Redif - Kafiye Çıkmış Sorular

1. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır? (1987)
A) Bir garip rüya rengiyle
    Rüzgârdaki yaprak bile
B) Savrulmada gül şimdi havada
    Gün doğmada bir başka ziyada
C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
     Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık
    Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık
E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek
    Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? (1991)
A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi,
    Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla
    Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C) Kardır yağan üstümüze geceden
    Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
    Sular karınca paslanan dağlar
E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
    Yıldız akar uçsam da yetişemem

3. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde "cinas" vardır? (1993)

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,
    Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.
B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
    Arşa çıksan akibet yer yer seni.
C) Akşam lekesiz, sâf, iyi bir güz gibi akşam;
    Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam.
D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman
     Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman
E) Görmeden mecnunların sahradaki cem'iyyetin
    Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin ahularla sen

Siz baksanız bir şey göremezsiniz
Benim yurdumdur orası
Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar
Tokatla Niksar arası

4.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? (1994)
A) Redif
B) Uyak
C) Ölçü
D) Eksiltili cümle
E) Dilek-koşul kipi

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur? (1995)
A) Ey, genç kanı kaynayan pınar
    Ey, altında yatıp kaldığım çınar
B) Uzaktan görenler yine aldanır
    Gözlerde bir hayal gibi canlanır
C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım
    Ey, bülbüllü derem mineli dağım
D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller
    Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller
E) Akşam, sanki boşluk içime dolar
    Dağların cilası gittikçe solar

6. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır? (1998)
A) Çiğdemin menekşen kokar
    Güzeller göğsüne takar
B) Kuş olsam gezsem havayı
    Arayıp bulsam yuvayı
C) Geldim o dost ilinden
    Koka koka gülünden
D) Birin bilir birin bilmez
     Bu dünya kimseye kalmaz
E) Arı vardır uçup gezer
    Teni tenden seçip gezer

Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan
Dönmeyen gemiler olduk açıktan
Adımızı soran, arayan var mı?

7. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (1998)
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Uyak düzeni aaab'dir.
D) "Yalnızlıktan" söz edilmektedir.
E) Bir destandan alınmıştır.

Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben

8. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif vardır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

9. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak kullanılmamıştır? (2007)
A) Selam olsun karanfilin alına
    Selam, tomurcuklu defne dalına
B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir
    İçimi coşturan bahar yelidir
C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör
    Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri
    Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri
E) Değirmen değirmen, beni de öğüt
    Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan
II. Yer alsaydık şu bulut kervanında
III. Güzele ve yeniye doğru koşan
IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında
10. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2007)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hepsinde redif kullanılmıştır.
C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.
E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

I. Rüyan, pınarlarda buğulanan nur
II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak
III. Senin için ekin öpüyor yağmur
IV. Senin'çin tarlada büyüyor başak
11. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2008)
A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.
C) Dize sonlarında redif yoktur.
D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.
E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.

Böyle bağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar

12. Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009)
A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir.
C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.
E) Kesik mani olarak adlandırılır.

Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram…

13. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2009)
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redife yer verilmiştir.
C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.
D) Seslenmelerden yararlanılmıştır.
E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

Siyah ebrûların duruben çatma
Gamzen oklarını âşıka atma
Sana gönül verdim beni ağlatma
Benim gözüm nuru gönlüm sürûru

I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.
III. Konusu aşktır.
IV. Nazım türü ağıttır.
V. Zengin uyak kullanılmıştır.

14. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? (2010)
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

Gidene bak gidene     /    Güneş çekildi demin
Güller sarmış dikene  /    Doğdu bir cenk akşamı
Mevlâ sabırlar versin  /    Bu bütün günlerimin
Gizli sevdâ çekene     /    İçime denk akşamı

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.
III. Nazım birimleri aynıdır.
IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır.
V. Bir dilek belirtilmiştir.
15. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? (2010)
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

16. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2012)
A)Sarma uyak kullanılmıştır.
B)Somutlamaya başvurulmuştur.
C)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D)Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
E)Redif vardır.

Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara hâlini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

17. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2013)
A) Yarım kafiye kullanılmıştır.
B) Duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Soyutlamaya yer verilmiştir.
D) Satirik nitelikler taşır.
E) Kafiye şeması “aaab” biçimindedir.

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar...
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

18. Bu dizelerle ilgili olarak
I. Hecenin 7+7 kalıbıyla yazılmıştır.
II. Didaktik bir üslup söz konusudur.
III. Yarım uyak kullanılmıştır.
IV. Mesnevi biçiminde uyaklanmıştır.
V. Ana izlek (tema) Anadolu ve gurbettir.
yargılarından hangileri yanlıştır? (2015)
A)I. ve II.
B)I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V

I
Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar

II
Tut atalar sözün kalbi selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler
Gider yavuzluğu tab’ı halim ol
Sarp sirke kabına zarar demişler

19. Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (2016)
A)Redife yer verilmesi
B)Yarım kafiyenin kullanılması
C)Hece vezniyle yazılması
D)Söz sanatlarından faydalanılması
E)Yalın bir söyleyiş tercih edilmesi

Halka halka kâkülünden dağ dağ oldu gönül
Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül

20. Bu beyitteki uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır? (2017)
A)Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
   Bulutlar ufukta beyaz bir yumak
B)Rüzgârla titrerken karanlık çamlar
   Yâdında canlanır eski akşamlar
C)Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar
   Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
D)Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene
    Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene
E)Gün olur sürüyüp beni derbeder
    Bu ses rüzgârlara karışır gider

Bülbülün aşkıdır dalda öttüğü
Çobanın sütedir koyun güttüğü
Toprağın Hâbil’i kabul ettiği
Şüphesiz yüzünün yumşaklığından

21. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2018)
A) Telmih sanatına başvurulmuştur.
B) Sarma kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb… iri güller… ve senin en güzel aksin…
Velhâsıl o rü’yâ duruyor yerli yerinde!
22. Bu dizeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2018)
A) Şiirde ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
B) Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır.
C) Yaşama sevinci teması işlenmiştir.
D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
E) Görsel öğelere yer verilmiştir.

I. 
Dedim dilber yanakların kızarmış
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır
Dedim tane tane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır
II.
Sabahtan uğradım ben bir güzele
Dedim mahmur musun söyledi yok yok
Ak ellerin boğum boğum kınalı
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok
23. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? (2019)
A) 11’li hece ölçüsünün kullanılması
B) Benzer temaların işlenmesi
C) Nazım şeklinin koşma olması
D) Ahenk unsuru olarak redife yer verilmesi
E) Tecahülüarif sanatından yararlanılması

Ahu gözlü dilber sana ne ettim
Sevdanın elinden tükendim bittim
Her ne ettim ise kendime ettim
Kerem gibi her gün yandıkça tüttüm
Dertlerimi sürü eyleyip güttüm
24. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2019)
A) Pastoral bir şiir türünden alınmıştır.
B) Ahenk unsuru olarak redif kullanılmıştır.
C) Düz kafiye şemasından faydalanılmıştır.
D) Birden fazla edebî sanattan yararlanılmıştır.
E) Nazım türü bakımından güzellemedir.

Zannetme ki güldür, ne de lâle,
Âteş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgûn piyâle!
İçmişti Fuzûlî bu alevden,
Düşmüştü bu iksir ile Mecnun
Şi’rin sana anlattığı hâle
25. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2020)
A) Divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanıldığı
B) İçerik açısından epik şiir nitelikleri taşıdığı
C) Deneyimlerin eğretileme yoluyla aktarıldığı
D) Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye başvurulduğu
E) Telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiği

Benim yârim bana küsmüş
Zülfünü gerdana düzmüş
Muhabbeti benden kesmiş
Sevilmeyi sevilmeyi

