Divan Sanatçıları Konu Testi 3

Sade dille yazdığı ve cinaslı kafiyelere yer verdiği tuyuğlarıyla tanınan —, kudretli bir şair olsa da daha çok bir devlet ve ilim adamı olarak şöhret kazanmıştır.
1. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gülşehri
B) Hamdullah Hamdi
C) Kadı Burhanettin
D) Nedim
E) Şeyh Galip

I. Hiciv
II. Surnâme
III. Mevlit
IV. Mersiye
2. Aşağıdaki şairlerden hangisinin yukarıda numaralanmış nazım türlerinin herhangi birinden eseri yoktur?
A) Hayali Bey   B) Nabi   C) Baki   D) Süleyman Çelebi   E) Nefi

3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen boşluğa ayraç içinde verilen sanatçı getirilemez?
A) Timurlu şehzadelerinden Hüseyin Baykara'nın en yakın arkadaşı olan — yalnız Çağatay edebiyatının değil bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. (Ali Şir Nevai)
B) —, Beng-ü Bâde mesnevisini 1510 – 1514 yılları arasında Şah İsmail’e ithaf etmiştir. (Fuzuli)
C) Anadolu sahasındaki ilk şuara tezkiresini kaleme alan — divan sahibi bir şairdir. (Sehi Bey)
D) — Kanuni'nin Nahçıvan Seferi'ne giderken Şehzâde Mustafa'yı katlettirmesi üzerine yazdığı mersiye ile ünlüdür. (Taşlıcalı Yahya)
E) Bir kabahati nedeniyle Fatih'in hışmına uğrayan —, yazdığı Kerem Kasidesi sayesinde zindandan kurtulmuştur. (Ahmet Dai)

Bu alegorik eserde otuz kuş, kuşların padişahı Simurg'u bulmak üzere zahmetli bir yolculuğa çıkar. Kuşların geçtiği vadiler tasavvufi yolun makamlarıdır. Son vadiye ulaştıklarında ise artık karşılarında üzerinde cemâl-i ilahinin yansıdığı bir ayna vardır. Aynaya baktıklarında aslında kendi zatlarından başka bir şey olmayan Simurg'u görürler.
4. Parçada sözü edilen eser aşağıdaki divan sanatçılarından hangisine aittir?
A) Taşlıcalı Yahya
B) Gülşehri
C) Ahmet Paşa
D) Ahmet Dai
E) Nabi

17. yüzyıl divan şair ve yazarıdır. Süslü nesrin önemli isimlerinden biridir. Mensur hamsesi ile tanınır. Meşakku'l-Uşşak ve Nihalistan mensur hikâye geleneğinin önemli eserleridir. Eserlerinde şahsi gözlem ve deneyimlerinden yararlanmıştır. İki eser de modern hikâyeciliğin habercisi sayılabilecek tekniklere sahiptir. 
5. Parçada sözü edilen divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nergisi
B) Sinan Paşa
C) Mercimek Ahmet
D) Piri Reis
E) Seydi Ali Reis

17. yüzyılın önde gelen bilim insanlarındandır. 48 yıllık kısa yaşamı içerisinde tarih, coğrafya, biyografi, bibliyografya, otobiyografi gibi birçok konuda önemli eserler yazmıştır. 
6. Parçada sözü edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evliya Çelebi
B) Nergisi
C) Katip Çelebi
D) Akif Paşa
E) Sinan Paşa

7. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçının yaşadığı yüzyıl yanlış verilmiştir?
A) Mevlana — 14.yy.
B) Ali Şir Nevai — 15.yy.
C) Fuzuli — 16.yy.
D) Şeyh Galip — 18.yy.
E) Yenişehirli Avni — 19.yy.

Divan edebiyatının son büyük şairlerindendir. Asıl ismi Mehmet'tir. Tasavvufa gönül vermiş, Mevlevi şeyhi olmuştur. Şiir dilinde eskileri taklit etmeyi hoş görmemiş, kendine özgü bir üslup yaratmıştır. Bu üslup, Sebk-i Hindi akımının da etkilerini taşımaktadır.
8. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Şir Nevai
B) Nedim
C) Şeyh Galip
D) Leskofçalı Galip
E) Enderunlu Vasıf

Klasik Türk edebiyatında beş mesneviden oluşan külliyatlara hamse denir. Hamse yazan şairler de hamse-nüvis ya da sahib-i hamse olarak adlandırılır.
9. Aşağıdaki şairlerden hangisi hamse sahibi değildir?
A) Şeyhülislam Yahya
B) Ali Şir Nevai
C) Taşlıcalı Yahya
D) Nevizade Atai
E) Hamdullah Hamdi

İstanbul şairi olarak tanınmıştır. Divanı'nda hece vezniyle yazılmış iki koşmanın yer alması, şairin halk şiirine ilgisine işaret etmektedir. Dini konuları pek işlememiş, İstanbul Türkçesi ile yazdığı gazel, kaside ve şarkıları ile anılmıştır. Şarkı nazım biçimini sevdirmiş, kaside türünde de yenilikler yapmış ancak mesnevi yazmamıştır.
10. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşık Paşa
B) Fuzuli
C) Taşlıcalı Yahya
D) Nedim
E) Baki

