Ses Bilgisi

 • Ses; bir dilin parçalanamayan, en küçük parçasıdır. 
 • Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. 
 • Türkçede sesler, ses yolundaki biçimlenişlerine göre ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayrılır:
1. Ünlüler (Sesliler)
 • Oluşumları sırasında ses geçidinde hiçbir engele takılmayan seslerdir. 
 • Ünlüler tek başlarına okunabilir ve hece oluşturabilir. 
 • Türkçede alfabede gösterilen sekiz ünlü vardır: " a, e, ı, i, o, ö, u, ü
 • Ünlüler ağızdan çıkışları sırasında dilin, dudakların durumuna ve ağız açıklığına göre farklı özellikler gösterirler:
Dil ve damak üzerinde oluştuğu noktaya göre:
 • Kalın Ünlüler: " a, ı, o, u " 
 • İnce Ünlüler: " e, i, ö, ü " 
Ağızdan çıkarken dudakların aldığı durumuna göre:
 • Düz Ünlüler: " a, e, ı, i "
 • Yuvarlak Ünlüler: " o, ö, u, ü " 
Ağızdan çıkarken iki çene arasındaki boşluğa göre:
 • Dar Ünlüler: " ı, i, u, ü " 
 • Geniş Ünlüler: " a, e, o, ö " 
Yukarıda verilen sınıflamalara göre:
 • Düz-geniş ünlüler: " a, e "
 • Dar-yuvarlak ünlüler: " u, ü " 
Ünlü Uyumları
A) Kalınlık - İncelik Uyumu (Büyük Ünlü Uyumu)
 • Bu uyum başlangıçtan bugüne kadar Türkçenin her devrinde var olan bir uyum olduğu için Büyük Ünlü Uyumu olarak da anılır.
 • Bu kurala göre Türkçede bir sözcükteki ünlülerin ya hepsi kalın ya da hepsi ince olmak zorundadır.
Kalın Ünlüler: a,ı,o,u (ayak, sokak, orman, sorularımız, konuları ...)
İnce Ünlüler: e,i,ö,ü (elbise, bilim, sevgiler, güzellik, görüntülerden ...)
Bilinmesi Gerekenler
 • Kalınlık-İncelik Uyumuna uymayan sözcükler büyük bir ihtimalle dilimize başka dillerden gelip yerleşmiş, alıntı sözcüklerdir: mektup, serum, sinema, konser, tiyatro, mobilya gibi.
 • Anne (ana), elma (alma), kardeş (karındaş), hangi (kangı) gibi farklı nedenlerle değişime uğradıkları için uyuma aykırı görünen Türkçe sözcükler de vardır.
 • Türkçeye girdikten sonra bu uyuma girerek değişen alıntı sözcükler de vardır: divar > duvar, zeytun > zeytin ...
 • Bitişik yazılan birleşik sözcüklerde ünlü uyumu aranmaz: Atatürk, gecekondu, bilgisayar, Kocaeli vb.
 • Türkçede ekler sözcüklerin son hecelerine uyum gösterir: ağaç-lar-ımız, ödev-ler-imiz ; ver-gi, say-gı ; gel-di, sor-du vb. Bu durum alıntı sözcüklerin çoğu için de geçerlidir: kitap-çı, adalet-i, mektup-lar, televizyon-u vb.
 • Son ünlüleri kalın sıradan olmasına karşın sondaki ünsüzleri ince söylenen bazı alıntı sözcükler ince ünlülü ekler alır: alkol > alkolü, hakikat > hakikati, kabul > kabulü, kontrol > kontrolü, saat / saate vb.
 • "-yor, -ken,-leyin, -ki, -gil, -taş, -mtırak" ekleri diğer ekler gibi değişkenlik gösteremedikleri için bu uyumu kimi zaman bozar: geliyor, konuşurken, akşamleyin, yarınki, baklagiller, yeşilimtırak, meslektaş ...
B) Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu (Küçük Ünlü Uyumu)
 • Bu uyum ancak bugünkü Türkiye Türkçesinde kendini kuvvetli bir şekilde gösteren bir uyumdur. 
 • Eski Anadolu Türkçesinde böyle bir uyum mevcut değildir. 
