İlk İslami Eserler Konu Testi 1

Eserde, ülkede yaşayan herkesin üzerine düşen görevleri yapması halinde hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaşabilecekleri vurgusu yapılır. Eser, idareciler için bir siyasetname; tüm insanlar için de bir ahlak ve tasavvuf kitabıdır.
1. Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
B) Divan-ı Hikmet
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divanû Lûgati’t Türk
E) Kabusname


Türklerin görgülerini, bilgilerini göstermek için söyledikleri şiirlerden örnekleri kitaba serpiştirdim. Sıkıntılı veya sevinçli günlerde yüksek düşüncelerle söylenmiş olan ve ilk söyleyenden sonra kuşaktan kuşağa aktarılan atasözlerini de kitaba aldım. Böylece kitap en üst düzeyde yetkinliğe ve mükemmel arılığa ulaştı.
2. Bu parçada sözü edilen “kitap” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
C) Divanû Lûgati’t Türk
D) Atabetü’l Hakayık
E) Divan-ı Kebir 


(I) Divan-ı Hikmet adlı eser, Hoca Ahmet Yesevi ve onun ölümünden sonra Yesevi dervişlerinin onun üslubu ile söylediği şiirlerden oluşmaktadır. (II) Ahmet Yesevi, Türk tasavvuf edebiyatının Anadolu dışındaki ilk büyük ismidir. (III) Eserin yazılma amacı, halka İslamiyet’i öğretmektir. (IV) A
ruz vezniyle ve dörtlükler halinde söylenen şiirler, (V) sade bir dille yazılmış didaktik manzumelerdir.
3. Numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

1071 yılında Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a takdim edilmiş Türkçe bir eserdir. Dört sembolik kişilik üzerine kurgulanmış olan eserde anlatılmak istenenler bu kişilerin diyalogları ve anlatımları üzerinden ortaya konulmuştur.
4. Parçada sözü edilen eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaşgarlı Mahmut
B) Edip Ahmet Yükneki
C) Ahmet Yesevi
D) Keykavus 

E) Yusuf Has Hacip

5. "Pir-i Türkistan" adıyla da anılan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaşgarlı Mahmut 
B) Edip Ahmet Yükneki 
C) Ahmet Yesevi
D) Dede Korkut
E) Yusuf Has Hacip

Edip Ahmed atım, edeb pend sözüm
Sözüm munda kalur barur bu özüm
Kelür küz keçer yaz barur bu ümür,
Tüketür ümürni bu yazum küzüm...  
6. Dil, biçim ve içerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin aşağıdaki eserlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Kutadgu Bilig
B) Mesnevi
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Divanû Lûgati’t Türk

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Divanû Lûgati’t Türk için bir bilgi yanlışı vardır?
A) Hem Türkçenin güzelliklerini ortaya koymak hem de Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
B) Eserde 7500 Arapça sözcük Türkçe olarak açıklanmıştır.
C) Eser aynı zamanda Türkçenin ilk dil bilgisi kitabıdır.
D) Eserde Türk dünyasını gösteren bir de harita vardır.
E) Türk örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgiler de veren eser ansiklopedik sözlük özelliği gösterir.


sana men ayayın yarağsızlarığ
yarağsızka yakma yorığıl arığ

özüm taplamaz nen biri yalğan ol
munında basası bu küç kılğan ol

suk erse kılınçı yeg erse özi
iwek erse kılkı uwutsuz közi

(Ben hoşlanmadığım şeyleri sana söyleyeyim, sen onlara yaklaşma, temiz olmaya çalış. Benim beğenmediğim şeylerden biri yalandır. Ondan sonra zulüm edenler gelir. Sonra da haris tabiatlı, olgun olmayan insanlar ile aceleci ve gözü doymaz olanlar.)

8. Kutadgu Bilig'ten alınan bu dizelerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
B) Kaside nazım şekli ile yazılmıştır.
C) Yabancı dillerin etkisi sınırlıdır.
D) Pendname özelliği gösterir.
E) Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük yoktur.

