Ahmedi (1334?-1413?)

Büyük İskender
 • 14.yüzyıl divan şairi.
 • Asıl adı Tâceddin İbrâhim'dir.
 • Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. 
 • 1334 ya da 1335 yılında doğan şairin doğum yeri belli değildir.
 • Bir dönem Mısır’da bulunduğu, ardından Germiyan Sarayında, Aydınoğulları Beyliğinde ve son olarak da Osmanoğullarında yaşadığı bilinmektedir.
 • Şair seksenli yaşlarında Amasya’da ölmüştür.
 • 14.yüzyılın en önemli divan şairidir.
 • Ahmedî divan tertip eden ilk şairimizdir.
 • Şairin Divan'ı dışında öne çıkan iki eseri İskendernâme ile Cemşid u Hurşid adlı mesnevilerdir.
İskendername
 • İskendernâme, İslami edebiyata ait bir türdür. Bu türdeki eserlerin bir kısmı mensur (düz yazı) iken çoğu manzumdur. Türk edebiyatında tespit edilebilmiş manzum altı İskendernâme vardır.
 • Türk edebiyatındaki bilinen ilk manzum İskendernâme Ahmedi'ye aittir.
 • İskendernâme, Yıldırım Bayezit'in büyük oğlu Emir Süleyman'a sunulmuştur. 
 • Mesnevi nazım şekliyle yazılan eser, yaklaşık 8200 beyittir.
 • İskendername; Büyük İskender'in hayatına, aşklarına ve fetihlerine dair tarihlerden, rivayetlerden, destanlardan derlenmiş bilgilerle meydana getirilmiş, büyük bir manzum hikayedir. 
 • Tarih, geometri, astronomi, tıp, felsefe, siyaset, etik, teoloji gibi değişik konularda da okuyucuyu bilgilendiren eser ansiklopedik özellikler gösterir. 
 • Ahmedi, eserin konusunu İran edebiyatından almış olsa da onu kendi bilgisi, sanatı ile süsleyip genişleterek orijinal bir eser ortaya koymuştur.
Cemşid ü Hurşid
 • Mesnevi nazım şekli ile yazılmış klasik bir aşk hikayesidir. 
 • Eserde, Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum sultanının kızı Hurşid arasında geçen aşk hikâyesi anlatılır. 
 • Eser yaklaşık 5000 beyittir.
 • İran edebiyatından esinlenerek kaleme alınan eser Ahmedi'nin dilinde çeşitli hikâyelerle zenginleşmiş ve yerlileşmiştir.
Tüm Eserleri: Divan, İskendernâme, Cemşîd ü Hurşîd, Tervîhu’l-ervâh, Mîzânü’l-edeb, Miʿyârü’l-edeb, Mirḳātü’l-edeb
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Ahmedî Maddesi, Günay Kut

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.