Şiir Bilgisi Karma Test 3

Yaşlı gözler güler olmuş, saçı ak pak nineler
Demiyorlar, senelerdir bu yürekler inler
1. Yukarıdaki dizelerdeki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak

Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selâma durdu
Mor menevşe boynun eğdi
Gül kızardı hayâsından
2. Bu dizelerde yer verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Tevriye
C) Teşhis
D) Kinaye
E) Mecazımürsel

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Gül-i ruhsâruna karşu gözümden kanlu akar su
Habibüm fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı (telmih)
B) İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
Gül budağınun mizâcına gire kurtare su (teşhis)
C) Hezâr derdi bir iken hezâr zâr ile
Hezâr derde giriftâr-ı âh u zârum yok (tekrir)
D) Ey Fuzuli kalmamış gavgâ-yi Mecnûn’dan eser
Gâlibâ efsâne-i Leyli getürmüş hâb ana (tecrit)
E) Kâm-kârâ şehriyârâ hüsrevâ şahenşâhâ
Ey cihân-dâver şeh-i gerdûn-cenâb-ı rûzgâr (nida)

4. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Ey Marmara’nın mâi der-âğûşu içinde  
Ölmüş gibi dalgın uyuyan tûde-i zinde
B) Mümkin midür ki ṣarıla bir sim-ten bana
Ölem gidem megerki ṣarıla kefen bana
C) Gerçi güzeller ipini zülfün uzattılar
Ḥaḳḳa ki boylarınca yazuḳlara battılar
D) Yazdı bahâr âyet-i hüsnün varak varak
Gül mushafından okudı bülbül sebak sebak
E) Gerçi ser-tā-pā vücūdum yandı geçdi gül gibi
Ṣaḳlaram aşḳ āteşini sīnede bülbül gibi

Baktım lisânına ol bülbül gibi
Cismimin rahyası ol sünbül gibi
Bezensün gerdânın gonce gül gibi
Ol beyaz gerdâna saçılsın da gör
5. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Düz kafiye düzeninde yazılmıştır.
B) Cinas sanatına başvurulmuştur.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Tam kafiye kullanılmıştır.
E) Zengin kafiye kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Meni candan usandurdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhumdan murâdum şem’i yanmaz mı (mübalağa)
B) Islâhım eylemen teemmül
Kim gül tiken olmaz u tiken gül (akis)
C) Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever (tekrir)
D) Rabbim, Rabbim bu işin bildim neymiş Türkçesi
Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi (istiare)
E) Hoş olur gecede mey sohbeti mehtâb olıcak
Nûrsun meclise gel kim demişiz mâh sana (tenasüp)

Küçük lokma ile dolmaz avurdu
Ne yaman insanı kastı kavurdu
Cihanın külünü göğe savurdu
Geçti sadarete hayvan olanlar
7. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Dramatik şiir
B) Pastoral şiir
C) Lirik şiir
D) Epik şiir
E) Satirik şiir

Sevda derler bir acâib dengim var
Güzeller giyecek şalı rengim var
Bugün benim adûlarla cengim var
Kılıçlar bilensün zağlara gelsün
8. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Sözcük halinde bir redif vardır.
C) Ek halinde bir redif vardır.
D) Didaktik bir boyut taşımaktadır.
E) Zengin uyak kullanılmıştır.

İdmanlı dalkavuklara hayli döktürdü ter
Hepsinden üstün oldu bizim dalkavuk noter
9. Dizelerdeki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Cinaslı uyak
E) Tunç uyak

Tutam yâr elinden tutam
Çıkam dağlara dağlara
Olam bir yaralı bülbül
İnem bağlara bağlara
10. Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Lirik özellikler göstermektedir.
D) Tariz sanatı kullanılmıştır.
E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

Kâh bir kadın resmini sarar kuleli köyler,
Kıyafetsiz bir çoban sırıtır sinsi sinsi
Bazen büyük babama doğru bir şarkı söyler
Tahta kitarasıyle bir Japon gemicisi.
11. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) İmgeye yer verilmiştir.