9. İslamiyet öncesindeki atasözlerimiz üzerine bir araştırma yapmak isteseniz aşağıdakilerden hangisini kaynak olarak seçmeniz daha doğru olacaktır?
A) Kutadgu Bilig
B) Divanû Lûgati’t Türk
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Divan-ı Kebir

Ben onların en uz dillisi, en açık anlatanı, akılca en incesi, soyluca en köklüsü, en iyi kargı kullananı, olduğum halde onların şarlarını, çöllerini baştan başa dolaştım. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma, Kırgız, boylarının dillerini, kafiyelerini belleyerek faydalandım. Öyle ki bende onlardan her boyun dili en iyi yolda yerleşmiştir. Ben onları en iyi surette sıralamış, en iyi bir düzenle düzenlemişimdir.
10. Bu parçada konuşan aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kaşgarlı Mahmut 
B) Edip Ahmet Yükneki 
C) Ahmet Yesevi
D) Dede Korkut
E) Yusuf Has Hacip

11. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de sembolize edilen kavramlardan biri değildir?
A) Saadet     B) Akıl    C) Adalet     D) Doğruluk      E) Akıbet

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Dîvânu Lugâti’t-Türk, Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar güçlü bir dil olduğunu ortaya koymak amacıyla yazılmıştır.
B) Devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatan Kutadgu Bilig, mensur bir eserdir.
C) Divan-ı Hikmet’te Allah ve Peygamber aşkı, ibadet, cennet ve cehennem, kıyamet günü, dünyanın geçiciliği gibi konular işlenmiştir.
D) Atabetü’l Hakayık’ta bilginin faydası, cehaletin zararları, cömertlik, cimrilik, iyi ve kötü huylar anlatılarak halka yararlı olmak hedeflenmiştir.
E) H
alka İslamiyet’i öğretmek için yazılan Divan-ı Hikmet hece ölçüsü ve dörtlükler halinde yazılmıştır.

I. Karahanlı Türkçesi
II. Didaktik
III. Manzum
IV. Hece Ölçüsü
V. Nasihatname
13. Numaralanmış özelliklerden hangileri Geçiş Dönemi eserleri için ortaktır?

A) I,II    B) I,III    C) II, IV     D) III, V     E) IV,V

I. İslam etkisinde yazılmış ilk eser 
II. Mesnevi türünde yazılmış ilk eser
III. Aruzla yazılmış ilk eser
IV. İlk siyasetname
14. Yukarıdaki ilklerden Kutadgu Bilig'e ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I ve II    B) I ve IV    C) II ve III    D) I, II ve IV     E) I, II, III ve IV 

... nüshalarının içerik bakımından olduğu kadar dil bakımından da önemli farklılıklar göstermesi, bunların farklı şahıslar tarafından değişik yerlerde meydana getirildiğini göstermektedir. Bir kısmı kaybolan veya zamanla değişikliğe uğrayan şiirler derlenirken araya aynı ruh ve ifadedeki yeni şiirler de ilave edilmiş, böylece gittikçe aslından uzaklaşılmıştır. Kime ait olursa olsun bütün şiirlerin temelinde ... inanç ve düşünceleri, tarikatının esasları bulunmaktadır.
15. Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Atabetü'l Hakayık — Edip Ahmet Yükneki
B) Divan-ı Kebir — Mevlana
C) Makalat - Hacı Bektaşi Veli
D) Kutadgu Bilig — Yusf Has Hacip
E) Divan-ı Hikmet — Hoca Ahmet Yesevi

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Divan-ı Hikmet


Cevaplar

1.A  2.C  3.D  4.E  5.C  6.C  7.B  8.B  9.B  10.A  11.D  12.B  13.A  14.E  15.E

1 yorum:

  1. bence harika bir site ,üniversiteye hazırlanıyorum ve bu siteden faydalanıyorum ,herkese tavsiye ederim, tek sorun soruları çözerken cevapların testin sonunda olması, testleri kendimiz çözüp ,şıkkı kendimiz işaretleyip testin sonunda yanlışlarımızı görsek hiç bir sorun kalmaz ortada...

    YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.