Şiir Bilgisi Karma Test 2

Herkes belasını azdı da buldu
İnsanda evvelki sadakat n'oldu
Eski sarayları beğenmez oldu
Yere sığmaz oldu sultan olanlar
1. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Dramatik şiir
B) Pastoral şiir
C) Lirik şiir
D) Epik şiir
E) Satirik şiir

I. Birkaç çobanın aşk, doğa, kır yaşamı gibi konular üzerine karşılıklı konuşması şeklinde yazılan şiirlerdir.
II. Doğa manzaraları ya da kır yaşamının güzelliğinin ozanın ağzından aktarıldığı şiirlerdir.
III. Tiyatro yapıtlarında kullanılan ve olayları oluş halinde veren şiirlerdir.
IV. Akla seslenen, öğreticilik yönü ağır basan şiirlerdir.
2. Aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A) Satirik
B) Dramatik
C) Didaktik
D) İdil
E) Eglog

Tâ nazardan gâib oldum hâtıra yol bulmadım
Her ne kim gözden ırak olsa gönülden dûrdur
(dûr: uzak)
3. Beytin ikinci dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tariz
B) İrsalimesel
C) Tezat
D) Telmih
E) Teşbih

Bin müptelayı mihnet ile her dem öldürür
Dilber mülâyim olmayacak âdem öldürür
4. Bu dizelerdeki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

5. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde hem sözcük hem de ek halinde redif vardır?
A) Allar geymiş hırâm eyler nihâl-i gül gibi
Günde uşşâkun hezârın zâr ider bülbül gibi
B) Ruhun gül-berg-i bûstân-ı İremdür
Dehânun gonca-i bâğ-ı ademdür
C) Kaddün katında kâmet-i şimşâd pest olur
Zülfün yanında revnak-ı anber şikest olur
D) İllere mihr ü vefâsı hoş gelür
Bendeye cevr ü cefâsı hoş gelür
E) Zülfüne dil virmeyen hâtır-perîşân olmadı
Pâyüne yüz sürmeyen hâk ile yeksân olmadı

Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni
6. Bu dörtlükte aşağıdaki uyak düzenlerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Mani tipi uyak
D) Sarma uyak
E) Örüşük uyak

Kendi düşen ağlamaz derler ben ol hayretteyim
Kim sana düşeli ne için akıtır hun-âb göz
7. Beyitteki altı çizili sözle yapılan söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) irsalimesel, kinaye
B) istiare, kinaye
C) tezat, telmih
D) telmih, irsalimesel
E) istiare, tezat

Dadaloğlu der ki, halim yamandır
Dağ başları yine tozdur dumandır
Hak bilir ya bugün hodri meydandır
Tutmak gerek geçitleri belleri
8. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
B) Düz uyak düzeniyle söylenmiştir.
C) Ek halinde redif kullanılmıştır.
D) Tariz sanatı yapılmıştır.
E) Epik şiir örneğidir.

Alemde bir devir dönüyor amma
Devr-i İngiliz mi Frenk mi bilmem
Halli âsân değil müşgil muamma
Zulm-i zâlim göğe direk mi bilmem
9. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik şiir
B) Satirik şiir
C) Epik şiir
D) Pastoral şiir
E) Dramatik şiir

Takdir neyi yazmış gördüm ezelden
Kurtulmadı kara bahtım gazelden
Zülâlî der geçtim yârdan güzelden
Her işten el çekti ihtiyar oldum
10. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tunç uyak kullanılmıştır.
B) 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Bir koşmadan alınmıştır.
D) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Ait olduğu şiirin son dörtlüğüdür.

Yaz göç ediyor -Ne yazık, yine güz!-
Uzak, bilmedik bir ülkeye doğru
Mor dağlarda güneş doğmadan henüz
Yağdı bahçeme bir yaprak yağmuru
11. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tam uyak kullanılmıştır.
B) Benzetme sanatı yapılmıştır.
C) Soyutlamaya yer verilmiştir.
D) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
E) Pastoral nitelikler taşımaktadır.

Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz
Dost ağlasın zalim felek utansın
Kıyamette kavuşmak var biliriz
Dost ağlasın kahpe felek utansın
12. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teşbih sanatı kullanılmıştır.
B) Redife yer verilmiştir.
C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.
D) Teşhis sanatı kullanılmıştır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

I. Zağlar bülbül olmuş gülşen bağında
II. Bana ol gülşenden çıkmak göründü
III. Bir zaman ermedim dost otağına
IV. Dembedem bedene kıymak göründü
(zağ: karga, gülşen: gül bahçesi)

13. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.
B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.
C) Dramatik şiire örnektir.
D) Hepsinde redif kullanılmıştır.
E) Bülbül ve gülşen sözcükleriyle istiare yapılmıştır.

Karac'oğIan der ki: Yalandır yalan 
Aldatıp yârini elimden alan
Gözyaşım mürekkep, kirpiğin kalem
Ayrılık defterin yaz uğrun uğrun
14. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Redif kullanılmamıştır.
B) İmgeye yer verilmiştir.
C) Tunç uyak kullanılmıştır.
D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.
E) İstiare sanatından yararlanılmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde verilen edebi sanata örnek olamaz
A) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyâmete dek çeksin intizâr (teşhis)
B) Leb-i cân-bahşı ile mürdeler ihyâ itsün
Nic’olur mucize-i Hazret-i Îsâ göresin (telmih)
C) Kulak verin ki zaman, tahtayı kemiriyor,
Tavan aralarında, tavan aralarında. (istiare)
D) Bu zalim uykusuzluk yolumu kesen haydut
İçimde bir çığlıktır dudaklarımda sükut (teşbih)
E) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı (tariz)

Lügat, bir isim ver bana halimden;
Herkesin bildiği dilden bir isim!
Eski esvaplarım, tutun elimden;
Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?
16. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Serbest ölçüyle yazıldığı
B) Farklı türde kafiyelere yer verdiği
C) Çapraz kafiye kullanıldığı
D) Redife yer verdiği
E) Teşhis sanatına yer verdiği

I. Gitti gelmez bahar yeli;
II. Şarkılar yarıda kaldı.
III. Bütün bahçeler kilitli;
IV. Anahtar Tanrıda kaldı.
17. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?
A) Tam uyak
B) Sözcük halinde redif
C) Ek halinde redif
D) Ad aktarması
E) Hece ölçüsü

Kabrime çiçek getirenlere gülerim;
Gafil kişilermiş bu insanlar vesselam;
Bilmezler ki bu kabirle yoktur alakam;
Ben o çiçeklerdeyim, ben bu çiçeklerdeyim
18. Bu dörtlükteki kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz kafiye
B) Çapraz kafiye
C) Sarma kafiye
D) Mani tipi kafiye
E) Örüşük kafiye

Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
19. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redife yer verilmemiştir.
C) Dörtlüğün tamamında tam uyak kullanılmıştır.
D) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

I. Düzyazıda kullanılan ses benzerliğidir.
II. Dizelerin baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir sözcük ya da isim çıkacak şekilde şiir yazmaktır.
III. Ahengi sağlamak için şiirde ünsüzlerin tekrar edilmesidir.
IV. P
arçaya ahenk ve okuyuşa rahatlık vermesi için dizelerdeki sözcüklerin belli kümelere ayrılmasıdır.
20. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A) Aliterasyon
B) Asonans
C) Akrostiş
D) Durak
E) Seci

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.A  3.B  4.D  5.D  6.B  7.A  8.D  9.B  10.A  11.C  12.C  13.C  14.E  15.E  16.A  17.D  18.C  19.B  20.B

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.