440 beyitlik bu küçük mesnevide, afyonla şarap karşılaştırılarak ve şarabın afyona üstün olduğu sonucuna varılır. Eserin başında kısa birer tevhit, münacat, naat ve Hz. Ali methiyesinden sonra Şâh İsmail için söylenmiş bir methiye vardır. Sonra hikâye kısmı gelir. Fuzuli, önce şarabın tarifini yapar. apar. Eserde içki ve yiyeceklere teşhis ve intak sanatlarıyla kişilik verilmiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Rind ve Zâhid
B) Leyla ile Mecnun
C) Hadikatü's Süeda
D) Hayriyye
E) Şikayetname

Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta çeşitli problemlerle uğraştığı; ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntılar içinde bulunduğu bir dönemde yaşamıştır. Hem şiir hem de nesir türlerinde eser vermiştir. Divan şiirinde felsefi ve ahlaki anlatım biçimiyle öne çıkmıştır.
12. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Paşa
B) Baki
C) 
Nabi
D) Necati
E) Nedim

13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi karşısında verilen nazım şekliyle ünlü değildir?
A) Kadı Burhanettin — tuyuğ
B) Baki — gazel
C) Nefi — kaside
D) Bağdatlı Ruhi — mesnevi
E) Azmizâde Haleti — rubai

Hicivleri yüzünden pek de sevilmeyen şair, kaside sahasında İran şairleriyle boy ölçüşecek derecede başarı göstermiştir. Şairliğiyle övünürken İran şairlerini geride bıraktığını ilan etmekten çekinmemiş, sözlerini bir iddia olarak bırakmayarak gerçekten başarılı ve üstün eserler ortaya koymuştur.
14. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağdatlı Ruhi
B) Taşlıcalı Yahya
C) Nefi
D) Nevizâde Atai
E) Zati

Onun şiirinde hoşa gitmeyen bir kelime, çirkin bir ses bulmak mümkün değildir. Şiirlerinde Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır. Yabancı kelimelerin çoğunlukta olduğu beyitlerinde bile temiz, kusursuz bir ahenk görülür. Divan geleneğine bağlı kalan şair, şiir alanında kendinden önce gelen Ahmet Paşa, Necati, Zati'nin çizgisi üzerine çıkarak onların başlattığı çığırı sürdürmüştür.
15. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmedi
B) Şeyhi
C) Ali Şir Nevai
D) Enderunlu Vasıf
E) Baki

Klasik Türk şiirinin kurucularından olup 14. yüzyılının en önemli şairlerinden biridir. Divanı dışındaki en önemli eseri İskender’in efsanevi hayatını anlatan, aynı zamanda ansiklopedik özellikleri de olan mesnevisidir. Eser, I. Bayezid’in oğlu Emir Süleyman’a sunulmuştur.
16. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Dehhani
B) Aşık Paşa
C) Gülşehri
D) Ahmedi
E) Necati

I. Garipnâme
II. Harnâme
III. Şikayetname
IV. Siham-ı Kaza
17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda verilen eserlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
A) Aşık Paşa
B) Nefi
C) Şeyhi
D) Nabi
E) Fuzuli

Klasik Türk şiirine İstanbul Türkçesinin incelik ve yalınlığını getiren, halk söyleyişlerine, seviyeli bir argoya, deyim ve atasözlerine başvuran şair, Lâle Devri’nin edebî zevkine uygun bir anlatım tarzı oluşturmuştur. Şair, 18. asırda divan şiiri geleneğinin sadece devam ettiricisi değil, aynı zamanda bu şiir geleneğine mahallileşme ile yeni açılımlar getiren, bunu dil ve anlatımıyla olduğu kadar şiirinde kullandığı yerli hayat sahneleri, gelenekler, beşeri aşk teması ve şarkı nazım biçimiyle de kanıtlayan büyük bir şairdir.
18. Parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baki
B) 
Nedim
C) Şeyhülislam Yahya
D) Enderunlu Fazıl
E) Leskofçalı Galip

I. Sebk-i Hindi
II. Mahallileşme Akımı
III. Süslü Nesir
19. Aşağıda verilen divan sanatçılarından hangisi yukarıdakilerden biriyle ilişkilendirilemez?
A) Sinan Paşa
B) Şeyh Galip
C) Nedim
D) Evliya Çelebi
E) Enderunlu Vasıf


20. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazar, kendisine ait olmayan bir yapıtla birlikte verilmiştir?
A) Şeyhi – Harname
B) Ahmet Paşa – Çarhname
C) Süleyman Çelebi – Vesiletü'n Necat
D) Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügateyn
E) Sinan Paşa – Tazarruname

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

Cevaplar

1.C  2.A  3.E  4.B  5.A  6.C  7.A  8.C  9.A  10.D  11.D  12.C  13.D  14.C  15.E  16.D  17.D  18.B  19.D  20.B

İlgili Sayfalar

👉 Divan Sanatçıları Konu Testi 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.