12. Aşağıdakilerin hangisinde uyak kullanılmamıştır?
A) Sah verdi, filiz sürdü sinemde yara dalı
Su cihanda gülmedim yaradan yaradalı
B) Önünde nur-i tecella midir nedir bilmem
Su berk uran o dil-i aram midir nedir bilmem
C) Bizimkiler ışığa gem vurur da binerler
Yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler
D) Batıl isteyü haktan ayrıldım
Boynuz umdum kulaktan ayrıldım
E) Sahil, dikenli bir uçurum; sonra teknesiz
Cankurtaran, sükûn ve liman bilmeyen deniz

Akıyor nur gördüğüm dereden
13. Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) Teşbih
C) İstiare
D) Mecazımürsel
E) Tezat

Sözüm kılıçtır benim kılıçtan da keskindir
Şavkını Toroslara vurdum öyle yürüdüm
Gönül kelebek kanadı hak yolunda miskindir
Aklımı sevda ile yordum öyle yürüdüm
14. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
E) Dizelerin tümü 7+7 duraklıdır.

15. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir kafiye kullanılmıştır?
A) Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneye peygân peygân üstüne
B) Gördüm seğirdir ol ala gözlü geyik gibi
Düştüm saçı tuzağına ben üveyik gibi
C) Hoş geldin eyâ âsaf-ı zî-şân-ı keremver
Her semte ki azm edesin Allah ola yâver
D) Sâkiyâ hûşum alan zemzeme-i çeng midir
Yohsa destindeki peymâne-i gül-reng midir
E) Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgû Han mısın kâfir
Amân dünyâyı yakdın âteş-i sûzan mısın kâfir

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır? 
A) Ben dağlardan razıyım dağlar razı Veli'den
Barış göçüp giderken budur beni del'eden
B) Ferman verdi kesilecek Avşarlar
Gâvurdağı kalınacak yurtlar var
C) İçinden gizli bir ses duyardın alçak diye
Bırakırdın sildiğin kâğıtları geriye
D) Şimdi ona bakarken gözlerim sanki yandı
Ne baktığını gördü ne gördüğüne kandı
E) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk

17. Aşağıdakilerin hangisinde istiare yoktur?
A) Hiç durmadan hayat öğütür devreden bu çark
Ölmek sırayladır sıralanmakta varsa fark
B) Sandım ki güzelliğin cihanda
Bir saltanatın güzelliğiydi
C) Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın
Bir âlemi hayâle dalan âb uyanmasın
D) Bizimkiler ışığa gem vurur da binerler
Yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler
E) Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor.

Şark işinden ferâceler, şallar
Akıyor dalga dalga şimdi kıra
18. Yukarıdaki beyitte öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinaye
B) Mecazımürsel
C) Tariz
D) Tezat
E) Telmih

Haşim’in şiiridir bu, şiire bakın:
Bunu mümkün müdür hiç anlamamak
Yarı yoldan ziyade nesre uzak,
Yarı yoldan ziyade şiire yakın
19. Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Epik
C) Didaktik
D) Satirik
E) Pastoral

20. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmamıştır?
A) Yoldan yayan geçer kocamışlarla tazeler
Kervan görür mahallede ancak cenazeler
B) Cebrail'in dolaştığı bir yol ki gitgide
Mutlak ya bir mezarlığa uğrar ya mescide
C) Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller
D) Artık demir almak vakti gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
E) Facialarla geçen bir hayâtı nakleyler
Şakaklarında vakitsiz beyazlanan teller


İlgili SayfalarCevaplar


1.C  2.C  3.A  4.A  5.B  6.D  7.E  8.D  9.E  10.D  11.B  12.B 13.C  14.E  15.E  16.D  17.B  18.B  19.D  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.