Divan Sanatçıları Konu Testi 2

I. Tazarruname – Sinan Paşa
II. Heşt Behişt – Sehi Bey
III. Keşfü’z Zünun – Seydi Ali Reis
IV. Mirat-ül Memalik – Katip Çelebi
V. Tevarih-i Âli Osman – Âşık Paşazâde
1. Verilen eser - yazar eşleştirmesinde hangi iki yazarın yeri değiştirilirse yanlışlık düzeltilmiş olur?
A) I – II   B) III – IV   C) IV – V   D) II – III    E) I – V

Kabusname, Keykavus bin İskender'in 1082 yılında yazdığı mensur bir eserdir. N
asihatname-siyasetname türündeki eser kırk dört bölümden oluşmaktadır. Türkçeye birçok kez çevrilen Kabusname, hayatın her alanında kullanılabilecek birtakım bilgiler içermektedir.
2. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen eseri Türkçeye çeviren sanatçılardan biridir?
A) Şeyhi 

B) Nergisi 
C) Ali Şir Nevai 
D) Mercimek Ahmet 
E) Ahmedi

Yalnız 17.yüzyılın değil bütün bilim ve fikir tarihimizin en önemli simalarından biridir. Doğu’da Hacı Halife, Batı’da ise Hacı Kalfa olarak tanınır. 48 yıllık kısa yaşamı içerisinde tarih, coğrafya, biyografi, bibliyografya, otobiyografi gibi birçok konuda çok önemli eserler vermiştir. Süslü nesir akımına kapılmayan sanatçı, topluma yararlı olmak için sade bir dil tercih etmiştir.
3. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda tanıtılan sanatçıya ait değildir?
A) Cihannüma 

B) Tuhfetü’l Kibar 
C) Fezleke 
D) Mizanü’l-Hakk 
E) Kitab-ı Bahriye

4. "Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar." diye başlayan eser, edebiyatımızın önemli süslü nesir örneklerinden biridir. 
Bürokrasiyi, rüşveti, sosyal aksaklıkları konu edinen bu mektubun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyhi 

B) Bağdatlı Ruhi 
C) Fuzuli 
D) Nabi 
E) Nefi

Türk'ün beceriksiz ve değersiz gençleri, kolaydır diye Farsça şiir söylemeye özeniyorlar. Türk dilinin genişliği bu kadar tanıklarla anlaşıldıktan sonra, yetenekli Türk gençlerinin kendi dilleri dururken başka dille şiirlerini yazmamaları gerekirdi. Eğer her iki dilde eser verebilecek yetenekteyseler kendi dillerinde daha çok eser vermeliydiler. Doğrusu şudur ki bunlar, Türkçe şiir söyleyecek güçte değildirler.
5. Bu parçada sözü edilen durum aşağıdaki eserlerden hangisinin yazılış nedenidir?
A) Divanû Lûgati't Türk

B) Kamus-u Türki
C) Muhakemetül Lugateyn
D) Lehçe-i Osmani
E) Islahat-ı Edebiyye

Mahallileşme akımının 19.yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biridir. Şöhretini daha çok gazel ve şarkılarına borçludur. Edebiyatımızın şarkı nazım şekliyle en fazla eser veren şairidir. Şiirlerinde Nedim etkisi açıktır ancak Nedim'deki derinlik ve hayal inceliği onda yoktur. Şiirlerinde halk zevkini yansıtan şairin dili dönemine göre sadedir. Tek eseri Divanı’dır.
6. Bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Enderunlu Fazıl 
B) Enderunlu Vasıf 
C) Keçecizade İzzet Molla
D) Sünbülzâde Vehbi 

E) Yenişehirli Avni

Bağdatlı Ruhi, divan şiirinde az görülen sosyal eleştirinin en önemli ismidir. Şiirlerinde toplumun aksayan yönlerini çok iyi teşhis eden şair; çağının kusurlarını, insanların mal mülk hırsını ayrıca Osmanlı yönetimindeki aksaklık ve çarpıklıkları ciddi bir hiciv içerisinde ortaya koymuştur.
7. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi Bağdatlı Ruhi’ye ait olamaz?
A) Bir kimseyi kim cübbe vü destâr ile görsen
    Eylersün anun cübbe vü destârına ikrâm
B) Hâlün kime açsan sana der hikmeti vardur
    Öldürdi bizi âh bilinmez mi bu hikmet
C) Nâçâr çeker halk bu mihnetleri yohsa
     Âdem kara dağ olsa getürmez buna tâkat
D) Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mutâdım
     Seni ey gül sever cânım ki cânâna hitâbımsın
E) Dünya talebiyle kimisi halkın emekte
    Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte 


