Servetifünun Edebiyatı Konu Testi 2

Şiirle hiç ilgilenmeyen ... roman ve hikayelerinde realizm etkisi görülür. Asıl şöhretini yazdığı eleştiri yazılarıyla kazanan sanatçı, Servetifünun edebiyatına yöneltilen eleştirilere de etkili cevaplar vermiştir. Özellikle, Servetifünun edebiyatını "dekadanlık" ile suçlayan ... cevap olarak yazdığı yazılar meşhurdur. 
1. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisindeki sanatçılar sırayla getirilmelidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın’ın – Ahmet Mithat’a
B) Süleyman Nazif’in – Namık Kemal’e
C) Ahmet Şuayb’in – Muallim Naci’ye
D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın – Namık Kemal’e
E) Ahmet Şuayb’in – Ahmet Mithat’a

2. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri söylenemez?
A) Şiirde bireysel, içe kapanık ve karamsar bir anlayış benimsenmiştir.
B) Aşk, günlük yaşam, doğa görüntüleri, karamsarlık, düş kırıklıkları, aile içi sorunlar şiire konu olmuştur.
C) Aruz vezninden vazgeçilmemiş ancak aynı şiirde farklı kalıplar kullanma yoluna gidilmiştir.
D) Anlam kimi zaman bir dizede bitmeyip sonraki dizeye sarkmıştır.
E) Sanatçılar dilde sadeleşme çabası içinde olsalar da özellikle şiirde bir başarı sağlanamaz. 


... idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte, orta halli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, adetleri ve o devrin basın hayatı tasvir edilir, ... Batılı yaşayış tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı etraflı olarak verilmiştir. Psikolojik bir roman olarak ... bile roman kahramanlarının Batı kültürü ve bilhassa müziği ile ne kadar ilgili bulundukları anlatılır. 
3. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Kırık Hayatlar’da – Aşk-ı Memnu’da – Eylül’de 
B) Mai ve Siyah’ta – Eylül’de – Aşk-ı Memnu’da 
C) Kırık Hayatlar’da – Eylül’de – Aşk-ı Memnu’da 
D) Mai ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnu’da – Eylül’de 
E) Eylül’de – Kırık Hayatlar’da – Aşk-ı Memnu’da 

Tevfik Fikret, Servetifünun dönemi diyebileceğimiz 1896-1901 yılları arasında aşk, tabiat, ayrılık, aile dramları gibi temalara yönelir. Özellikle Servetifünun dergisinin 1901’de kapanmasından sonra ise şair artık idealizm, Batı seviyesine ulaşma, hürriyet, yurtseverlik gibi konuları işleyecektir.
4. Bu parçaya göre aşağıdaki şiirlerden hangisi sanatçının 1901 sonrasında yazdığı şiirlerden biri değildir?
A) Doksan Beşe Doğru
B) Han-ı Yağma
C) Promete
D) Yağmur
E) Haluk’un Amentüsü

Servetifünun topluluğunun düşünce alandaki güçlü temsilcilerinden biridir. Batılı eleştiri anlayışını benimseyen sanatçı yapıcı bir eleştiri tarzı oluşturmuştur. Servetifünûn dergisindeki yazılarıyla Batılı yazar ve düşünürleri de tanıtan yazar, pozitivizmin Türkiye'de tanınmasını sağlayan önemli isimlerden biridir.
5. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süleyman Nazif 

B) Mehmet Rauf 
C) Ahmet Şuayb
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu 
E) Faik Ali Ozansoy

I. Halas
II. Ferdâ-yı Garam
III. Genç Kız Kalbi
IV. Ferdi ve Şürekası
V. Eylül
6. Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir?
A) I    B) II     C) III     D) IV      E) V

Şiirlerinde Fransız şair François Coppee'nin etkisi açıktır. Coppee etkisiyle yazdığı "Hasta Çocuk", "Nesrin" ya da "Balıkçılar" gibi şiirlerde halktan insanların yaşamına eğilir. Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan bu şiirler acıma duygusu ile yazılmıştır. Şair henüz toplumsal dengesizliklere ya da haksızlıklara bir vurgu yapmasa da bu manzumeler gelecekte yazacağı şiirlerinin habercisi olacaktır.
7. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Ekrem
B) Faik Ali
C) Süleyman Nazif
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şahabettin

8. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy ile Tevfik Fikret için ortak bir özellik değildir?
A) Sanatını toplum yararına kullanmak
B) Gençlere yönelip kurtuluşu onlardan beklemek
C) Manzum hikâyeler yazmak
D) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamak
E) Parnasizmin etkisinde kalmak

9. Aşağıdakilerin hangisinde Halit Ziya Uşaklıgil’le ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçıdır.
B) Eserlerinde Fransız realist ve natüralist yazarların etkisi görülür.
C) Romanlarında ruh çözümlemelerine önem veren sanatçı, karakter yaratmada oldukça başarılıdır.
D) Eserlerinde sıkça gramer ve söz dizimi hataları görülür.
E) Romanlarında sadece İstanbul'u ele almıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun romanı için söylenemez?
A) Fransız roman ve hikayesi örnek alınır.
B) Batılı roman tekniğine uygun ilk örnekler bu dönemde verilir.
C) Bu dönem romanında sosyal yarar gözetilmez.
D) Eserlerinde hayâl-hakikat çatışması, karşılıksız ya da imkansız aşklar, karamsarlık gibi bireysel temalara yönelmişlerdir.
E) Roman dilinde kısmen de olsa konuşma diline yaklaşılır.

Tanzimat’ta ilk örnekleri verilmeye başlanan roman, Servetifünun edebiyatında Batılı tekniğe uygun hale gelir. Dönem romanında, başta (I) Halit Ziya ve (II) Mehmet Rauf olmak üzere (III) Hüseyin Cahit, (IV) Ahmet Hikmet ve (V) Süleyman Nazif gibi isimler görülür.
11. Numaralanmış yerlerin hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I    B) II     C) III     D) IV      E) V 

I. Olay, kişi ve çevreler günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz niteliktedir.
II. Tanzimat romanında görülen teknik kusurlar bu dönem romanında görülmez. 
III. Roman kahramanları çok yönlü ele alınarak psikolojik tahlillerle derinlemesine işlenmiştir.
IV. Yazarlar realizmin etkisiyle köy-kasaba gerçeklerine eğilmeye başlamıştır.
V. Betimlemeler sanat yapma düşüncesiyle Arapça ve Farsça sözcüklerle süslü bir söyleyişle verilmiştir.
12. Numaralanmış yerlerin hangisi Servetifünun romanı için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) I    B) II     C) III     D) IV      E) V 

I. Siyah İnciler - Mensur Şiir
II. Saray ve Ötesi - Anı
III. Hayal İçinde - Hikaye
IV. Hac Yolunda - Gezi
V. Tarih-i Kadim - Şiir
13. Numaralanmış yerlerde verilen eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I    B) II     C) III     D) IV      E) V 

Eserde farklı sınıflara mensup iki insanın çevre baskısıyla evlendirilmeleri ve bu evliliğin hazin bir şekilde bitmesi anlatılır. Romandaki temel çatışma İsmail Tayfur’un yaşamış olduğu aşk - para çatışmasıdır. İsmail Tayfur, fakir Saniha’yı sevmesine rağmen daha iyi imkanlarda yaşayacağını düşünerek -çevresinin de etkisiyle- Hacer’le evlenir. Romanın sonunda İsmail Tayfur aklını yitirirken -zengin kız- Hacer de bir yangın sonucunda ölür.
14. Parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Eylül
C) Ferdi ve Şürekası
D) Zavallı Necdet
E) Kan Damlası

15. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Eylül, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak kabul edilmektedir.
B) Yahya Kemal, "Siste Söyleniş" şiiri ile Tevfik Fikret'in Sis şiirine cevap vermiştir.
C) Mehmet Akif, bütün şiirlerinde aruzu kullanmıştır.
D) Servetifünun şiirinde kafiye ahenk unsuru olarak ele alınmış göz için değil kulak için kafiye benimsenmiştir.
E) Servetifünun şiirinde yeni dünya görüşüne ait yeni temalar eski nazım şekilleri ile işlenir.


Cevaplar

1.A  2.E  3.D  4.D  5.C  6.D  7.D  8.E  9.D  10.E  11.E  12.D  13.C  14.C  15.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.