Çağır Karac'oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur
Sarılmayı sarılmayı
26. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2020)
A) Birden fazla kafiye çeşidi içerdiği
B) İçeriğinin koşma ile benzerlik taşıdığı
C) 8’li hece ölçüsü ile kaleme alındığı
D) Çapraz kafiye düzeniyle yazıldığı
E) İrsalimesel sanatına yer verildiği

Denizde balığa rızkın virürsün
Hakîm-ü razık-u-rahman Hudâyâ


Bu cümle mahlûkatun rızkı senden
Kılursun daima ihsan Hudâyâ


Kimisi renc ile daim iniler
Kiminin derdine derman Hudâyâ


Kimisi ağlamakdan gözsüz olmuş
Gice gündüz işi efgan Hudâyâ

27. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez(2020)
A) Mübalağa sanatına başvurulduğu
B) Naat türüne örnek olduğu
C) İlahi ile konu olarak benzeştiği
D) Kafiye ve redifin kullanıldığı
E) Tezat sanatına yer verildiği

Bu dünyaya sanki vefa gelmemiş  
Gelmişse de bir kimsede kalmamış  
Kim var ki dostundan cefa görmemiş  
Cihanda bir söze duran mı kaldı  
28. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? (2021)
A) 11’li hece ölçüsüyle yazıldığı  
B) Satirik şiire örnek olduğu  
C) Düz kafiye düzeninde olduğu  
D) Teşbih sanatından yararlanıldığı  
E) Redife yer verildiği

*Güzelleme türünde kaleme alınmıştır.
*Klasik âşık ve sevgili tipinin yansımaları görülmektedir. 
*Mübalağa sanatına başvurulmuştur.
*Tam kafiye kullanılarak ahenk sağlanmıştır.
29. Verilen özellikler aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde bir arada görülmektedir? (2023)
A) Nesin methedeyim bir kaşı kara
Şu sineme açtı onulmaz yara
Cümle tabip gelse derdime çara
Derdimin dermanı Lokman’a kalsın

B) Ok atılır karasından 
Hak saklasın belasından 
Köroğlu’nun narasından 
Her yan gümbür gümbürlenir

C) Karşımızdan gelen aceb yar m’ola 
Benim gibi yaralanmış zar m’ola 
Benim sevdiğimden güzel var m’ola 
Hakk’ın yarattığı kullar içinde

D) Boşuna kendimi eyledim helak 
Görünmez gözüme o hürü melek 
Zalim yar giyinmiş sihirli gömlek 
Arkasında geze geze usandım

E) Âdem’den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyve yetirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sadık yârim kara topraktır

Ne bende kaldı sevda
Ne sen eski o yarsın
30. Bu dizelerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse cinaslı mâni oluşur? (2023)
A) Oyarsın  
Şirin’e Ferhat isen  
Varır dağı oyarsın

B) Düşümdeki o yarsın  
Ferhat gibi âşıksan
Sözlerime uyarsın

C) Benim ile yar sevda
Dumanlı kara sevda
Ne sende var bir vefa

D) Ne sevdalıklar kalsın
Ne hasretlikler olsun
Ne dünya dönedursun

E) Sevda
Başıma bela sevda
Kederler beni sarsın

Cevaplar

1.B  2.B  3.B  4.C  5.A  6.B  7.E  8.C  9.D  10.B  11.E  12.B  13.C  14.E  15.C  16.E  17.C  18.C  19.B  20.B  21.B  22.C  23.E  24.A  25.B  26.D  27.B  28.D  29.C  30.A

6 yorum:

 1. Soruların ayrıntılı çözümü için sayfanın altındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 2. Hocam son seneleri de eklenecek misiniz

  YanıtlaSil
 3. Hocam pdf kısmında 21. soruya kadar var haberiniz olsun. Emeğinize sağlık.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hem pdf güncellendi hem de 2023 soruları eklendi. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.