 • Bu nedenle Küçük Ünlü Uyumu olarak da anılır.
Bu Uyuma Göre:
a, e, ı, i ➜ a, e, ı, i
 • Düz ünlüyü düz ünlü takip eder.
 • Ör: anlaşmalı, bilek, çilek, ısırmak, ılıklaşmak, kayıkçı, seslenmek, yeşil vb.
o, ö, u, ü ➜ a, e, u, ü
 • Bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü (o,ö,u,ü) varsa onu takip eden hecelerde dar-yuvarlak (u,ü) ya da düz-geniş (a,e) gelir.
 • Bu uyuma göre Türkçede "o,ö" ünlüleri sadece ilk hecede bulunur.
 • Ör: boyunduruk, börekçi, çocuk, güreşmek, ocakçı, odun, özlemek, sürmek, vurmak, yoklamak, yorgunluk, yumurta, yüreksiz vb.
Uyarılar
 • Bir sözcük "Küçük Ünlü Uyumu"na göre incelenirken ünlülere sırayla bakılmalıdır: o-da-cı (yuvarlak-düz-geniş,düz) Buna göre "odacı" sözcüğü Küçük Ünlü Uyumuna uyar.
 • Türkçede ekler ses uyumlarına göre eklendiği sözcüğün son hecesine uyar: yaz-, gel-di, sor-du, gör-; say-, ver-gi, sor-gu, gör-gü; sat-ıcı, ver-ici, kur-ucu, gör-ücü vb.
 • Şimdiki zaman kip eki olan "- yor" düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırıdır.
Uygulama
 • sa-man (düz, düz): uyar
 • se-pet-çi (düz,düz,düz): uyar
 • kü-rek (yuvarlak,düz-geniş): uyar
 • si-li-kon (düz,düz,yuvarlak): uymaz
 • de-kont (düz,yuvarlak): uymaz
 • te-le-fon (düz,düz,yuvarlak): uymaz
 • ku-lak (yuvarlak, düz-geniş): uyar
 • ko-lay-cı-lık (yuvarlak,düz-geniş,düz,düz): uyar
 • kon-trol (yuvarlak,yuvarlak-geniş): uymaz
 • sa-lon (düz,yuvarlak): uymaz
 • a-bo-ne (düz, yuvarlak, düz): uymaz
 • or-man-cı (yuvarlak,düz-geniş,düz): uyar
Bilinmesi Gerekenler
 • Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler büyük bir ihtimalle dilimize başka dillerden gelip yerleşmiş, alıntı sözcüklerdir: horoz, doktor, alkol, polis, koro, radyo, kablo, teknoloji...
 • Küçük ünlü uyumuna aykırı Türkçe kelimeler de vardır: avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavurmak, kavuşmak, savurmak, yağmur vb.
2. Ünsüzler (Sessizler)
 • Oluşumları sırasında birtakım engellerle karşılaşan ve tek başlarına hece oluşturamayan seslerdir. 
 • Türkçede alfabede gösterilen 21 tane ünsüz vardır: " b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, I, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z "
Ünsüzleri ses özelliklerine ve çıkış noktalarına göre gruplara ayırmak mümkündür:
Ses özelliklerine göre:
 • Sert ünsüzler: " f, h, s, ş, p, ç, t, k " (8) Ses tellerini titreştirmeyen sürtünme ve çarpma yoluyla oluşan ünsüzlerdir.
 • Yumuşak ünsüzler: Ses tellerini titreştiren ünsüzlerdir. Sert ünsüzlerin dışında kalan ünsüzler: " b,c,d,g,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z " (13)
Çıkış biçimlerine göre:
 • Süreksiz ünsüzler: " p, ç, t, k, b, c, d, g " (8) Önüne aldığı ünlü ile tıkanıp kesilen, uzatılamayan ünsüzlerdir.
 • Sürekli ünsüzler: Önüne aldığı ünlü bir sesle uzatılabilen ünsüzlerdir. Süreksiz ünsüzlerin dışında kalan ünsüzler: "f,h,s,ş,ğ,j,l,m,n,r,v,y,z" (13)
Yukarıda verilen sınıflamalara göre: süreksiz sert ünsüzler: " p, ç, t, k "
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.