Ahmet Fakih (13.yy)

  • 13.yüzyıl divan şairi, mutasavvıf.
  • Adı, Oğuz Türkçesinin ilk temsilcileri arasında geçmektedir.
  • Hakkındaki bilgiler Mevlevi ve Bektaşi kaynaklarına dayanmaktadır.
  • Anadolu’da, aynı mahlası kullanan birden fazla Ahmet Fakih vardır. Çoğu 13. yüzyılda yaşamış bu kişilerin birbirine karıştırıldığı açıktır.
  • En önemli eseri Çarhname'dir.
  • Dinî-ahlakî bir eserdir. 
  • Halkı bilgilendirmek için yazılmış didaktik bir eserdir.
  • 83 beyitlik eser kaside nazım şekli ile yazılmıştır.
Çarhname'den seçme beyitler...
Yavuz sanmaya kardaş kardaşına,
Hakikatdur bu sözüm, bana inan!

Bilürmi sen, niçün geldün cihâna?
Sini kulluğ içün yaratdı Sultân.

Nasihat dutar isen, dinle sözüm,
Hünerün var ise gel, uşda meydân!

Sana bir kaç öğütler vereyin ben,
Ki her birisi dür ola, yâ mercân.

Gözün aç, gaflet içre yatma e dost,
Ki göçmege dutupdur yüzi kervân.

Kirâmen kâtibin durmaz, yazarlar,
Ne, kim etdün, kılurlar anı divân.

Getürüp dartarlar hayrunla şerrün,
Hakikat bil, kurılur anda mizân.

Eğer hayrun ağır gelse, zi devlet,
Yüzün ağ ola hem çün mâh-ı t âb ân.

Eger şerrün ağır gelse e miskin,
Varaçak yerün olur, bil, ki nırân.

Gel emdi, ol Resülün sünnetin dut!
Kim anı dutsa, olur Şâh-ı Merdân.

Bu dünyâ lezzetine mağrür olma,
Bu nefsi beslemegil hem çü hayvan!

Nedelüm, çün cihânun işi budur?
O derde oğradı Dâvud, Süleymân.

Anun, kim tahtını yel götürürdi,
Ölüme oğradı, adı Süleymân.

Muhammed, kim cihânun fahri idi,
Bu sünnetler anundur, âyin, erkân.

Burâk issi, Hakun döstı, Habibi,
Ana Mi‘râc u ‘arş üstüydi seyrân.

Anun içün yaradıldı bu yerler,
Anun içün bu gökler oldı sayvan.
İlgili Sayfa
👉 13. ve 14. Yüzyıl Divan Şairleri Özet
Yararlanılan Kaynaklar
  • Çarhname, Yayımlanmayan ve İşleyen Mecdut Mansuroğlu
  • Ahmed Fakih, Anadolu'da Türkçe Eserler Veren Mutasavvıf Şair Osman Fikri Sertkaya

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.