Sözcük Türleri Karma Test 7 Çözümlü

Şimdi belleğimde yalnız adı var
Bir de herkesten önce uyanan
Acı fabrika düdüğü
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çekimli eylem
B) Edat
C) Zaman zarfı
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Belgisiz zamir

Çözüm

A — Dizelerde çekimli eylem yok.
B — "yalnız" sözcüğü "sadece" anlamında kullanıldığı için edattır.
C — "şimdi" zaman zarfıdır.
D — "fabrika düdüğü" belirtisiz isim tamlamasıdır.
E — "herkes" belgisiz zamirdir.
Cevap A

Zuhal (I) yoksul bir ailenin çocuğudur. (II) Yaşlı bakıcılığı yapmaktadır. (III) Entelektüel bir kişiliğe sahip değildir fakat kendinden emindir. Okuryazar takımını sahte bulur. Anlatıcı onları (IV) çok ağır bir biçimde ve açıktan eleştirir. (V) Bu satırlar yazarın tipleştirme noktasındaki ustalığını örnekler. 
2. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim tamlamasında tamlayanın sıfatıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

isim tamlaması: ailenin çocuğu
yoksul ailenin / çocuğu
Cevap A

I. Hayatımı çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim.
II. Ağır ağır solup sararmaktan başka bir şeye yaramayacaktı.
III. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı.
IV. Bir insanı açıklamak, birçok insanı açıklamak demektir.
V. Hasan gerçekte durumu pek iyi anlamıyordu.
3. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde edat kullanılmıştır?
A) I ve IV   B) II ve III   C) I ve V   D) III ve IV   E) II ve V

Çözüm

II — "-den başka" → Cümleye "dışında, hariç" anlamı katmış.
III — "yalnız" → Cümleye "sadece" anlamı katmış.
Cevap B

Günlerce hasta bir sırtlan sükûnuyla eski meyhanelerde gezdi, tozdu. Evvelden buraları onların çöplüğüydü. Kendinden başka kimse ötemezdi.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Belgisiz zamir
C) İşaret zamiri
D) Kişi zamiri
E) İşaret sıfatı

Çözüm

Dönüşlülük zamiri — kendinden
Belgisiz zamir — kimse
İşaret zamiri — buraları
Kişi zamiri — onların
İşaret sıfatına örnek yok.
Cevap E

İhtiyarın herhangi bir uğraşısı yoktu. Bütün sabah pencerenin önünde oturur ve titizlikle bahçede olup bitenleri seyrederdi.
5. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Adlaşmış sıfat
C) Birleşik eylem
D) Ek eylem
E) Belgisiz sıfat

Çözüm

Belirtisiz isim tamlamasına örnek yok. Parçadaki isim tamlamaları belirtili isim tamlamasıdır (ihtiyarın uğraşısı, 
pencerenin önü).
Adlaşmış sıfat — İhtiyarın (ihtiyar adamın)
Birleşik eylem — seyrederdi
Ek eylem — yok idi (yoktu), seyret-er idi (seyrederdi)
Belgisiz sıfat — bütün (sabah)
Cevap A

(I) Karşıki mescitte hazin hazin (II) akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler (III) nihayetsiz bir takırtı koparıyorlardı. Uzun meydandan mescide doğru yürüdü. (IV) Bu mütevazı mabede hep fakirler gelirdi. (V) Minaresi sokağa bakan küçük bir pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır, ezan okurdu.
6. Parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A)I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

Çözüm

II — "akşam ezanı" belirtisiz isim tamlamasıdır. 
Diğerleri birer sıfat tamlamasıdır.
Cevap B

Oblomov, evinde hiç yelek giymez, kravat takmazdı; rahat, serbest olmak isterdi. Uzun, yumuşak, geniş terlikleri vardı. Yatağından kalkar kalkmaz ayaklarını içine sokardı.
7. Parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) İşaret sıfatı
B) Edat
C) Durum zarfı
D) Sıfat-fiil
E) Bağlaç

Çözüm

Durum zarfı — hiç (giymez) / rahat, serbest (olmak)
Cevap C

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ise" bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) İzin alabilirse dükkana uğrasın.
B) Babam konuşmuyor annemse hiç susmuyordu.
C) Hava güzel olursa yürüyüşe çıkar mıyız?
D) Hasta ise bugün işe gelmesin, dedi.
E) İmza gerçekten onunsa yapacak bir şey yok.

