Ses Olayları Çıkmış Sorular (Çözümlü)

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan:
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
1.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur(2001)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi 
C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması 
E) Ünsüz benzeşmesi 


1. sorunun çözümü

bağır - ı > bağrı (ünlü düşmesi)
toprak - ı > toprağını (sert ünsüz yumuşaması) 
inle - yor > inliyor (ünlü daralması)
yamaç - dan > yamaçtan, baktım, uzaktan, belirmişti (ünsüz benzeşmesi)
Dörtlükte ünsüz düşmesine örnek yok
Cevap B

Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı
2.Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 Ed.Sos)
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.


2. sorunun çözümü

Ulama, art arda gelen sözcüklerden ilk sözcüğün sonundaki ünsüzün, ünlü ile başlayan diğer sözcüğe ses bakımından bir hece oluşturacak şekilde bağlanarak söylenmesidir. Buna göre (düdük - öttü) ve (bir - adam) sözcükleri arasında ulama yapılabilir. 
Cevap A

3.Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? (2007)
A) Akla gelen başa gelir.
B) Keskin sirke kabına zarar verir.
C) Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.
E) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.


3. sorunun çözümü

A'da sadece ünlü düşmesi (akıl - a > akla)
B'de ünsüz benzeşmesi (kes - gin > keskin) ve ünsüz yumuşaması (kap+ına > kabına)
C'deki sadece ünsüz yumuşaması (kırlangıç + ın > kırlangıcın)
D'de ünsüz yumuşaması (yiğidin < yiğit - in) ve ünlü düşmesi (gönül-ü-n-de > gönülde)
E'de sadece ünsüz yumuşaması (kurt-un > kurdun)
Cevap D

Bir uğultu başlıyor söz dağarcığımda, sözcükler üşüşüyor zihnime; (I) acılı, ezik, (II) buruk, (III) yorgun, çekingen, (IV) kırgın, suçlayıcı, (V) küskün
4.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? (2011)
A)II.    B) III.    C) IV.    D) I.    E) V.


4.sorunun çözümü

küs - gün > küskün 
(-gın, -gin, -gun, -gün) > saygın, gezgin, soygun, süzgün
küs- eylemi sert ünsüz "s" ile bittiği için gün > kün
Cevap E 

Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.
5.Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2012)
A) Ünlü daralması
B)Ünlü düşmesi
C)Ünsüz yumuşaması
D)Ünsüz türemesi
E)Ünsüz benzeşmesi


5. sorunun çözümü

etkile - yor > etkiliyor (ünlü daralması)
gönül - ümüz - ü > gönlümüzü / fetih etmeyi > fethetmeyi (ünlü düşmesi)
ver - dik - i > verdiği / müzik - i > müziği (ünsüz yumuşaması)
sanat - cı > sanatçı (ünsüz benzeşmesi)
Cümlede "ünsüz türemesi" yok
Cevap D

Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.
6.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2013)
A)Ünlü düşmesi
B)Ünsüz yumuşaması
C)Ulama
D)Ünsüz benzeşmesi
E)Ünlü türemesi


6. sorunun çözümü

hüküm etmek > hükmetmek (ünlü düşmesi)
zengin - lik - i > zenginliğinin (ünsüz yumuşaması)
sahip olunan... (ulama)
hükmetmek - den > hükmetmekten, değiş - di > değişti (ünsüz benzeşmesi)
Ünlü türemesine örnek yok 
Cevap E

Alnıma düştükçe damlalar sıkça
Kalbimi karanlık şeylerle yordum,
Etrafı acı bir gölge sardıkça
Siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum.
7.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2014)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi 
D) Ünsüz düşmesi 
E) Ünsüz yumuşaması 


7. sorunun çözümü

alnıma < alın - ım (ünlü düşmesi)
ağlıyordum < ağla - yor (ünlü daralması)
düştükçe < düş - dükçe (ünsüz benzeşmesi)
kalbimi < kalp - im (ünsüz yumuşaması)
Ünsüz düşmesine örnek yok.  
Cevap D