8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçıların tamamı hamse sahibidir?
A) Ali Şir Nevai, Hamdullah Hamdi, Taşlıcalı Yahya, Nevizâde Atai
B) Hamdullah Hamdi, Fuzuli, Nevizâde Atai, Keçecizade İzzet Molla
C) Şeyhi, Taşlıcalı Yahya, Fuzuli, Nabi
D) Necati, Ali Şir Nevai, Nabi, Şeyh Galip
E) Şeyhi, Necati, Şeyh Galip, Keçecizade İzzet Molla


I. Garipname
II. Şah u Gedâ
III. Hayriyye
IV. Hadikatü's Süeda
V. Beng ü Bâde
9. Bu eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) V   B) IV   C) III   D) II   E) I

10. Aşağıdakilerden hangisi Baki ve Fuzuli için ortak bir özelliktir?
A) Üç ayrı dilde divan sahibi olmak
B) Mesnevi türünde eser vermek
C) Sade sayılabilecek bir İstanbul Türkçesi ile yazmak
D) Aynı yüzyılda yaşamak
E) Aşkı hem beşeri hem de ilahi boyutuyla ele almak

..., Halep’te yaşadığı dönemde, yedi yaşındaki oğlu için bir öğüt kitabı olan ... adlı mesneviyi yazar. Sanatçı, eseriyle oğlunun mutluluğu yakalayabilmesi ve sıkıntılardan uzak kalabilmesi için ona birtakım öğütler vermeyi amaçlamıştır. Eser, Türk kültür tarihinde çocuk eğitimi alanında yazılan ilk eserlerden biri olarak kabul edilmektedir.
11. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
B) Fuzuli – Rind ü Zahid
C) Şeyhi – Harname
D) Nabi – Hayriyye
E) Ahmet Fakih – Çarhname

Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak kabul edilmesinde en büyük pay onundur. En önemli eseri yaklaşık 12000 beyitten meydana gelen bir mesnevidir. Ahlak ve tasavvuf üzerine yazılmış olan eserde Mevlana etkisi açıktır. Mevlana dışında Yunus Emre'den etkilenen şair şiirlerinde hem hece hem de aruzu kullanmıştır.
12. Bu parçada tanıtılan divan şairi ve eseri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Aşık Paşa – Garipname
B) Ahmedi – İskendername
C) Şeyhi – Harname
D) Süleyman Çelebi – Vesiletün Necat
E) Hoca Dehhani – Selçuklu Şehnamesi

Şehzade Mustafa'nın katledilmesi üzerine yazdığı mersiye ile meşhurdur. Yazdığı mersiyede Sadrazam Rüstem Paşa’yı ve dolaylı olarak Kanuni Sultan Süleyman'ı suçlayıcı ifadelere yer veren şair, İzvornik sancağına sürgün gitmiştir.
13. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki 

B) Nefi 
C) Taşlıcalı Yahya 
D) Hayali 
E) Bağdatlı Ruhi

14. Aşağıdakilerin hangisinde Mevlana ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Eserlerini Arapça kaleme almış, birkaç mısra dışında Türkçeyi kullanmamıştır.
B) Mevlevi tarikatı o öldükten sonra onun öğretileri üzerine oğlu Sultan Veled tarafından kurulmuştur.
C) En önemli eseri olan Mesnevi'de yüzlerce hikayeyi manzum olarak anlatmıştır.
D) Ölümü asıl sevgiliye kavuşma olarak görmüş bu nedenle öldüğü gün Şeb-i Arus (düğün gecesi) olarak anılmaktadır.
E) Bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Belh şehrinde doğmuş, Konya'da yaşamış ve orada ölmüştür.

Anadolu sahasındaki ilk hamse ona aittir. Babası, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’dir. Birçok divan şairinin aksine divanında padişaha veya herhangi bir devlet büyüğüne övgüde bulunmamıştır. Özellikle Yusuf u Züleyha mesnevisi ile ünlüdür.
15. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Hamdi 

B) Taşlıcalı Yahya 
C) Şeyyad Hamza
D) Necati 
E) Süleyman Çelebi


Cevaplar

1.B  2.D  3.E  4.C  5.C  6.B  7.D  8.A  9.B  10.D  11.D  12.A  13.C  14.A  15.A 

4 yorum:

  1. 10 da cevap d değil ikisi de 16. yy da yaşamış. E seçeneği doğru olması lazım

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. ...Baki ve Fuzuli için ortak bir özelliktir?

      Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.