Öğretici Metinler Konu Testi 1

Toplumsal bir sorun - olay, bir sanat ürünü, kişi ya da bir eşya üzerine inceleme, araştırma ve gözlem yapılarak hazırlanan yazı türüdür. Günümüzde tanınmış kişilerle soru-cevap şeklinde yapılan mülakat yerine de kullanılmaktadır. Ancak bu yazı türü, mülakatın soru sorma ögelerinden yararlansa da ondan tamamen farklı bir türdür. 
1. Parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale 
B) Röportaj 
C) Eleştiri 
D) Söyleşi 
E) Haber Yazısı

2. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Dil, daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
B) Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
C) Gazete çevresinde gelişen metinler bu türdendir.
D) Üslup kaygısı ön plandadır.
E) Sözcüklerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.

3. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Türk’ün Ateşle İmtihanı
B) Ateş ve Güneş
C) Zoraki Diplomat
D) Suyu Arayan Adam
E) Saray ve Ötesi

4. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinler arasında yer almaz?
A) Fıkra 
B) Haber Yazısı 
C) Röportaj 
D) Mülakat 
E) Biyografi 

"Plinius'un dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir, elverir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir; başkasına değil kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkasına da yararı olabilir..."
5. Bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Sohbet 
B) Deneme 
C) Mülakat 
D) Anı 
E) Eleştiri

I. Klasik İslam edebiyatında ünlü kişilerin özellikle de şairlerin kısa biyografilerine ve çalışmalarına yer veren eserlerin genel adı.
II. Divan edebiyatında kısa nesir ve mektupların toplandığı mecmua.
III. Ünlü bir kişinin yaşamını ve yapıtlarını ya da herhangi bir alanda tek bir konuyu ayrıntılı biçimde ele alan ve onu özgün bir görüşle inceleyen uzunca yazı.
IV. Bir insanı karakteristik özellikleri ile tanıtmak amacıyla yazılan yazı.
6. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?
A) Monografi   B) Portre    C) Münşeat    D) Hal Tercümesi   E) Tezkire

7. Aşağıdakilerden hangisi fıkra ile makale arasındaki farklardan bir değildir?
A) Makaledeki düşünceleri kanıtlama zorunluluğu fıkrada yoktur.
B) Makalede bilimsel ve ciddi bir dil kullanılırken fıkrada dil daha serbesttir.
C) Bilimsel çalışmanın ürünü olan makale kalıcı iken fıkranın kalıcılık özelliği yoktur.
D) Makalede nesnellik esasken fıkra yazarı tarafsız olma kaygısı taşımaz.
E) Makaleler genele hitap ederken fıkralar belli bir eğitim seviyesindeki insanlara hitap eder.

Polatlı'ya yerleşir yerleşmez, Yunanlıların Sakarya köylerindeki vahşi hareketleri hakkında çok çirkin haberler aldık. Tamamen hayvanlar gibi hareket etmişlerdi. Polatlı'ya yerleştiğimizin üçüncü günü, İsmet Paşa'ya raporumu götürdüğüm zaman, onu bir Tatar'ın evinin balkonunda buldum. Beni öğle yemeğine alıkoydu. Bana orada yeni bir vazife verdi. Mübalağa ve yalan katmadan Yunanlıların o bölgede yapmış oldukları zulümleri tetkike beni memur etti. Bu Tetkik-i Mezalim adı altında bir vazifeydi.
8. Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale 
B) Fıkra 
C) Anı 
D) Eleştiri 
E) Söyleşi

Yazar - Eser - Tür
I. Şevket Süreyya Aydemir - Tek Adam - ...
II. Cemil Meriç - ... - Deneme
III. Ruşen Eşref Ünaydın - Diyorlar ki - ...
IV. Falih Rıfkı Atay - ... - Anı
9. Yukarıda verilen yazar - eser - tür eşleştirmesinde boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Biyografi – Bu Ülke – Mülakat – Zeytindağı
B) Eleştiri – İşte İnsan – Röportaj – Söz Arasında
C) Biyografi – Mavi Kara – Röportaj – Zeytindağı
D) Eleştiri – İşte İnsan – Mülakat – Söz Arasında
E) Biyografi – Bu Ülke – Mülakat – Bizim Akdeniz