Edebiyat tarihi; edebî eserlerin kronolojik bir sıra içinde (I) oluşturdukları ve birbirleriyle ilgisi olmayan eserler yığını değil, edebî olarak şimdiki zamanda (II) yaşayan sanat eserlerinin oluşturduğu organik bir bütünün (III) sonucudur. Bu organik bütün içinde yer alan sanat eserleri, birbirine (IV) benzeyen nitelikleriyle belli bir kültürün ve o kültürün ait olduğu medeniyetin oluşturduğu bir edebiyat (V) geleneği meydana getirir.
8.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015)
A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V


8. sorunun çözümü

benzeyen < beniz - e (benzemek) (ünlü düşmesi)
benzeyen < benze - y - en (kaynaşma)
Cevap D

Kimi zaman en büyük dostu kimi zamansa en büyük düşmanıdır dağlar (I) kayakçıların. Tehlikeye atılmayı, (II) dikkatsizliği, sonrası düşünülmeden verilen kararları sevmez. Her kayakçı hayatta kalmak için (III) tehlikeyi önceden (IV) hissetmek ve anında en doğru kararı vermek zorundadır. İşte bu yüzden kendi branşlarında ilerlemek isteyen kayakçıların dağlarla oyun (V) oynanmayacağını bilmeleri gerekir.
9.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015 LYS)

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

9. sorunun çözümü

oynanmayacağını < oyun - a (oynamak) (ünlü düşmesi)
oynanmayacağını < oynanma - y - acak - ı (ünsüz yumuşaması)
Cevap E

(I) Çevresi büyük bir piknik alanı olarak düzenlenip halka açılan Mogan Gölü’nün kuşların kuluçka ve yavrulamasına (II) ayrılan doğal park (III) kısmında (IV) kıvrımlı ahşap yayla (V) yolları ve kuş gözlemevleri yapılmış.
10.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?  (2016) 

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

10. sorunun çözümü

çevresi < çevir - e
ayrılan < ayır - ıl
kısmında < kısım - ın
kıvrımlı < kıvır - ım
Cevap E

Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Rüzgârlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla.
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla.
11.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2016 LYS)
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi 
D) Ulama
E) Ünlü daralması


11. sorunun çözümü

çocukluğum < çocuk - luk - um (ünsüz yumuşaması)
uçurtmuştum < uçurtmuş - du (ünsüz benzeşmesi)
şehrin < şehir - in (ünlü düşmesi)
şehrin üstünde (ulama)
Cevap E

Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü.
12.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017)
A) Ünsüz düşmesi 
B) Ünsüz türemesi 
C) Ünlü daralması 
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü düşmesi 

12. sorunun çözümü


küçücük < küçük - cük (ünsüz düşmesi) 
hazzı < haz - ı (ünsüz türemesi)
bıraktığı < bırak - dık (ünsüz benzeşmesi) 
ilerledikçe < ileri - le (ünlü düşmesi)
Cevap C

Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan, ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce
13.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017 LYS)
A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz türemesi 
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması


13. sorunun çözümü

fikrimce < fikir - im (ünlü düşmesi)
ipince 
< i - p - ince (ünsüz türemesi)
sevmiyordun < sev - me - yor (ünlü daralması)
sevdiğin < sev - dik - in (ünsüz yumuşaması)
ünsüz benzeşmesi yok. 
Cevap A

Ben, sisi zihnin bazı hâllerine (I) benzetirim. Sis içindeyken sanki başka bir dünyada, başka bir nizam içinde (II) oynayan muhayyilem, beni daima şaşırtır. Kimi zaman temel karakterler üzerinde kalıp (III) ayrıntılardan uzaklaşmanın mutluluğunu yaşarım. Kimi zaman da zihnim ayrıntılara dalıp (IV) çevreyi kolaçan etmeye başlar. Birkaç gündür İstanbul’un üstünü bütünüyle örten sis de zihnim gibi oyunlar oynuyor ve görülen, (V) işitilen her şeyi farklı bir şekle sokuyor.
14.Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?  (2018) 

