Cümlenin Ögeleri Konu Testi 3

I. Dil, en etkili kültür aktarıcısıdır.
II. Her dilin kendine özgü yapısı ve kuralları vardır.
III. Dil, bir memleketin içinden geçen akarsu gibidir.
IV. Toplumun hiçbir alanı dilden bağımsız değildir.
V. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.
1. Numaralanmış cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

(I) Dil bir ağaçsa kültür de o ağacın köküdür. (II) Kökü olmayan ağaç yok olup gider. (III) Kökün ağacı canlı tuttuğu gibi kültür de dili canlı tutar. (IV) Dil de kültürden aldıklarıyla çiçek çiçek açar; tadına doyulmaz ürünler verir. (V) Konusunu tarihten alan edebî eserler bu ürünlerin ilk akla gelen örneklerindendir.
2. Parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin öznesi sözcük grubudur?
A) I ve III   B) II ve V   C) III ve IV   D) I ve II   E) IV ve V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Futbol oynayan ilk Türk, / İzmir’de İngilizlerle maça çıkan Selim Sırrı Tarcan'dır.
B) Cinsiyet, / kadınlar ve erkekler arasındaki bütün psikolojik, sosyal ve kültürel farklılıkları içeren sosyal bir yapıdır.
C) Türk izleyiciler, / romantizm ögelerini barındıran yapımları / daha çok / beğenmektedir.
D) Dağcılık etiğine uygun hareket eden tek bir dağcı veya tırmanıcının doğada yaratacağı olumsuz etki / çok / azdır.
E) 
Soğutma alanlarının çok doldurulması, / soğutma veriminin düşmesine / neden olur.

Kültür; bir topluluğu millet yapan ve onu diğer milletlerden farklı kılan hayat tezahürlerinin bütünüdür.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sıralaması yukarıdaki 
cümleyle benzer değildir?
A) Millî birliği sağlayan unsurlardan biri de dindir.
B) Türk edebiyatındaki en önemli sohbet yazarı Şevket Rado’dur.
C) Dil ve toplum arasındaki ilişki çok yönlü ve karmaşıktır.
D) Hürriyetin, vicdan ve din hürriyetinin ne olduğunu biliyoruz.
E) Her milletin kendisine has gelenekleri vardır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun belli başlı limanlarındaki kentlere yerleşmek üzere gelen İngilizler / Türk topraklarındaki ilk futbol karşılaşmalarını / 1875 yılında / Selanik’te / yapmışlardır.
B) Yapılan araştırmalar, / günümüz insanlarının internet ortamındaki sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadığını, gerçek yaşam ihtiyaçlarını dahi bu yolla karşılamaya çalıştığını / göstermektedir.
C) Doktor Michel Paccard ile Chamonix’de oturan avcı ve rehber Jaccues Balmat, / 1786’da / Avrupa’nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc’a tırmanmayı / başardı.
D) Millî birliğin tesisinin ancak iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini gören Atatürk, / eğitimi / kültürel ve sosyal alanda ilerlemenin temel vasıtası olarak / görmüştür.
E) Dil, / bireylerin erken yaşlardan itibaren özel bir çaba harcamadan edindiği, yazılı veya sözlü biçimiyle / hemen hemen her insanın herhangi bir biçimde sürekli kullandığı / doğal bir iletişim aracıdır.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ögelerin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Sosyal medya; hızına, değişimine ve gelişimine yetişilmesi oldukça güç, evrensel bir dünyadır.
B) İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan en gelişmiş, en işlek ve en etkili araç dildir.
C) Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.
D) Klasik hikâyenin dünya edebiyatındaki temsilcisi Fransız yazar Maupassant’tır.
E) Türklerin tarihi çok eski çağlara kadar uzanmaktadır.

Din; fertleri, kitleleri, toplumları ve nihayet milletleri ayakta tutan ve onlara karakter veren önemli bir kültür unsurudur.
7. Aşağıdakilerin hangisi, ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümleye benzemektedir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar “Roman topluma tutulan aynadır.” der.
B) Fabl; kahramanları hayvanlar, bitkiler ya da cansızlar olan masallardır.
C) Romanlar zengin bir kişi kadrosuna sahiptir.
D) Sözlü dil ürünleri belli bir yaşa kadar zihni biçimlendirir.
E) Türk dilini incelerken insan zekâsının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz.

(I) Bilim kurgu filmleri; izleyiciye teknoloji, uzay, kontrolden çıkmış deney ve robotlar gibi temalarla ulaşır. (II) Bilim kurgu film türünün ilk örneklerinden biri olan Aya Seyahat, türünün tüm özellikleri taşıyan ve sonraki örneklere temel olan bir yapımdır. (III) Bilim kurgu filmlerindeki düşmanlar, toplumun endişeleri ile bilinç dışına ittiği korkuları yansıtmaktadır. (IV) Yönetmenliğini James Cameron’un yaptığı Avatar, gelişmiş toplumların gelişmemiş toplumlar üzerindeki baskısının bir alegorisidir. (V) Anlatım biçimi ve teknik alt yapı eksikliklerinden dolayı Türk sineması, bilim kurgu türüne yabancı bir sinema diline sahiptir.
8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin ögeleri özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) I. ve II.  B) I. ve V.  C) II. ve IV.  D) III. ve IV.  E) III. ve V.

