Satır Sonuna Gelen Sözcüklerin Bölünmesi

  • Türkçede satır sonundaki sözcükler kısa çizgi (-) ile bölünür.
  • Satır sonuna sığmayan bu sözcükler ancak hecelerinden bölünür. Sözcüklerin doğru bölünebilmesi için Türkçedeki hece oluşumunu bilmek gerekir.
Hece Oluşumu
Dikkat: Aşağıda verilen kurallar bitişik yazılan birleşik sözcükler için de geçerlidir.
  • İki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: i-çe-ri, se-çi-mi-ne, ba-kı-cı, ba-şöğ-ret-men, Os-ma-no-ğul-la-rı, E-yü-boğ-lu, u-lus-la-ra-ra-sı vb. 
  • Yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: ver-di, ün-lü, il-ko-kul, il-köğ-re-tim, af-fet-ti vb.
  • Yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak vb.
  • Batı kökenli sözcükler de bu kurallara göre hecelere ayrılır: telg-raf, band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, trans-for-ma- tör, komp-leks vb.
Uyarılar
  • Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.
  • Kesme işareti satır sonuna geldiğinde sadece kesme işareti kullanmak yeterlidir ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.