A)I.     B)II.     C)III.    D)IV.    E)V 

14. sorunun çözümü

benzetirim < beniz - e
oynayan < oyun - a
ayrıntılardan < ayır - ıntı
çevreyi < çevir - e
Cevap E

Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir.
15. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur(2019 TYT)
A) Ünsüz yumuşaması 

B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi 
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması

15.sorunun çözümü

Ünsüz yumuşaması — vücudu
Ünsüz benzeşmesi — oluştururken, sahiptir
Ünlü düşmesi — kıvrımlı
Ünsüz düşmesi — küçücük
Parçada ünlü daralmasına örnek yok.
Cevap E

İşte ben hep böyle garip mahzun,
Bir şey beklermişçesine yaşıyorum.
Bazen öyle günlerim oluyor ki Elâ gözlüm,
Ne oldu, nasıl bitti şaşıyorum.
Bazı bilmem, gün nasıl başladığında,
Kayıp kayıp gidiyor dünya bıkkın bakışlarımdan.
Yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor,
Bir tutam sakız oluyor ağzımda zaman.
16. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2021 TYT)
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz düşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü daralması

16. sorunun çözümü

Ünsüz yumuşaması - gidiyor (git)
Ünlü düşmesi - ağzımda (ağız)
Ünsüz düşmesine örnek yok.
Ünsüz benzeşmesi - bit-ti (-di) / bık-kın (-gın)
Ünlü daralması - yaşıyorum (yaşa-)

Cevap C

Sevgili günlük,
Nerede olursam olayım yağmur peşimde, yağdıkça yağıyor. Yağmurun küçücük damlaları içinde saklanan ilham perileri aklıma düştüğünden mi, yağmur sonrası toprak kokusunu sevdiğimden mi benimle geliyor? Kim bilir?
17. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2023 TYT)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ünsüz düşmesi

17. sorunun çözümü

Ünsüz benzeşmesi - düştüğünden (düş-tük)
Ünlü düşmesi - aklıma (akıl-ım)
Ünlü daralmasına örnek yok.
Ünsüz yumuşaması - düştüğünden (düş-dük)
Ünsüz düşmesi - küçücük (küçük-cük)

Soru İndir (pdf)

Cevaplar

1.B  2.A  3.D  4.E  5.D  6.E  7.D  8.D  9.E  10.E  11.E  12.C  13.A  14.E  15.E  16.C18 yorum:

 1. teşekkürler (人 •͈ᴗ•͈)

  YanıtlaSil
 2. Teşekkürlerr

  YanıtlaSil
 3. Allah razı olsun ✨🌼

  YanıtlaSil
 4. kalite tecavuz .emek emek emek.Çok teşekkurler

  YanıtlaSil
 5. 13.soruda .Biriydi kaynaşma yani ünsüz türemesi yok mu? y türemiş i düşmüş.Hangi kurala göre ipince de p türüyor dedik

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Pekiştirmeli sözcüklerde kullanılan ünsüzler (m, p, r, s) de ünsüz türemesi olarak kabul edilmektedir.

   Sil
 6. Yağıyor daralma değilmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değil. Yağ(mak) eylemi a ya da e ile bitmiyor. Daralma olabilecek birkaç eylem kök ya da gövdesine örnek vereyim: ara-, başla-, özle-, gizle-, iste-, söyle- gibi. "-yor" gelince eylem kök ya da gövdesindeki bu a ya da e'ler daralır. Yağ-ıyor eyleminde ise gördüğünüz "ı" yor ekinin yardımcı ünlüsü.

   Sil
 7. Soru 17 de geliyor daralma değil mi

  YanıtlaSil
 8. Sağol ödevimi yaptım🤭

  YanıtlaSil
 9. İpince kelimesindeki ses olayı nedir ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ösym ipinceyi pekiştirmeli sözcüklerde kullanılan sözcükler olduğu için ünsüz türemesi olarak kabul etti

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.