam 45. soruyu anlamadım nasıl anlayacağız hangi yazar olduğunu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Verilen parçanın bir manzum hikâyeden alındığı açık. Bir olay; kişi, yer, zamana bağlanarak şiir biçiminde anlatılmış. Şıklara baktığımız zaman içlerinde manzum hikâye yazan tek isim Mehmet Akif Ersoy.

   Sil
 14. Sağ olun hocam.

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.