Hürriyet Kasidesi (Günümüz Türkçesi)

1.Beyit

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten 


Asrın doğruluk ve selametten sapmış hükümlerini görüp şeref ve haysiyetle hükûmet kapısından çekildik.

2.Beyit

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten


Kendini insan bilenler halka hizmetten usanmaz. İyiliksever insanlar zulüm görenlere yardımdan ellerini çekmezler. 

3.Beyit

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten 


Millet hakir olduysa şanına noksan gelir sanma. Cevher yere düşmekle değer ve kıymetinden bir şey kaybetmez. 

4.Beyit

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten 


Hamurunun mayası vatan toprağı olan vücûdun vatan yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa ne gam? (bunda üzülecek ne var?) 

5.Beyit

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten 


Dünyada zalimin yardımcısı alçaklardır. İnsafsız avcıya hizmetten zevk alan köpektir. 

6.Beyit

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten 


Hayatın değerini şöhretin faydasından yüce bilenler, derhal ebedî bereketi (feyzi) geçici zevklere tercih ederler. 

7.Beyit

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten 


İnsanlarda hayatın uzun olmasına bu kadar rağbet nedendir? Bilmiyorum, insana emaneti (canı) korumaktan ne menfaat olabilir? 

8.Beyit

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten 


Kendi nefsinden utanmaz fakat kınanmaktan utanan kişi, kendini herkesten alçak görür. 

9.Beyit

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten


Gayretini arttırarak pişmanlıktan yararlanmak, akıl sahipleri için felekten intikam almak demektir. 

10.Beyit

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten 


Başarının sırrı milletin gönül birliğindedir. Halkın fikirlerinin başka başka olmasından hayırlı sonuçlar doğar. 

11.Beyit

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten


Bir güç sahibi birinin azim kuvveti, dünyayı idare eder. Metanet sahibi kişilerin ayaklarını sağlam basması ile cihan titrer. 

12.Beyit

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten 


Milletteki gevşeklikten ve ağır davranmaktan sakın korkma. (Çünkü) kader her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar. 

13.Beyit

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten


Zincire vurulmuş arslana ayaklarının güçsüzlüğü kabahat değildir. (Bu) dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utansın. 

14.Beyit

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten


Ziya (Ziya Paşa ya da ışık) en yüksek noktadan uzakta ise mecburiyettendir. Tabiat (dünya) yerde kalmış kabiliyetten utansın. 

15.Beyit

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten 


Biz, mayası bütünüyle şehadet kanıyla karılmış olan o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız.

16.Beyit

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten


Biz bir aşiretten dünyaya hükmeden bir devlet yaratan o yüce himmetli, çalışkan ve güçlü kişileriz. 

17.Beyit

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten


Biz hamiyet meydanında kendisine alçaklık toprağından (ayaklar altında toprak olmaktan) mezar toprağı (ölüm) daha iyi gelen o yüce yaratılışlılarız (milletiz). 

18.Beyit

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten


Hürriyet mücadelesi, korkulu ateş olsa ne gam. Mert olan (bir insan) bir can için gayret meydanından kaçar mı? 

19.Beyit

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten


Celladın can alıcı kemendi, acımasız bir ejder olsa bile, yine bin kere esaret zincirinden daha iyidir. 

20.Beyit

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten


Felek, her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin. Millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim. 

21.Beyit

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten 


En basit zevki(nin) vezirlikten, sadrazamlıktan daha üstün olan mesleğimde çektiğim bütün eziyet ve sıkıntılar anılsın. 

22.Beyit

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten


Vatan, kendisine aşık olanları gurbetin acılarından ayırmayan vefasız (ve) insanla alay eden bir güzele dönmüş(tür). 

23.Beyit

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten


Rica, ümit ve korkudan / yalvarma ve yakarmadan uzağım. Benim açımdan, görevim menfaatimden, hakkım hükûmetin kötü niyetlerinden daha üstündür. 

24.Beyit

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten 


Ey adaletsiz! Milletin yiğitleriyle mücadeleden sakın. Senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ateşi karşısında erir. 

25.Beyit

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten


Zulüm ve adaletsizlik ile hürriyeti yok etmek (ortadan kaldırmak) ne mümkün(dür?) Eğer gücün yetiyorsa insanoğlundan idraki (anlayışı) kaldır.

26.Beyit

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten


Gönülde çalışma cevheri, elmas cevherine benzer. Baskının şiddetinden (ve) ağırlığın tesirinden (dolayı) ezilmez. 

27.Beyit

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten


Ey hürriyetin güzel yüzü! Ah! (sen) ne büyüleyici imişsin. Esaretten kurtulduk gerçi (fakat bu sefer de senin) aşkının esiri olduk. 

28.Beyit

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten


Şimdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelliğini gizleme. Güzelliğin ümmetin / milletin nazarlarından ebediyete kadar uzak kalmasın. 

29.Beyit

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten


Ey geleceğin ümidi (olan hürriyet)! Ah sen ne can dostuymuşsun. Dünyayı bin ümitsizlik ve sıkıntıdan kurtaran sensin.

30.Beyit

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten 


Hükmetme zamanı senindir, hükmünü dünyaya geçir. Allah yüceliğini her türlü belalardan korusun. 

31.Beyit

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten


Ey yaralı kükreyen arslan! Senin gezdiğin güzel sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan uyan.İlgili Sayfalar

Namık Kemal

Vatan Türküsü

Yararlanılan Kaynak

Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi ve Tahlili, Adem Çalışkan

7 yorum:

 1. EMEĞİNİZE SAĞLIK :)

  YanıtlaSil
 2. Elinize Sağlık çok güzel bir eser şahsen çok severim.

  YanıtlaSil
 3. 11c den olanlar +1

  YanıtlaSil
 4. ne büyük adammışsın be nâmık kemâl…
  senin yaşadığın devirde yaşamak isterdim…

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.