Çözüm

İpucu: "İse" cümlede olumsuz yapılamıyorsa bağlaçtır.
A — İzin alamazsa...
B — "İse" bu cümlede bağlaçtır.
C — Hava güzel olmazsa...
D — Hasta değilse...
E — İmza gerçekten onun değilse
Cevap B

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) 
İyelik eki almış isim
B) Adlaşmış sıfat-fiil
C) Sıfat görevinde ikileme
D) Geçişsiz fiil
E) Belirtisiz isim tamlaması

Çözüm

İyelik eki almış isim — aramız
Adlaşmış sıfat-fiil — yazanlar (yazan insanlar)
Sıfat görevinde ikileme — kara kara (kazanlar)
Geçişsiz fiil — "Görmesin" geçişli bir eylemdir. 
Belirtisiz isim tamlaması — Cennet yüzü
Cevap D

Kendimde iki devir bilirim: Cümle, kafamdan kalemimin ucuna kadar Osmanlıca iner; onu kağıt üstünde çözerdim. Şimdi ise şu son cümlemi Osmanlıcaya döndürmek için âdeta kafamın içindeki mekanizmayı değiştirmeliyim.
10. Parçada aşağıdakilerden hangisinde örnek yoktur?
A) Kişi zamiri
B) İşaret zamiri
C) İşaret sıfatı
D) Edat
E) Dönüşlülük zamiri

Çözüm

Kişi zamirine örnek yok.
İşaret zamiri — onu ("cümle" kastedilmiş)
İşaret sıfatı — şu (son cümlemi)
Edat — e kadar, için
Dönüşlülük zamiri — kendimde
Cevap A

Deli bir sağanaktan sonra Çukurova'nın kuvvetli mayıs güneşi, kırmızı toprakları öyle bir kavramıştı ki, yol boyunca uzanan bodur çalılar, taze otlar, sağımızda ağır ağır akan nehir, mavi gökte süzülen geniş kanatlı kuşlar, her şey yorgun görünüyordu.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zincirleme isim tamlaması
B) Kurallı birleşik sıfat
C) Zarf görevinde ikileme
D) Belgisiz zamir
E) Bağlaç

Çözüm

Zincirleme isim tamlaması — Çukurova'nın / (kuvvetli) mayıs güneşi
Kurallı birleşik sıfat — geniş kanatlı (kuşlar)
Zarf görevinde ikileme — ağır ağır (akan)
Belgisiz zamire örnek yok.
Bağlaç — ki
Cevap D

Burada mısır koçanı, meşe palamudu ve palamut kabuklarını karıştırarak ekmek yapan ve bununla yaşayan insanlar daha küçük yaştan itibaren kendilerini beyaz buğdaya kavuşturacak meçhul bir mucizeye bel bağlamışlardı.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İsim-fiil
B) İşaret zamiri
C) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
D) Zaman zarfı
E) Belirtisiz isim tamlaması

Çözüm

İsim-fiile örnek yok.
İşaret zamiri — burada, bununla
Anlamca kaynaşmış birleşik eylem — bel bağlamak
Zaman zarfı — "daha" henüz anlamında kullanıldığı için / itibaren
Belirtisiz isim tamlaması — mısır koçanı, meşe palamudu...
Cevap A

İşin doğrusu oraya yapacağı ilk büyük seyahatte hiç kimsenin benimki gibi kısıtlı bir zamanı ve parası olmamasını öğütlemeyi istiyorum.
13. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Belgisiz sıfata
B) Sıra sayı sıfatına
C) Zaman zarfı
D) İşaret zamirine
E) Belgisiz zamire

