TYT Türkçe Tarama Testi 2

I. Şam'daki caminin Ayasofya ile boy ölçüşebileceğini düşünmek bile ... olur.
II. Koridorda, kapımın ... yüz metre yakınlarına kimsenin yaklaştırılmamasını emrettim.
III. Hayatım üzerine yaptığı bu ... tesirden kurtulamayacak mıyım?
IV. Toplantılarda kararların kayıt altına alınmaması kadar, ... ifadelerle kaydedilmesi de sorundur.
1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıda numaralanmış cümlelerde bırakılan boşluklardan herhangi birine getirilemez?
A) menfi     B) abes     C) muğlak     D) asgari      E) maruz

2. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. (özgün)
B) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme.(ironi)
C) Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu (nitelik)
D) Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş, ana konu. (tema)
E) Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, kriter (ölçüt)

Ben de düşkündüm oyuna,
Ben de kumları avuçlar
Kazardım tırnaklarımla toprağı.
O zaman da çocuklar oynardı,
Ama benzemiyor bütün oyunlarımız.
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü daralmasına
B) Ünsüz benzeşmesine
C) Ses türemesine
D) Ünlü düşmesine
E) Ünlü uyumlarına aykırı eke

İklimin (I) yanı sıra coğrafya da (II) Batı Karadeniz insanı için yaşamı zorlaştıran unsurlar arasındadır. (III) Yıldız Karayel romanının mekânı (IV) Akpelit Köyü, coğrafi yapısından dolayı yöre halkı tarafından "gardiyansız hapishane" olarak nitelendirilir. Buraya yıldız, karayel ve poyrazın izin verdiği ölçüde karadan katırcılar, (V) denizden de kayıkçı ve motorculardan başka girip çıkabilen yoktur.
4. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yazar, kendini bütün önyargıların üzerinde bir yere koyarak meselelere oradan göz atar.
B) Selma Hanım; konakta büyüyen, piyano çalan, Fransız romanları okuyan, alafranga bir tiptir.
C) Batı ile Doğu'nun karşılaştırılması romanın pek çok yerinde karşımıza çıkar.
D) Yazar, bu romanda Türkiye’nin iki yüzyıla yakın Batılılaşma yolunda yaptığı yolculuğu fantastik bir kurmacayla aktarır.
E) İstanbul, her iki medeniyetin kucaklaştığı, birbirlerinin içinde eriyip yok olduğu bir şehirdir.

( ) Bana ne oldu ( ) ( ) diye geçirdi içinden. Düş değildi gördüğü ( ) Biraz küçük ancak içinde bir insanın yaşayabileceği ( ) duvarları tanıdık gelen odası hiçbir şey olmamış gibi duruyordu.
6. Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (-) (?) (-) (...) (,)
B) (") (") (?) (...) (,)
C) (—) (?) (,) (.) (;)
D) (") (?) (") (.) (,)
E) (") (?) (") (...) (;)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevle kullanılmıştır?
A) Yazarın millî kimlikle bağlantılı olarak vatan ve bayrak sevgisine de özel değer verdiği, bunları eserlerinde kutsal kavramlar olarak işlediği görülür.
B) Şiirlerini genellikle kafiyeden, mazmundan, fikirden ya da histen hareket ederek yazdı.
C) Şairaneliği yıkan ve yerleşik beğeniyi sarsan Garipçiler, amaçlarının nasıl bir sebebe
dayandığı anlaşılınca şiir dışına düşme durumunda kaldıkları bazı ilkelerini yumuşatmışlardır.
D) Bu metodun öncelikli hedefi dinî olayları ya da yaşayışları sistemli bir şekilde toplaması, düzenlemesi ve onları bilimsel ölçüler içinde açıklaması ve yorumlamasıdır.
E) Arif Nihat Asya; tarihine, millî değerlerine, millî kültürüne, vatanına, bayrağına derin bir aşk ile bağlıdır.

Korunamadığı ilk tokadın kabarıklığı duruyordu yüzünde. Ellerini yüzünden geçirdi. Vurulan yer kanıyordu. İçi sevgisizlikle doldu. Damağı kurumuştu. Doğruldu. Annesi pencerenin önünden birden yaklaştı. Kucaklamaya kalktı Nesibe’yi. Hoyratça itti kadını.
8. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü daralmasına
B) Yeterlik fiiline
C) İsimden yapılmış fiile
D) Ortak köke
E) Ek eylem almış isme

(I) Bu, Hüsrev ve Şirin’in aşk için çıktıkları yolculuğa benzer. (II) Bizi tamamlayacak (III) ötekini ararız. Daha derindeki, daha arkadaki, daha merkezdeki şeye yolculuk. Uzaklarda bir yerlerde, (IV) bir gerçek vardır, (V) biri söylemiştir bunu bize, bir yerden duymuşuzdur, onu aramak için yola çıkarız. Edebiyat dediğimiz şey bu yolculuğun hikâyesidir.
9. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I     B) II     C) III      D) IV       E) V

Görgüne sözüm yok.
Ama bakıyorum, rahat değil çocukluğun,
Arabalar yolunu kesiyor.
Tele takılıyor uçurtman
Var mı tarlan, yar çilekleri toplayacak
Böğürtlenlerini otlara dizecek
Çalıların var mı?
10. Dizelerdeki iyelik eki almış sözcük sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 9     B) 8     C) 7     D) 6      E) 5