Görsel ve işitsel iletişim araçları, insanların görme ve işitme duyularına hitap ettiği için verilen bilgilerin daha çabuk algılanmasını sağlar.
9. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?
A) Özne  
B) Dolaylı tümleç 
C) Belirtili nesne  
D) Zarf tümleci  
E) Yüklem

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler "dolaylı tümleç / özne / zarf tümleci / 
dolaylı tümleç / yüklem" şeklinde sıralanmıştır?
A) Modern hukuk sistemlerinde insanlar doğuştan bazı haklara sahip olur.
B) Gıda maddeleri, mutfakta hazırlanırken bulundukları ortam sıcaklığından etkilenir.
C) Tüm eski uygarlıklarda kölelik kurumuna rastlayabiliriz.
D) Babil'de kölelik bir kast sistemi şeklinde değildi.
E) Kaçan bir köleyi saklayan veya alıkoyan hür bir insanın cezası ölümdü.

(I) Albert Einstein, dokuz yaşına kadar konuşma sorunu yaşadı. (II) Beş yaşında gördüğü pusula onu çok etkiledi. (III) Küçük aletler yapmayı ve matematiği severdi. (IV) On yaşında okuduğu Öklid'in geometri kitabı, matematik sevgisini artırdı. (V) Babası, doğru akım elektrik hattı yedek parçası satardı.
11. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi "özne, nesne, zarf tümleci, yüklem" şeklinde sıralanmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Birincisi 1896'da Atina'da yapılan ve her dört yılda bir dünyanın değişik şehirlerinde düzenlenmeye devam eden Olimpiyat Oyunları ile düşlerinin gerçekleştiğini gören Baron Pierre de Coubertin, 1925 yılına kadar sürdürdüğü IOC Başkanlığından kendi isteğiyle istifa ettikten sonra daha önce yaptığı pedagojik konulardaki çalışmalarına devam etmiştir.
12. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Nesne / özne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
B) Özne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
C) Zarf tümleci / özne / dolaylı tümleç / yüklem
D) Zarf tümleci / özne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
E) Nesne / özne / dolaylı tümleç / zarf tümleci / yüklem

Son yıllarda sayısal teknolojide meydana gelen olumlu gelişmeler, belirli grupların tekelindeki film yapma eylemini daha demokratik bir yapıya dönüştürmüştür.
13. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zarf tümleci / özne / nesne / dolaylı tümleç / yüklem
B) Zarf tümleci / dolaylı tümleç / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
C) Özne / nesne / dolaylı tümleç / yüklem
D) Özne / nesne / zarf tümleci / dolaylı tümleç / yüklem
E) Dolaylı tümleç / özne / zarf tümleci / yüklem

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "gerçek özne" almamıştır?
A) Osmanlı İmparatorluğu, bu yüzyılda dünyanın en büyük devletlerinden biriydi.
B) Araştırmacılar, yakın zamanda Süryani yazısı ile yazılmış birçok mezar kitabesi buldu.
C) Birçok uluslararası festivalde ödül alan kısa film yönetmeni sonrasında uzun metraj filme geçmiştir.
D) 2002 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Dağlar Yılı” ilan edilmiştir.
E) İnsanlar, iletişim araçları arasında en fazla ses ve görüntüye dayalı olanları tercih etmektedir.

I. Latince “dönmek” fiilinden türetilmiş olan vertigo, sıkça karşılaşılan sağlık sorunlardan biridir.
II. Kontrolsüz dağ turizmi, pek çok dağlık alanın doğal ve kültürel değerinin bozulmasına neden olmuştur.
III. Türkçede akrabalık bildiren isimlerin fazla olması toplumsal yaşamın dile yansımasını gösteren yüzlerce örnekten biridir.
IV. Bilişim çağı içinde yaşayan günümüz insanının bilgiye ulaşma imkânı gelişen teknoloji ile hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştır.
V. Türkiye’deki araştırmalar incelendiğinde akıllı telefonla ilgili yapılan araştırmaların pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim gibi alanlarda yapıldığı görülmüştür.

15. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ögeler "özne / dolaylı tümleç / yüklem" şeklinde sıralanmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V


İlgili SayfalarCevaplar

1.D  2.B  3.D  4.D  5.E  6.E 7.B  8.C  9.B  10.A  11.B  12.B  13.C  14.D  15.B

3 yorum:

 1. 3. Soruda D seçeneğinde bir hata bulamadım. Bu arada çok faydalı bir iş yapıyorsunuz, teşekkür ederim hocam.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Dağcılık etiğine uygun hareket eden tek bir dağcı veya tırmanıcının doğada yaratacağı olumsuz etki / çok / azdır.
   Açıklama: İsim cümlelerinde yüklemden önceki azlık-çokluk bildiren sözcükler yüklemle birlikte kabul edilir. Yani "çok azdır" yüklem olmalıydı.
   Güzel yorumunuz için de teşekkür ederim.

   Sil
 2. cozumlu olarak mevcut mudur acaba bugun ıcersınde cok gerek

  YanıtlaSil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.