Çözüm

Belgisiz sıfat — bir (zaman)
Sıra sayı sıfatı — "İlk" sözcüğü "birinci" anlamında ise sıra sayı sıfatıdır.
Zaman zarfına örnek yok 
İşaret zamirine — "oraya" yer anlamlı işaret zamiri
Belgisiz zamire — kimse
Cevap C

(I) Bu, Hüsrev ve Şirin’in aşk için çıktıkları yolculuğa benzer. Bizi tamamlayacak (II) ötekini ararız. Daha derindeki, daha arkadaki, daha merkezdeki şeye yolculuk. Uzaklarda bir yerlerde, bir gerçek vardır, (III) biri söylemiştir (IV) bunu bize, bir yerden duymuşuzdur, (V) onu aramak için yola çıkarız. Edebiyat dediğimiz şey bu yolculuğun hikâyesidir.
14. Parçadaki numaralanmış adıllar türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A)I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

Çözüm

"Bu", "bunu" ve "onu" asıl işaret zamiri, "öteki" de biçim anlamı işaret zamiridir.
"Biri" ise belgisiz zamirdir.
Cevap C

Şimdi, dirisinden esirgenen saygı, ölüsüne gösterilecek ve Padişah büyük bir törenle atalarından birinin türbesine defnedilecekti. Ne var ki, suçlarını örtmek için bu büyük Padişah’ın deli olduğu söylentisini yayıyorlardı. 
15. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Birleşik eylem
B) Zaman zarfı
C) Belgisiz zamir
D) Zarf-fiil
E) Edat

Çözüm

Birleşik eylem — defnetmek
Zaman zarfı — şimdi
Belgisiz zamir — birinin
Zarf-fiile örnek yok. 
Edat — ile (tören ile / törenle)
Cevap D


16. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?
A) Evde yalnız benim odamdan deniz görülürdü.
B) Onun burada kalması için her şeyi denedik.
C) Bu para yurt yapılmak üzere bir vakfa bağışlanmış.
D) Senden başka kimse işe arabayla gelmiyor.
E) Onunla konuşurum ancak ikna olacağını sanmıyorum.

Çözüm

A — "yalnız" sözcüğü "sadece" anlamında kullanılmış.
B — "için" eylem adıyla öbekleşerek "amacıyla" anlamı vermiş.
C — "üzere" neden-sonuç ilgisi kurmuş.
D — "-den başka" cümleye "dışında, hariç" anlamı katmış. Cümledeki diğer edat "ile" (araba ile) ise "araç ilgisi" kurmuş.
E — "Onunla" ile edatı burada "beraberlik ilgisi" kurmuş. Cümledeki "ancak" ise iki cümleyi bağladığı için edat değil bağlaçtır.
Cevap D

Denize açılınca içini kaplayan cesaret ve gözü karalık tamamen gitmiş ve Meryem yeni baştan, dünyadan korkan küçük bir kız oluvermişti. Fazla ileri gittiğini hissediyor ve bundan ürküyordu.
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik zamanlı eylem
B) Zarf-fiil
C) Türemiş eylem
D) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
E) Tezlik eylemi

Çözüm

Birleşik zamanlı eylem — ürküyordu
Zarf-fiil — açılınca
Türemiş eyleme örnek yok.
Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem — hissediyor
Tezlik eylemi — oluvermişti
Cevap C

Türkiye’de her ailenin (I) böyle sırları var. Bir ülke, nüfusunun yarısından fazlasını kaybeder de ailelere (II) bundan pay düşmez mi? Aile üyelerinin bile (III) çoğu, (IV) kendi sırlarını bilmiyorlar. İmparatorluk yıkılınca (V) kimi Balkanlar’dan, kimi Kafkasya’dan, kimi Ortadoğu’dan gelmiş.
18. Numaralanmış sözcüklerden hangisi adıl (zamir) değildir?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

böyle (sırlar) — belgisiz sıfat
bundan — işaret zamiri
çoğu — belgisiz zamir
kendi — dönüşlülük zamiri
kimi — belgisiz zamir
Cevap A


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.