Serin rüzgârlara (I) pencereni aç!
(II) Karşında fecirle değişen ağaç,
Bak, seyret ağaran (III) rengini ufkun
Mahmur (IV) gözlerinde süzülsün uykun.
Bırak (V) saçlarınla oynasın rüzgâr
11. Altı çizili sözcüklerin hangisi farklı bir iyelik eki almıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Cumhuriyet döneminde güzel sanatlar içinde en büyük gelişmeyi tiyatro gösterir. Geçmişte sadece bir eğlenme aracı olarak görülen tiyatronun, Cumhuriyetin ilânı ile bir kültür işi olduğu düşüncesi yerleştirilmeye başlandı. Önceki dönemlerde küçümsenen ve hor görülen oyunculuğa bakış açısında da önemli değişmeler görüldü.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Dönüşlü eyleme
B) Hem iyelik hem durum eki almış sözcüğe
C) Birden fazla sıfat tamlamasına
D) Farklı türlerde eylemsiye
E) Edilgen eyleme

Şu koskoca memlekette,
Yeni vurgunlar bekleyen
Arsalardan başka oyun yeri yok sana;
Büyük şehirlere yakışır
Çocuk bahçeleri yok.
Hangi yurda bırakayım da
Küfürsüz oyunlar öğrenesin,
Hangi hemşirenin ninnisiyle
Yatasın, öğle uykusuna.
13. Dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ayrılma durum ekine
B) Yönelme durum ekine
C) Bulunma durum ekine
D) Belirtme durum ekine
E) Tamlayan ekine

Seni düşünmek güzel şey,
ümitli şey,
dünyanın en güzel sesinden
en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey...
fakat artık ümit yetmiyor bana,
ben artık şarkı dinlemek değil,
şarkı söylemek istiyorum.
14. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zaman zarfı
B) Yönelme eki almış kişi zamiri
C) Zarf-fiil
D) İsim fiil grubu
E) Belirtili isim tamlaması

Babam masasındaki yerine oturmuştu. O zamanlar kaç yaşlarındaydı? Kırkını geçmişti, sanırım. Anadolu savaşı biteli beş altı yıl olmuştu. Orta boylu, tıknaz bir adamdı. Bakışları etkili, görünümü ağırbaşlıydı. Biraz genizden gelen sesini pek ender yükseltirdi.
15. Parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?
A) Eksiltili cümle
B) Basit cümle
C) Bağımsız sıralı cümle
D) İsim cümlesi
E) Girişik birleşik cümle

Hikâyelerini toplumun yaşadığı ekonomik sorunlar üzerine kurgulayan Füruzan, yoksulluk yüzünden insanların içine düştüğü çıkmazı, yaşamda gizli olan ve herkesin kolay kolay fark edemeyeceği ayrıntılarla anlatır.
16. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir?
A) Nesne, özne, nesne, yüklem
B) Özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem

(I) Sevinç Çokum, 1943’te İstanbul’da doğar. (II) Yazarın gençlik dönemi, Türk toplumunu derinden sarsan olayların yaşandığı yıllardır. (III) Sevinç Çokum, darbelerin yaşandığı, toplumun büyük bir çıkmaza sürüklendiği bu yılların ağır tecrübelerini gözlemleriyle birleştirip eserlerinde yansıtır. (IV) Yazar, sürekli bir yenilik ve kendini geliştirme çabası içindedir. (V) Her romanında farklı yöntemler denemesi ve modernleşme yolundaki eğilimi yazarın bu çabasını gösterir.
17. Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır?
A) I      B) II    C) III     D) IV      E) V

Eriyor fırtınanın hızı pencerelerde,
Soba ılık bir hava dağıtıyor içeride,
Ateşin karşısında yüzün kızıllaşıyor.
Yanan ince dalların hafif çıtırtıları
Bize unutturuyor dışarıda yağan karı
18. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) Belirtili isim tamlaması
D) Tamlayanı sıfat fiil grubu olan sıfat tamlaması
E) Tamlayanı ve tamlananı sıfat almış isim tamlaması

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türdeki ek eylemler birlikte kullanılmıştır?
A) Süzülüp mavi göklerden yere doğru
Omuzuma bir beyaz güvercin kondu
B) Aldım elime, usul usul okşadım
Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım
C) Bembeyazdı tüyleri, öyle parlaktı
Açsam ellerimi birden uçacaktı
D) Eğildim kulağına; dur, gitme dedim
Hâreli gözlerinden öpmek istedim
E) Duydum; avuçlarımda sıcaklığını
Duydum; benden yıllarca uzaklığını

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Yazarın eserlerindeki ortak yön, insandan yola çıkarak toplumsal ve evrensel sorunlara eğilmektir.
B) Her alandaki uygulamalar belirli kuramsal kavram ve ilkelere dayalı olarak yürütülür.
C) Onu uğurlamak için hepsi dışarı çıkmışlardı.
D) Bu akım, ilk önce resimde görülmüş; daha sonra heykel, mimari, müzik, sinema ve edebiyat gibi birçok sanat dallarını etkilemiştir.
E) Geçmişten günümüze kedilerin, hayatımızda ve sanat alanında önemli bir yere sahiptir.

👉 Testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.E 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.E 9.D 10.A 11.C 12.A 13.D 14.C 15.A 16.C 17.B 18.B 19.C 20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.