I. Tedavi amacıyla 1932’de Frankfurt'a giden ... bu seyahatle ilgili gözlem, izlenim ve fikirlerini Frankfurt Seyahatnamesi adıyla bir kitapta toplamıştır.
II. ... Anadolu’ya yaptığı gezilerde kısa notlar tutmuş daha sonra da bunları Anadolu Notları adıyla kitap haline getirmiştir.
III. Eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı da olan yazar ... Mavi Yolculuk ve Mavi Anadolu eserlerinde eski Ege, antik çağ kentleri ve uygarlıklarının tarihine odaklanır.
IV. Gazeteci yazar ... başta Çankaya adlı yapıtı olmak üzere Atatürk üzerine yazdığı kitaplarla tanınmaktadır.
10. Yukarıda bırakılan boşluklara aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ahmet Haşim
D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Azra Erhat

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilemez?
A) "Ben" merkezli yazı türüdür. Yazarın herhangi bir konuda kesin yargılara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı kısa yazılara ... denir. (Deneme)
B) ... yazarı anlattıklarını daha inandırıcı kılmak için tanıklardan ya da anlattığı döneme ait gazete kupürü, fotoğraf, mektup ve belgelerden yararlanabilir. (Anı)

C) Bir gazetecinin alanında isim yapmış kişilere sorular sorması ve bu sorulara aldığı cevapları gazetesinde yayımlaması sonucu oluşan yazılara ... denir. (Söyleşi)
D) ... haber yazılarından daha kapsamlı bir yazı türüdür. Yazar, öyküleyici anlatım başta olmak üzere açıklayıcı, betimleyici ve tartışmacı anlatım türlerinin hepsinden yararlanabilir. (Röportaj)
E) Kısa düşünce yazısı olan ... ele aldığı konu üzerinde okuyucuyu etkileyerek bir kamuoyu oluşturmayı amaçlar. (Fıkra)

12. Aşağıdakilerden hangisi gerçeği ele alış şekli bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Makale    B) Fıkra    C) Anı    D) Hikaye    E) Otobiyografi

Gece karanlığında içine girdiğimiz bu büyük Avrupa şehrini ikinci sabah, binaları, caddeleri, mağazaları ve kalabalığıyla görünce kendimde en ufak hayrete benzer bir şey duymadım. Zira karşımdaki o büyük hayat iniş ve çıkışının ismi Frankfurt olduğu gibi, pekala Paris, Londra, Viyana veya Budapeşte de olabilirdi. Garabete düşmeden iddia edilebilir ki büyük bir hareket medeniyeti olan Avrupa medeniyeti çerçevesinde şeklin fikirden fazla ehemmiyeti vardır. Kafası ne olursa olsun bir insanın Avrupalı ünvanına hak kazanmak için mutlaka sırtında bir ceketi, ayağında bir pantolonu ve başında şu veya bu biçimde bir şapkası olmak lazım. Bu hazin ve renksiz kıyafet medeniyetin üniformasıdır. 
13. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Otobiyografi   B) Biyografi    C) Makale    D) Mülakat    E) Gezi

14. Aşağıdakilerden hangisi bireyin hayatı çevresinde gelişen öğretici metinlerden biri değildir?
A) Biyografi   B) Günlük   C) Eleştiri    D) Mektup    E) Hatıra

Dilekçe, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara bir isteği, şikayeti, ihbarı bildirmek ya da bir konu hakkında bilgi almak amacıyla yazılan imzalı mektuptur.
15. Aşağıdakilerin hangisinde dilekçe yazımıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Dilekçede tarih kağıdın sağ üst köşesine ya da dilekçe metninden sonra sağ alt köşeye atılır.
B) Ciddi, resmî bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
C) Vatandaşların kurumlara yazdığı dilekçelerde "rica ederim" ifadesi kullanılmaz. Vatandaş dilekçede sadece arz eder.
D) Sol alt köşede dilekçe sahibinin açık adresi olmalıdır.
E) Dilekçeye eklenmek istenen belgeler varsa tarihin altına "ekler" başlığı atılarak ilgili belgelerin adları sıralanır.


İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.B  2.D  3.D  4.E  5.B  6.D  7.E  8.C  9.A  10.D  11.C  12.D  13.E  14.C  15.E

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.